FTP Futbol Platja

 

 

 

 

 

 

 

1. GRANDÀRIA DEL CAMP:

El camp de joc és un rectangle de dimensions entre els límits que s'indica a continuació:

 

 

DIMENSIONS DEL CAMP

Longitud

(línies de banda)

(m)

Amplària

(línies de meta)

(m)

Màxim

37

28

Mínim

35

26Les línies del camp formen part de la zona que delimiten. La longitud de la línia de banda ha de ser major que la longitud de la línia de meta. Vegeu figura

En competicions de menors de 16 anys, equips femenins, jugadors veterans majors de 35 anys i jugadors amb discapacitats, es permeten modificacions de les dimensions del camp.2. BANDES EXTERIORS I SEGURETATPer facilitar el desenvolupament, la visió del joc i per seguretat, es disposarà al voltant del camp de joc una banda de seguretat, lliure d'obstacles de 1m a 2m d'ample. En competicions d'alt nivell esportiu la banda de seguretat serà de 2 m d'ample. El camp de joc haurà d'estar separat de les zones de públic, si existeixen, i de manera que no suposi risc de lesió per als jugadors. Vegeu figura 

3. TRAÇAT DEL CAMPEl traçat del camp de futbol platja es farà conforme amb la figura 

Les línies de marques estaran formades per cintes de material elàstic, flexible, resistent, sense vores tallants, no perillós per als jugadors, de 8 a 10 cm d'amplària. Seran de color blau, de manera que contrastin amb el de la sorra. Les línies estaran ancorades i tibades en la sorra en cada cantonada i en el mitjà de la línia de banda mitjançant fixacions i ancoratges, en les metes estaran subjectes als pals amb anelles de goma. Els ancoratges al terreny de les cintes podran ser metàl·lics protegits de la corrosió o sintètics i estaran clavats a una profunditat no inferior a 25 cm. Els elements de subjecció de les línies que no es trobin protegits o que puguin quedar vists, seran de material flexible i tou4. BANDEROLESEn cada cantonada del camp de joc es col·locarà un pal amb una banderola vermella. Seran de material plàstic, irrompible, elàstic i resistent a la intempèrie. Els pals no seran punxeguts. La seva altura serà d'1,50 m com a mínim.En cada extrem de la línia mitjana del camp es col·locarà una banderola de color vermell i en cada extrem de cada línia penal es col·locarà una banderola groga. Tindran les mateixes característiques i altura que els abans descrits. Es col·locaran ancorats a una distància d'1 m a 1,50 m, a l'exterior de la línia de banda. Vegin-se les figures 

 

5. ALTURA LLIURE D'OBSTACLESL'altura entre la superfície esportiva i l'obstacle més proper serà de 7 m com a mínim sobre el camp i les bandes exteriors, quedant en aquesta altura totalment lliure d'obstacles.6. ORIENTACIÓ SOLARL'eix longitudinal de la pista, en les instal·lacions a l'aire lliure, ha de coincidir amb l'adreça geogràfica N-S, admetent-se una variació compresa entre N-NE i N-NO.7. IL·LUMINACIÓLa il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no provoqui enlluernament als jugadors, a l'equip arbitral ni als espectadors. Complirà la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives” i comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació horitzontal i màxims d'enlluernament (GR):

 

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ FUTBOL PLATJA

(Exterior)

NIVELL DE COMPETICIÓ

Iluminancia horitzontal

Rend.

