FTS Futbol Sala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. GRANDÀRIA DEL CAMP:

El camp de joc és un rectangle de dimensions entre els límits que s'indiquen a continuació:

 

DIMENSIONS DEL CAMP

Longitud

(línies de banda)

(m)

Amplària

(línies de meta)

(m)

Màxim

42

25

Mínim

25

16

En competicions internacionals les dimensions seran:

 

DIMENSIONS DEL CAMP

(Competicions internacionals)

Longitud

(línies de banda)

(m)

Amplària

(línies de meta)

(m)

Màxim

42

25

Mínim

38

20

En qualsevol cas la longitud de les línies de banda haurà de ser superior a la longitud de les línies de meta.En futbol sala professional d'alt nivell, així com en partits nacionals i internacionals d'importància, les dimensions del camp de joc són de 40 m de longitud i 20 m d'amplària.En instal·lacions on la pista de futbol sala sigui para també per a ús poliesportiu és útil i es recomana que les dimensions del camp siguin de 40 m de longitud i 20 m d'amplària.En competicions de menors de 16 anys, equips femenins, jugadors veterans majors de 35 anys i jugadors amb discapacitats, es permeten modificacions de les dimensions del camp.En mini-futbol sala (Escolars en iniciació i categories benjamí i aleví) és recomanable que el camp sigui de dimensions menors d'acord amb el següent: Longitud (línies de banda) màxim 28 m i mínim 20 m, amplària (línies de meta) màxim 15 m i mínim 13 m.1.1 GRANDÀRIA DEL CAMP PER A CECS TOTALS (B1) I DEFICIENTS VISUALS (B2 i B3)El camp de joc de futbol sala per a cecs totals (B1) és un rectangle de dimensions entre els límits que s'indica a continuació:

 

DIMENSIONS DEL CAMP

(Cecs totals)

Longitud

(m)

Amplària

(m)

Màxim

42

22

Mínim

38

18La seva longitud serà sempre major que l'amplària.En competicions internacionals el camp de joc de futbol sala per a cecs totals (B1) tindrà unes dimensions de 40 m x 20 m.El camp de joc de futbol sala per a deficients visuals (B2 i B3) és un rectangle de dimensions entre els límits que s'indiquen en el punt 1.2. BANDES EXTERIORS I SEGURETATPer facilitar el desenvolupament, la visió del joc i per seguretat, es disposarà al voltant del camp de joc una banda de seguretat lliure d'obstacles de, almenys, 1 m d'ample a l'exterior de les línies de banda i de 2 m d'ample darrere de les línies de meta. El seu color pot ser contrastat amb el del camp de joc. El camp de joc haurà d'estar separat de les zones de públic, si existeixen, i de manera que no suposi risc de lesió per als jugadors.3. TRAÇAT DEL CAMPEl traçat del camp de futbol sala es farà conforme amb les figures

 

Totes les línies de marques tindran 8 cm d'ample i seran d'un color que es distingeixi perfectament del de la superfície de joc. Totes les línies pertanyen a la superfície de la zona que delimiten. Per mini-futbol sala, escolars en iniciació i categories benjamí i aleví (edats entre 6 i 11 anys), es farà conforme amb la figura 

3.1 TRAÇAT DEL CAMP PER A CECS TOTALS (B1) I DEFICIENTS VISUALS (B2 i B3)El traçat del camp de joc de futbol sala per a cecs totals (B1) es farà conforme amb la figura 

Les línies laterals de banda estan configurades per unes tanques al llarg del terreny de joc, mes 1 m cap a l'exterior del mateix per evitar els fora de banda. Les tanques tindran una altura d'1,00 m a 1,20 m i una inclinació de 10º com a màxim cap a l'exterior del camp. Per a seguretat dels jugadors, les tanques laterals no tindran arestes vives, les vores estaran arrodonides amb un radi d'almenys, 4±1 mm i no tindran buits majors de 8 mm que puguin causar atrapament de dits, la superfície serà de material flexible o disposaran de proteccions embuatades amortiguadoras, la superfície de les proteccions embuatades serà d'un material resistent i han d'estar fixes a les tanques laterals. Vegeu figura 

El traçat del camp de joc de futbol sala per a deficients visuals (B2 i B3) és el mateix que s'indica en les figures 

 

4. ALTURA LLIURE D'OBSTACLESL'altura entre la superfície del paviment esportiu i l'obstacle més proper en instal·lacions interiors (cara inferior de sostre, pengi de biga, lluminària, conducte d'aire condicionat, etc.) i en instal·lacions a l'aire lliure serà de 7 m com a mínim, sobre el camp i les bandes exteriors, quedant en aquesta altura totalment lliure d'obstacles. En competicions d'alt nivell es recomana que l'altura lliure sigui com a mínim de 10 m.En competicions de la Real Federació Espanyola de Futbol i de la Lliga Nacional de Futbol Sala els partits se celebraran en pavellons coberts.El camp de joc de futbol sala per a cecs totals (B1) serà descobert, a fi d'evitar la inadequada reverberació de gran nombre dels camps coberts, la qual cosa resulta incòmode per als jugadors i per la importància que té una bona percepció acústica dels jugadors cecs.En competicions per a cecs totals (B1) de la Federació Espanyola d'Esports per a Cecs, per evitar que les inclemències meteorològiques (pluja, vent, etc.) impedeixi la competició, es disposarà d'un camp de joc cobert de les mateixes característiques, amb l'objecte d'assegurar la continuïtat de la competició. L'acústica d'aquests camps coberts complirà els requisits d'acústica de la norma NIDE Sales i Pavellons.5. ORIENTACIÓ SOLARL'eix longitudinal de la pista, en instal·lacions a l'aire lliure, ha de coincidir amb l'adreça geogràfica N-S, admetent-se una variació compresa entre N-NE i N-NO.6. IL·LUMINACIÓLa il·luminació natural serà uniforme i no provocarà enlluernament als jugadors. En competicions de futbol sala per a deficients visuals (B2 i B3) s'haurà de protegir dels possibles reflexos de llum solar o artificial que es poguessin produir en el recinte de joc i que poguessin alterar o limitar el desenvolupament del joc com el moviment dels jugadors. La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no provoqui enlluernament als jugadors, a l'equip arbitral ni als espectadors. Comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació horitzontal i rendiment de color, d'acord amb els criteris de la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives”, que s'indiquen a continuació:

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ FUTBOL SALA

(Interior)

NIVELL DE COMPETICIÓ

Iluminancia horitzontal

Rend.

