Conclusions de la Conferència Ministerial

CONFERÈNCIA MINISTERIAL " LA UNIÓ EUROPEA I L'ESPORT: EXPECTATIVES COMPLEMENTÀRIES" 

BRUSSEL·LES, 27-28 DE NOVEMBRE DE 2006

CONCLUSIONS DE LA CONFERÈNCIA

La Conferència Ministerial " la Unió Europea i l'Esport: Expectatives complementàries” va ser organitzada per la Comissió Europea en cooperació amb la Presidència finlandesa de la Unió Europea, a Brussel·les, els dies 27 i 28 de Novembre de 2006.

Ministres d'Esports de la Unió Europea:

1. Es va emfatitzar la importància de l'esport, recollida en la Declaració 2000 sobre les  Característiques Especials de l'Esport i la seua Funció Social a Europa (Declaració niçarda).

2. Va ser unànimement ben rebuda la intenció de crear per part de la Comissió una iniciativa  política sobre el paper de l'esport a Europa, que podria prendre la forma de Llibre Blanco, com a resposta al desig dels Ministres d'Esports de concedir a l'esport un paper més marcat en les polítiques europea i nacionals.

3. Va ser ressaltada amb interès la intenció que té la Lliure Blanco, no solament de potenciar el valor intrínsec de l'esport, sinó també les dimensions socials i econòmiques de l'esport, així com de promoure els seus trets específics organitzatius a través d'Europa. Els Ministres van convenir que, més expressament, el Llibre Blanco hauria de:

 • Assegurar que les polítiques europees incrementen cada vegada més el valor afegit  de l'esport i el seu potencial per a aconseguir els objectius estratègics de la Unió Europea en el camp social i econòmic.
 • Incrementar el desenvolupament i la posada en pràctica de " l'especificitat d'esport " d'acord amb la Declaració niçarda del Consell, en compliment ple amb les lleis europees i nacionals i reconèixer el principi de subsidiarietat.
 • Facilitar les relacions entre la Unió Europea i l'esport amb l'objectiu de guiar i aconseguir més claredat entre els interessats en l'esport.

4. Va sol·licitar a la  Comissió la identificació i concentració en àrees de prioritat que es relacionen amb les tres principals  seccions del Llibre Blanco.

5. Es van realitzar els següents suggeriments quant al paper social de l'esport:

 • Definir i promoure els papers socials i educatius de l'esport en el marc de la cohesió política de la Unió Europea, així com l'estatus d'organitzacions esportives sense ànim de lucre basades en el voluntariat.
 • Trobar maneres d'integrar el concepte d'activitat física beneficiosa per a la salut (HEPA) amb el concepte del paper social de l'esport, sobretot en relació amb l'abast dels objectius arreplegats en les recomanacions adoptades en la Reunió Informal de Ministres d'Esports de Luxemburg (abril de 2005) i el Grup de Treball Deporte i Salut .
 • Mobilitzar els instruments polítics i els programes de la Unió Europea per a la utilització de l'esport com un instrument per al reforçament del desenvolupament econòmic, la cohesió social, l'educació, la salut i la motivació de la ciutadania.

6. Van ser fetes els següents suggeriments quant a la dimensió econòmica de l'esport:

 • Millorar l'enteniment i fer incapié en l'impacte macroeconòmic de l'esport, en particular del seu creixement i potencial de creació d'ocupació, conjuminant el treball a nivell europeu sobre dades comunes i definicions estadístiques.
 • Unir el potencial econòmic de l'esport de la UE per a aconseguir la realització dels objectius de Lisboa.
 • Fer una reflexió sobre la necessitat establir el finançament de l'esport sobre un equilibri més segur.

7. Havent escoltat la presentació feta pel Sr. D. José Luís Arnaut, basada en l'Informe Independent sobre l'Esport Europeu,  i la del Sr. D. Kai Holm, en nom del Comitè Olímpic Internacional, es van realitzar els següents suggeriments quant a l'organització de l'esport:

 • Dirigir els desafiaments plantejats per la interacció entre l'especificitat de l'esport i l'aplicació de la llei esportiva de la Unió Europea.
 • Continuar el diàleg amb els moviments esportius, en el respecte de l'autonomies actuals per a superar aquests desafiaments a nivell europeu.
 • Encoratjar aquest procés facilitant el canvi d'informació, de dades i una millor pràctica en el camp de l'organització d'esport.