Color

(Ra) ³

GR

£

I med

(lux) ³

Uniformitat

I min/ Emed

Competicions internacionals i nacionals

500

0,7

60

50

Competicions regionals i locals, entrenament alt nivell

200

0,6

60

50

Entrenament, esport escolar i recreatiu

75

0,5

20

55Per a retransmissions de TV i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical en funció de la velocitat de l'acció i la dimensió de l'objecte, en la citada norma UNE-EN 12193, els esports s'han classificat, en aquest sentit, en tres grups A, B i C; el futbol platja es considera que pertany al grup B. El valor de la iluminancia vertical vària amb la distància de la càmera a l'objecte, per determinar-ho vegeu el següent gràfic:Per a preses de TV o pel·lícules, els espais circumdants a la pista de futbol platja han d'estar il·luminats, de manera que el nivell d'il·luminació vertical sigui almenys 0,25 del nivell d'il·luminació vertical de la pista de joc. Per a major informació ha de consultar-se la norma citada.La instal·lació d'il·luminació artificial es requerirà únicament en cas de competició nocturna, la qual evitarà la contaminació lluminosa en el seu entorn i en el cel nocturn per reflexió i difusió de la il·luminació artificial.8. SUPERFÍCIE DE JOCLa superfície esportiva de joc estarà composta d'una capa de sorra fina, anivellada, plana, horitzontal i uniforme. La sorra pot ser de platja o de riu, serà de grans arrodonits, sense fins per evitar que s'aixequi pols. Estarà ben tamizada de tal manera que no present pedres gruixudes, petxines, o qualsevol element que pugui ocasionar corts o lesions en els jugadors.L'espessor d'aquesta capa de sorra serà com a mínim de 40 cm.La sorra que s'utilitzi com a superfície de joc complirà les següents especificacions:• Rentat: La sorra haurà de tenir doble rentat i estar lliure de fins i argila a fi de prevenir que es compacti.

• Grandària dels grans de sorra: Estarà entre 0,5 i 1 mm per permetre el drenatge adequat i seguretat màxima. No més del 5% en pes serà de grandària menor de 0,5 mm.

• Matèria orgànica: No contindrà matèria orgànica.

• Forma dels grans de sorra: Sera arrodonida no angulosa.

• Color: Serà de color clar, de tal manera que absorbeixi menys calor però amb mínim reflex.Si existeixen vorades exteriors de delimitació de les bandes de seguretat del camp de joc, aquests no presentaran vores o angles cap al camp de joc i hauran d'estar enrasats amb la superfície de sorra.Haurà de preveure's una xarxa de reg per humitejar la sorra en temps calorós i una xarxa de drenatge en terrenys poc o gens permeables.9. LA PORTERIA O METAEl camp de joc de futbol platja estarà equipat amb dues porteries o metes. Es col·loquen al centre de cada línia de meta. Les seves mesures interiors són 2,20 m d'alt per 5,50 m d'ample. La porteria consta del marc, la xarxa i els elements de subjecció de la xarxa. Els pals del marc han d'estar fermament fixats al terreny per sota de la sorra per mitjà de caixetins o un altre sistema d'ancoratge. Si s'utilitzen porteries o metes portàtils han de tenir contrapesos fixos que assegurin els requisits d'estabilitat o estar fermament fixades al sòl durant el partit o entrenament i no es deixaran mai soltes si no estan sota vigilància.Les porteries compliran les Regles de Joc de Futbol Platja i han de ser estables i resistents per a això compliran especialment els requisits de resistència i estabilitat que exigeix la norma UNE-EN 748 “Porteries de futbol”. Vegin-se les figura

En competicions de menors de 16 anys, equips femenins, jugadors veterans majors de 35 anys i jugadors amb discapacitats, es permeten modificacions de les mesures interiors de la porteria (ample i alt).9.1 EL MARCEl marc aquesta compost de dos pals i el travesser o travesser, construïts del mateix material no corrosiu o protegit de la corrosió. Serà de secció circular o ovalada, de 10 cm a 20 cm d'amplària i el mateix fons, amb la mateixa amplària i fons els pals i el travesser i pintades les cares d'un color que contrasti clarament amb la sorra del camp de joc. Disposaran en la part inferior, de dues barres laterals d'1,50 m de longitud unides mitjançant una barra o cadena recoberta de plàstic amb enganxi en tots dos extrems, es col·locaran a l'altura del sòl, aquesta barra també podrà ancorar-se al terreny per assegurar l'estabilitat del marc. Vegin-se les figura