Color

(Ra)

I med

(lux)

Uniformitat

I min/ I med

Competicions internacionals i nacionals

750

0,7

60

Competicions regionals i locals, entrenament alt nivell

500

0,7

60

Entrenament, esport escolar i recreatiu

200

0,5

20

En pistes a l'exterior es comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació i màxims d'enlluernament (GR) que s'indiquen en la citada norma:

 

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ FUTBOL SALA

(Exterior)

NIVELL DE COMPETICIÓ

Iluminancia horitzontal

Rend.

Color

(Ra)

GR

£

I med

(lux)

Uniformitat

I min/ I med

Competicions internacionals i nacionals

500

0,7

60

50

Competicions regionals i locals, entrenament alt nivell

200

0,6

60

50

Entrenament, esport escolar i recreatiu

75

0,5

20

55Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical en funció de la velocitat de l'acció i la dimensió de l'objecte, en la citada norma UNE-EN 12193, els esports s'han classificat, en aquest sentit, en tres grups A, B i C; el futbol-sala pertany al grup B. El valor de la iluminancia vertical vària amb la distància de la càmera a l'objecte, per determinar-ho vegeu el següent gràfic:

 

Nivell d'il·luminació vertical a mantenir en funció de la distància màxima de tir de les càmeres (UNE-EN 12193)Per a preses de TV o pel·lícules, els espais circumdants a la pista d'handbol han d'estar il·luminats, de manera que el nivell d'il·luminació vertical sigui almenys 0,25 del nivell d'il·luminació vertical de la pista de joc. Per a major informació ha de consultar-se la norma citada.Per a les competicions de la Lliga nacional de Futbol Sala, es requereix el següent:- Nivell d'il·luminació mínim d'1.200 lux.

- En competicions televisades nivell d'il·luminació mínim recomanat d'1.700 lux, sense menyscapte de la requerida pels tècnics quant a potència, lluminositat, orientació, etc.En competicions de futbol sala per a deficients visuals (B2 i B3) la il·luminació serà uniforme en tota la pista i de la mateixa intensitat durant tot el joc, no podent sofrir variacions en la seva intensitat en cap cas.7. PAVIMENT ESPORTIUSón aptes els paviments de fusta o sintètics, fixos o desmuntables. Els paviments rígids no són recomanables. Per a competicions de la 1ª Divisió de la Lliga Nacional de Futbol Sala, el paviment esportiu serà de fusta. De manera excepcional es permetran les superfícies d'herba artificial únicament per a competicions nacionals.En competicions per a cecs totals (B1) de la Federació Espanyola d'Esports per a Cecs la superfície de joc pot ser de fusta, herba sintètica o paviments sintètics, no són recomanables les superfícies de formigó o quitrà.El paviment esportiu inclourà la superfície del camp de joc i les bandes exteriors de seguretat que s'indiquen a l'apartat 2.El paviment esportiu tindrà una superfície plana, llisa, lliure d'asprors, no abrasiva i complirà els següents requisits, basats en la norma UNE-EN 14904:2007 “Superfícies per a àrees esportives. Especificacions per a sòls multideportivos d'interior”:

REQUISITS SUPERFÍCIE ESPORTIVA D'INTERIOR

PER A FUTBOL SALA

Reducció de força*

(Absorció impactes)

RF³45%

RF³35%

RF³25%

Competicions i entrin. alt nivell àmbit nacional

Competicions i entrenament àmbit regional

Competicions locals, recreatiu, escolar

Deformació vertical**

£ 3,5mm

 £ 3mm

£ 2mm

Competicions i entrin. alt nivell àmbit nacional

Competicions i entrenament àmbit regional

Competicions locals, recreatiu, escolar

Lliscament

80 - 110

Pot vertical de la pilota

Altura 1º pot vertical: ≥ 50 cm i ≤ 65 cm, altura de caiguda 2,00 m.

Resistència a impactes

Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm per a impactes de 8Nm

Resistència a petjada

Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm a les 24 h. de realitzar l'assaig

Càrregues rodants***

Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm per a càrrega minima de 1500 N

Resistència a abrasió

Superfícies sintètiques: Màxima perduda de pes 1.000 mg

(1000 cicles, rodes H-18, carrega 1,0 kg)

Recobriments i lacas: Màxima perduda de pes 80 mg

(1000 cicles, rodes CS-10, carrega 0,5 kg)

Reflectància especular

Per a un angle de 85º s'anotarà el valor obtingut

Brillo especular

Per a un angle d'incidència de 85º: ≤ 30% Superfícies mats;

≤ 45% Superfícies lacadas

Emissió de formaldehid

Els productes elaborats amb formaldehid han d'assajar-se i pertanyeran a classe: I1 o I2

Contingut de pentaclorofenol (PCP)

Les superfícies esportives no han de contenir-ho com a component del producte o de les seves matèries primeres

Reacció al foc

Han d'assajar-se i classificar-se segons UNE-EN 13501-1 declarant Classe i Subclasse resultant de comportament enfront del foc

Planeidad/ Regularitat Superficial (“in situ”)

£ 6 mm amb regla de 3 m;

£ 2 mm amb regla de 0,3 m* Sòls de fusta (Areaelásticos): RF≥55% en alt nivell; RF≥40% altres nivells.

** Sòls de fusta (Areaelásticos): Def. vertical ≥ 2,3 i < 5 en alt nivell; Def. vertical ≥ 1,8 i < 3,5 altres nivells.

Sòls de fusta + sintètic (Deformació combinada): Def. vertical ≥ 1,8 i < 5 per a alt nivell.

*** En cas que la superfície hagi de suportar tribunes telescòpiques o equipament rodant pesat.Els paviments esportius de pistes exteriors compliran els següents requisits:

Pendents d'evacuació

Transversal i màxima del 1%

Planeidad / Regularitat Superficial

(“in situ”)

UNE-EN 13036-4

£ 6 mm amb regla de 3 m;

£ 2 mm amb regla de 0,3 m

Pot vertical de la pilota

UNE-EN 12235

Altura 1º rebot vertical: ≥ 50 cm; ≤ 65 cm, altura de caiguda 2,00 m. 

