VOL-P Voley Platja

 

 

 

 

 

 

1. GRANDÀRIA DEL CAMP:

El camp de joc és un rectangle de dimensions 16 m x 8 m, mesures des de la vora exterior de les línies que delimiten el camp de joc.2. BANDES EXTERIORS I SEGURETAT. ZONA LLIURE. ÀREA DE JOCPer facilitar el desenvolupament, la visió del joc i per seguretat, es disposarà al voltant del camp de joc una banda de seguretat lliure d'obstacles de 3 m d'ample com a mínim. En competicions mundials i oficials de la Federació Internacional de Voleibol (FIVB) i en competicions oficials de la Real Federació Espanyola de Voleibol, ha de mesurar 5 m com a mínim i 6 m com a màxim d'ample tant per l'exterior de les línies laterals com de les línies de fons.L'àrea de joc comprèn el camp de joc i la zona lliure, i les seves dimensions mínimes són de 22 m x 14 m. En competicions esportives nacionals i internacionals d'alt nivell les dimensions de l'àrea de joc estan entre 26 m x 18 m i 28 m x 20 m. L'àrea de joc haurà d'estar separada de les zones de públic, si existeixen, i de manera que no suposi risc de lesió per als jugadors. Vegeu figura:3. TRAÇAT DEL CAMPEl traçat del camp de vóley platja es farà conforme amb la figura

Les línies de marques estaran formades per cintes de material elàstic, flexible, no abrasiu, resistent, sense vores tallants, no perillós per als jugadors, de 5 cm d'amplària. Seran d'un color que contrasti amb el de la sorra. Les línies estaran ancorades i tibades en la sorra en cada cantonada mitjançant fixacions ajustables i ancoratges. Els ancoratges al terreny de les cintes seran sintètics o de fusta preferentment, podran ser metàl·lics protegits de la corrosió i estaran clavats a una profunditat no inferior a 25 cm. Els elements de subjecció de les línies que no es trobin protegits o que puguin quedar vists, seran de material flexible i tou.4. ALTURA LLIURE D'OBSTACLESL'altura entre la superfície esportiva i l'obstacle més proper serà de 7 m com a mínim sobre el camp i les bandes exteriors, quedant en aquesta altura totalment lliure d'obstacles tant en instal·lacions a l'aire lliure com en instal·lacions interiors.

Per a competicions mundials i oficials de la FIVB (Federació Internacional de Voleibol) i en competicions nacionals d'alt nivell esportiu, l'altura lliure ha de ser com a mínim de 12,5 m.5. ORIENTACIÓ SOLARL'eix longitudinal de la pista, en les instal·lacions a l'aire lliure, ha de coincidir amb l'adreça geogràfica N-S, admetent-se una variació compresa entre N-NE i N-NO.6. IL·LUMINACIÓLa il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no provoqui enlluernament als jugadors, a l'equip arbitral ni als espectadors. Comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació horitzontal, uniformitat, rendiment de color i màxims d'enlluernament (GR) d'acord amb els criteris de la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives”, a l'àrea de joc, els quals s'indiquen a continuació:

 

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ VÓLEY PLATJA

(Exterior)

NIVELL DE COMPETICIÓ

Iluminancia horitzontal

Rend.

Color

(Ra) ³

GR

£

I med

(lux) ³

Uniformitat

I min/ Emed

Competicions internacionals i nacionals

500

0,7

60

50

Competicions regionals i locals, entrenament alt nivell

200

0,6

60

50

Entrenament, esport escolar i recreatiu

75

0,5

20

55

Per a pistes de vóley platja d'interior els nivells seran els mateixos que els de voleibol. Per a competicions internacionals de la FIVB, que se celebrin durant la nit, la il·luminació a l'àrea de joc ha de ser d'1.500 luxes, mesurats a 1m sobre la superfície de joc en la pista principal de la competició i de 1000 luxes en les altres.Per a retransmissions de TV i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical en funció de la velocitat de l'acció i la dimensió de l'objecte, en la citada norma UNE-EN 12193, els esports s'han classificat, en aquest sentit, en tres grups A, B i C; el voley platja es considera que pertany al grup B. El valor de la iluminancia vertical vària amb la distància de la càmera a l'objecte, per determinar-ho vegeu el següent gràfic:

 Nivell d'il·luminació vertical a mantenir en funció de la distància màxima de tir de les càmeres (UNE-EN-12.193)Per a preses de TV o pel·lícules, els espais circumdants a la pista de vóley platja han d'estar il·luminats, de manera que el nivell d'il·luminació vertical sigui almenys 0,25 del nivell d'il·luminació vertical de la pista de joc. Per a major informació ha de consultar-se la norma citada.La instal·lació d'il·luminació artificial es requerirà únicament en cas de competició nocturna o quan per a la transmissió per TV o preses de pel·lícules es necessiti, la qual evitarà la contaminació lluminosa en el seu entorn i en el cel nocturn per reflexió i difusió de la il·luminació artificial.7. SUPERFÍCIE DE JOCLa superfície esportiva de joc estarà composta d'una capa de sorra fina, anivellada, plana, horitzontal, solta i uniforme. La sorra pot ser de platja o de riu, serà de grans arrodonits, sense fins per evitar que s'aixequi pols. Estarà ben tamizada de tal manera que no present pedres gruixudes, petxines, o qualsevol element que pugui ocasionar corts o lesions en els jugadors. L'espessor d'aquesta capa de sorra serà com a mínim de 40 cm. La sorra que s'utilitzi com a superfície de joc complirà les següents especificacions:• Rentat: La sorra haurà d'estar rentada i lliure de fins (llim) i argila a fi de prevenir que es compacti i aixequi pols.

• Grandària dels grans de sorra: Estaran entre 0,5 i 1 mm per permetre el drenatge adequat i seguretat màxima. No més del 5% en pes serà de grandària menor de 0,5 mm i no més del 5% serà de grandària major d'1 mm, sent la grandària màxima 2 mm amb retenció en aquest tamís del 0%.

• Matèria orgànica: No contindrà matèria orgànica.

• Forma dels grans de sorra: Sera arrodonida no angulosa.

• Color: Serà de color clar, de tal manera que absorbeixi menys calor però amb mínim reflex.Si existeixen vorades exteriors de delimitació de l'àrea de joc, aquests no presentaran vores o angles cap a l'àrea de joc i hauran d'estar enrasats amb la superfície de la sorra.Haurà de preveure's una xarxa de reg per humitejar la sorra en temps calorós i una xarxa de drenatge en terrenys poc o gens permeables.En competicions internacionals i oficials de la FIVB es requereixen les següents característiques de la sorra:

 