9.2 LA XARXADe malla quadrada, podrà realitzar-se amb fils de fibres naturals (cànem, jute) o sintètiques (nailon), el diàmetre del fil serà de 2 mm com a mínim, l'ample de la malla serà com a màxim de 12 cm. La xarxa ha d'estar subjecta als pals i al travesser, almenys, cada 20 cm. Vegeu la figura FTP-3.9.3 ELS ELEMENTS DE SUJECCIÓN DE LA XARXALa xarxa ha d'estar fixa als pals i travesser sense estar tibant per evitar que la pilota que penetri en ella pugui rebotar a l'exterior i de manera que no pugui passar a través d'ella o per algun buit entre ella i els pals.Les subjeccions de la xarxa als pals i travesser han d'estar dissenyades de tal forma que no puguin danyar als jugadors, per a això s'exigeix que les obertures, si existeixen, no excedeixin de 5 mm. No s'usaran ganxos d'acer oberts.Quan s'utilitzin suports posteriors per a la xarxa aquests no sobresortiran del marc de la porteria.El sistema de subjecció serà tal que una pilota que entri en la porteria no pugui rebotar en les parts constituents de la mateixa.10. LA PILOTASerà esfèric de cuir o material sintètic, resistent a l'abrasió, indeformable i impermeable i amb les següents característiques:

 

 

PILOTA

FUTBOL PLATJA

PES

(g)

CIRCUMFERÈNCIA

(cm)

PRESSIÓ*

(atmosferes)

400 a 440

68 a 70

0,4 – 0,6

* A nivell del marEn competicions de menors de 16 anys, equips femenins, jugadors veterans majors de 35 anys i jugadors amb discapacitats, es permeten modificacions de la grandària, pes i material de la pilota. Vegeu la figura FTS-4.En competicions organitzades per la FIFA o les confederacions, la pilota de futbol platja ha de complir unes especificacions tècniques establertes a el “Programa de Qualitat FIFA per a pilotes”. Les pilotes disposaran del logotip oficial que indica que ha estat controlat oficialment i compleix les especificacions tècniques per a cada logotip, addicionals a les abans indicades. Hi ha tres designacions oficials:• “FIFA APPROVED” Aprovat per la FIFA

• “FIFA INSPECTED” Inspeccionat per la FIFA

• “IMS INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD” Pilota Internacional Estàndard (no subjecte a llicència)S'estableixen dos nivells de criteris per a les tres designacions oficials, els requisits per a la categoria “FIFA INSPECTED” o els tècnicament idèntics de el “IMS International Matchball Standard” i els de la categoria superior de “FIFA APPROVED”, amb majors nivells de prova. A continuació s'indiquen els requisits tècnics:

 

 

 

REQUISITS D'ASSAIG QUALITAT FIFA

BALONES DE FUTBOL PLATJA

Prova

“APPROVED”

“INSPECTED”

“IMS”

Especificacions

Pes

420 - 440 grams

400 - 440 grams

pressió de la pilota: valor mitjà

Circumferència

68,0 – 70,0 cm

68,0 – 70,0 cm

pressió de la pilota: valor mitjà

Esfericidad

màxim 1,8 %

màxim 1,8 %

pressió de la pilota: valor mitjà

(desviació del valor mitjà mesurat)

Pèrdua de pressió

màxim 20 %

màxim 25 %

pressió de la pilota: valor mitjà al principi de l'assaig

perduda màxima d'aire després de 72 hores

Rebot

100 - 150 cm

100 - 150 cm

pressió de la pilota: valor mitjà. Cada pilota es deixa caure 10 vegades des d'una altura de 2 m sobre una placa d'acer

