MBK Minibasket-2011

 

 

 

 

 

 

0. AMBITO D'APLICACIÓ

El minibasket és un joc basat en el bàsquet, per a nens i nenes fins a 12 anys d'edat. La present Norma Reglamentària és aplicable en tots aquells camps de joc de minibasket que es realitzin total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports per a la pràctica del minibasket i on es vagin a celebrar competicions de la Federació Espanyola de Bàsquet. És competència d'aquesta Federació l'homologació de cada instal·lació per a l'organització de competicions oficials de minibasket. Aquest document ha estat elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació útil per a la pràctica d'aquest esport, per a això s'ha tingut en compte el Reglament Internacional vigent i s'ha sotmès a consulta de la Federació Espanyola de Bàsquet.

1. GRANDÀRIA DEL CAMP

La grandària del camp serà igual que el de bàsquet, 28 m x 15 m. Es permetran altres dimensions del camp reduït sempre que proporcionin variacions de les dimensions en les mateixes proporcions des de 26 m x 14 m a 12 m x 7 m.

En les competicions de la Federació Espanyola de Bàsquet les dimensions del camp de joc poden ser: 28 m x 15 m; 26 m x 14 m; 24 m x 13 m; 22 m x 12 m i 20 m x 11 m.

2. BANDES EXTERIORS

Al voltant del camp de joc hi haurà un espai lliure d'obstacles de 2 m d'amplària. En camps per a ús escolar i recreatiu s'admet que l'espai lliure obstacles sigui com a mínim de 0,5 m i recomanat d'1 m. En aquesta banda exterior de seguretat no existirà cap obstacle, ni tan sols els membres dels equips asseguts en la seva banqueta. Podran ser de color contrastat amb el del camp de joc i haurà de ser el mateix que el del cercle central i el de les àrees restringides. El camp de joc haurà d'estar separat de les zones de públic si existeixen, i de manera que no suposi risc de lesió per als jugadors.

3. TRAÇAT DEL CAMP

El traçat del camp es farà conforme a la figura

amb les següents característiques:

a) La línia de tirs lliures està a 4 m del tauler.

b) No hi ha ni línia ni zona de 3 punts. No obstant això en el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques de Minibasket organitzat per la Federació Espanyola de Bàsquet existirà una línia de tres punts segons s'indica en la figura 

Totes les línies de marques tindran 5 cm d'amplària i seran totes del mateix color preferentment blanc.

4. ALTURA LLIURE D'OBSTACLES

L'altura entre la superfície del paviment esportiu i l'obstacle més proper en instal·lacions interiors (cara inferior de sostre, pengi de biga, lluminària, conducte d'aire condicionat, etc.) com en instal·lacions a l'aire lliure serà de 7 m com a mínim sobre el camp i les bandes exteriors quedant en aquesta altura totalment lliure d'obstacles. En camps per a ús escolar i recreatiu s'admet que l'espai lliure d'obstacles sigui com a mínim de 4,00 m per a altura del cèrcol a 2,60 m i de 5,50 m per a altura del cèrcol a 3,05 m.

5. ORIENTACIÓ

L'eix longitudinal del camp en instal·lacions a l'aire lliure serà N-S, admetent-se una variació compresa entre N-NE i N-NO.

6. IL·LUMINACIÓ

La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no dificulti la visió dels jugadors, de l'equip arbitral ni dels espectadors.

Complirà la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives” i comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació:

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ

MINIBASKET (interior)

NIVELL DE COMPETICIÓ

Iluminancia horitzontal

Rend.

Color

(Ra)

I med

(lux)

Uniformitat

I min/ Emed

Competicions nacionals

500

0,7

60

Entrenament, esport escolar i recreatiu

200

0,5

20

En pistes d'interior les lluminàries no han de col·locar-se en la part del sostre corresponent a un cercle de 4 m al voltant de la canastra, per evitar enlluernaments.

En pistes a l'exterior es comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació i màxims d'enlluernament (GR), d'acord amb la citada norma:

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ

BÀSQUET (exterior)

NIVELL DE COMPETICIÓ

Iluminancia horitzontal

Rend.

