BLM Handbol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. GRANDÀRIA DEL CAMPEl camp de joc és un rectangle de dimensions 40 m x 20 m. De les línies que delimiten el camp de joc, les més llargues es diuen línies de banda i les més curtes: línia exterior de porteria (a banda i banda de la porteria) i línia de gol (entre pals de la porteria).En Mini-handbol (Escolars en iniciació i categories benjamí i aleví) el camp té dimensions de 20 m x 13 m.2. BANDES EXTERIORS I SEGURETATPer facilitar el desenvolupament, la visió del joc i per seguretat, es disposarà al voltant del camp de joc una banda de seguretat lliure d'obstacles d'1 m d'ample a l'exterior de les línies de banda i de 2 m d'ample darrere de les línies exteriors de porteria. El seu color serà preferiblement contrastat amb el del camp de joc. El camp de joc haurà d'estar separat de les zones de públic, si existeixen, i de manera que no suposi risc de lesió per als jugadors.3. TRAÇAT DEL CAMPEl traçat del camp d'handbol es farà conforme amb les figures 

 

Les línies de marques tindran 5 cm d'ample excepte la línia de gol que té la mateixa amplària que els pals, 8 cm. Seran d'un color que es distingeixi perfectament del de la superfície de joc. Totes les línies formen part de la superfície que delimiten. El traçat del camp de Mini-handbol es farà conforme amb la figura 

4. ALTURA LLIURE D'OBSTACLESL'altura entre la superfície del paviment esportiu i l'obstacle més proper en instal·lacions interiors (cara inferior de sostre, pengi de biga, lluminària, conducte d'aire condicionat, etc.) i en instal·lacions a l'aire lliure serà de 7 m, com a mínim, sobre el camp i les bandes exteriors quedant en aquesta altura totalment lliure d'obstacles. En competicions de la Real Federació Espanyola d'Handbol els partits se celebraran en pavellons coberts. En competicions internacionals d'alt nivell l'altura lliure mínima serà de 10 m.5. ORIENTACIÓ SOLARL'eix longitudinal de la pista, en instal·lacions a l'aire lliure, ha de coincidir amb l'adreça geogràfica N-S, admetent-se una variació compresa entre N-NE i N-NO.6. IL·LUMINACIÓLa il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no provoqui enlluernament als jugadors, a l'equip arbitral ni als espectadors. Comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació horitzontal i rendiment de color, d'acord amb els criteris de la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives”, que s'indiquen a continuació:

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ – BALOMANO (Interior)

NIVELL DE COMPETICIÓ

Iluminancia horitzontal

Rend.

Color

(Ra)

 

 

 

 1. GRANDÀRIA DEL CAMPEl camp de joc és un rectangle de dimensions 40 m x 20 m. De les línies que delimiten el camp de joc, les més llargues es diuen línies de banda i les més curtes: línia exterior de porteria (a banda i banda de la porteria) i línia de gol (entre pals de la porteria).En Mini-handbol (Escolars en iniciació i categories benjamí i aleví) el camp té dimensions de 20 m x 13 m.2. BANDES EXTERIORS I SEGURETATPer facilitar el desenvolupament, la visió del joc i per seguretat, es disposarà al voltant del camp de joc una banda de seguretat lliure d'obstacles d'1 m d'ample a l'exterior de les línies de banda i de 2 m d'ample darrere de les línies exteriors de porteria. El seu color serà preferiblement contrastat amb el del camp de joc. El camp de joc haurà d'estar separat de les zones de públic, si existeixen, i de manera que no suposi risc de lesió per als jugadors.3. TRAÇAT DEL CAMPEl traçat del camp d'handbol es farà conforme amb les figures 

 

Les línies de marques tindran 5 cm d'ample excepte la línia de gol que té la mateixa amplària que els pals, 8 cm. Seran d'un color que es distingeixi perfectament del de la superfície de joc. Totes les línies formen part de la superfície que delimiten. El traçat del camp de Mini-handbol es farà conforme amb la figura 

4. ALTURA LLIURE D'OBSTACLESL'altura entre la superfície del paviment esportiu i l'obstacle més proper en instal·lacions interiors (cara inferior de sostre, pengi de biga, lluminària, conducte d'aire condicionat, etc.) i en instal·lacions a l'aire lliure serà de 7 m, com a mínim, sobre el camp i les bandes exteriors quedant en aquesta altura totalment lliure d'obstacles. En competicions de la Real Federació Espanyola d'Handbol els partits se celebraran en pavellons coberts. En competicions internacionals d'alt nivell l'altura lliure mínima serà de 10 m.5. ORIENTACIÓ SOLARL'eix longitudinal de la pista, en instal·lacions a l'aire lliure, ha de coincidir amb l'adreça geogràfica N-S, admetent-se una variació compresa entre N-NE i N-NO.6. IL·LUMINACIÓLa il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no provoqui enlluernament als jugadors, a l'equip arbitral ni als espectadors. Comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació horitzontal i rendiment de color, d'acord amb els criteris de la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives”, que s'indiquen a continuació:

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ – BALOMANO (Interior)

NIVELL DE COMPETICIÓ

Iluminancia horitzontal

Rend.

Color

(Ra)

I med

(lux)

Uniformitat

I min/ Emed

Competicions internacionals i nacionals

750

0,7

60

Competicions regionals i locals, entrenament alt nivell

500

0,7

60

Entrenament, esport escolar i recreatiu

200

0,5

20En pistes a l'exterior es comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació i màxims d'enlluernament (GR) que s'indiquen en la citada norma:

 

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ – HANDBOL (Exterior)

NIVELL DE COMPETICIÓ

Iluminancia horitzontal

Rend.

Color

(Ra)

GR

£

Emed

(lux)

Uniformitat

Emin/ Emed

Competicions internacionals i nacionals

500

0,7

60

50

Competicions regionals i locals, entrenament alt nivell

200

0,6

60

50

Entrenament, esport escolar i recreatiu

75

0,5

20

55

Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical en funció de la velocitat de l'acció i la dimensió de l'objecte, en la citada norma UNE-EN 12193, els esports s'han classificat, en aquest sentit, en tres grups A, B i C; l'handbol pertany al grup B. El valor de la iluminancia vertical vària amb la distància de la càmera a l'objecte, per determinar-ho vegeu el següent gràfic:

 Nivell d'il·luminació vertical a mantenir en funció de la distància màxima de tir de les càmeres (UNE-EN12193)Per a preses de TV o pel·lícules, els espais circumdants a la pista d'handbol han d'estar il·luminats, de manera que el nivell d'il·luminació vertical sigui almenys 0,25 del nivell d'il·luminació vertical de la pista de joc. Per a major informació ha de consultar-se la norma citada.Per als esdeveniments internacionals d'alt nivell que siguin televisats, es requereix el següent:- Nivell d'il·luminació mínim d'1.500 lux en qualsevol part de la pista de joc per a una qualitat alta, 1.200 lux per a una qualitat mitjana i 1.000 lux per a una qualitat de transmissió bàsica.

- Nivell d'il·luminació vertical major de 400 lux al centre.

- Uniformitat major de 0,5.

- Situació de les lluminàries en el sostre, no dirigida cap a les càmeres, amb un angle que eviti reflexos i distribuïdes uniformement, sense que produeixin ombres ni taques.

- No es permet l'ús de flaixos individuals de fotografia.

- Si existeixen finestres en murs de façanes, serà necessari cobrir-les.

- Il·luminació d'emergència de pista 600 lux com a mínim.7. PAVIMENT ESPORTIUSón aptes els paviments sintètics o de fusta, fixos o desmuntables. Els paviments rígids no són recomanables.El paviment esportiu inclourà la superfície del camp de joc i les bandes exteriors de seguretat que s'indiquen a l'apartat 2.El paviment esportiu tindrà una superfície plana i complirà els següents requisits, basats en la norma UNE-EN 14904:2007 “Superfícies per a àrees esportives. Especificacions per a sòls multideportivos d'interior”:

REQUISITS SUPERFÍCIE ESPORTIVA D'INTERIOR

HANDBOL

Reducció de força*

(Absorció impactes)

RF³45%

RF³35%

RF³25%

Competicions i entrin. alt nivell àmbit nacional

Competicions i entrenament àmbit regional

Competicions locals, recreatiu, escolar

Deformació vertical**

£ 3,5mm

 £ 3mm

£ 2mm

Competicions i entrin. alt nivell àmbit nacional

Competicions i entrenament àmbit regional

Competicions locals, recreatiu, escolar

Lliscament

80 - 110

Resistència a impactes

Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm per a impactes de 8Nm

Resistència a petjada

Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm a les 24 h. de realitzar l'assaig

Càrregues rodants ***

Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm per a càrrega minima de 1500 N

Resistència a abrasió

Superfícies sintètiques: Màxima perduda de pes 1.000 mg

(1000 cicles, rodes H-18, carrega 1,0 kg)

Recobriments i lacas: Màxima perduda de pes 80 mg

(1000 cicles, rodes CS-10, carrega 0,5 kg)

Reflectància especular

Per a un angle de 85º s'anotarà el valor obtingut

Brillo especular

Per a un angle d'incidència de 85º: ≤ 30% Superfícies mats;

≤ 45% Superfícies lacadas

Emissió de formaldehid

Els productes elaborats amb formaldehid han d'assajar-se i pertanyeran a classe: I1 o I2

Contingut de pentaclorofenol (PCP)

Les superfícies esportives no han de contenir-ho com a component del producte o de les seves matèries primeres

Reacció al foc

Han d'assajar-se i classificar-se segons UNE-EN 13501-1 declarant Classe i Subclasse resultant de comportament enfront del foc

Planeidad/ Regularitat Superficial (“in situ”)

£ 6 mm amb regla de 3 m;

£ 2 mm amb regla de 0,3 m* Sòls de fusta (Sòls Area-elàstics): RF≥55% en alt nivell; RF≥40% altres nivells.

Sòls de fusta + sintètic (Sòls Deformació combinada): RF≥55% en alt nivell.

** Sòls de fusta (Sòls Area-elàstics): Def. vertical ≥ 2,3 i < 5 en alt nivell;

Def. vertical ≥ 1,8 i < 3,5 altres nivells.