Reducció de força (sintètics)

UNE-EN 14808

RF³25%

Deformació vertical (sintètics)

UNE-EN 14809

£ 6mm

Lliscament (sintètics)

UNE-EN 13036-4

55 - 110

Resistència a tracció (sintètics)

UNE-EN 12230

³ 0,40 MPa

Allargament de trencament (sintètics)

UNE-EN 12230

³ 40 %

Quan s'utilitzin paviments esportius d'herba sintètica compliran els següent requisits generals i específics basats en la norma UNE-EN 15330-1:2007 “Superfícies per a esports. Especificacions per a herba sintètica”:

REQUISITS GENERALS

SUPERFÍCIE ESPORTIVA D'HERBA SINTÈTICA

Color

 

Quan s'assaja segons el mètode EN 20105-A02, després de l'envelliment artificial segons UNE-EN 14836, el canvi de color de l'herba sintètica comparada amb la no envellida serà 4 en l'escala de grises o major

Tracció

Quan s'assaja segons el mètode  UNE-EN13864, després de l'envelliment artificial segons UNE-EN 14836, la resistència a tracció dels fils utilitzats per formar l'herba sintètica serà almenys 50% respecte de la no envellida

Permeabilitat a l'aigua

(UNE-EN 12616)

Taxa d'infiltració ≥ 180 mm/h (Superfícies dissenyades per ser permeables)

Resistència de les juntes

(UNE-EN 12228)

Juntes cosides

Després de la immersió en aigua calenta segons

UNE-EN 13744, la resistència de les juntes cosides serà almenys 1000N/100 mm

Juntes pegades

Després de la immersió en aigua calenta segons UNE-EN 13744, la resistència de les juntes pegades serà almenys 25 N/100 mm,

Resistència a abrasió / desgasti d'herba sintètica sense farcit (%)

(UNE-EN 13672)

Màxim percentatge perduda de massa 2% (2000 cicles)

 

REQUISITS ESPECÍFICS SUPERFÍCIE ESPORTIVA

D'HERBA SINTÈTICA PER A FUTBOL SALA

 

 

Reducció de força

(Absorció impactes)

RF³40%

 

Deformació vertical

4 – 10 mm

(En condicions seques o humides)

 

Pot vertical de la pilota

Altura 1º pot vertical: ³ 50 cm i ≤ 65 cm,

altura de caiguda 2,00 m. 

 

Resistència lliscament

55 - 110

 

Pendents d'evacuació

(Campos a l'aire lliure)

Transversal i màxima del 1%

 

Rodadura pilota

≥ 4 m; ≤ 10 m

(En condicions seques o humides)

 

Resistència a l'ús

Després de 5.200 cicles han de mantenir-se els valors d'absorció d'impacte i pot vertical de la pilota.

 

Planeidad / Regularitat Superficial

(“in situ”)

£ 6 mm amb regla de 3 m;

£ 2 mm amb regla de 0,3 mEl fabricant i l'instal·lador del paviment esportiu, facilitaran la documentació del paviment esportiu que inclourà, almenys, el següent:- Resultats de les proves d'assaig en laboratori d'una mostra del paviment.

- La descripció del procediment d'instal·lació del mateix.

- Informació sobre el manteniment del paviment esportiu.

- Els resultats dels assajos “in situ” i la seva conformitat amb els requisits exigits.8. LA META O PORTERIAEl camp de joc de futbol sala estarà equipat amb dues metes o porteries. Es col·loquen al centre de cada línia de meta. Les seves mesures interiors són de 2 m d'alt per 3 m d'ample

Compliran les normes de les Regles de Joc de futbol sala i els requisits de seguretat de la norma UNE-EN 749.Les porteries compliran especialment els requisits de resistència i estabilitat que exigeix la norma UNE-EN 749 abans citada. Les porteries han de ser estables i disposaran d'un sistema antivuelco mitjançant subjecció al sòl per mitjà d'un sistema d'ancoratge o a les parets que estiguin darrere d'elles, de manera que, encara que el sistema impedeixi la seva bolcada, permeti un lleuger moviment horitzontal de la mateixa que redueixi el cop d'un jugador contra el marc en cas d'impacte. Vegeu la figura 

La porteria consta de marc, la xarxa i els elements de subjecció de la xarxa.En competicions de futbol sala per a cecs totals (B1) i per a deficients visuals (B2 i B3) la porteria tindrà les característiques abans descrites, a més per a deficients visuals (B2 i B3) existirà contrast entre la porteria i el fons per a una millor percepció de la mateixa pels jugadors. Les porteries encara que disposaran d'un sistema antivuelco, no podran estar fixes al sòl per salvaguardar la integritat física dels jugadors, i evitar lesions en cas de xoc contra elles.En competicions de menors de 16 anys, equips femenins, jugadors veterans majors de 35 anys i jugadors amb discapacitats, es permeten diferents mesures interiors de la porteria o meta.En mini futbol sala, les porteries poden tenir mesures interiors reduïdes de 3,00 m x 1,80 m i 3,00 m x 1,60 m, la qual cosa es pot aconseguir adaptant les porteries reglamentàries amb un travesser addicional, de manera que quedin fixos i no siguin causa de dany o lesió als jugadors i disposant una xarxa o un altre element per tapar el buit. També poden utilitzar-se dimensions de longitud 2,70 m i alt d'1,60 m i 1,80 m. Per a nens principiants es poden utilitzar porteries de menors dimensions (2,20 m x 1,50 m). Vegeu figura 

8.1 EL MARCEl marc aquesta compost de dos pals i el travesser o travesser, construïts del mateix material (fusta, acer, aliatge lleuger o material plàstic) no corrosiu o protegit de la corrosió. Serà de secció quadrada, rectangular, o el·líptica, de 8 cm d'amplària i pintades les cares amb colors que contrastin clarament amb el fons del camp de joc, segons s'indica en la figura FTS-4. Les vores o arestes estaran arrodonits amb un radi d'almenys, 4±1 mm.8.2 LA XARXADe malla quadrada, podrà realitzar-se amb fils de fibres naturals (cànem, jute) o sintètiques (nailon), el diàmetre del fil serà de 2 mm com a mínim, l'ample de la malla serà com a màxim de 10 cm. La xarxa ha d'estar subjecta als pals i al travesser, almenys, cada 20 cm.8.3 ELS ELEMENTS DE SUJECCIÓN DE LA XARXALa xarxa ha d'estar fixa als pals i travesser sense estar tibant per evitar que la pilota que penetri en ella pugui rebotar a l'exterior i de manera que no pugui passar a través d'ella o per algun buit entre ella i els pals.Les subjeccions de la xarxa als pals i travesser han d'estar dissenyades de tal forma que no puguin danyar als jugadors, per a això s'exigeix que les obertures, si existeixen, no excedeixin de 5 mm. No s'usaran ganxos d'acer oberts.Quan s'utilitzin suports posteriors per a la xarxa aquests no sobresortiran del marc de la porteria.El sistema de subjecció serà tal que una pilota que entri en la porteria no pugui rebotar en les parts constituents de la mateixa.9. LA PILOTASerà esfèric format per una coberta de cuir o material sintètic, la seva superfície exterior no serà brillant ni relliscosa. Tindrà una circumferència entre 62 cm i 64 cm i una massa entre 400 g i 440 g al començament del partit.Tindrà una pressió equivalent a 0,6- 0,9 atmosferes (600-900 g/cm²) al nivell del marEl pot de la pilota deixant-li caure des de 2 m d'altura arribarà fins a una altura compresa entre 50 i 65 cm en el primer pot. Vegeu figura 