Color

(Ra) ³

GR

£

I med

(lux) ³

Uniformitat

I min/ Emed

Competicions nacionals

200

0,6

60

50

Entrenament, esport escolar i recreatiu

75

0,5

20

55

Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical en funció de la velocitat de l'acció i la dimensió de l'objecte, en la citada norma UNE-EN 12193, els esports s'han classificat, en aquest sentit, en tres grups A, B i C; el minibasket pertany al grup B. El valor de la iluminancia vertical vària amb la distància de la càmera a l'objecte, per determinar-ho vegeu el següent gràfic:

Nivell d'il·luminació vertical a mantenir en funció de la distància màxima de tir de les càmeres (UNE-EN-12.193)

Per a preses de TV o pel·lícules, els espais circumdants a la pista de bàsquet han d'estar il·luminats, de manera que el nivell d'il·luminació vertical sigui almenys 0,25 del nivell d'il·luminació vertical de la pista de joc. Per a major informació ha de consultar-se la norma citada.

7. PAVIMENT ESPORTIU

Són aptes els paviments de fusta o sintètics. Els paviments rígids no són recomanables.

El paviment esportiu inclourà la superfície del camp de joc i les bandes exteriors de seguretat que s'indiquen a l'apartat 2.

El paviment esportiu complirà els següents requisits, d'acord amb la norma UNE-EN 14904:2007 “Superfícies per a àrees esportives. Especificacions per a sòls multideportivos d'interior”:

REQUISITS SUPERFÍCIE ESPORTIVA D'INTERIOR

PER MINIBASKET

Reducció de força

(Absorció impactes)

RF³25%

RF < 75%

Deformació vertical

< 5mm

Lliscament

80 - 110

Pot vertical de la pilota

³90% respecte a l'altura de pot en sòl rígid

Resistència a impactes

Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm per a impactes de 8Nm

Resistència a petjada

Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm a les 24 h. de realitzar l'assaig

Càrregues rodants

Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm per a càrrega minima de 1500 N

Resistència a abrasió

Superfícies sintètiques: Màxima perduda de pes 1.000 mg

(1000 cicles, rodes H-18, carrega 1,0 kg)

Recobriments i lacas: Màxima perduda de pes 80 mg

(1000 cicles, rodes CS-10, carrega 0,5 kg)

Reflectància especular

Per a un angle de 85º s'anotarà el valor obtingut

Brillo especular

Per a un angle d'incidència de 85º: ≤ 30% Superfícies mats;

≤ 45% Superfícies lacadas

Emissió de formaldehid

Els productes elaborats amb formaldehid han d'assajar-se i pertanyeran a classe: I1 o I2

Contingut de pentaclorofenol (PCP)

Les superfícies esportives no han de contenir-ho com a component del producte o de les seves matèries primeres

Resistència al foc

Han d'assajar-se i classificar-se segons UNE-EN 13501-1 declarant Classe i Subclasse resultant de comportament enfront del foc; C FL-S2

Planeidad/ Regularitat Superficial (“in situ”)

£ 6 mm amb regla de 3 m;

£ 2 mm amb regla de 0,3 m

Els paviments esportius de pistes exteriors compliran els següents requisits:

Pendents d'evacuació

Transversal i màxima del 1%

Planeidad / Regularitat Superficial (“in situ”)

£ 6 mm amb regla de 3 m;

£ 2 mm amb regla de 0,3 m

Pot vertical de la pilota

³80% respecte a l'altura de pot en sòl rígid

Reducció de força (sintètics)

RF³25%

Deformació vertical (sintètics)

£ 6mm

Lliscament (sintètics)

55 - 110

Resistència a tracció (sintètics)

³ 0,40 MPa

Allargament de trencament (sintètics)

³ 40 %

El fabricant i l'instal·lador del paviment esportiu, facilitaran 

la documentació del paviment esportiu que inclourà, almenys, el següent:

  • Resultats de les proves d'assaig en laboratori d'una mostra del paviment
  • La descripció del procediment d'instal·lació del mateix.
  • Informació sobre el manteniment del paviment esportiu.
  • Els resultats dels assajos “in situ” i la seva conformitat amb els requisits exigits.