Sòls de fusta + sintètic (Sòls Deformació combinada): Def. vertical ≥ 2,3 i < 5 per a alt nivell.*** En cas que la superfície hagi de suportar tribunes telescòpiques o equipament rodant pesat.Els paviments esportius de pistes exteriors compliran els següents requisits:

 

Pendents d'evacuació

Transversal i màxima del 1%

Planeidad / Regularitat Superficial

(“in situ”)

UNE-EN 13036-4

£ 6 mm amb regla de 3 m;

£ 2 mm amb regla de 0,3 m

Reducció de força (sintètics)

UNE-EN 14808

RF³25%

Deformació vertical (sintètics)

UNE-EN 14809

£ 6mm

Lliscament (sintètics)

UNE-EN 13036-4

55 - 110

Resistència a tracció (sintètics)

UNE-EN 12230

³ 0,40 MPa

Allargament de trencament (sintètics)

UNE-EN 12230

³ 40 %

El fabricant i l'instal·lador del paviment esportiu, facilitaran la documentació del paviment esportiu que inclourà, almenys, el següent:- Resultats de les proves d'assaig en laboratori d'una mostra del paviment.

- La descripció del procediment d'instal·lació del mateix.

- Informació sobre el manteniment del paviment esportiu.

- Els resultats dels assajos “in situ” i la seva conformitat amb els requisits exigits.8. LA PORTERIAEl camp de joc d'handbol estarà equipat amb dues porteries. Es col·loquen al centre de cada línia exterior de porteria. Les seves mesures interiors són 2 m d'alt per 3 m d'ample. Han d'estar fermament fixades al sòl per mitjà de caixetins o un altre sistema d'ancoratge o a les parets que estiguin darrere d'elles ,vegin-se les figures 

 

Compliran les Regles de Joc de la Real Federació Espanyola d'Handbol i la norma UNE-EN 749 “Porteries d'handbol”.

La porteria complirà especialment els requisits de resistència i estabilitat que indica la norma UNE-EN 749 abans citada.En Mini-handbol, les porteries tenen mesures interiors de 3,00 m x 1,80 m (categoria aleví) i 3,00 m x 1,60 m (categoria benjamí), la qual cosa es pot aconseguir adaptant les porteries reglamentàries amb un travesser addicional, de manera que quedin fixos i no siguin causa de dany o lesió als jugadors i disposant una xarxa o un altre element per tapar el buit. No obstant això pot ser admissible un ample de 2,70 m i alt d'1,60 m a 1,80 m. Per a nens principiants es poden utilitzar porteries de menors dimensions (2,20 m x 1,50 m). Vegeu la figura 

La porteria consta del marc, la xarxa i els elements de subjecció de la xarxa.8.1 EL MARCEl marc aquesta compost dels dos pals i el travesser, construïts del mateix material (fusta, acer, aliatge lleuger o material plàstic) no corrosiu o protegit de la corrosió. Serà de secció quadrada de 8 cm i pintades les tres cares visibles amb dos colors que contrastin clarament amb el fons del camp de joc, vegeu la figura 

Les vores o arestes estaran arrodonits amb un radi d'almenys, 4±1 mm.8.2 LA XARXADe malla quadrada, podrà realitzar-se amb fils de fibres naturals o sintètiques, el diàmetre del fil serà de 2 mm com a mínim, l'ample de la malla serà com a màxim de 10 cm. La xarxa ha d'estar subjecta als pals i al travesser, almenys, cada 20 cm.Es pot disposar una xarxa addicional després de la porteria darrere de la línia de gol, la distància entre la línia de gol i la xarxa addicional ha de ser de 60 cm. com a mínim i recomanat 70 cm. En competicions nacionals i internacionals s'ha de disposar la xarxa addicional exterior de la porteria, vegeu el punt 10.8.3 ELS ELEMENTS DE SUJECCIÓN DE LA XARXALa xarxa ha d'estar fixa als pals i travesser sense estar tibant per evitar que la pilota que penetri en ella pugui rebotar a l'exterior i de manera que no pugui passar a través d'ella o per algun buit entre ella i els pals.Les subjeccions de la xarxa als pals i travesser han d'estar dissenyades de tal forma que no puguin danyar als jugadors, per a això s'exigeix que les obertures, si existeixen, no excedeixin de 5 mm. No s'usaran ganxos d'acer oberts.Quan s'utilitzin suports posteriors per a la xarxa aquests no sobresortiran del marc de la porteria. El sistema de subjecció serà tal que una pilota que entri en la porteria no pugui rebotar en les parts constituents de la mateixa.9. LA PILOTAEsfèric format per una coberta de cuir o material sintètic, la seva superfície exterior no serà brillant ni relliscosa. Tindrà les característiques que s'indiquen a continuació:

 

PILOTA

CATEGORIAS

CIRCUMFERÈNCIA

(cm)

MASSA

(g)

58 a 60

(Grandària 3 IHF)

425 a 475

Masculina absoluta

Masculina juvenil (més de 16 anys)

54 a 56

(Grandària 2 IHF)

325 a 375

Femenina absoluta

Femenina joves (més de 14 anys)

Masculina joves (de 12 a 16 anys)

50 a 52

(Grandària 1 IHF)

290 a 330

Femenina joves (de 8 a 14 anys)

Masculina joves (de 8 a 12 anys)En categoria benjamí (menys de 10 anys) la pilota serà talla 00 (circumferència 44 a 46 cm). En categoria aleví (de 10 a 11 anys) la pilota serà talla 0 (circumferència 46 a 50 cm). Vegeu la figura 

En partits internacionals oficials les pilotes compliran els requisits tècnics de la pilota de la Federació Internacional d'Handbol IHF, els quals s'indiquen a continuació:A) Característiques especials de pilotes de cuir: Les pilotes de cuir han de ser d'alta qualitat, cuir crom de gra complet. Després de l'adobat, el cuir haurà de ser:- Resistència a trencament alt (aproximadament 95 kg/cm2)

- Suau i flexible al tacte.

- Sense defectes, gra i costures resistents, que exclouran tot

risc de lesions i no es deshilacha o es divideix.

- Es compondrà d'un mínim de 32 sectors.

- S'utilitzaran per cosir-los solament fils sintètics.Les càmeres i vàlvules tindran les següents característiques:- Les càmeres estaran fetes de làtex o un material similar o equivalent, amb una capacitat d'estiramiento de, almenys, 600%.

- El sistema de vàlvula de la càmera ha de ser senzill i eficaç d'usar.B) Característiques especials de pilotes de material plàstic- Les cobertes de la pilota i les càmeres de material plàstic ha de ser un substitut totalment equivalent d'una coberta de cuir o de càmera de cautxú, en tots els aspectes.10. XARXES DE SEGURETATPer detenir pilotes es col·locaran xarxes darrere de les línies de porteria, les xarxes tindran un ample de malla igual almenys al de la xarxa de porteries, estaran suspeses al llarg de tota l'amplària del camp de joc i les bandes de seguretat, tindran una altura de 7 m, arribessin fins al sòl i no estaran tibades per evitar rebots.En competicions esportives internacionals d'alt nivell, les xarxes tindran una malla de 5 cm x 5 cm, seran de color negre i tindran una dimensió mínima de 24 m de longitud i 7 m d'altura, aconseguint adequadament el sòl. L'extrem inferior se subjectarà a les tanques publicitàries a 3 m cap a la dreta i a l'esquerra de les porteries. Quan se situïn càmeres en la part superior de la gradería, darrere de les porteries, s'ha d'assegurar que aquestes càmeres tenen visió sense obstruccions per les xarxes.11. MARCADOR I CRONOMETROS'utilitzarà per cronometrar els períodes de joc, mostrant, com a mínim, el temps jugat en minuts, explicant de 0 a 30 minuts per a cada part, o el que correspongui segons la categoria (25 o 20 minutos), així com el tempteig registrat. Col·locat de manera que sigui visible clarament per qualsevol persona relacionada amb el partit, fins i tot pels espectadors.En competicions d'àmbit nacional, la sala ha d'estar equipada amb un marcador electrònic, almenys, mostrant la puntuació de manera que pugui ser operat des de la taula de jutges. Se situarà a una altura de 7 a 8 m, en una posició que pugui ser vist fàcilment pels jugadors i els espectadors. Disposarà de cronometratge electrònic mostrant el temps jugat, explicant de 0 a 30 minuts per cada mig temps. En ser l'aparell de cronometratge oficial, estarà en bon estat de funcionament abans i durant els partits.En competicions internacionals d'alt nivell es requereixen dos marcadors electrònics a una altura entre 7 i 8 m i dues pantalles gegantes o una galleda publicitària de 4 cares (pantalla geganta) fixats al sostre de la sala. Estaran instal·lats en un lloc on puguin ser vists fàcilment pels equips i els espectadors. Ha de ser possible mostrar tant el temps jugat de 0 a 30 minuts per cada mig temps, així com un mínim de 3 vegades la suspensió per equip.12. RELLOTGE OFICIALEn competicions internacionals d'alt nivell la sala de joc ha d'estar equipada amb un rellotge amb grans nombres digitals (15 min a 0 min), que pugui ser llegit sense dificultat des de la pista. Ha d'estar col·locat sobre la taula de jutges. El rellotge mostra l'hora oficial de televisió i ha d'estar en perfecte estat de funcionament abans i durant els partits.13. MEGAFONIAEn instal·lacions esportives on es vagin a celebrar competicions nacionals i internacionals d'alt nivell, la instal·lació esportiva haurà de comptar amb instal·lació de megafonia. La instal·lació de megafonia ha de permetre controlar de forma individual el sistema de so a les àrees on es troben els representants dels mitjans de comunicació i comentaristes.El sistema de megafonia ha d'estar dissenyat per fer automàticament avisos en cas d'emergència, tant a esportistes com als espectadors.14. CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ (CCTV)En instal·lacions esportives on es vagin a celebrar competicions nacionals d'alt nivell, la instal·lació esportiva haurà de comptar amb instal·lació de circuit tancat de televisió en color per a vigilància dels espectadors, si així ho requereixen les autoritats de prevenció de la violència en l'esport, no obstant això és recomanable preveure la seva instal·lació.La instal·lació de circuit tancat de televisió disposarà de càmeres fixes i mòbils que controlin l'interior i l'exterior (gradería, accessos, etc.), subministrament propi d'electricitat i es manejarà des de la sala de control organitzatiu de la instal·lació.15. UNITAT DE CONTROL ORGANITZATIU (UCO)En instal·lacions esportives on es vagin a celebrar competicions nacionals d'alt nivell, si així ho requereixen les autoritats de prevenció de la violència en l'esport, en raó a la importància de la competició, el nombre d'assistents, la seguretat de la mateixa i la modalitat del seu desenvolupament, es disposarà una sala de control des de la qual es tingui una visió general de la instal·lació (pista, gradería, etc.), aquesta unitat de control organitzatiu disposarà, com a mínim, de circuit tancat de televisió, megafonia i enllaços de radi i telecomunicació, així com els altres mitjans que resultin necessaris per al control del recinte.16. ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT16.1 ESPAIS PER A TAULA D'ANOTADOR I CRONOMETRADOR I BANCS PER A JUGADORS. ZONA PROTEGIDA
Exteriorment a la banda de seguretat, existirà en un lateral de la pista un espai per a la taula d'anotador i cronometrador i per als bancs de jugadors reserves, amb una amplària, almenys, d'1,00 m i recomanat 1,50 m. Des de la taula per a l'anotador i cronometrador han de ser visibles les línies de canvis, de tal forma la taula pot estar més prop de la línia de banda que els bancs de jugadors reserves o sobre una estrada situada entre 10 cm – 30 cm sobre el nivell del terreny de joc. Vegeu la figura