En competicions de menors de 16 anys, equips femenins, jugadors veterans majors de 35 anys i jugadors amb discapacitats, es permeten modificacions en la grandària, pes i material de la pilota.En categories Pre-Benjamí, Benjamí i Aleví la pilota serà de 58 cm. de circumferència i 368 g de massa. En competicions de futbol sala per a deficients visuals (B2 i B3) la pilota tindrà les mateixes característiques abans indicades i el seu color contrastarà vivament amb el del paviment esportiu, pot ser de color blanc, verd, taronja o de qualsevol color que ajudi a la seva localització.En competicions de futbol sala per a cecs totals (B1) la pilota serà sonora, dotat d'un sistema intern de producció del so que no alteri la trajectòria ni el gir sobre si mateix, a més tindrà les característiques especifiques següents: Circumferència entre 60 cm i 62 cm i massa entre 510 g i 540 g al començament del partit, Pressió equivalent a 0,4- 0,6 atmosferes (400-600 g/cm²) al nivell del mar.En competicions organitzades per la FIFA o les Confederacions continentals, la pilota de futbol sala ha de complir unes especificacions tècniques establertes a el “Programa de Qualitat FIFA per a pilotes”. Les pilotes disposaran del logotip oficial que indica que ha estat controlat oficialment i compleix les especificacions tècniques per a cada logotip, addicionals a les abans indicades. Hi ha tres designacions oficials:• “FIFA APPROVED” Aprovat per la FIFA

• “FIFA INSPECTED” Inspeccionat per la FIFA

• “IMS INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD” Pilota Internacional Estàndard (no subjecte a llicència)S'estableixen dos nivells de criteris per a les tres designacions oficials, els requisits per a la categoria “FIFA INSPECTED” o els tècnicament idèntics de el “IMS International Matchball Standard” i els de la categoria superior de “FIFA APPROVED”, amb majors nivells de prova. A continuació s'indiquen els requisits tècnics:

REQUISITS D'ASSAIG QUALITAT FIFA

BALONES DE FUTBOL SALA

Prova

“APPROVED”

“INSPECTED”

“IMS”

Especificacions

Pes

410 - 430 grams

400 - 440 grams

pressió de la pilota: 0,6 bars

Circumferència

62,5 – 63,5 cm

62,0 – 64,0 cm

pressió de la pilota: 0,6 bars

Esfericidad

màxim 1,5 %

màxim 1,8 %

pressió de la pilota: 0,6 bars

Pèrdua de pressió

màxim 20 %

màxim 25 %

pressió de la pilota: 0,6 bars

perduda màxima d'aire després de 72 hores

Rebot

55 - 65 cm

50 - 65 cm

pressió de la pilota: 0,6 bars 

Pilota caient des d'una altura de 2 m sobre un sòl de fusta

Equilibri

5º màxim

7,5º màxim

pressió de la pilota: 0,6 bars

Es mesura l'angle de desviació de l'adreça de rodadura d'una pilota que es deixa rodar per un pendent inclinat sobre un tauler  amb una adreça de rodadura predeterminat.

Prova de retenció  de forma i grandària inclosa canvi de pressió:

 

·Augment de la circumferència

·Desviació de l'esfericidad

·Canvi de pressió

Mesurat després de 2.000 trets, costures i vàlvula d'aire sense danys

 

 

màxim 1,0 cm

 

 

màxim 1.5%

 

 

màxim 0.1 bar

 

 

pressió de la pilota: 0,6 bars

Tret a una làmina d'acer a 50 km/h 

aproximadament, distància de tret: 2.50 mLes proves es realitzaran a temperatura ambienti (aprox. 20° C) i amb un 65% d'humitat.10. XARXES DE SEGURETATPer detenir pilotes es col·locaran xarxes darrere de les línies de meta, les xarxes tindran un ample de malla igual almenys al de la xarxa de porteries, estaran suspeses al llarg de tota l'amplària del camp de joc i les bandes de seguretat, seran de color negre, tindran una altura de 7 m, arribessin fins al sòl i no estaran tibades per evitar rebots.Si es preveu que se situïn les càmeres de TV en la part superior de la gradería, darrere de les porteries, s'ha d'assegurar que aquestes càmeres tenen visió sense obstruccions per les xarxes.11. MARCADOR I CRONOMETROEl marcador es col·locarà en situació de perfecta visibilitat per a la taula d'anotadors, per a jugadors i el públic. El marcador i cronometro indicarà el temps de joc i també anotarà els gols vàlids segons s'originin.En competicions d'àmbit nacional, es disposarà almenys un marcador i cronometro electrònic, de manera que pugui ser operat des de la taula d'anotadors. Se situarà a una altura i en una posició que pugui ser vist correctament pels jugadors i els espectadors. Disposarà de cronometratge electrònic mostrant el temps jugat, els gols, faltes acumulades i els períodes de joc.En les competicions de la Real Federació Espanyola de Futbol es disposarà un marcador electrònic que reflectirà: període i temps de joc, tempteig, numero de faltes acumulatives de cada equip, senyal acústic per a les interrupcions del joc i avisos, que tingui la suficient intensitat i sigui perceptible per a tots els participants, amb atur parcial i continuació, situat de forma visible des de la taula d'anotadors.En les competicions de la lliga Nacional de Futbol Sala es requereix un marcador reglamentari amb temps de joc, resultat i senyalització del nombre de faltes acumulades per equip, botzina i amb atur parcial i continuació, visible des de la taula d'anotadors.12. MEGAFONIAEn instal·lacions esportives on es vagin a celebrar competicions nacionals d'alt nivell, la instal·lació esportiva haurà de comptar amb instal·lació de megafonia. La instal·lació de megafonia ha de permetre controlar de forma individual el sistema de so a les àrees on es troben els representants dels mitjans de comunicació i comentaristes.El sistema de megafonia ha d'estar dissenyat per fer automàticament avisos en cas d'emergència, tant a esportistes com als espectadors.En les competicions de la Lliga Nacional de Futbol Sala es requereix que la instal·lació de megafonia tingui una potència mínima de 500 watts.En futbol sala per a cecs totals (B1) és necessari disposar d'instal·lació de megafonia per facilitar la informació als jugadors, des de la taula de control del joc.13. CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ (CCTV)En instal·lacions esportives on es vagin a celebrar competicions nacionals d'alt nivell, la instal·lació esportiva haurà de comptar amb instal·lació de circuit tancat de televisió en color per a vigilància dels espectadors, si així ho requereixen les autoritats de prevenció de la violència en l'esport, no obstant això és recomanable preveure la seva instal·lació. La instal·lació de circuit tancat de televisió disposarà de càmeres fixes i mòbils que controlin l'interior i l'exterior (gradería, accessos, etc.), subministrament propi d'electricitat i es manejarà des de la sala de control organitzatiu de la instal·lació.14. UNITAT DE CONTROL ORGANITZATIU (UCO)En instal·lacions esportives on es vagin a celebrar competicions nacionals d'alt nivell, si així ho requereixen les autoritats de prevenció de la violència en l'esport, en raó a la importància de la competició, el nombre d'assistents, la seguretat de la mateixa i la modalitat del seu desenvolupament, es disposarà una sala de control des de la qual es tingui una visió general de la instal·lació (pista, gradería, etc.), aquesta unitat de control organitzatiu disposarà, com a mínim, de circuit tancat de televisió, megafonia i enllaços de radi i telecomunicació, així com els altres mitjans que resultin necessaris per al control del recinte.15. ESPAIS ÚTILS A l'ESPORTEn competicions d'alt nivell, a més de la pista central de la instal·lació esportiva s'ha de disposar de dues sales per a escalfament i entrenament abans del partit, amb una superfície de, almenys, 50m2. Les parets d'aquestes sales seran llises, sense sortints, i revestides de material amortidor si existeix risc d'impactes dels esportistes amb elles, el sostre i les lluminàries es protegiran d'impactes de la pilota amb una xarxa no tibada. Disposaran de ventilació i amb calefacció o climatització que mantindrà una temperatura entre 18ºC i 24ºC.L'espai de la pista de futbol sala disposarà de ventilació i calefacció o climatització i complirà els requisits que s'indiquen en la norma NIDE “Sales i Pavellons” Espais esportius, Pista Poliesportiva. En instal·lacions esportives per a competicions d'alt nivell es mantindrà una temperatura entre 18ºC i 24ºC.15.1 ESPAIS PER A TAULA D'ANOTADORS I ÀREA TÈCNICA. ÀREA AUXILIAR Exteriorment a la banda de seguretat, existirà en un lateral de la pista un espai per a la taula d'anotadors i un altre per a l'àrea tècnica, amb una amplària, almenys, d'1 m i recomanat 1,50 m, vegeu la figura

