BLC Bàsquet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. GRANDÀRIA DEL CAMP:

El camp de joc és un rectangle de dimensions 28 m x 15 m mesurats des de la vora interior de les línies que ho delimiten, tant per a competicions internacionals i nacionals com per als camps de nova construcció.

La Federació Espanyola de Bàsquet podrà aprovar altres camps amb dimensions mínimes de 26 m x 14 m

2. BANDES EXTERIORS:

Al voltant del camp de joc hi haurà un espai de 2 m d'amplària lliure d'obstacles.

3. TRAÇAT DEL CAMP:

El traçat del camp serà conforme amb les figures:

Les línies de marques tindran 5 cm d'amplària i seran totes del mateix color preferentment blanc.

Totes les línies formen part de la superfície que delimiten, excepte les línies perimetrals que són exteriors.

4. ALTURA LLIURE D'OBSTACLES:

Serà de 7 m com a mínim sobre el camp i les bandes exteriors.

5. ORIENTACIÓ:

L'eix longitudinal del camp en instal·lacions a l'aire lliure serà N-S admetent-se una variació compresa entre N-NE i N-NO.

6. IL·LUMINACIÓ:

La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no dificulti la visió dels jugadors, de l'equip arbitral ni dels espectadors. Complirà la norma UNE-EN 12193 "Il·luminació d'instal·lacions esportives" i comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació:

 

 

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ

(interior)
Iluminancia horitzontal

I med (lux)
Uniformitat

I min/I med
Competicions internacionals FIBA nivell 1 i 2 (I) 1.500 0,7
Competicions internacionals i nacionals 750 0,7
Competicions regionals, entrenament alt nivell 500 0,7
Competicions locals, entrenament, ús escolar i recreatiu 200

0,5

 

 

                        (I) mesurat a 1,50 m sobre la zona de joc

 

Les lluminàries no han de col·locar-se en la part del sostre corresponent a un circulo de 4 m al voltant de la canastra per evitar enlluernaments.

Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical d'almenys 800 lux, no obstant aquest valor pot augmentar amb la distància de la càmera a l'objecte. Per a major informació ha de consultar-se la norma citada.

 

 

Imatge eliminada.NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ

(exterior)Imatge eliminada.
Imatge eliminada.Iluminancia horitzontal

I med (luxImatge eliminada.
Imatge eliminada.Uniformitat

I min/I medImatge eliminada.
Competicions internacionals i nacionals 500 0,7
Competicions regionals, entrenament alt nivell 200 0,6
Competicions locals, entrenament, ús escolar i recreatiu 75 0,5

 

 

 

 

7. PAVIMENT ESPORTIU:

Són aptes els paviments de fusta o sintètics. Els paviments rígids no són recomanables. Es disposarà com a mínim amb el següent criteri:

- De fusta fix o desmuntable per a competicions d'alt nivell FIBA i nacionals.

- Sintètic fix o desmuntable per a competicions no incloses en les anteriors, per a entrenament i ús escolar i recreatiu. El paviment esportiu complirà els següents requisits d'acord amb l'Informe UNEIX 41958 IN "Paviments esportius": Requisits:Absorció impactes

(Reducció de força)
RF³50% RF³35% RF³20% Competicions àmbit internacional i nacional Competicions àmbit regional Ambito local, recreatiu, escolar


Deformació
StV£3mm StV£5mm Sintètic Fusta
Fricció 0,4 £ m £0,8
Planeidad Diferències de nivell inferiors a 3 mm mesurats amb regla de 3 m (1/1000)
Pot de pilota ³90% respecte a l'altura de pot en sòl rígid
Resistència a impactes Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm per a impactes de 8 Nm
Resistència a petjada Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm a les 24 h. de realitzar l'assaig
Càrregues rodants Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm per a càrregues de 1500 N (fusta) o per a càrrega de 1000 N (sintètic)
Resistència a abrasió Màxima perduda de pes: 3 g per 1000 revolucions (sintètic)
Espessors Verificació de l'espessor o espessors de les capes, oferts pel fabricant o instal·lador, d'acord amb la norma UNEIX EN 1969
Resistència al foc M3 (UNEIX 23727)