En competicions esportives d'àmbit nacional la taula per a l'anotador i cronometrador tindrà capacitat per a sis persones i estarà condicionada per al seguiment electrònic de les trobades (línia de telèfon, endolls elèctrics, connexió a internet i transmissió de dades). Els bancs per a jugadors tindran espai per a nou jugadors i quatre oficials com a mínim.En instal·lacions esportives on es vagin a celebrar competicions internacionals d'alt nivell, es disposarà d'una zona protegida que inclourà la pista de joc, les bandes de seguretat i un espai perimetral per a anotadors, cronometradores, bancs d'equip, zona de canvis, publicitat i zona de seguretat externa, al voltant de la pista i les bandes de seguretat, per assegurar una visió completa sense obstruccions de la pista per a les càmeres de TV. La zona protegida disposarà d'una dimensió total de 50 m x 28 m i altura lliure de 10 a 12 m. La zona protegida, això és pista de joc, bandes de seguretat i espai perimetral no seran accessibles per als espectadors. Vegeu la figura

Així mateix es disposarà el següent:- La taula de jutges (anotador, cronometrador, etc.) tindrà, almenys, 3,00 m de longitud, 0,60 m d'ample i 0,75 m d'altura, amb quatre seients i es col·locarà en una plataforma a una altura entre 0,10 m i 0,30 m.- La taula de suport (orador, operador de l'equip de música, antidoping, etc.) tindrà entre 4,50m–14m de longitud, depenent de l'esdeveniment i 0,75 m d'altura, amb un nº de sis a vint-i-dos seients depenent de l'esdeveniment i es col·locarà en una plataforma a 1,00 m d'altura. Vegeu la figura 

Proper a la taula de jutges es disposarà un espai per al seu emmagatzematge propi.16.2 TEMPERATURA I VENTILACIÓL'espai de la pista d'handbol disposarà de ventilació i calefacció o climatització i complirà els requisits que s'indiquen en la norma NIDE “Sales i Pavellons” Espais esportius, Pista Poliesportiva.En instal·lacions esportives per a competicions d'alt nivell es mantindrà una temperatura entre 18ºC i 24ºC.16.3 SALES D'ESCALFAMENTEn competicions d'alt nivell, a més de la pista central de la instal·lació esportiva es requereix disposar de dues sales addicionals per a entrenament i escalfament abans del partit, així mateix es recomana disposar d'un gimnàs amb una superfície de, almenys, 50 m2 per a entrenament i exercicis específics de musculación. 17. ESPAIS AUXILIARS PER Als ESPORTISTES17.1 VESTUARIS, CONDÍCIES D'ESPORTISTES
Es disposaran, com a mínim, dos vestuaris independents, un per a cada equip. Els vestuaris disposaran de zona de canvi de roba amb bancs i penjadors, zona de dutxes amb espai per a assecat i zona de condícies amb cabines de vàters i lavabos.Les característiques d'aquests espais es detallen en la norma NIDE “Sales i Pavellons”.Per a competicions esportives nacionals i internacionals d'alt nivell, es requereixen quatre vestuaris per als jugadors de la trobada prevista i de la següent trobada, si els horaris d'aquestes trobades estan molt propers. En grans instal·lacions esportives se solen disposar sis vestuaris per a major operativitat. Els vestuaris estaran situats el més a prop possible de la pista de joc, en el lateral de la zona de canvis i amb accés directe a la mateixa i a la sala d'escalfament. Els vestuaris tindran una altura lliure mínima de 2,50 m i estaran composts per zones amb les característiques següents:• Zona de canvi de roba dels jugadors, per 20 persones aproximadament, equipada amb bancs, penja-robes o armaris guarda-roba, dues lliteres per a massatge i pizarrón. Superfície mínima de 35 m2.

• Zona de dutxes, amb sòl antilliscant i impermeable, amb almenys 10 dutxes. 

• Zona de vàters i lavabos amb miralls i assecadors de pèl.En els mateixos vestuaris o annexos a cadascun d'ells es disposarà una sala per a massatge i una sala per a reunions d'equip.Per motius de seguretat pot ser necessària la instal·lació d'un túnel de protecció respecte de la gradería, que podrà ser extensible, des de la pista fins a l'entrada als vestuaris.17.2 VESTUARIS, CONDÍCIES D'ARBITROSEs disposarà un vestuari per a àrbitres, que podrà utilitzar-se, quan no hi hagi competició, com a vestuari d'entrenadors, monitors o professors. El vestuari disposarà de zona de canvi de roba amb bancs i penjadors, zona de dutxes amb espai per a assecat i zona de condícies amb cabines de vàters i lavabos. En el mateix vestuari o annex a ell hi haurà una zona per a redacció d'actes, informes, etc. amb el mobiliari apropiat. Així mateix les característiques d'aquests espais es detallen en la norma NIDE “Sales i Pavellons”.Per a competicions internacionals d'alt nivell, la instal·lació esportiva comptarà amb dos vestuaris, almenys, per a àrbitres, prevists per a un nombre de quatre persones, amb una superfície mínima de 20 m2, dues dutxes, vàter, lavabo, mirall i petita taula i cadires.17.3 VESTUARI I SALA DE DELEGATSPer a competicions internacionals d'alt nivell, també és necessari preveure una sala amb clau, per a canvi de roba i deixar objectes personals per a oficials federatius, així com una petita sala de reunions i descans per a ells.17.4 INFERMERIA – PRIMERS AUXILISEs disposarà de manera que l'accés a ella des de la pista sigui fàcil i comptarà amb una ràpida sortida cap a l'exterior per a evacuació d'accidentats, lesionats o malalts. Estarà equipada amb una taula d'exploració, llitera, una taula escriptori, butaca, un armari farmaciola, penja-robes i l'equip de material mèdic imprescindible per als primers auxilis. La sala de primers auxilis haurà d'estar disponible tant per als esportistes com per al públic si no existeix una altra especifica per al públic.En competicions esportives d'alt nivell, pot ser necessària una sala de primers auxilis per separat per als jugadors i una altra per al públic. La sala de primers auxilis per als jugadors es disposarà de manera que pugui ser aconseguida directa i ràpidament pels serveis d'emergència des de l'exterior, així com des de la pista de joc en si. Se situarà a nivell de la pista amb fàcil i ràpida sortida a l'exterior, els accessos estaran lliures d'obstacles, per la qual cosa el jugador lesionat podrà ser traslladat allí ràpidament. La sala o sales de primers auxilis per al públic permetran administrar els primers auxilis al públic que ho necessiti. Haurà de ser fàcilment accessible des de la gradería i des de les ambulàncies en l'exterior a través de rutes reservades. En ambdues àrees s'inclourà un vàter i un lavabo preferiblement amb una avantsala que permet l'accés directe des de la sala de primers auxilis. Hauran d'estar equipades amb llitera, taula, butaca i armari farmaciola degudament equipada amb material per a primers auxilis. 17.5 ÀREA CONTROL DE DOPATGEEn competicions oficials es disposarà l'àrea de control de dopatge, que tindrà un ús exclusiu per a aquesta fi. Ha de complir els requisits que estableix l'Ordre PRE/1832/2011, de 29 de juny, per la qual es regula l'àrea de control del dopatge, el material per a la presa de mostres i el protocol de manipulació i transport de mostres de sang i disposarà dels següents espais:• Una sala d'espera amb cadires i frigorífic per a begudes no alcohòliques ni altres substàncies que poguessin donar resultat advers, així com recipient/s per a recollida dels envasos de les begudes.

• Una sala de treball contigua a la sala d'espera i comunicada directament amb ella amb taula, cadires i un frigorífic amb clau per guardar les mostres fins al seu trasllat.

• Sala de presa de mostres d'orina contigua a la sala de treball (En cas de competicions per a homes i dones és recomanable dues) amb vàter, lavabo i mirall.

• Sala d'extracció de sang com a sala addicional contigua a la sala de treball o bé com un espai inclòs en aquesta sala de treball. Si és sala addicional es dotarà de frigorífic amb clau per guardar les mostres fins al seu trasllat.Per a competicions d'alt nivell, l'àrea de control de dopatge tindrà una superfície mínima de 30 m2 i inclourà:• Sala d'espera amb seients per 8 persones amb penja-robes o armaris i refrigerador.

• Sala de treball amb taula i quatre cadires, armari amb clau i lavabo.