TIPUS

Diàmetre dels grans

mm

Retenció sobre tamisos

%

Grava fina

2,0

0%

Sorra molt gruixuda

1,0 - 2,0

0% i el 6%

Sorra gruixuda

0,5 - 1,0

80% mínim

Sorra mitjana

0.25 - 0.5

92% màxim

Sorra fina

0.15 - 0.25

7% - 18%

Sorra molt fina

0.05 mm - 0.15 mm

no major de 2,0%

Llim i argila

menys de 0,05 mm

no major de 0,15%Així mateix la sorra estarà lliure de matèria orgànica, els grans seran arrodonits no procedents de machaqueo.8. CONDICIONS METEOROLOGICASLa temperatura ha de ser compatible amb la celebració d'una competició a l'aire lliure. El temps atmosfèric no ha de presentar cap perill de lesió per als jugadors en la competició.En Competicions nacionals o mundials de la FIVB (Federació Internacional de Voleibol) es recomana disposar d'una lona per cobrir la pista en cas de pluja.9. XARXA, ANTENES I PALSL'equipament consta dels dos pals, la xarxa i les dues antenes. Compliran les Regles oficials de Vóley platja i els requisits de seguretat de la norma UNEIX EN 1271 “Equips de voleibol” per al nivell corresponent.9.1 LA XARXALa xarxa es col·loca verticalment sobre la meitat de la pista, serà de dimensions 1 m d'ample (+/- 3 cm) i de 8,50 m de llarg, amb malla a quadres de 10 cm x 10 cm. En les seves vores superior i inferior hi haurà dues bandes horitzontals de 7 a 10 cm d'ample de color blau fosc o colors vius, cosides al llarg de tota la seva longitud.Pel seu interior passarà un cable de subjecció de la xarxa, a més tindrà una corda de tibat superior i en l'extrem inferior una altra corda de tibat inferior.Verticalment es col·loquen a la xarxa dues bandes laterals de 5 cm d'ample i 1 m de llarg que van sobre cada línia lateral del camp de joc. Vegeu figura:Les altures de la xarxa s'indiquen en el quadre adjunt i es mesuren des del centre del camp. L'altura per sobre de les dues línies laterals ha de ser la mateixa i no ha d'excedir més de 2 cm de l'altura oficial.

 

 

ALTURA DE LA VORA SUPERIOR DE LA XARXA

(m)

HOMES

DONES

2,43

2,24L'altura de la xarxa varia segons l'edat, per a tots dos sexes de la manera següent:

 

 

 

EDATS

ALTURA DE LA VORA SUPERIOR DE LA XARXA

(m)

16 anys i menors

2.24

14 anys i menors

2,12

12 anys i menors

2,00

9.2 ANTENESSón dues varetes flexibles, de fibra de vidre o material similar, de 10 mm de diàmetre i 1,80 m de llarg, col·locades a tots dos extrems de la xarxa a l'exterior de cada banda lateral. Vegeu figura

Es disposaran sempre en competicions nacionals o internacionals i és optativa la seva utilització per a ús escolar, recreatiu o entrenament.9.3 PALSSeran rodons, situats entre 0,70 m i 1 m de les línies laterals i tindran una altura de 2,55 m. Han de tenir un dispositiu d'ajust de l'altura de la xarxa que permeti pujar-la o baixar-la a l'altura reglamentària.Han d'estar fixats fermament al sòl sense cables. Aquesta fixació pot ser mitjançant caixetins encastats en un massís de formigó en el sòl un mínim de 35 cm, quedant la part superior a 4 cm com a mínim de la superfície de joc. Vegeu figura

Per a competicions internacionals i nacionals s'han de protegir els pals revestint-los amb un material amortidor fins a 2 m d'altura, el qual tindrà una capacitat d'amortiguamiento amb una caiguda de 200 mm inferior a 50 g (acceleració de la gravetat 9,8 m/s²) basat en la norma UNE-EN 913. És recomanable disposar sempre aquesta protecció.10. LA PILOTASera esfèric, amb superfície exterior de material flexible (cuir o sintètic) que no absorbeixi la humitat, amb càmera interior de cautxú o similar. De color clar o combinació de colors.La circumferència o perímetre de la pilota serà de 66 cm a 68 cm i el seu pes serà de 260 g a 280 g. La pressió interior de la pilota serà de 0,175 a 0,225 Kp/cm² (De 171 a 221mbar o hPa). Vegeu figura