La FIBA exigeix que el paviment esportiu compleixi la norma alemanya DIN 18032-2 Per a pistes exteriors a més dels anteriors compliran els següents requisits:

 

Pendents d'evacuació Transversal i màxima del 1%
Resistència a tracció (sintètics) ³ 400 KPa
Allargament de trencament (sintètics) ³ 40 %
Drenatge (Paviments drenantes) Coeficient d'infiltració > 50 mm/h

 

 

 

8. EQUIPAMENT:

Els equipaments de bàsquet constaran del tauler, el cèrcol, la xarxa i el suport del tauler. Compliran les Regles oficials de la Federació Espanyola de Bàsquet i la norma UNEIX EN 1270 “Equips de bàsquet”

EL TAULER:

Tindrà les dimensions i el marcat que indica la figura:

El front serà pla i preferentment de material transparent (policarbonat, vidre temperat de seguretat en competicions FIBA) i d'una sola peça. Les línies seran de color blanc amb un ample de 5 cm. Els de material no transparent tindran les lineas de color negre i del mateix ample de 5 cm.

Les vores inferiors i laterals del tauler han de protegir-se amb encoixinat per a les classes A i B com s'indica en la figura:

SUPORT DEL TAULER:

Els taulers es muntaran fermament subjectes als suports en la posició indicada en la figura:

Segons el seu disseny els suports del tauler poden ser:

- Estructures a sòl mòbils, fixes al sòl, penjades del sostre plegables o elevables, subjectes a paret fixes o abatibles.

- Els suports al sòl (fixos o mòbils) i els suports a paret (fixos o abatibles) es classifiquen segons l'espai lliure “L” entre la projecció del tauler i el suport o la paret de recolzo en les classes següents:

 

  Espai lliure "L" (mm)
Classe A 3250
Classe B 2250
Classe C 1650
Classe D 1250
Classe I Altres<1200

 

Per a les competicions d'alt nivell FIBA i nacionals i les de la FEB solament s'han d'usar les estructures mòbils o fixes al sòl de classe A, segons s'indica en la figura;

de suport reglamentari. Els de classe B poden utilitzar-se per a entrenament i les classes C i D per a ús recreatiu i escolar.

L'espai lliure ha d'estar desproveït d'obstacles i per evitar cops ha de ser com a mínim d'1,650 m (0,40 m fins al suport) i recomanable 2,250 m (1 m fins al suport).

Per possibilitar l'ús de minibasket el suport del tauler disposarà d'un mecanisme que reguli la posició de l'altura del cèrcol a 2,60 m (minibasket) i a 3,05 m (bàsquet).

La superfície inferior de qualsevol part del suport situat darrere del tauler en una distància d'1,20 m a partir del front del tauler i a una altura des del sòl inferior a 2,75 m, estarà protegida per un encoixinat.

Els suports construïts per estructures a sòl mòbils o fixes classe A o B (amb espai lliure 3,250 m o 2,250 m) tindran les bases protegides fins a una altura de 2,15 m per un encoixinat d'espessor 10 cm. L'encoixinat del suport i del tauler complirà la norma UNEIX EN 913 sent el valor d'amortiguamiento amb una caiguda de 200 mm inferior a 50 g (acceleració de la gravetat 9,8 m/s²).

Els suports tindran estabilitat i rigidesa enfront de forces horitzontals i verticals per a això compliran els requisits a aquest efecte de la norma UNEIX EN 1270 "Equips de bàsquet".

Els suports plegables a sostre comptaran amb un sistema de protecció automàtic contra caiguda lliure o involuntària per fallada en el sistema d'elevació o falta de subministrament elèctric i un dispositiu de seguretat que protegeixi a l'equip de caigudes. La subjecció d'aquest dispositiu ha de ser independent de l'aparell d'elevació. Periòdicament es faran operacions de manteniment consistents en la verificació d'aquests equips per personal qualificat o per l'instal·lador.