8. EQUIPAMENT

L'equipament de minibasket consisteix en dues canastres, cadascuna de les quals consta del tauler, el cèrcol, la xarxa i el suport del tauler. Compliran les Regles oficials de la Federació Espanyola de Bàsquet i la norma UNE-EN 1270:2006 “Equips de bàsquet”.

8.1 TAULERS

Tindran dimensions d'1,20 m x 0,90 m i seran plans d'una sola peça i de material transparent que serà de vidre temperat de seguretat en les competicions de la Febr. En altres competicions podran ser de material transparent (p.i.: policarbonat) o de material no transparent pintats de blanc. Les línies seran de color blanc amb un ample de 5 cm. Els de material no transparent tindran les línies de color negre i del mateix ample de 5 cm. Els taulers es col·loquen a 1,20 m de la línia de fons del camp. Vegeu la figura 

.

Les vores inferiors i laterals del tauler han de protegir-se amb encoixinat per a competicions nacionals i regionals, segons s'indica en la figura 

, per a esport recreatiu i escolar no és preceptiu. La protecció d'encoixinat haurà de complir el següent:

· Estarà dissenyada i col·locada de manera que impedeixi que les extremitats puguin quedar atrapades.

· Tindrà un factor de petjada màxim del 50%. Això significa que quan una força s'aplica a l'encoixinat, la petjada no ha de superar el 50% de l'espessor original.

· El valor d'amortiguamiento de l'encoixinat amb altura de caiguda de 200 mm, ha de ser inferior a 50 g (g acceleració de la gravetat: 9,8 m/s²), quan s'assagi d'acord a la norma UNE-EN 913, Annex C.

  • En les competicions ha de ser de color blau.

8.2 SUPORT DEL TAULER

Els taulers es muntaran fermament subjectes als suports en la posició indicada en la figura

Segons el seu disseny els suports del tauler poden ser: Estructures mòbils a sòl, estructures fixes al sòl, estructures penjades del sostre plegables o elevables, estructures subjectes a paret, fixes o abatibles.

Els suports amb estructura a sòl (fixos o mòbils) i els suports amb estructura a paret (fixos o abatibles) es classifiquen segons l'espai lliure “L” entre la projecció del tauler i el suport o la paret de recolzo en les classes següents (UNE-EN 1270:2006 “Equips de bàsquet”):

SUPORT DEL TAULER

Espai lliure “L” (mm)

Classe A

3250

Classe B

2250

Classe C

1650

Classe D

1250

Classe I

Altres<1200

L'espai lliure ha d'estar desproveït d'obstacles i per evitar cops ha de ser com a mínim d'1,650 m (0,40 m fins al suport o paret; Classe C) per a ús recreatiu i escolar. Per a competició i entrenament l'espai lliure serà com a mínim de de 2,250 m (1 m fins al suport o paret; Classe B). Vegeu la figura 

Per a les competicions de la FEB poden utilitzar-se suports amb estructures a sòl de Classe A o suports amb estructures penjades a sostre, sempre que l'altura de suspensió sigui inferior a 10 m.

Els suports amb estructures mòbils o fixes al sòl, estaran convenientment ancorats o llastrats de manera que no es desplacin o sofreixin qualsevol moviment durant el joc.

La superfície inferior i lateral de qualsevol part del suport situat darrere del tauler en una distància d'1,20 m a partir del front del tauler i a una altura des del sòl inferior a 2,75 m, estarà protegida per un encoixinat.

Els suports constituïts per estructures a sòl mòbils o fixes tindran les bases protegides fins a una altura de 2,15 m per un encoixinat d'espessor 5 cm. En competicions nacionals i regionals l'espessor serà de 10 cm.

L'encoixinat del suport i del tauler complirà la norma UNE-EN 913 sent el valor d'amortiguamiento amb una caiguda de 200 mm inferior a 50 g (acceleració de la gravetat 9,8 m/s²) i tindrà un factor de petjada màxim del 50%. Això significa que quan una força s'aplica a l'encoixinat, la petjada no ha de superar el 50% de l'espessor original.

