Conclusións da Conferencia Ministerial

CONFERENCIA MINISTERIAL " A UNIÓN EUROPEA E O DEPORTE: EXPECTATIVAS COMPLEMENTARIAS" 

BRUXELAS, 27-28 DE NOVEMBRO DE 2006

CONCLUSIÓNS DA CONFERENCIA

A Conferencia Ministerial " a Unión Europea e o Deporte: Expectativas complementarias” foi organizada pola Comisión Europea en cooperación coa Presidencia finlandesa da Unión Europea, en Bruxelas, os días 27 e 28 de Novembro de 2006.

Ministros de Deportes da Unión Europea:

1. Salientouse a importancia do deporte, recollida na Declaración 2000 sobre as  Características Especiais do Deporte e a súa Función Social en Europa (Declaración de Niza).

2. Foi unanimemente ben recibida a intención de crear por parte da Comisión unha iniciativa  política sobre o papel do deporte en Europa, que podería tomar a forma de Libro Branco, como resposta ao desexo dos Ministros de Deportes de conceder ao deporte un papel máis marcado nas políticas europea e nacionais.

3. Foi resaltada con interese a intención que ten o Libro Branco, non soamente de potenciar o valor intrínseco do deporte, senón tamén as dimensións sociais e económicas do deporte, así como de promover os seus trazos específicos organizativos a través de Europa. Os Ministros conviñeron que, máis expresamente, o Libro Branco debería:

 • Asegurar que as políticas europeas incrementen cada vez máis o valor engadido  do deporte e o seu potencial para alcanzar os obxectivos estratéxicos da Unión Europea no campo social e económico.
 • Incrementar o desenvolvemento e a posta en práctica de " a especificidade de deporte " en consonancia coa Declaración de Niza do Consello, en cumprimento pleno coas leis europeas e nacionais e recoñecer o principio de subsidiariedad.
 • Facilitar as relacións entre a Unión Europea e o deporte co obxectivo de guiar e conseguir máis claridade entre os interesados no deporte.

4. Solicitou á  Comisión a identificación e concentración en áreas de prioridade que se relacionan co tres principais  seccións do Libro Branco.

5. Realizáronse as seguintes suxestións en canto ao papel social do deporte:

 • Definir e promover os papeis sociais e educativos do deporte no marco da cohesión política da Unión Europea, así como o status de organizacións deportivas sen ánimo de lucro baseadas no voluntariado.
 • Atopar modos de integrar o concepto de actividade física beneficiosa para a saúde (HEPA) co concepto do papel social do deporte, sobre todo en relación co alcance dos obxectivos recolleitos nas recomendacións adoptadas na Reunión Informal de Ministros de Deportes de Luxemburgo (abril de 2005) e o Grupo de Traballo Deporte e Saúde .
 • Mobilizar os instrumentos políticos e os programas da Unión Europea para a utilización do deporte como un instrumento para o reforzamento do desenvolvemento económico, a cohesión social, a educación, a saúde e a motivación da cidadanía.

6. Foron feitas as seguintes suxestións en canto á dimensión económica do deporte:

 • Mellorar o entendemento e facer incapié no impacto macroeconómico do deporte, en particular do seu crecemento e potencial de creación de emprego, axuntando o traballo a nivel europeo sobre datos comúns e definicións estatísticas.
 • Unir o potencial económico do deporte da UE para lograr a realización dos obxectivos de Lisboa.
 • Facer unha reflexión sobre a necesidade establecer o financiamento do deporte sobre un equilibrio máis seguro.

7. Escoitando a presentación feita polo Sr. D. José Luís Arnaut, baseada no Informe Independente sobre o Deporte Europeo,  e a do Sr. D. Kai Holm, en nome do Comité Olímpico Internacional, realizáronse as seguintes suxestións en canto á organización do deporte:

 • Dirixir os desafíos expostos pola interacción entre a especificidade do deporte e a aplicación da lei deportiva da Unión Europea.
 • Continuar o diálogo cos movementos deportivos, no respecto das autonomías actuais para superar estes desafíos a nivel europeo.
 • Alentar este proceso facilitando o cambio de información, de datos e unha mellor práctica no campo da organización de deporte.