L'àrea tècnica és la zona especial per al personal tècnic i els jugadors reserves de cada equip, l'àrea tècnica s'estén en 1 m a cada costat del banc de seients d'equip i cap a davant fins a 75 cm de la línia de banda enfront de la zona de substitucions. Les banquetes de futbolistes suplents i tècnics estaran situats en un lateral del camp, a banda i banda de la taula d'anotadors i a una distància mínima de 5 m de la línia de mig camp. Vegin-se les figures

En competicions esportives d'àmbit nacional la taula per a anotadors estarà condicionada per al seguiment electrònic de les trobades (connexió a internet, línia de telèfon i endolls elèctrics).En competicions on es disposin espectadors propers a l'àrea tècnica i la taula d'anotadors per seguretat és recomanable disposar proteccions transparents per als bancs.En instal·lacions esportives on es vagin a celebrar competicions d'alt nivell esportiu, es disposarà un àrea auxiliar al voltant de la pista de joc i les bandes de seguretat, consistent en un espai perimetral per a anotadors, àrea tècnica, càmeres, fotògrafs, publicitat, atenció mèdica, recull-pilotes, zona de seguretat externa, etc., al voltant de la pista i de les bandes de seguretat, amb una dimensió mínima de 2 m i de 3 m a les zones d'àrees tècniques i taula d'anotadors una zona protegida que inclourà la pista de joc, les bandes de seguretat i. La zona protegida, pista de joc, bandes de seguretat i espai perimetral exterior no seran accessibles ni de pas per als espectadors. Vegeu la figura 

En competicions de la Real Federació Espanyola de Futbol les banquetes han de situar-se a una distància mínima de 2 m de la tanca de separació del públic.En competicions de la Lliga Nacional de Futbol Sala es disposarà una zona de seguretat mínima de 2 m, sense públic, al voltant de les banquetes i protegida per servei de seguretat o protecció de tots dos banquetes mitjançant un sistema rígid i transparent amb els laterals protegits. Així mateix el públic haurà d'estar situat a una distància mínima de 2 m de les línies laterals i de fons del camp de joc i de 3 m de les proteccions de les banquetes.En competicions de la Real Federació Espanyola de Futbol ha de disposar-se un pas destinat exclusivament per a l'entrada i sortida de futbolistes, àrbitres, cronometradores, entrenadors, auxiliars o qualsevol altra persona autoritzada, disposat de manera que transitin separadament del públic i degudament protegit en tota la seva extensió.En Competicions internacionals d'alt nivell es recomana disposar un espai per a àrea auxiliar i bandes de seguretat amb una amplària mínima de 10 m en el costat de la banda de banquetes, de 5 m en el costat de la banda oposada i de 5 m en cada costat de meta. De tal forma que, en ser el camp de joc en aquestes competicions de 40 m per 20 m (vegeu punt 1), la superfície total a preveure de camp de joc, bandes de seguretat i àrea auxiliar serà de 50 m de longitud i 35 m d'amplària.16. ESPAIS AUXILIARS PER Als ESPORTISTES16.1 VESTUARIS, CONDÍCIES D'ESPORTISTES, ENTRENADORS
Es disposaran, com a mínim, dos vestuaris independents, un per a cada equip. Els vestuaris disposaran de zona de canvi de roba amb bancs i penjadors, zona de dutxes amb espai per a assecat i zona de condícies amb cabines de vàters i lavabos. Les característiques d'aquests espais es detallen en la norma NIDE “Sales i Pavellons”.Per a competicions esportives d'alt nivell es requereixen quatre vestuaris per als jugadors de la trobada prevista i de la següent trobada, si els horaris d'aquestes trobades estan molt propers. Els vestuaris estaran situats el més a prop possible de la pista de joc, en el lateral de la zona de canvis i amb accés directe protegit a la mateixa, no seran accessibles per als espectadors ni per als mitjans de comunicació. Els vestuaris tindran una superfície mínima de 65 m2 i estaran composts per zones amb les característiques següents:• Zona de canvi de roba dels jugadors, equipada amb bancs, penja-robes o armaris guarda-roba, pissarra. Superfície mínima recomanada de 35 m2.

• Zona de massatges amb, almenys, dues lliteres per a massatge, màquina de gel i frigorífic.