Els suports plegables a sostre comptaran amb un sistema de protecció automàtic contra caiguda lliure o involuntària per fallada en el sistema d'elevació o falta de subministrament elèctric i un dispositiu de seguretat que protegeixi a l'equip de caigudes. La subjecció d'aquest dispositiu ha de ser independent de l'aparell d'elevació. Periòdicament es faran operacions de manteniment consistents en la verificació d'aquests equips per personal qualificat o per l'instal·lador.

Els suports d'estructures a sòl mòbils, si disposen de rodes, cadascuna d'aquestes o les de l'element que les traslladi al magatzem de material esportiu, no transmetrà al sòl més de 1500 N i tindran un ample de mes de 30 mm.

Els suports tindran estabilitat i rigidesa suficient enfront de forces horitzontals i verticals per a això compliran els requisits a aquest efecte de la norma UNE-EN 1270:2006 “Equips de bàsquet”

8.3 CANASTRA

Comprèn els cèrcols i les xarxes. Els cèrcols seran d'acer temperat soldable de qualitat S 235 JR pintats de color taronja, amb diàmetre interior 45 cm, es col·locaran a les següents altures respecte del sòl:

  • Altura de 2,60 m per a nens i nenes d'edats inferiors a 11 anys.
  • Altura de 3,05 m per a nens i nenes d'11 i 12 anys d'edat. (Regles Minibasket FIBA)

Per a nens i nenes de poca edat es pot col·locar les canastres a menor altura.

El cèrcol estarà fixat al suport de manera que no transmeti cap força al tauler.

Els cèrcols poden ser fixos o basculants. Tindran la resistència davant càrregues verticals que estableix la norma UNE-EN 1270 abans citada.

En el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques de Minibasket organitzat per la Federació Espanyola de Bàsquet els cèrcols seran basculants, estaran instal·lats de tal forma que no transmetin cap força del cèrcol al tauler, la seva altura respecte del sòl serà de 2,60 m i hauran de ser homologats per la Federació Espanyola de Bàsquet.

El mecanisme de flexió dels cèrcols basculants no tindrà buits que puguin crear risc d'atrapament en posició flexionada o no flexionada, així mateix el mecanisme de flexió solament flexionarà per a càrregues iguals o superiors a 1050 N aplicades en el cèrcol en el punt mes allunyat del tauler i no descendirà mes de 30° des de l'horitzontal en posició flexionada. Quan deixa d'aplicar-se la càrrega, el cèrcol ha de tornar automàticament i a l'instant a la seva posició original sense produir-se cap fissura ni deformació del mateix.

Les xarxes podran ser de fibres sintètiques (p.i.: polipropilè) o naturals (p.i.: cotó), de color blanc i oferiran certa resistència al pas de la pilota per retardar la caiguda i permetre veure bé si ha passat la pilota a través de la xarxa, la seva longitud ha de ser com a mínim de 40 cm i com a màxim de 45 cm. Vegeu la figura MBK-2.

9. PILOTA

Esfèric amb superfície exterior de cuir, goma o material sintètic. Per a nens i nenes de 9 – 12 anys tindrà una circumferència entre 660 mm i 730 mm (talla 5) i el seu pes oscil·larà entre 450 g i 500 g. Per a nens i nenes d'edats inferiors tindrà una circumferència entre 550 mm i 580 mm (talla 3) i el seu pes oscil·larà entre 310 g i 330 g. Per al Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques de Minibasket organitzat per la Federació Espanyola de Bàsquet solament es podrà utilitzar la pilota oficial de joc que estableix aquesta Federació esportiva.

10. EQUIP TÈCNIC

Es disposarà del següent equip tècnic:

a) Rellotge-cronòmetre de joc, utilitzat per als períodes de temps de joc i els intervals entre ells.

b) Acta oficial de joc.

c) Tablillas numerades de l'1 al 5 per indicar el nº de faltes comeses per un jugador.

d) Dispositiu sonor d'avís.

i) Fletxa de possessió alterna, una fletxa vermella sobre un fons blanc, per indicar l'adreça de la següent possessió.

