Órganos reitores

El Real Decreto 460/2015 establece que os órganos reitores do Consello Superior de Deportes son o Presidente e a Comisión Directiva.

El Presidente 

O Presidente do Consello Superior de Deportes, con rango de Secretario de Estado, é nomeado e separado polo Consello de Ministros, por proposta da Ministra de Educación, Formación Profesional e Deportes. Corresponde ao Presidente:

 • Ejercer a representación e superior dirección do Consello Superior de Deportes.
 • Presidir a Comisión Directiva do organismo.
 • Impulsar, coordinar e supervisar as actividades dos órganos directivos e unidades do organismo.
 • Acordar coas federacións deportivas españolas, os seus obxectivos e os seus programas deportivos, en especial os de deporte de alto nivel presupostos e estruturas orgánicas e funcionais daquelas.
 • Conceder as subvencións económicas e préstamos reembolsables que procedan con cargo aos orzamentos do organismo.
 • Autorizar ou denegar a celebración en territorio español de competicións deportivas oficiais de carácter internacional, así como a participación das seleccións españolas nas competicións internacionais. Todo iso sen prexuízo das atribucións que correspondan a outras autoridades, organismos e entidades.
 • Autorizar os gastos plurianuais das federacións deportivas nos supostos reglamentariamente previstos, determinar o destino do seu patrimonio, en caso de disolución, e autorizar o gravame e alleamento dos seus bens inmobles cando estes fosen financiados total ou parcialmente con fondos públicos do Estado.
 • Autorizar a adquisición de valores das sociedades anónimas deportivas nos termos establecidos na Lei 10/1990, do 15 de outubro, do Deporte, e exercer a potestade sancionadora prevista respecto das sociedades anónimas deportivas.
 • Conceder as distincións, condecoracións e demais premios deportivos do Consello Superior de Deportes.
 • Administrar o patrimonio do Consello Superior de Deportes, autorizar e dispor os gastos do organismo, así como recoñecer as obrigas e ordenar os pagos; autorizar as modificacións de crédito que procedan; celebrar os contratos propios da actividade do organismo; e ditar no seu nome os actos administrativos.
 • Formular e aprobar as contas anuais, así como a súa rendición ao Tribunal de Contas por conduto da Intervención Xeral da Administración do Estado e aprobar o anteproxecto de orzamento do organismo.
 • Ejercer as demais facultades e prerrogativas que lle atribúan as disposicións legais vixentes e, en particular, desempeñar aqueloutras funcións que non estean expresamente encomendadas á Comisión Directiva.

 

O Presidente do CSD exercerá, así mesmo, na xestión do organismo, calquera outra función, facultade ou prerrogativa que atribúan ao Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes as disposicións en vigor en materia de persoal, orzamento, servizos e contratación, con excepción do exercicio das relacións institucionais coas Cortes Xerais e co Goberno que correspondan ao Ministro titular do departamento.

Le corresponde a presidencia dos seguintes órganos colexiados:

 • La Comisión Directiva.
 • A Asemblea Xeral do Deporte.
 • A Comisión de Avaliación do Deporte de Alto Nivel.
 • O Comité Español de Deporte Universitario.
 • A Conferencia Interterritorial para o Deporte.
 • O Consello Reitor da Axencia Española de Protección da Saúde no Deporte.

A suplencia do Presidente do Consello Superior de Deportes nos casos de vacante, ausencia e enfermidade corresponderá ao Director Xeral de Deportes.

 

A Comisión Directiva

A Comisión Directiva do Consello Superior de Deportes é o órgano reitor do mesmo, de acordo con o previsto no artigo 7.3 da Lei 10/1990, do 15 de outubro, do Deporte, e os seus actos poñerán fin á vía administrativa.

A Comisión Directiva do Consello Superior de Deportes está composta por:

- Presidente: o Presidente do Consello Superior de Deportes.

- Vicepresidente: o Director Xeral de Deportes do Consello Superior de Deportes.