• Condícia amb vàter, lavabo i dutxa, situat al costat de la sala de treball i amb accés des d'ella.17.6 MAGATZEM DE MATERIAL ESPORTIUEs disposarà un magatzem de material esportiu, de grandària suficient per guardar material esportiu d'handbol, així com material esportiu per a altres esports i es podrà tancar amb clau. Disposarà d'accés fàcil o directe a la pista esportiva i des de l'exterior de la instal·lació esportiva sense obstacles, complirà els requisits de la norma NIDE “Sales i Pavellons”.En instal·lacions esportives per a competicions d'alt nivell, es requereix un mínim de dos magatzems grans. 18. ESPAIS AUXILIARS SINGULARS18.1 OFICINES D'ADMINISTRACIÓ, ORGANITZACIÓ DEL CAMPIONAT I SALA D'ACREDITACIÓ
Són els espais destinats a les persones encarregades de la gestió administrativa de la instal·lació esportiva. La seva grandària estarà d'acord amb la grandària de la instal·lació esportiva a la qual serveix, no obstant això és recomanable que cada àrea tingui un espai de no menys de 20 metres quadrats. Complirà els requisits de la norma NIDE “Sales i Pavellons”.Per a les competicions nacionals d'alt nivell es disposarà un despatx o sala per a la instal·lació de l'oficina d'organització del Campionat.En competicions internacionals d'alt nivell, es disposaran oficines amb la superfície i l'equipament necessari per als esdeveniments previstos, disposant-se els següents espais:• Dues sales de treball i oficines.

• Sala de treball per a delegats.

• Sala de reunions per 15 persones.

• Dos magatzems per a emmagatzematge temporal d'equipament esportiu i equipament tècnic.

• Sala per a programes de suport (cura de nens, mascotes, etc.)

• Espai per a acreditació en el vestíbul d'entrada, amb accés directe des de l'exterior i superfície de 30 a 50 m2. Els espais d'acreditació de Vips i mitjans de comunicació estaran diferenciats i separats de la resta. Tots els espais d'acreditació estaran clarament senyalitzats18.2 VESTUARIS DE PERSONALEls vestuaris de personal seran d'una grandària en funció del nombre de persones que participen en la preparació de la pista de joc, neteja, manteniment d'instal·lacions tècniques, etc. Aquests vestuaris es disposaran separats de l'àrea de vestuaris d'esportistes i d'àrbitres.18.3 ESPAIS PER A AUTORITATS I PERSONALITATSEn grans instal·lacions esportives on es vagin a celebrar competicions esportives rellevants, es disposarà una zona de recepció i estada d'autoritats i personalitats, que es trobarà prop de la Tribuna d'autoritats. Per a competicions internacionals d'alt nivell, es requereix reservar espais destinats a rebre als convidats VIP en una forma eficient i funcional, la dimensió de la qual depèn del tipus d'esdeveniment. Es disposarà una sala Vip d'hospitalitat adequada per 150 persones almenys (Rondes preliminars i principals) i de 250 persones per a les finals, amb una superfície mínima de 150 m2. Aquests espais, fora del seu ús en l'esdeveniment, també poden ser utilitzats per a altres finalitats o podran constituir instal·lacions temporals.Així mateix es disposarà de places d'aparcament per a un mínim de 50 vehicles amb zona d'accés diferenciat i entrada directa a l'interior de la instal·lació i prop de la sala d'hospitalitat.18.4 ESPAIS PER Als MITJANS DE COMUNICACIÓEn grans instal·lacions esportives on es desenvolupin importants esdeveniments esportius es disposaran espais per als representants dels mitjans de comunicació i les instal·lacions que requereixen, aquests espais estaran separats de les zones d'espectadors i amb accessos independents.Per a competicions d'alt nivell, així mateix, es requereix que la instal·lació esportiva disposi d'entrada diferenciada per als mitjans de comunicació amb zona de recepció i disposi dels següents espais:• Tribunes per a la premsa.

• Cabines per a comentaristes de radi i TV.

• Espais per a càmeres de TV.

• Sales de treball de mitjans de comunicació.

• Sala de conferències de premsa.

• Sala de treball per a la premsa.

• Zona mixta

• Es preveurà un aparcament reservat per a zona de mitjans de comunicació, entrada directa i diferenciada a l'interior de la instal·lació esportiva i una tribuna igualment reservada, així com una sala amb instal·lacions de catering per al seu ús.Per als espais indicats es tindran en compte els requisits específics següents:- Tribunes de premsa:Els periodistes generalment se situen en una tribuna després de la zona de canvis i els bancs d'equip al costat de les càmeres principals de TV, separades dels espectadors no obstant això jugadors, entrenadors i tècnics poden tenir accés a la zona de premsa, amb seients equipats amb escriptori, línia de telèfon, endolls elèctrics, connexió a internet i transmissió de dades, impressora, etc. La distància al centre de premsa ha de ser curta.- Comentaristes de radi i TV:• Es preveuran cabines fixes amb espai de 3 m x 3 m cadascuna, amb finestra de possible obertura en el front de les cabines, amb bona visibilitat i sense obstacles de la pista de joc. Es disposaran com a mínim 6 a 8 espais amb dos seients cadascun, en la ronda principal seran de12 a 14 espais i en les finals de 40 a 45 espais.

• Cada comentarista disposarà d'un escriptori prou gran per col·locar els seus equips (Pantalla TV, PC, fax, papers de treball, etc.) i disposarà d'endolls elèctrics, connexió a internet, impressora, etc.

• La zona de comentaristes serà fàcilment accessible des d'altres zones de treball i estarà situada en la tribuna central properes a les càmeres fixes principals, separada del publico. Els comentaristes tindran vista al terreny de joc sense obstacles.- Càmeres de TV:• Les càmeres principals se situen en el costat de la taula de jutges i zona de canvis, col·locades en posició elevada, a més es disposen altres càmeres, dues en cada cantonada del camp de joc, altres dos al costat de les porteries.

• Altres càmeres fixes o mòbils se situen en posicions diferents dues en cada cantonada del camp de joc, altres dos al costat de les porteries, assegurant-se que no obstrueixen la visió dels espectadors. El nombre de càmeres i la seva situació es convenen amb l'organitzador i la companyia de TV anteriorment a l'esdeveniment.

• La plataforma per a cada càmera serà aproximadament de 2 x 2 m.

• Si existeixen finestres enfront de les càmeres principals, han de ser enfosquides per evitar el risc d'enlluernament.

• En qualsevol cas la planificació ha de ser coordinada amb experts competents dels mitjans de TV.- Sales de treball per TV i mitjans de comunicació:• Una sala per la TV.

• Una sala per a magatzem del perímetre de publicitat de la pista.

• Una sala per a magatzem de gràfics de televisió i d'exploració.

• 1 sala de reunions per a l'emissora local (grandària doble)Les sales tindran una grandària mínima de 6 m x 4 m, disposaran de pany amb clau i estaran equipades amb preses d'electricitat (220 V) suficients, connexions telefòniques i Internet i estaran equipades amb mobiliari d'oficina (taules, cadires, etc.).- Sala de conferències de premsa i Sala de treball per a premsa:Es disposarà una sala de conferències de premsa, equipada amb micròfons i sistema de megafonia, preses d'electricitat i mobiliari suficient per a un nombre mínim de 60 persones i de 150 per a les fases finals. Addicionalment és necessari proveir una sala de treball per a premsa, equipada per a un mínim de 50 llocs de treball i de 150 a 250 per a fases finals, amb les instal·lacions i mobiliari necessari, amb zones separades per a fotògrafs i mitjans de comunicació electrònics. Els espais de sala de conferències de premsa i sala de treball per a premsa, amb un espai de recepció i catering tindran una superfície mínima de 250 m2.- Zona mixta:Es preveurà una zona que permeti als representants dels mitjans de comunicació parlar i/o entrevistar als jugadors, en la pista o en el camí de la pista als vestuaris i/o des dels vestuaris i la sortida de la instal·lació. Aquesta zona ha d'estar separada i no ser accessible per als espectadors i tindrà accés controlat i diferent del dels esportistes.- Aparcament reservat per a zona de mitjans de comunicació:Es preveurà un zona aparcament reservat para de mitjans de comunicació, amb entrada diferenciada i espai suficient per a les furgonetes dels equips mòbils de TV i ràdio.19. ESPAIS PER Als ESPECTADORSEls espais per als espectadors permetran veure les competicions esportives que tinguin lloc i disposaran dels espais auxiliars necessaris com són: vestíbul/s d'accés amb zona i cartells d'informació, control d'accessos, taquilles, bar–cafeteria, condícies, guarda-roba, etc. Els espais per a espectadors es dissenyessin i construiran de manera que siguin accessibles per a persones amb discapacitat de forma no discriminatòria, independent i segura, es reservaran places per a persones de mobilitat reduïda (1 per a usuaris de cadira de rodes per cada 100 places o fracció) i compliran la normativa nacional, autonòmica i local a aquest efecte. Els espais destinats als espectadors compliran els requisits del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i altra normativa vigent, especialment la d'espectacles públics, accessibilitat i incendis. Així mateix aquests espais compliran els requisits de la norma NIDE “Sales i Pavellons”.Les instal·lacions esportives on es vagin a realitzar competicions esportives d'alt nivell han de disposar d'accessos independent per a jugadors i àrbitres diferents dels de públic, de manera que no puguin entrar en contacte físic amb el públic.

El nº d'espectadors a preveure depèn del nivell i del caràcter de l'esdeveniment esportiu. Per a la celebració d'esdeveniments esportius d'alt nivell de caràcter nacional i internacional és necessari preveure un nº mínim de 3.000 espectadors.Així mateix en competicions internacionals d'handbol d'alt nivell es requereix el següent nº mínim de seients : • Ronda preliminar: 5.000 seients quan l'equip juga a casa, 3.000 en altres casos.

• Ronda principal: 8.000 seients quan l'equip juga a casa, 5.000 en altres casos.