8. Confirmouse o compromiso de pór en práctica os obxectivos emanados da Declaración de Niza, así como da necesidade de continuar traballando a nivel europeo.

9. Foi expresada a necesidade para a Comisión de manter un proceso de consulta aberto e transparente sobre o Libro Branco e expresouse o desexo de permanecer estreitamente unidos no devandito proceso. A este respecto, os Ministros de Deportes da Unión Europea establecerán un grupo de traballo durante a Presidencia alemá, en cooperación coa Comisión, co obxectivo de axudar á Comisión na preparación do Libro Branco.

O Comisionado europeo para Educación, Formación, Cultura e Multilingüismo, encargado do deporte:

10. Confirmou a súa intención de facer un borrador do Libro Branco sobre o papel do deporte en Europa como medio de dotar a este dun maior peso específico na consecución da política europea.

11. Tomou nota das suxestións dos Ministros de Deportes da Unión Europea co fin telas en consideración de face ao futuro Libro Branco.

Os Ministros de Deportes de Unión Europea e o Comisionado europeo:

Deporte e Saúde

12. Confirmouse a necesidade de integración dos diferentes sectores políticos encargados da actividade física como fonte de saúde a través da cooperación interrelacionada da UE e os estados membros.

13. Recomendouse que dentro das prioridades do Grupo de Traballo sobre Deporte e Saúde inclúase o intercambio de relacións entre todos os Estados membros da Unión Europea;  investigar o desenvolvemento e posta en práctica de proxectos emprendidos conxuntamente con organizacións deportivas; e o expor directrices comúns europeas para a actividade física beneficionsa para a saúde, en cooperación coa Plataforma para a Nutrición, Saúde e Actividade Física da Comisión e outras organizacións europeas relevantes no tema.

Organizacións deportivas sen ánimo de lucro

14. Foi confirmada a creación dun Grupo de Traballo para repasar o status das organizacións deportivas sen ánimo de lucro en relación coa lei da UE, que será  presidido pola Comisión Europea.

15. Recoñecida a natureza específica das organizacións deportivas sen ánimo de lucro e sinalar que as diferenzas entre as organizacións deportivas de voluntariado sen ánimo de lucro e as empresas de negocios con ánimo de lucro deberían ser tidas en consideración dentro das políticas dos membros da UE.

Loita contra a dopaxe

16. Expresouse o recoñecemento a todos os membros da UE por ser capaz de falar cunha sóla voz nas eleccións da WADA; Felicitacións ao Sr. Jean-Françoise Lamour, Ministro francés para a Mocidade, Deportes e Asociacións, pola súa elección como Vicepresidente da WADA e ao Sr. Brian Mikkelsen, Ministro danés para a Cultura, pola súa elección ao cargo  europeo no Comité executivo da WADA.

17. Subliñouse a importancia da Conferencia Mundial contra a Dopaxe no Deporte, que terá lugar en Madrid do 15-17 de novembro do 2007; estando de acordo en canto á preparación da conferencia, incluíndo entre as súas prioridades, as axendas das próximas reunións dos Ministros de Deportes da Unión Europea.

18. Foi expresado o seu forte compromiso coa ratificación e posta en práctica da Convenión Internacional da UNESCO contra a Dopaxe no Deporte e exposta unha discusión preliminar sobre os obxectivos a ter en conta na primeira Conferencia dos grupos para a Convención.

Xeneral

19. Foi celebrada a declaración realizada polo Foro da Mocidade Europea e o Deporte 2006.

20. Tomouse nota da seguinte Reunión Informal de Ministros de Deportes que será organizada durante a presidencia alemá en Stuttgart os días 12-13 de marzo de 2007, así como da posibilidade de unir este acontecemento coa designación de Stuttgart  como Capital europea de Deporte durante o mesmo ano.