Absorció d'aigua

10% màxim

15% màxim

pressió de la pilota: valor mitjà. Tanc amb aigua profunditat 2 cm, 250 compressions amb rotació constant de la pilota, deformació màxima de la pilota 10%

Prova de retenció de forma i grandària inclosa canvi de pressió:

 

·Augment de la circumferència

·Desviació de l'esfericidad

·Canvi de pressió

 

Mesurat després d'1.000 trets, costures i vàlvula d'aire sense danys

 

màxim 1,5 cm

 

 

màxim 1.8 %

 

 

màxim 0.1 bar

 

 

pressió de la pilota: valor mitjà. Tret a una làmina d'acer a 50 km/h 

aproximadament, distància de tret: 2,50 mPressió de la pilota: valor mitjà de la pressió indicada entre 0.375 - 0.8 bars

Les proves es realitzaran a temperatura ambienti (aprox. 20° C) i amb un 65% d'humitat.11. XARXES DE SEGURETATQuan hi hagi risc d'impactes en els espectadors o en persones en la proximitat del camp de futbol platja, es col·locaran xarxes darrere de les línies de porteria, per detenir les pilotes. Les xarxes tindran un ample de malla igual almenys al de la xarxa de porteries, estaran suspeses al llarg de tota l'amplària del camp de joc, tindran una altura de 6 m almenys, arribessin fins al sòl i no estaran tibades per evitar rebots.12. MARCADOR I CRONOMETROEl marcador es col·locarà en situació de perfecta visibilitat per a la taula d'anotadors, per a jugadors i el públic. El marcador i cronometro indicarà el temps de joc i també anotarà els gols vàlids segons s'originin.En competicions d'àmbit nacional, es disposarà almenys un marcador i cronometro electrònic, de manera que pugui ser operat des de la taula d'anotadors. Se situarà a una altura i en una posició que pugui ser vist correctament pels jugadors i els espectadors. Disposarà de cronometratge electrònic mostrant el temps jugat, els gols, faltes acumulades i els períodes de joc.En les competicions de la Real Federació Espanyola de Futbol es disposarà un marcador electrònic que reflectirà: període i temps de joc, tempteig, numero de faltes acumulatives de cada equip, senyal acústic per a les interrupcions del joc i avisos, que tingui la suficient intensitat i sigui perceptible per a tots els participants, amb atur parcial i continuació, situat de forma visible des de la taula d'anotadors.13. MEGAFONIAEn instal·lacions esportives on es vagin a celebrar competicions nacionals d'alt nivell, la instal·lació esportiva haurà de comptar amb instal·lació de megafonia.El sistema de megafonia ha d'estar dissenyat per fer automàticament avisos en cas d'emergència, tant a esportistes com als espectadors.14. ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT14.1 ESPAIS PER A TAULA D'ÀRBITRES I ANOTADORS, ÀREA TÈCNICA. ÀREA AUXILIAR 
Exteriorment a la banda de seguretat, existirà en un lateral de la pista un espai per a la taula d'àrbitres, amb una amplària, almenys, d'1,00 m i recomanat 1,50 m.Es disposaran dues zones per a banquetes de jugadors (Àrea tècnica), a una distància com a mínim de 2,50 m de la línia mitjana, vegeu figura FTP-1. Tindran espai suficient per a jugadors reserves i entrenadors, amb una longitud, almenys, de 6 m.En competicions esportives d'alt nivell, les zones per a taula d'àrbitres i banquetes de jugadors disposaran d'una plataforma horitzontal per a base ferma d'aquestes zones.En competicions esportives d'alt nivell, es disposarà un àrea auxiliar al voltant de la pista i de les bandes de seguretat, a l'exterior d'aquestes bandes, amb una dimensió mínima de 2 m, aquest espai perimetral es reserva per a anotadors, àrea tècnica, publicitat, càmeres, fotògrafs, atenció mèdica, seguretat externa, etc.15. ESPAIS AUXILIARS PER Als ESPORTISTES I ÀRBITRESQuan es considerin necessaris, es poden prendre com a referència els espais auxiliars per a esportistes i àrbitres que s'indiquen en la norma NIDE FTS-Futbol Sala.En instal·lacions temporals s'habilitaran cabines de vestuaris, condícies i dutxes, properes a la pista de futbol platja.15.1 INFERMERIA – PRIMERS AUXILISEn competicions oficials es disposarà en les proximitats de la pista de futbol platja, de manera que l'accés a ella des de la pista sigui fàcil i sigui possible, en cas necessari, l'evacuació ràpida d'accidentats, lesionats o malalts. Tindrà l'equip de material mèdic imprescindible per als primers auxilis i haurà d'estar disponible tant per als esportistes com per al públic, si no existeix una altra per al públic.15.2 ÀREA CONTROL DE DOPATGEEn competicions oficials quan sigui necessari, es disposarà l'àrea de control de dopatge que s'indica en la norma NIDE FTS-Futbol Sala.16. ESPAIS AUXILIARS SINGULARSQuan es considerin necessaris es poden prendre com a referència els espais auxiliars singulars que s'indiquen en la norma NIDE FTS-Futbol Sala.17. ESPAIS PER Als ESPECTADORSEls espais temporals per als espectadors permetran veure les competicions esportives que tinguin lloc. Quan estiguin constituïts per gradería temporals desmuntables, compliran els requisits de la normativa vigent que els sigui aplicable, així mateix compliran les normes UNE-EN 13200-6 Instal·lacions per a espectadors. Parteix 6: Graderies (temporals) desmuntables i UNE-EN 13200-1 Instal·lacions per a espectadors. Parteix 1: Criteris generals de disseny, d'acord amb el següent:• Les gradería temporals desmuntables es preveuran per a espectadors asseguts.