• Final: 12.000 o 15.000 seients segons siguin finals de dones o d'homes.Les instal·lacions esportives, on se celebrin competicions d'alt nivell i/o quan del caràcter de l'esdeveniment puguin preveure's desplaçaments dels espectadors que puguin provocar acumulació perillosa dels mateixos, tindran les gradería dividides en sectors convenientment separats per motius de seguretat, de manera que els diferents grups de seguidors estiguin separats. Els elements de separació compliran la norma UNE-EN 13200-3 “Elements de separació. Requisits”. La capacitat de cada sector no haurà d'excedir de 2.000 espectadors, podent dividir-se un sector major en subsectors amb capacitat no major de la indicada. Cada sector o subsector tindrà almenys 2 sortides. Cada sector o subsector destinat als espectadors hauran d'estar equipats amb condícies i àrees de refrigerio i descans per als espectadors del sector, així com rutes de sortida independents, les quals han de ser fàcilment identificables i estar marcades amb senyals d'evacuació.Tribuna d'autoritats i personalitats: La tribuna d'honor estarà en una posició central, prop del camp de joc i enfront dels bancs de jugadors i estarà propera a la sala d'hospitalitat. La zona no haurà de ser accessible per al públic. En competicions d'alt nivell disposarà d'antepalco i serà adequada para, almenys, 50 persones.Tribunes de Participants: Es reservaran un nombre suficient de places en una tribuna especial per als membres dels equips i organitzacions participants en l'esdeveniment esportiu que no estiguin disputant la trobada. 20. ACCESSIBILITATLes instal·lacions esportives per a handbol es dissenyessin i construiran de manera que siguin accessibles per a persones amb discapacitat, de forma no discriminatòria, independent i segura.Disposaran d'un itinerari exterior accessible a la instal·lació i d'itineraris accessibles a la pista principal, els espais esportius auxiliars, (Vestuaris, infermeria, etc.) i els espais per a espectadors.Els citats espais esportius, auxiliars i per a espectadors seran accessibles, compliran els criteris d'accessibilitat que s'indiquen en la norma NIDE “Sales i Pavellons” així com la normativa nacional, autonòmica i local a aquest efecte. Es recomana que compleixin els requisits de les Normes UNEIX de “Accessibilitat”.21. BIBLIOGRAFIA BÀSICA- Regles de Joc 2010, Real Federació Espanyola d'Handbol.

- Reglament de partits i competicions, Real Federació Espanyola d'Handbol.

- NO.RE.BA Temporada 2012-2013, Real Federació Espanyola d'Handbol.

- “EHF Sorra construction manual 2008” Federació Europea d'Handbol.

- “EHF Euro Set-up Manual 2008” Federació Europea d'Handbol.

- “Bid & Event Manual” IHF (Federació Internacional d'Handbol).

- Ball regulations, Goal regulations, Floor regulations, IHF

- Reglament Mini-handbol, Real Federació Espanyola d'Handbol.

- Teaching handball at school, IHF

- Normes UNE-EN de “Superfícies i Equipaments esportius”

- Norma UNE-EN de “Il·luminació d'instal·lacions esportives”

- Normes UNE-EN de “Instal·lacions per a espectadors en instal·lacions esportives”

- Normes UNEIX de “Accessibilitat”

Uniformitat

I min/ Emed

Competicions internacionals i nacionals

750

0,7

60

Competicions regionals i locals, entrenament alt nivell

500

0,7

60

Entrenament, esport escolar i recreatiu

200

0,5

20En pistes a l'exterior es comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació i màxims d'enlluernament (GR) que s'indiquen en la citada norma:

 

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ – HANDBOL (Exterior)

NIVELL DE COMPETICIÓ

Iluminancia horitzontal

Rend.

Color

(Ra)

GR

£

Emed

(lux)

Uniformitat

Emin/ Emed

Competicions internacionals i nacionals

500

0,7

60

50

Competicions regionals i locals, entrenament alt nivell

200

0,6

60

50

Entrenament, esport escolar i recreatiu

75

0,5

20

55

Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical en funció de la velocitat de l'acció i la dimensió de l'objecte, en la citada norma UNE-EN 12193, els esports s'han classificat, en aquest sentit, en tres grups A, B i C; l'handbol pertany al grup B. El valor de la iluminancia vertical vària amb la distància de la càmera a l'objecte, per determinar-ho vegeu el següent gràfic:Nivell d'il·luminació vertical a mantenir en funció de la distància màxima de tir de les càmeres (UNE-EN12193)Per a preses de TV o pel·lícules, els espais circumdants a la pista d'handbol han d'estar il·luminats, de manera que el nivell d'il·luminació vertical sigui almenys 0,25 del nivell d'il·luminació vertical de la pista de joc. Per a major informació ha de consultar-se la norma citada.Per als esdeveniments internacionals d'alt nivell que siguin televisats, es requereix el següent:- Nivell d'il·luminació mínim d'1.500 lux en qualsevol part de la pista de joc per a una qualitat alta, 1.200 lux per a una qualitat mitjana i 1.000 lux per a una qualitat de transmissió bàsica.

- Nivell d'il·luminació vertical major de 400 lux al centre.

- Uniformitat major de 0,5.

- Situació de les lluminàries en el sostre, no dirigida cap a les càmeres, amb un angle que eviti reflexos i distribuïdes uniformement, sense que produeixin ombres ni taques.

- No es permet l'ús de flaixos individuals de fotografia.

- Si existeixen finestres en murs de façanes, serà necessari cobrir-les.

- Il·luminació d'emergència de pista 600 lux com a mínim.7. PAVIMENT ESPORTIUSón aptes els paviments sintètics o de fusta, fixos o desmuntables. Els paviments rígids no són recomanables.El paviment esportiu inclourà la superfície del camp de joc i les bandes exteriors de seguretat que s'indiquen a l'apartat 2.El paviment esportiu tindrà una superfície plana i complirà els següents requisits, basats en la norma UNE-EN 14904:2007 “Superfícies per a àrees esportives. Especificacions per a sòls multideportivos d'interior”:

REQUISITS SUPERFÍCIE ESPORTIVA D'INTERIOR

HANDBOL

Reducció de força*

(Absorció impactes)

RF³45%

RF³35%

RF³25%

Competicions i entrin. alt nivell àmbit nacional

Competicions i entrenament àmbit regional

Competicions locals, recreatiu, escolar

Deformació vertical**

£ 3,5mm

 £ 3mm

£ 2mm

Competicions i entrin. alt nivell àmbit nacional

Competicions i entrenament àmbit regional

Competicions locals, recreatiu, escolar

Lliscament

80 - 110

Resistència a impactes

Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm per a impactes de 8Nm

Resistència a petjada

Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm a les 24 h. de realitzar l'assaig

Càrregues rodants ***

Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm per a càrrega minima de 1500 N

Resistència a abrasió

Superfícies sintètiques: Màxima perduda de pes 1.000 mg

(1000 cicles, rodes H-18, carrega 1,0 kg)

Recobriments i lacas: Màxima perduda de pes 80 mg

(1000 cicles, rodes CS-10, carrega 0,5 kg)

Reflectància especular

Per a un angle de 85º s'anotarà el valor obtingut

Brillo especular

Per a un angle d'incidència de 85º: ≤ 30% Superfícies mats;

≤ 45% Superfícies lacadas

Emissió de formaldehid

Els productes elaborats amb formaldehid han d'assajar-se i pertanyeran a classe: I1 o I2

Contingut de pentaclorofenol (PCP)

Les superfícies esportives no han de contenir-ho com a component del producte o de les seves matèries primeres

Reacció al foc

Han d'assajar-se i classificar-se segons UNE-EN 13501-1 declarant Classe i Subclasse resultant de comportament enfront del foc

Planeidad/ Regularitat Superficial (“in situ”)

£ 6 mm amb regla de 3 m;

£ 2 mm amb regla de 0,3 m* Sòls de fusta (Sòls Area-elàstics): RF≥55% en alt nivell; RF≥40% altres nivells.

Sòls de fusta + sintètic (Sòls Deformació combinada): RF≥55% en alt nivell.

** Sòls de fusta (Sòls Area-elàstics): Def. vertical ≥ 2,3 i < 5 en alt nivell;

Def. vertical ≥ 1,8 i < 3,5 altres nivells.

Sòls de fusta + sintètic (Sòls Deformació combinada): Def. vertical ≥ 2,3 i < 5 per a alt nivell.*** En cas que la superfície hagi de suportar tribunes telescòpiques o equipament rodant pesat.Els paviments esportius de pistes exteriors compliran els següents requisits:

 

Pendents d'evacuació

Transversal i màxima del 1%

Planeidad / Regularitat Superficial

(“in situ”)

UNE-EN 13036-4

£ 6 mm amb regla de 3 m;

£ 2 mm amb regla de 0,3 m

Reducció de força (sintètics)

UNE-EN 14808

RF³25%

Deformació vertical (sintètics)

UNE-EN 14809

£ 6mm

Lliscament (sintètics)

UNE-EN 13036-4

55 - 110

Resistència a tracció (sintètics)

UNE-EN 12230

³ 0,40 MPa

Allargament de trencament (sintètics)

UNE-EN 12230

³ 40 %

El fabricant i l'instal·lador del paviment esportiu, facilitaran la documentació del paviment esportiu que inclourà, almenys, el següent:- Resultats de les proves d'assaig en laboratori d'una mostra del paviment.

- La descripció del procediment d'instal·lació del mateix.

- Informació sobre el manteniment del paviment esportiu.

- Els resultats dels assajos “in situ” i la seva conformitat amb els requisits exigits.8. LA PORTERIAEl camp de joc d'handbol estarà equipat amb dues porteries. Es col·loquen al centre de cada línia exterior de porteria. Les seves mesures interiors són 2 m d'alt per 3 m d'ample. Han d'estar fermament fixades al sòl per mitjà de caixetins o un altre sistema d'ancoratge o a les parets que estiguin darrere d'elles ,vegin-se les figures 

 

Compliran les Regles de Joc de la Real Federació Espanyola d'Handbol i la norma UNE-EN 749 “Porteries d'handbol”.