• Zona de dutxes, amb sòl antilliscant i impermeable, amb un nº mínim de 6 dutxes i recomanat de 10 dutxes. 

• Zona de vàters (2 mínim, 3 recomanat), urinaris (2 mínim, 3 recomanat), lavabos amb miralls (2 mínim, 4 recomanat), assecadors de pèl (2 mínim, 4 recomanat) i pileta per als peus.Es disposarà una sala d'entrenadors contigua a cadascun dels vestuaris d'equip, amb banc, penja-robes o armaris guarda-roba, pissarra, vàter, lavabo i dutxa. Superfície mínima 15 m2En competicions de la Real Federació Espanyola de Futbol i de la Lliga Nacional de Futbol Sala es disposaran vestuaris adequats i independents per a cada equip amb capacitat mínima per 15 persones, amb sanitaris, dutxes i lavabos amb aigua calenta i freda.Per motius de seguretat pot ser necessària la instal·lació d'un túnel de protecció respecte de la gradería d'espectadors, que podrà ser extensible, des de la pista fins a l'entrada als vestuaris.En competicions de la Lliga Nacional de Futbol Sala ha de disposar-se un túnel de protecció d'accés a vestuaris des del terreny de joc, que haurà d'arribar fins a l'interior d'est.16.2 VESTUARIS, CONDÍCIES D'ARBITROSEs disposarà un vestuari per a àrbitres, que podrà utilitzar-se, quan no hi hagi competició, com a vestuari d'entrenadors, monitors o professors. Aquests vestuaris disposaran de zona de canvi de roba amb bancs i penjadors, zona de dutxes amb espai per a assecat i zona de condícies amb cabines de vàters i lavabos. En el mateix vestuari o annex a ell hi haurà una zona per a redacció d'actes, informes, etc. amb el mobiliari apropiat. Així mateix les característiques d'aquests espais es detallen en la norma NIDE “Sales i Pavellons”.En competicions de la Real Federació Espanyola de Futbol i de la de la Lliga Nacional de Futbol Sala, la instal·lació esportiva comptarà amb un vestuari per a àrbitres, previst per a un nombre de quatre persones, que disposi de dutxes i lavabos amb aigua calenta i freda, vàters, mirall, taula i cadires.16.3 VESTUARI I SALA DE DELEGATSPer a competicions internacionals d'alt nivell, també és necessari preveure una sala amb clau, per a canvi de roba i deixar objectes personals per a tècnics federatius, així com una petita sala de reunions i descans per a ells. Disposaran de zona de condícies amb vàter i lavabo.16.4 VESTUARI DE RECOGEBALONESEn competicions internacionals, quan així es requereixi, han de preveure's dos vestuaris independents per a nens i nenes recogebalones.16.5 INFERMERIA – PRIMERS AUXILISEs disposarà de manera que l'accés a ella des de la pista sigui fàcil i comptarà amb una ràpida sortida cap a l'exterior als vehicles d'emergència per a evacuació d'accidentats, lesionats o malalts. Els espais de circulació i portes tindran la suficient amplària per al pas de lliteres, els passadissos tindran un ample mínim de 2,25 m i les portes 2,20 m. Estarà equipada amb una taula d'exploració, llitera, una taula escriptori, butaca, un armari farmaciola, penja-robes i l'equip de material mèdic imprescindible per als primers auxilis. La sala de primers auxilis haurà d'estar disponible tant per als esportistes com per al públic si no existeix una altra especifica per al públic.En competicions esportives d'alt nivell, pot ser necessària una sala de primers auxilis per separat per als jugadors i una altra per al públic. La sala de primers auxilis per als jugadors es disposarà de manera que pugui ser aconseguida directa i ràpidament pels serveis d'emergència des de l'exterior, així com des de la pista de joc en si. Se situarà a nivell de la pista amb fàcil i ràpida sortida a l'exterior, els accessos estaran lliures d'obstacles, per la qual cosa el jugador lesionat podrà ser traslladat allí ràpidament. La sala de primers auxilis per al públic permetrà administrar els primers auxilis al públic que ho necessiti. Haurà de ser fàcilment accessible des de la gradería i des de les ambulàncies en l'exterior a través de rutes reservades. En ambdues sales s'inclourà un vàter i un lavabo preferiblement amb una avantsala que permet l'accés directe des de la sala de primers auxilis. Hauran d'estar equipades amb 2 lliteres amb element separador entre elles, taula, butaca i armari farmaciola degudament equipada amb material per a primers auxilis. 16.6 SALA DE CONTROL DE DOPATGEEn competicions oficials es disposarà una sala de control de dopatge, que tindrà un ús exclusiu per a aquesta fi. Ha de complir els requisits que estableix l'Ordre PRE/1832/2011, de 29 de juny, per la qual es regula l'àrea de control del dopatge, el material per a la presa de mostres i el protocol de manipulació i transport de mostres de sang i disposarà dels següents espais:• Una sala d'espera amb cadires i frigorífic per a begudes no alcohòliques ni altres substàncies que poguessin donar resultat advers, així com recipient/s per a recollida dels envasos de les begudes.

• Una sala de treball contigua a la sala d'espera i comunicada directament amb ella amb taula, cadires i un frigorífic amb clau per guardar les mostres fins al seu trasllat.

• Sala de presa de mostres d'orina contigua a la sala de treball (En cas de competicions per a homes i dones és recomanable dues) amb vàter, lavabo i mirall

• Sala d'extracció de sang com a sala addicional contigua a la sala de treball o bé com un espai inclòs en aquesta sala de treball. Si és sala addicional es dotarà de frigorífic amb clau per guardar les mostres fins al seu trasllat.Per a competicions d'alt nivell, l'àrea de control de dopatge tindrà una superfície mínima de 30 m2 i inclourà:• Sala d'espera amb seients per 8 persones amb penja-robes o armaris i refrigerador.

• Sala de treball amb taula i quatre cadires, armari amb clau i lavabo.

• Condícia amb vàter, lavabo i dutxa, situat al costat de la sala de treball i amb accés des d'ella.16.7 MAGATZEM DE MATERIAL ESPORTIUEs disposarà un magatzem de material esportiu, de grandària suficient per guardar material esportiu de futbol sala, així com material esportiu per a altres esports i es podrà tancar amb clau. Disposarà d'accés fàcil o directe a la pista esportiva i des de l'exterior de la instal·lació esportiva sense obstacles, complirà els requisits de la norma NIDE “Sales i Pavellons”.17. ESPAIS AUXILIARS SINGULARS17.1 OFICINES D'ADMINISTRACIÓ I SALA D'ACREDITACIÓ
Són els espais destinats a les persones encarregades de la gestió administrativa de la instal·lació esportiva. La seva grandària estarà d'acord amb la grandària de la instal·lació esportiva a la qual serveix, no obstant això és recomanable que cada àrea tingui un espai de no menys de 20 metres quadrats. Complirà els requisits de la norma NIDE “Sales i Pavellons”.Per a les competicions internacionals d'alt nivell, es disposaran oficines amb la superfície i l'equipament necessari per als esdeveniments previstos, es recomana disposar dels següents espais:• Dues sales de treball i oficines.