8. Es va confirmar el compromís de posar en pràctica els objectius emanats de la Declaració niçarda, així com de la necessitat de continuar treballant a nivell europeu.

9. Va ser expressada la necessitat per a la Comissió de mantenir un procés de consulta obert i transparent sobre el Llibre Blanco i es va expressar el desig de romandre estretament units en aquest procés. Referent a açò, els Ministres d'Esports de la Unió Europea establiran un grup de treball durant la Presidència alemanya, en cooperació amb la Comissió, amb l'objectiu d'ajudar a la Comissió en la preparació del Llibre Blanco.

El Comissionat europeu per a Educació, Formació, Cultura i Multilingüisme, encarregat de l'esport:

10. Va confirmar la seua intenció de fer un esborrany de la Lliure Blanco sobre el paper de l'esport a Europa com a mitjà de dotar a aquest d'un major pes específic en la consecució de la política europea.

11. Va prendre nota dels suggeriments dels Ministres d'Esports de la Unió Europea amb la fi tenir-les en consideració de cara al futur Llibre Blanco.

Els Ministres d'Esports d'Unió Europea i el Comissionat europeu:

Esport i Salut

12. Es va confirmar la necessitat d'integració dels diferents sectors polítics encarregats de l'activitat física com a font de salut a través de la cooperació interrelacionada de la UE i els estats membres.

13. Es va recomanar que dins de les prioritats del Grup de Treball sobre Esport i Salut s'incloga l'intercanvi de relacions entre tots els Estats membres de la Unió Europea;  investigar el desenvolupament i posada en pràctica de projectes empresos conjuntament amb organitzacions esportives; i el plantejar directrius comunes europees per a l'activitat física beneficionsa per a la salut, en cooperació amb la Plataforma per a la Nutrició, Salut i Activitat Física de la Comissió i altres organitzacions europees rellevants en el tema.

Organitzacions esportives sense ànim de lucre

14. Va ser confirmada la creació d'un Grup de Treball per a repassar l'estatus de les organitzacions esportives sense ànim de lucre en relació amb la llei de la UE, que serà  presidit per la Comissió Europea.

15. Reconeguda la naturalesa específica de les organitzacions esportives sense ànim de lucre i assenyalar que les diferències entre les organitzacions esportives de voluntariat sense ànim de lucre i les empreses de negocis amb ànim de lucre haurien de ser tingudes en consideració dins de les polítiques dels membres de la UE.

Lluita contra el dopatge

16. Es va expressar el reconeixement a tots els membres de la UE per haver sigut capaç de parlar amb una sóla veu en les eleccions de la WADA; Felicitacions al Sr. Jean-Françoise Lamour, Ministre francés per a la Joventut, Esports i Associacions, per la seua elecció com a Vicepresident de la WADA i al Sr. Brian Mikkelsen, Ministre danés per a la Cultura, per la seua elecció al càrrec  europeu en el Comitè executiu de la WADA.

17. Es va subratllar la importància de la Conferència Mundial contra el Dopatge en l'Esport, que tindrà lloc a Madrid del 15-17 de novembre del 2007; estant d'acord quant a la preparació de la conferència, incloent entre les seues prioritats, les agendes de les pròximes reunions dels Ministres d'Esports de la Unió Europea.

18. Va ser expressat el seu fort compromís amb la ratificació i posada en pràctica de la Convenión Internacional de la UNESCO contra el Dopatge en l'Esport i plantejada una discussió preliminar sobre els objectius a tenir en compte en la primera Conferència dels grups per a la Convenció.

General

19. Va ser celebrada la declaració realitzada pel Fòrum de la Joventut Europea i l'Esport 2006.

20. Es va prendre nota de la següent Reunió Informal de Ministres d'Esports que serà organitzada durant la presidència alemanya a Stuttgart els dies 12-13 de març de 2007, així com de la possibilitat d'unir aquest esdeveniment amb la designació de  Stuttgart com a Capital europea d'Esport durant el mateix any.