La porteria complirà especialment els requisits de resistència i estabilitat que indica la norma UNE-EN 749 abans citada.En Mini-handbol, les porteries tenen mesures interiors de 3,00 m x 1,80 m (categoria aleví) i 3,00 m x 1,60 m (categoria benjamí), la qual cosa es pot aconseguir adaptant les porteries reglamentàries amb un travesser addicional, de manera que quedin fixos i no siguin causa de dany o lesió als jugadors i disposant una xarxa o un altre element per tapar el buit. No obstant això pot ser admissible un ample de 2,70 m i alt d'1,60 m a 1,80 m. Per a nens principiants es poden utilitzar porteries de menors dimensions (2,20 m x 1,50 m). Vegeu la figura 

La porteria consta del marc, la xarxa i els elements de subjecció de la xarxa.8.1 EL MARCEl marc aquesta compost dels dos pals i el travesser, construïts del mateix material (fusta, acer, aliatge lleuger o material plàstic) no corrosiu o protegit de la corrosió. Serà de secció quadrada de 8 cm i pintades les tres cares visibles amb dos colors que contrastin clarament amb el fons del camp de joc, vegeu la figura 

Les vores o arestes estaran arrodonits amb un radi d'almenys, 4±1 mm.8.2 LA XARXADe malla quadrada, podrà realitzar-se amb fils de fibres naturals o sintètiques, el diàmetre del fil serà de 2 mm com a mínim, l'ample de la malla serà com a màxim de 10 cm. La xarxa ha d'estar subjecta als pals i al travesser, almenys, cada 20 cm.Es pot disposar una xarxa addicional després de la porteria darrere de la línia de gol, la distància entre la línia de gol i la xarxa addicional ha de ser de 60 cm. com a mínim i recomanat 70 cm. En competicions nacionals i internacionals s'ha de disposar la xarxa addicional exterior de la porteria, vegeu el punt 10.8.3 ELS ELEMENTS DE SUJECCIÓN DE LA XARXALa xarxa ha d'estar fixa als pals i travesser sense estar tibant per evitar que la pilota que penetri en ella pugui rebotar a l'exterior i de manera que no pugui passar a través d'ella o per algun buit entre ella i els pals.Les subjeccions de la xarxa als pals i travesser han d'estar dissenyades de tal forma que no puguin danyar als jugadors, per a això s'exigeix que les obertures, si existeixen, no excedeixin de 5 mm. No s'usaran ganxos d'acer oberts.Quan s'utilitzin suports posteriors per a la xarxa aquests no sobresortiran del marc de la porteria. El sistema de subjecció serà tal que una pilota que entri en la porteria no pugui rebotar en les parts constituents de la mateixa.9. LA PILOTAEsfèric format per una coberta de cuir o material sintètic, la seva superfície exterior no serà brillant ni relliscosa. Tindrà les característiques que s'indiquen a continuació:

 

PILOTA

CATEGORIAS

CIRCUMFERÈNCIA

(cm)

MASSA

(g)

58 a 60

(Grandària 3 IHF)

425 a 475

Masculina absoluta

Masculina juvenil (més de 16 anys)

54 a 56

(Grandària 2 IHF)

325 a 375

Femenina absoluta

Femenina joves (més de 14 anys)

Masculina joves (de 12 a 16 anys)

50 a 52

(Grandària 1 IHF)

290 a 330

Femenina joves (de 8 a 14 anys)

Masculina joves (de 8 a 12 anys)En categoria benjamí (menys de 10 anys) la pilota serà talla 00 (circumferència 44 a 46 cm). En categoria aleví (de 10 a 11 anys) la pilota serà talla 0 (circumferència 46 a 50 cm). Vegeu la figura 

En partits internacionals oficials les pilotes compliran els requisits tècnics de la pilota de la Federació Internacional d'Handbol IHF, els quals s'indiquen a continuació:A) Característiques especials de pilotes de cuir: Les pilotes de cuir han de ser d'alta qualitat, cuir crom de gra complet. Després de l'adobat, el cuir haurà de ser:- Resistència a trencament alt (aproximadament 95 kg/cm2)

- Suau i flexible al tacte.

- Sense defectes, gra i costures resistents, que exclouran tot

risc de lesions i no es deshilacha o es divideix.

- Es compondrà d'un mínim de 32 sectors.

- S'utilitzaran per cosir-los solament fils sintètics.Les càmeres i vàlvules tindran les següents característiques:- Les càmeres estaran fetes de làtex o un material similar o equivalent, amb una capacitat d'estiramiento de, almenys, 600%.

- El sistema de vàlvula de la càmera ha de ser senzill i eficaç d'usar.B) Característiques especials de pilotes de material plàstic- Les cobertes de la pilota i les càmeres de material plàstic ha de ser un substitut totalment equivalent d'una coberta de cuir o de càmera de cautxú, en tots els aspectes.10. XARXES DE SEGURETATPer detenir pilotes es col·locaran xarxes darrere de les línies de porteria, les xarxes tindran un ample de malla igual almenys al de la xarxa de porteries, estaran suspeses al llarg de tota l'amplària del camp de joc i les bandes de seguretat, tindran una altura de 7 m, arribessin fins al sòl i no estaran tibades per evitar rebots.En competicions esportives internacionals d'alt nivell, les xarxes tindran una malla de 5 cm x 5 cm, seran de color negre i tindran una dimensió mínima de 24 m de longitud i 7 m d'altura, aconseguint adequadament el sòl. L'extrem inferior se subjectarà a les tanques publicitàries a 3 m cap a la dreta i a l'esquerra de les porteries. Quan se situïn càmeres en la part superior de la gradería, darrere de les porteries, s'ha d'assegurar que aquestes càmeres tenen visió sense obstruccions per les xarxes.11. MARCADOR I CRONOMETROS'utilitzarà per cronometrar els períodes de joc, mostrant, com a mínim, el temps jugat en minuts, explicant de 0 a 30 minuts per a cada part, o el que correspongui segons la categoria (25 o 20 minutos), així com el tempteig registrat. Col·locat de manera que sigui visible clarament per qualsevol persona relacionada amb el partit, fins i tot pels espectadors.En competicions d'àmbit nacional, la sala ha d'estar equipada amb un marcador electrònic, almenys, mostrant la puntuació de manera que pugui ser operat des de la taula de jutges. Se situarà a una altura de 7 a 8 m, en una posició que pugui ser vist fàcilment pels jugadors i els espectadors. Disposarà de cronometratge electrònic mostrant el temps jugat, explicant de 0 a 30 minuts per cada mig temps. En ser l'aparell de cronometratge oficial, estarà en bon estat de funcionament abans i durant els partits.En competicions internacionals d'alt nivell es requereixen dos marcadors electrònics a una altura entre 7 i 8 m i dues pantalles gegantes o una galleda publicitària de 4 cares (pantalla geganta) fixats al sostre de la sala. Estaran instal·lats en un lloc on puguin ser vists fàcilment pels equips i els espectadors. Ha de ser possible mostrar tant el temps jugat de 0 a 30 minuts per cada mig temps, així com un mínim de 3 vegades la suspensió per equip.12. RELLOTGE OFICIALEn competicions internacionals d'alt nivell la sala de joc ha d'estar equipada amb un rellotge amb grans nombres digitals (15 min a 0 min), que pugui ser llegit sense dificultat des de la pista. Ha d'estar col·locat sobre la taula de jutges. El rellotge mostra l'hora oficial de televisió i ha d'estar en perfecte estat de funcionament abans i durant els partits.13. MEGAFONIAEn instal·lacions esportives on es vagin a celebrar competicions nacionals i internacionals d'alt nivell, la instal·lació esportiva haurà de comptar amb instal·lació de megafonia. La instal·lació de megafonia ha de permetre controlar de forma individual el sistema de so a les àrees on es troben els representants dels mitjans de comunicació i comentaristes.El sistema de megafonia ha d'estar dissenyat per fer automàticament avisos en cas d'emergència, tant a esportistes com als espectadors.14. CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ (CCTV)En instal·lacions esportives on es vagin a celebrar competicions nacionals d'alt nivell, la instal·lació esportiva haurà de comptar amb instal·lació de circuit tancat de televisió en color per a vigilància dels espectadors, si així ho requereixen les autoritats de prevenció de la violència en l'esport, no obstant això és recomanable preveure la seva instal·lació.La instal·lació de circuit tancat de televisió disposarà de càmeres fixes i mòbils que controlin l'interior i l'exterior (gradería, accessos, etc.), subministrament propi d'electricitat i es manejarà des de la sala de control organitzatiu de la instal·lació.15. UNITAT DE CONTROL ORGANITZATIU (UCO)En instal·lacions esportives on es vagin a celebrar competicions nacionals d'alt nivell, si així ho requereixen les autoritats de prevenció de la violència en l'esport, en raó a la importància de la competició, el nombre d'assistents, la seguretat de la mateixa i la modalitat del seu desenvolupament, es disposarà una sala de control des de la qual es tingui una visió general de la instal·lació (pista, gradería, etc.), aquesta unitat de control organitzatiu disposarà, com a mínim, de circuit tancat de televisió, megafonia i enllaços de radi i telecomunicació, així com els altres mitjans que resultin necessaris per al control del recinte.16. ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT16.1 ESPAIS PER A TAULA D'ANOTADOR I CRONOMETRADOR I BANCS PER A JUGADORS. ZONA PROTEGIDA
Exteriorment a la banda de seguretat, existirà en un lateral de la pista un espai per a la taula d'anotador i cronometrador i per als bancs de jugadors reserves, amb una amplària, almenys, d'1,00 m i recomanat 1,50 m. Des de la taula per a l'anotador i cronometrador han de ser visibles les línies de canvis, de tal forma la taula pot estar més prop de la línia de banda que els bancs de jugadors reserves o sobre una estrada situada entre 10 cm – 30 cm sobre el nivell del terreny de joc. Vegeu la figura BLM-1.En competicions esportives d'àmbit nacional la taula per a l'anotador i cronometrador tindrà capacitat per a sis persones i estarà condicionada per al seguiment electrònic de les trobades (línia de telèfon, endolls elèctrics, connexió a internet i transmissió de dades). Els bancs per a jugadors tindran espai per a nou jugadors i quatre oficials com a mínim.En instal·lacions esportives on es vagin a celebrar competicions internacionals d'alt nivell, es disposarà d'una zona protegida que inclourà la pista de joc, les bandes de seguretat i un espai perimetral per a anotadors, cronometradores, bancs d'equip, zona de canvis, publicitat i zona de seguretat externa, al voltant de la pista i les bandes de seguretat, per assegurar una visió completa sense obstruccions de la pista per a les càmeres de TV. La zona protegida disposarà d'una dimensió total de 50 m x 28 m i altura lliure de 10 a 12 m. La zona protegida, això és pista de joc, bandes de seguretat i espai perimetral no seran accessibles per als espectadors. Vegeu la figura 