• Sala de treball per a delegats.

• Sala de reunions per 15 persones.

• Dos magatzems per a emmagatzematge temporal d'equipament esportiu, equipament tècnic.

• Sala per a personal de suport (cura de nens, mascotes, etc.)

• Espai per a acreditació en el vestíbul d'entrada, amb accés directe des de l'exterior i superfície de 30 a 50 m2. Els espais d'acreditació de Vips i mitjans de comunicació estaran diferenciats i separats de la resta. Tots els espais d'acreditació estaran clarament senyalitzats17.2 VESTUARIS DE PERSONALEls vestuaris de personal seran d'una grandària en funció del nombre de persones que participen en la preparació de la pista de joc, neteja, manteniment d'instal·lacions tècniques, etc. Aquests vestuaris es disposaran separats de l'àrea de vestuaris d'esportistes i d'àrbitres.17.3 ESPAIS PER A AUTORITATS I PERSONALITATSEn grans instal·lacions esportives es disposarà una zona de recepció i estada d'autoritats i personalitats, que es trobarà prop de la Tribuna d'autoritats a manera d'antepalco. Per a competicions d'alt nivell, es requereix reservar espais destinats a rebre als convidats VIP en una forma eficient i funcional, la dimensió de la qual depèn del tipus d'esdeveniment. Es recomana disposar una sala Vip d'hospitalitat adequada per 100 persones almenys, amb una superfície de 100 m2. Aquests espais, fora del seu ús en l'esdeveniment, també poden ser utilitzats per a altres finalitats.Així mateix es disposarà de places d'aparcament per a un mínim de 50 vehicles amb zona d'accés diferenciat i entrada directa a l'interior de la instal·lació i prop de la sala d'hospitalitat.17.4 ESPAIS PER Als MITJANS DE COMUNICACIÓEn grans instal·lacions esportives on es desenvolupin importants esdeveniments esportius es disposaran espais per als representants dels mitjans de comunicació i les instal·lacions que requereixen, aquests espais estaran separats de les zones d'espectadors i amb accessos independents.Per a competicions d'alt nivell, així mateix, es requereix que la instal·lació esportiva disposi d'entrada diferenciada per als mitjans de comunicació amb zona de recepció i dels següents espais.• Tribunes per a la premsa.

• Cabines per a comentaristes de radi i TV.

• Espais per a càmeres de TV.

• Sales de treball de mitjans de comunicació.

• Sala de conferències de premsa.

• Sala de treball per a la premsa.

• Zona mixta

• Es preveurà un aparcament reservat per a zona de mitjans de comunicació, entrada directa i diferenciada a l'interior de la instal·lació esportiva i una tribuna igualment reservada, així com una sala amb instal·lacions de catering per al seu ús.Per als espais indicats es tindran en compte els requisits específics següents:- Tribunes de premsa:Es reserva una zona de premsa, amb seients equipats amb escriptori, línia de telèfon, endolls elèctrics, connexió a internet i transmissió de dades, impressora, etc. La distància al centre de premsa ha de ser curta.- Comentaristes de radi i TV:• Es preveuran cabines fixes amb espai de 3 m x 3 m cadascuna, amb finestra de possible obertura en el front de les cabines, aïllades acústicament, amb bona visibilitat i sense obstacles de la pista de joc. Es disposaran com a mínim 6 espais amb dos seients cadascun.

• Cada comentarista disposarà d'un escriptori prou gran per col·locar els seus equips (Pantalla TV, PC, fax, papers de treball, etc.) i disposarà d'endolls elèctrics, connexió a internet, impressora, etc.

• La zona de comentaristes serà fàcilment accessible des d'altres zones de treball i estarà situada en la tribuna central properes a les càmeres fixes principals, separada del publico. Els comentaristes tindran vista al terreny de joc sense obstacles.- Càmeres de TV:• Les càmeres principals se situen generalment en el costat de la taula de jutges i zona de substitucions, properes a l'eix que marca la línia de mig camp, col·locades en posició elevada. A més es disposen altres càmeres, dues en cada cantonada del camp de joc i altres dos al costat de les porteries assegurant-se que no obstrueixen la visió dels espectadors.

• Altres càmeres fixes o mòbils se situen en posicions diferents al nivell de la superfície del camp de joc o lleugerament elevades, assegurant-se que no obstrueixen la visió dels espectadors. El nombre de càmeres i la seva situació es convenen amb l'organitzador i la companyia de TV, anteriorment a l'esdeveniment.

• La plataforma per a cada càmera serà aproximadament de 2 x 2 m.

• Si existeixen finestres enfront de les càmeres principals, han de ser enfosquides per evitar el risc d'enlluernament.

• En qualsevol cas la planificació ha de ser coordinada amb experts competents dels mitjans de TV.En competicions de la Lliga Nacional de Futbol Sala es requereix una zona reservada per a la ubicació de les càmeres per a enregistrament en video professional dels partits de la Lliga Nacional de Futbol Sala.- Sales de treball per TV i mitjans de comunicació:• Una sala per la TV.

• Una sala per a magatzem del perímetre de publicitat de la pista.

• Una sala per a magatzem de gràfics de televisió i d'exploració.

• 1 sala de reunions per a l'emissora local (grandària doble)Les sales disposaran de pany amb clau i estaran equipades amb 