11. SILLA DEL 1º ARBITROLa cadira del 1º àrbitre ha de ser regulable en altura, estable, amb una base àmplia i ha de permetre que l'àrbitre, ja sigui assegut o dempeus, tingui la seva vista 0,50 m per sobre de la vora superior de la xarxa. L'estructura de la cadira estarà també protegida amb embuatat.12. MARCADOREl marcador es col·locarà en situació de perfecta visibilitat per a la taula d'anotadors, àrbitres, jugadors i el públic. El marcador pot ser manual i haurà d'indicar els noms dels equips, resultat del set en curs i sets acumulats amb anterioritat per cada equip.En competicions d'àmbit nacional d'alt nivell, es disposarà almenys un marcador electrònic, de manera que pugui ser operat des de la taula d'anotadors i un marcador manual per al seu ús en cas d'avaria de l'electrònic. Tindran les mateixes característiques que s'indiquen en la norma NIDE VOL-Voleibol.En competicions internacionals d'alt nivell es col·loquen dos marcadors electrònics que permetin la millor visibilitat dels espectadors i sempre que sigui possible se situen en diagonal en les cantonades de l'àrea de joc, col·locats sobre unes plataformes amb una altura mínima de 0,50 m i màxim de 1m sobre la sorra. Així mateix es col·locarà un marcador manual en la taula d'anotadors.13. MEGAFONIAEn instal·lacions esportives on es vagin a celebrar competicions nacionals d'alt nivell, la instal·lació esportiva haurà de comptar amb instal·lació de megafonia.El sistema de megafonia ha d'estar dissenyat per fer automàticament avisos en cas d'emergència, tant a esportistes com als espectadors.14. ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT14.1 CADIRES D'ESPORTISTES I TAULA D'ANOTADOR
Exteriorment a la zona lliure es col·locaran a banda i banda de la xarxa dues cadires d'esportistes i enfront de la xarxa la taula d'anotador. És convenient disposar algun element de protecció enfront del sol tant per a les cadires d'esportistes com per la de l'anotador (p.i.: ombrel·les, etc.). Les cadires d'esportistes es col·locaran a una distància no inferior a 3 m de la taula de l'anotador. Vegeu la figura

14.2 ÀREA DE CONTROL, ÀREA DE COMPETICIÓEn competicions d'alt nivell esportiu es disposarà, a l'exterior de la zona lliure, un espai lliure o passadís de 3 m d'amplària mínima, sense públic. La zona o passadís abans descrita, més el camp de joc i la zona lliure es denomina àrea de competició i tindrà unes dimensions mínimes de 28,00 m x 20,00 m i de 32,00 m x 24,00 m a 34,00 m x 26,00 m en competicions d'alt nivell esportiu. Vegeu la figura

14.3 PISTES D'ENTRENAMENT, ESCALFAMENTPer a competicions d'alt nivell, a més de la pista central es necessita disposar, almenys, altres dues pistes diferents, per a entrenament i escalfament abans del partit.Tindran accés fàcil a la pista de joc i unes dimensions cadascuna de 24 m x 15 m, com a mínim i 7 m d'altura lliure d'obstacles. També és admissible disposar d'una pista única amb dimensions suficients per albergar les dues pistes abans indicades, separades per una xarxa d'almenys 3 m d'altura. La superfície esportiva tindrà les característiques descrites en el punt 7. La il·luminació serà la indicada en el punt 6 per a aquest ús, de 200 lux com a mínim.15. ESPAIS AUXILIARS PER Als ESPORTISTES I ÀRBITRESQuan es considerin necessaris, es poden prendre com a referència els espais auxiliars per a esportistes i àrbitres que s'indiquen en la norma NIDE VOL-Voleibol. Els espais auxiliars poden consistir en instal·lacions temporals o bé utilitzar les infraestructures existents situades a poca distància de l'àrea de joc.En instal·lacions temporals s'habilitaran cabines de vestuaris, condícies i dutxes, properes a l'àrea de joc de vóley platja.15.1 INFERMERIA – PRIMERS AUXILISEn competicions oficials es disposarà en les proximitats de l'àrea de joc de vóley platja, de manera que l'accés a ella des de la pista sigui fàcil i sigui possible, en cas necessari, l'evacuació ràpida d'accidentats, lesionats o malalts. Tindrà l'equip de material mèdic imprescindible per als primers auxilis i haurà d'estar disponible tant per als esportistes com per al públic, si no existeix una altra per al públic.15.2 ÀREA CONTROL DE DOPATGEEn competicions oficials quan sigui necessari, es disposarà l'àrea de control de dopatge que s'indica en la norma NIDE VOL-Voleibol.15.3 MAGATZEM DE MATERIAL ESPORTIUEs disposarà un magatzem de material esportiu, de grandària suficient per guardar material esportiu de vóley platja. Disposarà d'accés fàcil o directe a la pista esportiva i des de l'exterior de la instal·lació esportiva sense obstacles, complirà els requisits de la norma NIDE “Pistes Petites”.16. ESPAIS AUXILIARS SINGULARSQuan es consideri necessari disposar espais d'acreditació, oficines d'administració, espais per a autoritats i personalitats, espais per als mitjans de comunicació, etc., es poden prendre com a referència els espais auxiliars singulars que s'indiquen en la norma NIDE VOL-Voleibol.17. ESPAIS PER Als ESPECTADORSEls espais per a espectadors poden ser temporals o permanents. Els espais temporals per als espectadors permetran veure les competicions esportives que tinguin lloc amb instal·lacions segures i confortables.Quan estiguin constituïts per gradería temporals desmuntables, compliran els requisits de la normativa vigent que els sigui aplicable, així mateix compliran les normes UNE-EN 13200-6 Instal·lacions per a espectadors. Parteix 6: Graderies (temporals) desmuntables i UNE-EN 13200-1 Instal·lacions per a espectadors. Parteix 1: Criteris generals de disseny, d'acord amb el següent:• Les gradería temporals desmuntables es preveuran per a espectadors asseguts.