Per al Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques de Minibasket organitzat per la Federació Espanyola de Bàsquet, disposarà dels següents equips electrònics:

a) Un rellotge-marcador amb un cronòmetre digital clarament visible, de sistema de “compte enrere” amb un senyal automàtic molt potent per indicar la fi de cada període o prorroga.

b) El rellotge-marcador haurà d'indicar igualment els punts aconseguits per cada equip.

c) Taula d'anotadors suficientment àmplia, de manera que permeti als auxiliars desenvolupar perfectament la seva labor.

d) L'organització estarà obligada a revisar tots els seus aparells electrònics per tenir-los sempre en òptimes condicions d'ús.

11. ESPAIS PER A ANOTADORS I BANCS D'EQUIP

Exteriorment a la banda de seguretat, Provisions should be made in every facility for a further line at least 1.80 meters in width, off-limitsse disposarà en un lateral de la pista un espai per a la taula d'anotadors i els bancs d'equips, amb una amplària, almenys, d'1,00 m. Les zones de bancs d'equip es disposaran fora del terreny de joc, en el mateix costat que la taula de jutges i anotadors. Vegeu la figura 

12. ESPAIS AUXILIARS PER Als ESPORTISTES

12.1 VESTUARIS, CONDÍCIES D'ESPORTISTES

At least two rooms for the athletes shall be foreseen and one for referees, which if of a certain sizeSe disposaran, com a mínim, dos vestuaris independents per als esportistes. Els vestuaris disposaran de zona de canvi de roba amb bancs i penjadors, zona de dutxes amb espai per a assecat i zona de condícies amb cabines de vàters i lavabos. Les característiques d'aquests espais es detallen en la norma NIDE “Sales i Pavellons”.

12.2 VESTUARIS, CONDÍCIES D'ARBITROS

Es disposarà, com a mínim, un vestuari independent pels árbitrosIn addition to that provision should be made, el qual podrà utilitzar-se, quan no hi hagi competició, com a vestuari d'entrenadors, monitors o professors. EstAll changing rooms shall be fitted with showers and toilets.i vestuari també disposarà de zona de canvi de roba amb bancs i penjadors, zona de dutxes amb espai per a assecat i zona de condícies amb cabina de vàters i lavabos. Així mateix les característiques d'aquests espais es detallen en la norma NIDE “Sales i Pavellons”.

12.3 MAGATZEM DE MATERIAL ESPORTIU

Es disposarà un magatzem de material esportiu, de grandària suficient per guardar el material esportiu de minibasket, així com material esportiu per a altres esports i es podran tancar amb clau. Disposarà d'accés fàcil o directe a la pista esportiva i des de l'exterior de la instal·lació esportiva sense obstacles, complirà els requisits de la norma NIDE “Sales i Pavellons”.

13. INFERMERIA – PRIMERS AUXILIS

This llauri must allow quick medical action as well as normal preventive medical consultations.se disposarà de manera que l'accés a ella des de la pista sigui fàcil i comptarà amb una ràpida sortida cap a l'exterior per a evacuació d'accidentats, lesionats o malalts.

It should be fitted with an exam-Estarà equipada amb unaination table, a stretcher, a writing desk, a cupboard, a coat peg and the relevant medical equipment taula d'exploració, una llitera, un escriptori, un armari, un penja-robes i l'equip de material mèdic i fàrmacs d'ús habitualfor the first aid. per als primers auxilis. The first aid room shall be available for both the athletes and for the members of the public.la sala de primers auxilis haurà d'estar disponible tant per als esportistes com per al públic si no existeix una altra per al públic. Les característiques d'aquests espais es detallen en la norma NIDE “Sales i Pavellons”.