preses d'electricitat (220 V) suficients així com les connexions telefòniques, Internet i tindran una grandària mínima de 6 m x 4 m i estaran equipades amb mobiliari d'oficina (taules, cadires, fax, etc.) si se sol·licita.- Sala de conferències de premsa i Sala de treball per a premsa:Es disposarà una sala de conferències de premsa, equipada amb micròfons i sistema de megafonia, preses d'electricitat i mobiliari suficient para per a un nombre mínim de 60 persones i espai per a càmeres de TV. Addicionalment és necessari proveir una sala de treball per a premsa, equipada per a un mínim de 50 llocs de treball, amb les instal·lacions, endolls elèctrics, connexió a internet i mobiliari necessari. Els espais de sala de conferències de premsa i sala de treball per a premsa, disposaran d'un espai de recepció i catering.- Zona mixta:Es preveurà una zona que permeti als representants dels mitjans de comunicació parlar i/o entrevistar als jugadors, en la pista o en el camí de la pista als vestuaris i/o des dels vestuaris i la sortida de la instal·lació. Es reservaran tres zones: una per TV, una altra per a radi i una altra per a premsa escrita. Aquesta zona ha d'estar separada i no ser accessible per als espectadors i tindrà accés controlat i diferent del dels esportistes.- Aparcament reservat per a zona de mitjans de comunicació:Es preveurà un zona aparcament reservat para de mitjans de comunicació, amb entrada diferenciada i espai suficient per a les furgonetes dels equips mòbils de TV i ràdio.18. ESPAIS PER Als ESPECTADORSEls espais per als espectadors permetran veure les competicions esportives que tinguin lloc i disposaran dels espais auxiliars necessaris com són: vestíbul/s d'accés amb zona i cartells d'informació, control d'accessos, taquilles, bar – cafeteria, condícies, guarda-roba, etc. Els espais per a espectadors es dissenyaran i construiran de manera que siguin accessibles per a persones amb discapacitat de forma no discriminatòria, independent i segura, es reservaran places per a persones de mobilitat reduïda (1 per a usuaris de cadira de rodes per cada 100 places o fracció) i compliran la normativa nacional, autonòmica i local a aquest efecte. Els espais destinats als espectadors compliran els requisits del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i altra normativa vigent, especialment la d'espectacles públics, accessibilitat i incendis. Així mateix aquests espais compliran els requisits de la norma NIDE “Sales i Pavellons”.Les instal·lacions esportives on es vagin a realitzar competicions esportives d'alt nivell han de disposar d'accessos independents per a jugadors i àrbitres diferents dels de públic, de manera que no puguin entrar en contacte directe amb el públic.En competicions de la Real Federació Espanyola de Futbol s'han de disposar mitjans físics fixos idonis de separació entre el recinte de joc i el públic assistent que impedeixi l'accés d'est a la superfície de joc, especialment a la conclusió de la trobada i que permeti el desallotjament de la mateixa als participants.En competicions de la Lliga Nacional de Futbol Sala el públic ha d'estar situat a una distància mínima de 2 m de les línies laterals i de fons del terreny de joc i de 3 m de qualsevol punt de les proteccions de les banquetes, vegeu figura

El nº d'espectadors a preveure depèn del nivell i del caràcter de l'esdeveniment esportiu.Les instal·lacions esportives, on se celebrin competicions d'alt nivell i/o quan del caràcter de l'esdeveniment puguin preveure's desplaçaments dels espectadors que puguin provocar acumulació perillosa dels mateixos, tindran les gradería dividides en sectors convenientment separats per motius de seguretat, de manera que els diferents grups de seguidors estiguin separats. Els elements de separació compliran la norma UNE-EN 13200-3 “Elements de separació. Requisits”. La capacitat de cada sector no haurà d'excedir de 2.000 espectadors, podent dividir-se un sector major en subsectors amb capacitat no major de la indicada. Cada sector o subsector tindrà almenys 2 sortides. Cada sector o subsector destinat als espectadors hauran d'estar equipats amb condícies i àrees de refrigerio i descans per als espectadors del sector, així com rutes de sortida independents, les quals han de ser fàcilment identificables i estar marcades amb senyals d'evacuació.La Tribuna d'autoritats i personalitats estarà en una posició central, prop del camp de joc i enfront dels bancs de jugadors i estarà propera a la sala d'hospitalitat. La zona no haurà de ser accessible per al públic. En competicions d'alt nivell disposarà d'antepalco i serà adequada para, almenys, 50 persones.Tribunes de Participants: Es reservaran un nombre suficient de places en una tribuna especial per als membres dels equips i organitzacions participants en l'esdeveniment esportiu que no estiguin disputant la trobada. En competicions de la Lliga Nacional de Futbol Sala es requereix el següent nº mínim de seients: • Aforament mínim de 2.000 espectadors asseguts en 1ª Divisió i d'1.000 espectadors asseguts en 2ª Divisió. Un 15% de l'aforament podran ser localitats dempeus.

Per a poblacions de menys de 50.000 habitants, l'aforament mínim serà d'1.500 espectadors en 1ª Divisió i de 700 en 2ª Divisió.

• En 1ª Divisió és convenient disposar graderies en els dos laterals del camp amb una capacitat mínima de 700 espectadors cadascuna. En poblacions amb menys de 50.000 habitants la capacitat mínima serà de 500 espectadors.No obstant això en instal·lacions esportives on es vagin a celebrar competicions nacionals d'alt nivell, si així ho requereixen les autoritats de prevenció de la violència en l'esport, es disposaran de localitats numerades i amb seients per a tots els espectadors.En competicions internacionals d'alt nivell es requereix un aforament mínim de 8.000 espectadors asseguts i de 12.000 espectadors asseguts per a semifinals i final.19. ACCESSIBILITATLes instal·lacions esportives per a futbol sala es dissenyessin i construiran de manera que siguin accessibles per a persones amb discapacitat, de forma no discriminatòria, independent i segura. Disposaran d'un itinerari exterior accessible a la instal·lació i d'itineraris accessibles a la pista principal, els espais esportius auxiliars, (Vestuaris, infermeria, etc.) i els espais per a espectadors. Els citats espais esportius, auxiliars i per a espectadors seran accessibles, compliran els criteris d'accessibilitat que s'indiquen en la norma NIDE “Sales i Pavellons” així com la normativa nacional, autonòmica i local a aquest efecte. Es recomana que compleixin els requisits de les Normes UNEIX de “Accessibilitat”.20. BIBLIOGRAFIA BÀSICA- Regles de Joc del Fútsal 2012/2013, FIFA.

- Reglament General 2012. Real Federació Espanyola de Futbol.

- Regles de Joc de futbol sala per a cecs totals (B1) 2011/2012. Federació Espanyola d'Esports per a Cecs.

- Regles de Joc de futbol sala per a deficients visuals (B2) 2007/2008. Federació Espanyola d'Esports per a Cecs.

- Regles de Joc del Fútsal 2009/2013, categories B1 i B2/B3. Federació Internacional d'Esports per a Cecs.

- Normes reguladores de les competicions. Lliga Nacional de Futbol Sala, Temporada 2012-2013.

- Programa de Qualitat FIFA per a pilotes

- Estadis de futbol Recomanacions tècniques i requisits. 11 Fútsal i futbol platja. 5ª Edició 2011

- Normes UNE-EN de “Superfícies i Equipaments esportius”

- Normes UNE-EN de “Il·luminació d'instal·lacions esportives”

- Normes UNE-EN de “Instal·lacions per a espectadors en instal·lacions esportives”

- Normes UNEIX de “Accessibilitat”