• Quant a la correcta visibilitat de la gradería per part dels espectadors es compliran les recomanacions quant a les línies de visió de la UNE-EN 13200-1 Instal·lacions per a espectadors. Parteix 1: Criteris generals de disseny, que s'indiquen en la norma NIDE SP-Sales i Pavellons, en la seva apartat instal·lacions per a espectadors i les figures corresponents.

• L'estructura portante de la gradería suportarà les forces estàtiques i dinàmiques produïdes pels espectadors, així com altres accions previsibles com a pes propi, vent, etc. Es dissenyarà de manera que tingui la resistència i estabilitat suficient enfront d'aquestes accions. A continuació s'indiquen les sobrecàrregues d'ús a considerar:

• Càrregues uniformes en zones de seients fixos: 4,0 kN/m2

• Càrregues uniformes en zones d'aglomeració de persones: 5,0 kN/m2

• Càrregues puntuals de 1kN espaiades segons un reticle de 0,5 x 0,5 m, àrea d'aplicació 0,2 x 0,2 m.

• Càrrega horitzontal teòrica per moviments d'espectadors de, almenys, 6% de la càrrega vertical. A aquesta càrrega ha d'afegir-se l'acció del vent i la possible acció sísmica.

• Coeficient parcial de seguretat de sobrecàrregues d'ús: 1,50.

• Fletxa d'elements horitzontals no major d'1/200.

• Desplaçaments horitzontals no majors d'1/250.

• Vibracions per efecte del moviment rítmic de persones, serà major de 3,4 Hz.

• Sistema de fonamentació que permeti el trasllat de les càrregues al terreny sense deformacions ni seients de l'estructura.

• Les gradería temporals desmuntables disposaran en tot el seu perímetre de barreres de protecció per a seguretat enfront del risc de caigudes, amb una altura mínima d'1,00 m i d'1,10 m per a reg de caigudes d'altura major o igual a 6 m. Les barreres o baranes que puguin interferir les línies de visió poden tenir una altura de 0,90 m però la diferència de cota del risc de caiguda serà inferior a 6 m. Les barreres enfront de passadissos escalonats o escales o situades en vies d'evacuació on es produeix canvi d'adreça dels espectadors tindran una altura mínima d'1,10 m. Les barreres de protecció no seran fàcilment escalables pel que no disposaran d'elements horitzontals que puguin servir de punts de suport i no tindran risc d'atrapament, de manera que les obertures en la mateixa no deixaran passar una esfera de 10 cm de diàmetre. Les barreres hauran de resistir accions de forces horitzontals uniformement distribuïdes el valor de les quals no serà inferior a 3,0 kN/m.