Així mateix es disposarà el següent:- La taula de jutges (anotador, cronometrador, etc.) tindrà, almenys, 3,00 m de longitud, 0,60 m d'ample i 0,75 m d'altura, amb quatre seients i es col·locarà en una plataforma a una altura entre 0,10 m i 0,30 m.- La taula de suport (orador, operador de l'equip de música, antidoping, etc.) tindrà entre 4,50m–14m de longitud, depenent de l'esdeveniment i 0,75 m d'altura, amb un nº de sis a vint-i-dos seients depenent de l'esdeveniment i es col·locarà en una plataforma a 1,00 m d'altura. Vegeu la figura 

Proper a la taula de jutges es disposarà un espai per al seu emmagatzematge propi.16.2 TEMPERATURA I VENTILACIÓL'espai de la pista d'handbol disposarà de ventilació i calefacció o climatització i complirà els requisits que s'indiquen en la norma NIDE “Sales i Pavellons” Espais esportius, Pista Poliesportiva.En instal·lacions esportives per a competicions d'alt nivell es mantindrà una temperatura entre 18ºC i 24ºC.16.3 SALES D'ESCALFAMENTEn competicions d'alt nivell, a més de la pista central de la instal·lació esportiva es requereix disposar de dues sales addicionals per a entrenament i escalfament abans del partit, així mateix es recomana disposar d'un gimnàs amb una superfície de, almenys, 50 m2 per a entrenament i exercicis específics de musculación. 17. ESPAIS AUXILIARS PER Als ESPORTISTES17.1 VESTUARIS, CONDÍCIES D'ESPORTISTES
Es disposaran, com a mínim, dos vestuaris independents, un per a cada equip. Els vestuaris disposaran de zona de canvi de roba amb bancs i penjadors, zona de dutxes amb espai per a assecat i zona de condícies amb cabines de vàters i lavabos.Les característiques d'aquests espais es detallen en la norma NIDE “Sales i Pavellons”.Per a competicions esportives nacionals i internacionals d'alt nivell, es requereixen quatre vestuaris per als jugadors de la trobada prevista i de la següent trobada, si els horaris d'aquestes trobades estan molt propers. En grans instal·lacions esportives se solen disposar sis vestuaris per a major operativitat. Els vestuaris estaran situats el més a prop possible de la pista de joc, en el lateral de la zona de canvis i amb accés directe a la mateixa i a la sala d'escalfament. Els vestuaris tindran una altura lliure mínima de 2,50 m i estaran composts per zones amb les característiques següents:• Zona de canvi de roba dels jugadors, per 20 persones aproximadament, equipada amb bancs, penja-robes o armaris guarda-roba, dues lliteres per a massatge i pizarrón. Superfície mínima de 35 m2.

• Zona de dutxes, amb sòl antilliscant i impermeable, amb almenys 10 dutxes. 

• Zona de vàters i lavabos amb miralls i assecadors de pèl.En els mateixos vestuaris o annexos a cadascun d'ells es disposarà una sala per a massatge i una sala per a reunions d'equip.Per motius de seguretat pot ser necessària la instal·lació d'un túnel de protecció respecte de la gradería, que podrà ser extensible, des de la pista fins a l'entrada als vestuaris.17.2 VESTUARIS, CONDÍCIES D'ARBITROSEs disposarà un vestuari per a àrbitres, que podrà utilitzar-se, quan no hi hagi competició, com a vestuari d'entrenadors, monitors o professors. El vestuari disposarà de zona de canvi de roba amb bancs i penjadors, zona de dutxes amb espai per a assecat i zona de condícies amb cabines de vàters i lavabos. En el mateix vestuari o annex a ell hi haurà una zona per a redacció d'actes, informes, etc. amb el mobiliari apropiat. Així mateix les característiques d'aquests espais es detallen en la norma NIDE “Sales i Pavellons”.Per a competicions internacionals d'alt nivell, la instal·lació esportiva comptarà amb dos vestuaris, almenys, per a àrbitres, prevists per a un nombre de quatre persones, amb una superfície mínima de 20 m2, dues dutxes, vàter, lavabo, mirall i petita taula i cadires.17.3 VESTUARI I SALA DE DELEGATSPer a competicions internacionals d'alt nivell, també és necessari preveure una sala amb clau, per a canvi de roba i deixar objectes personals per a oficials federatius, així com una petita sala de reunions i descans per a ells.17.4 INFERMERIA – PRIMERS AUXILISEs disposarà de manera que l'accés a ella des de la pista sigui fàcil i comptarà amb una ràpida sortida cap a l'exterior per a evacuació d'accidentats, lesionats o malalts. Estarà equipada amb una taula d'exploració, llitera, una taula escriptori, butaca, un armari farmaciola, penja-robes i l'equip de material mèdic imprescindible per als primers auxilis. La sala de primers auxilis haurà d'estar disponible tant per als esportistes com per al públic si no existeix una altra especifica per al públic.En competicions esportives d'alt nivell, pot ser necessària una sala de primers auxilis per separat per als jugadors i una altra per al públic. La sala de primers auxilis per als jugadors es disposarà de manera que pugui ser aconseguida directa i ràpidament pels serveis d'emergència des de l'exterior, així com des de la pista de joc en si. Se situarà a nivell de la pista amb fàcil i ràpida sortida a l'exterior, els accessos estaran lliures d'obstacles, per la qual cosa el jugador lesionat podrà ser traslladat allí ràpidament. La sala o sales de primers auxilis per al públic permetran administrar els primers auxilis al públic que ho necessiti. Haurà de ser fàcilment accessible des de la gradería i des de les ambulàncies en l'exterior a través de rutes reservades. En ambdues àrees s'inclourà un vàter i un lavabo preferiblement amb una avantsala que permet l'accés directe des de la sala de primers auxilis. Hauran d'estar equipades amb llitera, taula, butaca i armari farmaciola degudament equipada amb material per a primers auxilis. 17.5 ÀREA CONTROL DE DOPATGEEn competicions oficials es disposarà l'àrea de control de dopatge, que tindrà un ús exclusiu per a aquesta fi. Ha de complir els requisits que estableix l'Ordre PRE/1832/2011, de 29 de juny, per la qual es regula l'àrea de control del dopatge, el material per a la presa de mostres i el protocol de manipulació i transport de mostres de sang i disposarà dels següents espais:• Una sala d'espera amb cadires i frigorífic per a begudes no alcohòliques ni altres substàncies que poguessin donar resultat advers, així com recipient/s per a recollida dels envasos de les begudes.

• Una sala de treball contigua a la sala d'espera i comunicada directament amb ella amb taula, cadires i un frigorífic amb clau per guardar les mostres fins al seu trasllat.

• Sala de presa de mostres d'orina contigua a la sala de treball (En cas de competicions per a homes i dones és recomanable dues) amb vàter, lavabo i mirall.

• Sala d'extracció de sang com a sala addicional contigua a la sala de treball o bé com un espai inclòs en aquesta sala de treball. Si és sala addicional es dotarà de frigorífic amb clau per guardar les mostres fins al seu trasllat.Per a competicions d'alt nivell, l'àrea de control de dopatge tindrà una superfície mínima de 30 m2 i inclourà:• Sala d'espera amb seients per 8 persones amb penja-robes o armaris i refrigerador.

• Sala de treball amb taula i quatre cadires, armari amb clau i lavabo.

• Condícia amb vàter, lavabo i dutxa, situat al costat de la sala de treball i amb accés des d'ella.17.6 MAGATZEM DE MATERIAL ESPORTIUEs disposarà un magatzem de material esportiu, de grandària suficient per guardar material esportiu d'handbol, així com material esportiu per a altres esports i es podrà tancar amb clau. Disposarà d'accés fàcil o directe a la pista esportiva i des de l'exterior de la instal·lació esportiva sense obstacles, complirà els requisits de la norma NIDE “Sales i Pavellons”.En instal·lacions esportives per a competicions d'alt nivell, es requereix un mínim de dos magatzems grans. 18. ESPAIS AUXILIARS SINGULARS18.1 OFICINES D'ADMINISTRACIÓ, ORGANITZACIÓ DEL CAMPIONAT I SALA D'ACREDITACIÓ
Són els espais destinats a les persones encarregades de la gestió administrativa de la instal·lació esportiva. La seva grandària estarà d'acord amb la grandària de la instal·lació esportiva a la qual serveix, no obstant això és recomanable que cada àrea tingui un espai de no menys de 20 metres quadrats. Complirà els requisits de la norma NIDE “Sales i Pavellons”.Per a les competicions nacionals d'alt nivell es disposarà un despatx o sala per a la instal·lació de l'oficina d'organització del Campionat.En competicions internacionals d'alt nivell, es disposaran oficines amb la superfície i l'equipament necessari per als esdeveniments previstos, disposant-se els següents espais:• Dues sales de treball i oficines.

• Sala de treball per a delegats.

• Sala de reunions per 15 persones.

• Dos magatzems per a emmagatzematge temporal d'equipament esportiu i equipament tècnic.

• Sala per a programes de suport (cura de nens, mascotes, etc.)

• Espai per a acreditació en el vestíbul d'entrada, amb accés directe des de l'exterior i superfície de 30 a 50 m2. Els espais d'acreditació de Vips i mitjans de comunicació estaran diferenciats i separats de la resta. Tots els espais d'acreditació estaran clarament senyalitzats18.2 VESTUARIS DE PERSONALEls vestuaris de personal seran d'una grandària en funció del nombre de persones que participen en la preparació de la pista de joc, neteja, manteniment d'instal·lacions tècniques, etc. Aquests vestuaris es disposaran separats de l'àrea de vestuaris d'esportistes i d'àrbitres.18.3 ESPAIS PER A AUTORITATS I PERSONALITATSEn grans instal·lacions esportives on es vagin a celebrar competicions esportives rellevants, es disposarà una zona de recepció i estada d'autoritats i personalitats, que es trobarà prop de la Tribuna d'autoritats. Per a competicions internacionals d'alt nivell, es requereix reservar espais destinats a rebre als convidats VIP en una forma eficient i funcional, la dimensió de la qual depèn del tipus d'esdeveniment. Es disposarà una sala Vip d'hospitalitat adequada per 150 persones almenys (Rondes preliminars i principals) i de 250 persones per a les finals, amb una superfície mínima de 150 m2. Aquests espais, fora del seu ús en l'esdeveniment, també poden ser utilitzats per a altres finalitats o podran constituir instal·lacions temporals.Així mateix es disposarà de places d'aparcament per a un mínim de 50 vehicles amb zona d'accés diferenciat i entrada directa a l'interior de la instal·lació i prop de la sala d'hospitalitat.18.4 ESPAIS PER Als MITJANS DE COMUNICACIÓEn grans instal·lacions esportives on es desenvolupin importants esdeveniments esportius es disposaran espais per als representants dels mitjans de comunicació i les instal·lacions que requereixen, aquests espais estaran separats de les zones d'espectadors i amb accessos independents.Per a competicions d'alt nivell, així mateix, es requereix que la instal·lació esportiva disposi d'entrada diferenciada per als mitjans de comunicació amb zona de recepció i disposi dels següents espais:• Tribunes per a la premsa.