• Quant a la correcta visibilitat de la gradería per part dels espectadors es compliran les recomanacions quant a les línies de visió de la UNE-EN 13200-1 Instal·lacions per a espectadors. Parteix 1: Criteris generals de disseny, que s'indiquen en la norma NIDE SP-Sales i Pavellons, en la seva apartat instal·lacions per a espectadors i les figures corresponents.

• L'estructura portante de la gradería suportarà les forces estàtiques i dinàmiques produïdes pels espectadors, així com altres accions previsibles com a pes propi, vent, etc. Es dissenyarà de manera que tingui la resistència i estabilitat suficient enfront d'aquestes accions. A continuació s'indiquen les sobrecàrregues d'ús a considerar:

• Càrregues uniformes en zones de seients fixos: 4,0 kN/m2

• Càrregues uniformes en zones d'aglomeració de persones: 5,0 kN/m2

• Càrregues puntuals de 1kN espaiades segons un reticle de 0,5 x 0,5 m, àrea d'aplicació 0,2 x 0,2 m.

• Càrrega horitzontal teòrica per moviments d'espectadors de, almenys, 6% de la càrrega vertical. A aquesta càrrega ha d'afegir-se l'acció del vent i la possible acció sísmica.

• Coeficient parcial de seguretat de sobrecàrregues d'ús: 1,50.

• Fletxa d'elements horitzontals no major d'1/200.

• Desplaçaments horitzontals no majors d'1/250.

• Vibracions per efecte del moviment rítmic de persones, serà major de 3,4 Hz.