• Les vies d'entrada, distribució i sortida d'espectadors en la gradería temporal desmuntable, tals com a passos, passadissos, passadissos escalonats, etc. garantiran una entrada i sortida còmoda i segura fins i tot en cas d'emergència. El temps d'evacuació de la gradería perquè els espectadors aconsegueixin un lloc segur serà com a màxim de 8 minuts.

• Els passos o passadissos entre files de seients que tinguin sortida pels dos extrems, seran horitzontals i tindran un ample mínim de 0,35 m fins a 18 seients i 1,25 cm més per cada seient addicional, per 30 seients o mes l'ample serà major o igual de 0,45 m. El nº màxim de seients en files amb sortides pels dos extrems serà de 40.

• Els passos o passadissos entre files de seients que tinguin sortida solament per un extrem, seran horitzontals i tindran un ample mínim de 0,35 m fins a 9 seients i 2,50 cm més per cada seient addicional amb un màxim de 12 seients.

• Cada seient tindrà un ample mínim de 0,45 m si no tenen apoyabrazos i de 0,50 m amb apoyabrazos, quan no hi hagi seients individuals cada plaça disposarà d'un ample de 0,50 m, l'altura del seient serà de 0,45 cm respecte de la plataforma horitzontal de suport dels peus i el fons del seient serà de 0,35 m com a mínim.

• Els passadissos escalonats d'accés a les localitats de la gradería i les escales tindran graons amb dimensió constant de contrapetja la qual no serà major de 0,20 m, donaran accés a nivell a les files d'espectadors i tindran un ample mínim d'1,20 m. Els esglaons disposaran de pareda sense bocel.

• Les obertures existents en qualsevol part de la gradería seran tals que no deixaran passar una esfera de 10 cm de diàmetre.

• Es disposaran condícies temporals suficients d'acord amb el nº d'espectadors previst, els quals compliran les normes sanitàries vigents. En absència de normativa específica es prendrà com a referència per al nº de condícies a preveure la norma NIDE PP-Pistes Petites.Els espais per als espectadors consistents en gradería permanents prendran en consideració el que s'indica al mateix apartat de la norma NIDE VOL-Voleibol.En competicions internacionals d'alt nivell es requereix un suficient nº de seients segons s'indica a continuació:• 8.000 places d'espectadors per al Campionat Mundial de Vóley platja FIVB.

• 3.500 places d'espectadors para gira mundial “Gran eslam” de Vóley platja FIVB.

• 1500 places com a mínim i 2.000 com a màxim per a altres esdeveniments de Vóley platja de la FIVB.

18. ACCESSIBILITATLes instal·lacions esportives per vóley platja es dissenyessin i construiran de manera que siguin accessibles per a persones amb discapacitat de forma no discriminatòria, independent i segura. Disposaran d'un itinerari exterior accessible a la instal·lació i d'itineraris accessibles a la pista, als espais esportius auxiliars i als espais per a espectadors en cas que existeixin. Aquests espais seran igualment accessibles. Els itineraris no es disposaran amb paviments de materials solts (sorres, graves, etc.), els paviments dels itineraris i de les zones accessibles seran durs i estables sense elements solts, sense juntes o resaltos de més de 4 mm, ni buits o perforacions majors d'1,50 cm.19. BIBLIOGRAFIA BÀSICA- Regles oficials de Joc Vóley Platja 2013-2016, FIVB.

- FIVB-BVB Handbook 2013.

- Normes UNE-EN de “Il·luminació d'instal·lacions esportives”

- Normes UNE-EN de “Instal·lacions per a espectadors en instal·lacions esportives”

- Normes UNEIX de “Accessibilitat”