• Cabines per a comentaristes de radi i TV.

• Espais per a càmeres de TV.

• Sales de treball de mitjans de comunicació.

• Sala de conferències de premsa.

• Sala de treball per a la premsa.

• Zona mixta

• Es preveurà un aparcament reservat per a zona de mitjans de comunicació, entrada directa i diferenciada a l'interior de la instal·lació esportiva i una tribuna igualment reservada, així com una sala amb instal·lacions de catering per al seu ús.Per als espais indicats es tindran en compte els requisits específics següents:- Tribunes de premsa:Els periodistes generalment se situen en una tribuna després de la zona de canvis i els bancs d'equip al costat de les càmeres principals de TV, separades dels espectadors no obstant això jugadors, entrenadors i tècnics poden tenir accés a la zona de premsa, amb seients equipats amb escriptori, línia de telèfon, endolls elèctrics, connexió a internet i transmissió de dades, impressora, etc. La distància al centre de premsa ha de ser curta.- Comentaristes de radi i TV:• Es preveuran cabines fixes amb espai de 3 m x 3 m cadascuna, amb finestra de possible obertura en el front de les cabines, amb bona visibilitat i sense obstacles de la pista de joc. Es disposaran com a mínim 6 a 8 espais amb dos seients cadascun, en la ronda principal seran de12 a 14 espais i en les finals de 40 a 45 espais.

• Cada comentarista disposarà d'un escriptori prou gran per col·locar els seus equips (Pantalla TV, PC, fax, papers de treball, etc.) i disposarà d'endolls elèctrics, connexió a internet, impressora, etc.

• La zona de comentaristes serà fàcilment accessible des d'altres zones de treball i estarà situada en la tribuna central properes a les càmeres fixes principals, separada del publico. Els comentaristes tindran vista al terreny de joc sense obstacles.- Càmeres de TV:• Les càmeres principals se situen en el costat de la taula de jutges i zona de canvis, col·locades en posició elevada, a més es disposen altres càmeres, dues en cada cantonada del camp de joc, altres dos al costat de les porteries.

• Altres càmeres fixes o mòbils se situen en posicions diferents dues en cada cantonada del camp de joc, altres dos al costat de les porteries, assegurant-se que no obstrueixen la visió dels espectadors. El nombre de càmeres i la seva situació es convenen amb l'organitzador i la companyia de TV anteriorment a l'esdeveniment.

• La plataforma per a cada càmera serà aproximadament de 2 x 2 m.

• Si existeixen finestres enfront de les càmeres principals, han de ser enfosquides per evitar el risc d'enlluernament.

• En qualsevol cas la planificació ha de ser coordinada amb experts competents dels mitjans de TV.- Sales de treball per TV i mitjans de comunicació:• Una sala per la TV.

• Una sala per a magatzem del perímetre de publicitat de la pista.

• Una sala per a magatzem de gràfics de televisió i d'exploració.

• 1 sala de reunions per a l'emissora local (grandària doble)Les sales tindran una grandària mínima de 6 m x 4 m, disposaran de pany amb clau i estaran equipades amb preses d'electricitat (220 V) suficients, connexions telefòniques i Internet i estaran equipades amb mobiliari d'oficina (taules, cadires, etc.).- Sala de conferències de premsa i Sala de treball per a premsa:Es disposarà una sala de conferències de premsa, equipada amb micròfons i sistema de megafonia, preses d'electricitat i mobiliari suficient per a un nombre mínim de 60 persones i de 150 per a les fases finals. Addicionalment és necessari proveir una sala de treball per a premsa, equipada per a un mínim de 50 llocs de treball i de 150 a 250 per a fases finals, amb les instal·lacions i mobiliari necessari, amb zones separades per a fotògrafs i mitjans de comunicació electrònics. Els espais de sala de conferències de premsa i sala de treball per a premsa, amb un espai de recepció i catering tindran una superfície mínima de 250 m2.- Zona mixta:Es preveurà una zona que permeti als representants dels mitjans de comunicació parlar i/o entrevistar als jugadors, en la pista o en el camí de la pista als vestuaris i/o des dels vestuaris i la sortida de la instal·lació. Aquesta zona ha d'estar separada i no ser accessible per als espectadors i tindrà accés controlat i diferent del dels esportistes.- Aparcament reservat per a zona de mitjans de comunicació:Es preveurà un zona aparcament reservat para de mitjans de comunicació, amb entrada diferenciada i espai suficient per a les furgonetes dels equips mòbils de TV i ràdio.19. ESPAIS PER Als ESPECTADORSEls espais per als espectadors permetran veure les competicions esportives que tinguin lloc i disposaran dels espais auxiliars necessaris com són: vestíbul/s d'accés amb zona i cartells d'informació, control d'accessos, taquilles, bar–cafeteria, condícies, guarda-roba, etc. Els espais per a espectadors es dissenyessin i construiran de manera que siguin accessibles per a persones amb discapacitat de forma no discriminatòria, independent i segura, es reservaran places per a persones de mobilitat reduïda (1 per a usuaris de cadira de rodes per cada 100 places o fracció) i compliran la normativa nacional, autonòmica i local a aquest efecte. Els espais destinats als espectadors compliran els requisits del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i altra normativa vigent, especialment la d'espectacles públics, accessibilitat i incendis. Així mateix aquests espais compliran els requisits de la norma NIDE “Sales i Pavellons”.Les instal·lacions esportives on es vagin a realitzar competicions esportives d'alt nivell han de disposar d'accessos independent per a jugadors i àrbitres diferents dels de públic, de manera que no puguin entrar en contacte físic amb el públic.

El nº d'espectadors a preveure depèn del nivell i del caràcter de l'esdeveniment esportiu. Per a la celebració d'esdeveniments esportius d'alt nivell de caràcter nacional i internacional és necessari preveure un nº mínim de 3.000 espectadors.Així mateix en competicions internacionals d'handbol d'alt nivell es requereix el següent nº mínim de seients : • Ronda preliminar: 5.000 seients quan l'equip juga a casa, 3.000 en altres casos.

• Ronda principal: 8.000 seients quan l'equip juga a casa, 5.000 en altres casos.

• Final: 12.000 o 15.000 seients segons siguin finals de dones o d'homes.Les instal·lacions esportives, on se celebrin competicions d'alt nivell i/o quan del caràcter de l'esdeveniment puguin preveure's desplaçaments dels espectadors que puguin provocar acumulació perillosa dels mateixos, tindran les gradería dividides en sectors convenientment separats per motius de seguretat, de manera que els diferents grups de seguidors estiguin separats. Els elements de separació compliran la norma UNE-EN 13200-3 “Elements de separació. Requisits”. La capacitat de cada sector no haurà d'excedir de 2.000 espectadors, podent dividir-se un sector major en subsectors amb capacitat no major de la indicada. Cada sector o subsector tindrà almenys 2 sortides. Cada sector o subsector destinat als espectadors hauran d'estar equipats amb condícies i àrees de refrigerio i descans per als espectadors del sector, així com rutes de sortida independents, les quals han de ser fàcilment identificables i estar marcades amb senyals d'evacuació.Tribuna d'autoritats i personalitats: La tribuna d'honor estarà en una posició central, prop del camp de joc i enfront dels bancs de jugadors i estarà propera a la sala d'hospitalitat. La zona no haurà de ser accessible per al públic. En competicions d'alt nivell disposarà d'antepalco i serà adequada para, almenys, 50 persones.Tribunes de Participants: Es reservaran un nombre suficient de places en una tribuna especial per als membres dels equips i organitzacions participants en l'esdeveniment esportiu que no estiguin disputant la trobada. 20. ACCESSIBILITATLes instal·lacions esportives per a handbol es dissenyessin i construiran de manera que siguin accessibles per a persones amb discapacitat, de forma no discriminatòria, independent i segura.Disposaran d'un itinerari exterior accessible a la instal·lació i d'itineraris accessibles a la pista principal, els espais esportius auxiliars, (Vestuaris, infermeria, etc.) i els espais per a espectadors.Els citats espais esportius, auxiliars i per a espectadors seran accessibles, compliran els criteris d'accessibilitat que s'indiquen en la norma NIDE “Sales i Pavellons” així com la normativa nacional, autonòmica i local a aquest efecte. Es recomana que compleixin els requisits de les Normes UNEIX de “Accessibilitat”.21. BIBLIOGRAFIA BÀSICA- Regles de Joc 2010, Real Federació Espanyola d'Handbol.

- Reglament de partits i competicions, Real Federació Espanyola d'Handbol.

- NO.RE.BA Temporada 2012-2013, Real Federació Espanyola d'Handbol.

- “EHF Sorra construction manual 2008” Federació Europea d'Handbol.

- “EHF Euro Set-up Manual 2008” Federació Europea d'Handbol.

- “Bid & Event Manual” IHF (Federació Internacional d'Handbol).

- Ball regulations, Goal regulations, Floor regulations, IHF

- Reglament Mini-handbol, Real Federació Espanyola d'Handbol.

- Teaching handball at school, IHF

- Normes UNE-EN de “Superfícies i Equipaments esportius”

- Norma UNE-EN de “Il·luminació d'instal·lacions esportives”

- Normes UNE-EN de “Instal·lacions per a espectadors en instal·lacions esportives”

- Normes UNEIX de “Accessibilitat”