- Vogais:

 • En representación da Administración Xeral do Estado, tres vocais nomeados directamente polo Presidente do Consello Superior de Deportes, de entre titulares de órganos da Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos, cun nivel mínimo de Subdirector xeral ou equivalente.
 • En representación de las Comunidades Autónomas, un vogal nomeado polo Presidente do Consello Superior de Deportes, por proposta das mesmas.
 • En representación das Entidades locais, un vogal nomeado polo Presidente do Consello Superior de Deportes, de entre os propostos pola asociación de entidades locais de ámbito estatal con maior implantación.
 • En representación das Federacións deportivas españolas, dous vogais nomeados polo Presidente do Consello Superior de Deportes, por proposta das mesmas.
 • Tres vocais designados polo Presidente do Consello Superior de Deportes entre persoas de recoñecido prestixio no mundo do deporte, a proposta do Comité Olímpico Español, do Comité Paralímpico Español, das ligas profesionais e das asociacións de deportistas profesionais.
 • O mandato dos vogais establecidos nos ordinais terá unha duración de catro anos. Os vogais cesarán nos seus cargos con anterioridade ao seu mandato nos seguintes casos: A pedimento propio; a proposta do colectivo que representan; pola perda da condición ostentada pola que foron propostos.
 •  No nomeamento dos membros integrantes da Comisión Directiva deberá respectarse o principio de presenza equilibrada de mulleres e homes, salvo por razóns fundadas e obxectivas, debidamente motivadas, de conformidade co disposto na Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.
 • Así mesmo, formará parte da Comisión Directiva con voz, pero sen voto, un representante do Servizo Xurídico do Estado.

- Secretario: Con voz pero sen voto, o Subdirector Xeral de Réxime Xurídico do Consello Superior de Deportes.

 

Competencias da Comisión Directiva:

 • Autorizar e revogar, de forma motivada, a constitución das Federacións deportivas españolas.
 • Aprobar definitivamente os estatutos e regulamentos das Federacións deportivas españolas, das ligas profesionais e das Agrupacións de clubs, autorizando a súa inscrición no rexistro de Asociacións Deportivas correspondente.
 • Designar aos membros do Tribunal Administrativo do Deporte.
 • Suspender, motivadamente e de forma cautelar e provisional, ao Presidente e demais membros dos órganos de Goberno e control das Federacións deportivas españolas e Ligas profesionais, e convocar este órganos colexiados nos supostos a que refírese o artigo 43, b) e c), da Lei 10/1990, do 15 de outubro, do Deporte.
 • Reconocer a existencia dunha modalidade deportiva para os efectos da Lei do Deporte.
 • Cualificar as competicións oficiais de carácter profesional e ámbito estatal.
 • Autorizar a inscrición das Federacións deportivas españolas nas correspondentes Federacións deportivas de carácter internacional.
 • Autorizar a inscrición das Sociedades anónimas Deportivas no Rexistro de Asociacións Deportivas.
 • Realizar os estudos, ditames e informes que lle sexan solicitados polo Presidente.
 • Las que lle atribúen expresamente outras normas regulamentarias de carácter substantivo.

 

Funcionamento da Comisión Directiva.

 • A Comisión Directiva rexerase polas súas propias normas de funcionamento, e, na súa falta, polo disposto en en a Sección Terceira, do Capítulo II do Título Preliminar da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.
 • A Comisión Directiva reunirase, previa convocatoria do seu Presidente, en sesión ordinaria unha vez ao trimestre, como mínimo. Sen prexuízo da celebración de reunións presenciais, se faculta á Comisión Directiva para que, en casos de urxencia, adopte as decisións por medios electrónicos, mediante votación a través deste medios e sen sesión presencial. Neste caso, remitirase a todos os membros do Comité por vía electrónica o punto ou puntos da orde do día e a documentación correspondente, dando un prazo máximo de dous días para que manifesten pola mesma vía a súa vontade ou opinión. En todo caso a Comisión Directiva constituirase válidamente en segunda convocatoria cando concorran, polo menos, un terzo dos seus membros, ademais do Presidente e do Secretario ou de quen legalmente lles substitúan.
 • Os acordos tomaranse por maioría dos asistentes. En caso de empate, dirimirá o voto do Presidente.
 • A Comisión Directiva poderá elaborar e aprobar o seu regulamento de funcionamento interno.