Els suports d'estructures a sòl mòbils si disposen de rodes, cadascuna d'aquestes no transmetrà al sòl mes de 1500 N (sòl de fusta) o 1000 N (sòl sintètic) i tindran un ample de mes de 30 mm.

LA CANASTRA:

Es compon del cèrcol i la xarxa.

EL CÈRCOL:

El cèrcol serà d'acer temperat soldable de qualitat S235JR pintat de color taronja, amb diàmetre interior 45 cm, veure figura:

Tindrà 12 elements de subjecció de la xarxa equidistants entre si en la vora inferior del cèrcol, els quals no tindran elements tallants o buits de mes de 8 mm per impedir que quedin atrapats els dits dels jugadors. Estarà fixat al suport de manera que no transmeti cap força al tauler. Els cèrcols poden ser fixos o basculants. Tindran la resistència davant càrregues verticals que estableix la norma UNEIX EN 1270 ja citada.

El mecanisme de flexió dels cèrcols basculants no tindrà buits que puguin crear risc d'atrapament en posició flexionada o no flexionada, així mateix el mecanisme de flexió solament flexionarà per a càrregues superiors a 1050 N i no descendirà mes de 30° des de l'horitzontal en posició flexionada.

LA XARXA:

Podrà ser de fibres sintètiques (polipropilè) o naturals (cotó) De color blanc i oferirà certa resistència al pas de la pilota per retardar la caiguda i permetre veure bé si ha passat la pilota a través de la xarxa. El disseny de la xarxa evitarà que se de la volta a través del cèrcol i s'embulli o que la pilota quedi atrapat en ella o rebot i se surti de la canastra.

LA PILOTA:

Esfèric, de color taronja, amb 8 sectors i juntes negres, amb superfície exterior de cuir, cautxú o material sintètic.

La circumferència de la pilota no ha de ser inferior a 749 mm ni superior a 780 mm (talla 7) No pesarà mes de 650 g ni menys de 567 g.

Estarà inflat a una pressió tal que si se li deixa caure sobre la superfície del terreny de joc des d'una altura d'1,80 m. mesurat des del sòl fins a la seva part superior pot a una altura d'entre 1,20 m i 1,40 m mesurat des del sòl a la seva part inferior.

 

9. EQUIP TÈCNIC:

 

RELLOTGE DE PARTIT:

S'utilitzarà per cronometrar els períodes de joc i els intervals entre ells, col·locat de manera que sigui visible clarament per qualsevol persona relacionada amb el partit, fins i tot pels espectadors.

CRONOMETRO:

Dispositiu visual apropiat diferent del rellotge del partit, usat per controlar els temps morts.

DISPOSITIU DE 24 SEGONS:

Dispositiu amb unitat de control i monitors amb compte enrere indicant el temps en segons. Estaran situats, segons la figura:

en la forma següent: Dos sobre cada tauler (A) Quatre en les cantonades del terreny de joc 2m darrere de cada línia de fons (B) Dues sobre el terreny de joc en cantonades diametralment oposades (C)

SENYALS ACUSTICAS:

Existiran 2 amb diferents sons i molt potents per sentir-los fàcilment malgrat el soroll. Una pel cronometrador i l'anotador. Pel cronometrador sonarà automàticament per indicar el final del temps de joc d'un període o període extra. Per a l'anotador i el cronometrador es farà sonar manualment quan sigui necessari per cridar l'atenció dels àrbitres sobre la sol·licitud d'un temps mort, d'una substitució, etc. Una altra per a l'operador de 24 segons que sonarà automàticament per indicar el final del període de 24 segons.

MARCADOR:

Mostrarà el temps de joc, el tempteig, el nº de període actual i el nº de temps morts registrats.