14. ESPAIS AUXILIARS SINGULARS

14.1 OFICINES D'ADMINISTRACIÓ / ORGANITZACIÓ

Administrative offices

Són els espais destinats a les persones encarregades de la gestió administrativa de la instal·lació deportivaThe offices shall allow the facilityÕs technical administrative operations to be carried out. They shall. La seva grandària estarà d'acord amb la grandària de la instal·lació esportiva a la qual serveix, no obstant això és recomanable que cada àrea tingui un space of no less than 20 square meters.espai de no menys de 20 metres quadrats. Complirà els requisits de la norma NIDE “Sales i Pavellons”For high level competitions, offices shall be dedicated to the.

Per al Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques de Minibasket organitzat per la Federació Espanyola de Bàsquet es condicionarà una oficina pròpia del campionat per a l'ús del personal de la FEB, en la qual s'instal·laran taules, cadires i ordinador i impressora. L'oficina haurà de comptar amb un mínim d'un telèfon i un fax que estaran a la disposició del personal de la FEB, podent-se utilitzar les 24 h mentre duri el Campionat. L'oficina d'organització explicarà com a mínim amb una línia telefònica per la qual es pugui enviar la informació via MÒDEM i tenir connexió amb Internet.

14.2Hospitality Area ZONA D'AUTORITATS I PERSONALITATS

The Sorra shall be equipped with a hospitality room, which shall be situated close to the Tribune of

En grans instal·lacions esportives es disposarà una zona de recepció i estada d'autoritats i personalitats, que es trobarà prop de la Tribuna d'Honor.autoritats. The following of reserved areas shall be provided to receive VIP guests in an efficient and

Per a competicions d'alt nivell, la FIBA requereix que ha de Theroom must contain the following:disposar, com a mínim, les següents àrees reservades per rebre als convidats VIP en una forma eficient yfunctional manner: funcional:

· Ñ At least 1 hospitality room that is suitable for at least 100 persons1 sala d'hospitalitat adequada per 100 persones almenys.

· Ñ A least 1 small reserved room for approximately 15 persons1 habitació petita reservada per 15 persones aproximadament.

Així mateix es disposaran Pàrquing spaces for a minimum of 50 cars shall be positioned in an easily accessible area well amb-places d'aparcament per a un mínim de 50 vehicles en una zona de fàcil accés ynected to the inside of the hall and possibly close to the hospitality room. connectada amb l'interior de la instal·lació i prop de la sala de l'hospitalitat.

14.3 Mitjana Area ESPAIS PER Als MITJANS DE COMUNICACIÓ

En instal·lacions esportives on es desenvolupin importants esdeveniments esportius es disposaran espais per als representants dels mitjans de comunicació i les instal·lacions que require.requieren.in order to provide appropriate working conditions for the mitjana, the sorra shall have the fol- Per al Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques de Minibasket organitzat per la Federació Espanyola de Bàsquet es reservarà una zona destinada únicament als mitjans de comunicació acreditats i especifica per a la labor que han d'exercir segons siguin mitjos gràfics, de radi o televisió.

15. ESPAIS PER Als ESPECTADORS

The public section allows spectators to view sporting activities as they take plau, as well as all theLos espais per als espectadors permetran veure les competicions esportives que tinguin lloc i disposaran dels espais auxiliars necessaris com són: vestíbul/s d'accés amb zona i cartells d'informació, control d'accessos, taquilles, condícies, etc. Els espais per a espectadors es dissenyessin i construiran de manera que siguin accessibles per a persones amb discapacitat de forma no discriminatòria, independent i segura, es reservaran places per a persones de mobilitat reduïda i compliran la normativa nacional, autonòmica i local a aquest efecte. Aquests espais compliran els requisits de la norma NIDE “Sales i Pavellons”.

16. BIBLIOGRAFIA BÀSICA

- Regles Oficials de Minibasketball FIBA 2005.

- Regles Oficials de Bàsquet 2010. Equipament de Bàsquet.

- Bases de Competició, Temporada 2010-2011. Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques de Minibasket. Federació espanyola de Bàsquet.

- Normes UNE-EN de “Superfícies i Equipaments esportius”

- Normes UNE-EN de “Il·luminació d'instal·lacions esportives”

- Normes UNE-EN de “Instal·lacions per a espectadors en instal·lacions esportives”

- Normes UNEIX de “Accessibilitat”