• Les gradería temporals desmuntables disposaran en tot el seu perímetre de barreres de protecció per a seguretat enfront del risc de caigudes, amb una altura mínima d'1,00 m i d'1,10 m per a reg de caigudes d'altura major o igual a 6 m. Les barreres o baranes que puguin interferir les línies de visió poden tenir una altura de 0,90 m però la diferència de cota del risc de caiguda serà inferior a 6 m. Les barreres enfront de passadissos escalonats o escales o situades en vies d'evacuació on es produeix canvi d'adreça dels espectadors tindran una altura mínima d'1,10 m. Les barreres de protecció no seran fàcilment escalables pel que no disposaran d'elements horitzontals que puguin servir de punts de suport i no tindran risc d'atrapament, de manera que les obertures en la mateixa no deixaran passar una esfera de 10 cm de diàmetre. Les barreres hauran de resistir accions de forces horitzontals uniformement distribuïdes el valor de les quals no serà inferior a 3,0 kN/m.

• Les vies d'entrada, distribució i sortida d'espectadors en la gradería temporal desmuntable, tals com a passos, passadissos, passadissos escalonats, etc. garantiran una entrada i sortida còmoda i segura fins i tot en cas d'emergència. El temps d'evacuació de la gradería perquè els espectadors aconsegueixin un lloc segur serà com a màxim de 8 minuts.

• Els passos o passadissos entre files de seients que tinguin sortida pels dos extrems, seran horitzontals i tindran un ample mínim de 0,35 m fins a 18 seients i 1,25 cm més per cada seient addicional, per 30 seients o mes l'ample serà major o igual de 0,45 m. El nº màxim de seients en files amb sortides pels dos extrems serà de 40.

• Els passos o passadissos entre files de seients que tinguin sortida solament per un extrem, seran horitzontals i tindran un ample mínim de 0,35 m fins a 9 seients i 2,50 cm més per cada seient addicional amb un màxim de 12 seients.

• Cada seient tindrà un ample mínim de 0,45 m si no tenen apoyabrazos i de 0,50 m amb apoyabrazos, quan no hi hagi seients individuals cada plaça disposarà d'un ample de 0,50 m, l'altura del seient serà de 0,45 cm respecte de la plataforma horitzontal de suport dels peus i el fons del seient serà de 0,35 m com a mínim.

• Els passadissos escalonats d'accés a les localitats de la gradería i les escales tindran graons amb dimensió constant de contrapetja la qual no serà major de 0,20 m, donaran accés a nivell a les files d'espectadors i tindran un ample mínim d'1,20 m. Els esglaons disposaran de pareda sense bocel.

• Les obertures existents en qualsevol part de la gradería seran tals que no deixaran passar una esfera de 10 cm de diàmetre.

• Es disposaran condícies temporals suficients d'acord amb el nº d'espectadors previst, els quals compliran les normes sanitàries vigents. En absència de normativa específica es prendrà com a referència per al nº de condícies a preveure la norma NIDE SP-Sales i Pavellons.Els espais per als espectadors consistents en gradería permanents prendran en consideració el que s'indica al mateix apartat de la norma NIDE FTS-Futbol Sala.18. ACCESSIBILITATLes instal·lacions esportives per a futbol platja es dissenyessin i construiran de manera que siguin accessibles per a persones amb discapacitat de forma no discriminatòria, independent i segura. Disposaran d'un itinerari exterior accessible a la instal·lació i d'itineraris accessibles a la pista, als espais esportius auxiliars i als espais per a espectadors en cas que existeixin. Aquests espais seran igualment accessibles. Els itineraris no es disposaran amb paviments de materials solts (sorres, graves, etc.), els paviments dels itineraris i de les zones accessibles seran durs i estables sense elements solts, sense juntes o resaltos de més de 4 mm, ni buits o perforacions majors d'1,50 cm.19. BIBLIOGRAFIA BÀSICA- Regles de Joc Futbol Platja 2008, FIFA.

- Programa de Qualitat FIFA per a pilotes.

- Estadis de futbol Recomanacions tècniques i requisits. 11 Fútsal i futbol platja. 5ª Edició 2011.

- Normes UNE-EN de “Il·luminació d'instal·lacions esportives”

- Normes UNE-EN de “Instal·lacions per a espectadors en instal·lacions esportives”

- Normes UNEIX de “Accessibilitat”