PAH-Patinatge Artístic sobre Gel

0. AMBITO D'APLICACIÓ

La present Norma Reglamentària és aplicable en les Pistes de Gel, que es realitzin total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports, per a la pràctica del patinatge artístic sobre gel i on es vagin a celebrar competicions de la Federació Espanyola d'Esports de Gel, en aquesta modalitat esportiva. És competència d'aquesta Federació l'homologació de cada instal·lació per a l'organització de competicions oficials de patinatge artístic sobre gel.

Aquest document ha estat elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació hàbil per a la pràctica d'aquest esport, per a això s'han tingut en compte el Reglament Internacional vigent i s'ha sotmès a consulta de la Federació Espanyola corresponent (Federació Espanyola d'Esports de Gel).

 

1. DEFINICIÓ I GRANDÀRIA DE LA PISTA

El patinatge artístic es practica sobre una superfície de gel blanc denominada Pista.

La Pista de patinatge artístic és un rectangle les dimensions del qual han d'estar entre els límits que s'indica a continuació:

 

DIMENSIONS DE LA PISTA Longitud (m) Amplària (m)
Màxim 60 30
Mínim 56 26

 

Les quatre cantonades de la pista de patinatge artístic sobre gel estaran arrodonides, amb un arc de circumferència de radi entre 7 i 8,5 m i amb centre a l'interior de la pista.

Tota la superfície de la pista de gel podrà ser utilitzada pels patinadors. Els àrbitres, jutges i resta del personal no estaran asseguts en la superfície de gel

En les Competicions Internacionals es disposarà com a mínim d'una pista coberta

Per a les campionats de la ISU (International Skating Union) i pels Jocs Olímpics d'Hivern són necessàries dues pistes cobertes i tancades.

En pistes de nova construcció no s'admetran dimensions mínimes de la pista de patinatge inferiors al mínim de 56 m x 26 m. Es recomana que siguin sempre de dimensions 60 x 30 m.

 

2. TANCA PERIMETRAL

Al voltant de la pista de patinatge es disposarà en tot el seu perímetre, una tanca de fusta o plàstic de color blanc, sustentada per elements verticals col·locats en la cara oposada a la superfície de joc i fixats al sòl de forma sòlida i resistent.

La superfície de la tanca perimetral que de la pista de patinatge serà llisa i sense obstacles, buits o irregularitats que puguin causar lesions als patinadors, les unions entre els elements o panells que formen la tanca perimetral no deixaran buits de mes de 3 mm. L'altura de la tanca perimetral serà com a mínim d'1 m i com a màxim d'1,22 m sobre la superfície de gel de la pista, la tanca perimetral utilitzada en hoquei gelo és també  vàlida.

Totes les portes d'accés a la pista de gel s'obriran cap a fora de la mateixa sense envair-la. L'espai o buit que quedi entre la porta i la tanca haurà de ser com a màxim de 8 mm.

La tanca perimetral serà mòbil o desmuntable en una amplària recomanada d'almenys 2,5 m per permetre l'accés a la pista de gel de les màquines pulidoras de gel o un altre tipus de maquinària.

 

3. BANDES EXTERIORS

Exteriorment a la pista es disposarà un espai de pas d'una amplària no inferior a 1,50 m.

 

4. ALTURA LLIURE D'OBSTACLES

L'altura entre la pista de gel i l'obstacle més proper (cara inferior del sostre, pengi de biga, lluminària, conducte de climatització) haurà de quedar totalment lliure i serà tal que permetrà el correcte desenvolupament de totes les proves previstes. Es recomana que sigui de 6 m com a mínim i haurà de quedar totalment lliure.

 

5. ORIENTACIÓ

L'eix longitudinal de la pista en instal·lacions a l'aire lliure serà N-S admetent-se una variació compresa entre N-NE i N-NO. No obstant la climatologia espanyola no és apropiada per disposar aquest tipus d'instal·lacions permanents a l'aire lliure.

Els camps de joc on se celebrin competicions oficials de la Federació Espanyola d'Esports de Gel no seran a l'aire lliure.

 

6. IL·LUMINACIÓ

La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no dificulti la visió dels jugadors, de l'equip arbitral ni dels espectadors. Complirà la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives” i comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació:

 

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ

PATINATGE ARTÍSTIC SOBRE GEL (interior)

NIVELL DE COMPETICIÓ Iluminancia horitzontal
I med (lux)

Uniformitat

I min/I med

Competicions internacionals i nacionals

750

0,7

Competicions regionals, entrenament alt nivell

500

0,7

Competicions locals, entrenament, ús escolar i recreatiu(*)

300

0,7

 

La il·luminació vertical serà com a mínim un 30% de l'horitzontal

Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical en funció de la velocitat de l'acció i la dimensió de l'objecte, en la citada norma UNE-EN 12193 els esports s'han classificat, en aquest sentit, en tres grups A, B i C; el patinatge artístic pertany al grup B. Nivell d'il·luminació vertical  a mantenir en funció de la distància màxima de tir de les càmeres (UNE-EN-12.193)

Per a preses de TV o pel·lícules els espais circumdants a la pista de gel han d'estar il·luminats de manera que el nivell d'il·luminació vertical sigui almenys 0,25 del nivell d'il·luminació vertical de la pista de joc. Per a major informació ha de consultar-se la norma citada.

 

7. SUPERFÍCIE ESPORTIVA DE GEL

La superfície de gel de la pista es mantindrà plana i llisa mitjançant el poliment necessari del gel. L'espessor recomanat de la capa de gel estarà entre 3 i 4 cm. La temperatura del gel es mantindrà en els valors següents: –5º C (competició),

–3º C (entrenament)

 

8. EQUIPAMENT

 

 8.1. ELS PATINS

Els patins són una prolongació mecànica de la cama que facilita el lliscament. Consisteixen en una bota i una fulla de material apropiat la grandària del qual no variï significativament durant la competició. Les fulles utilitzades en proves i campionats han de ser de secció còncava, sense canvi d'espessor entre els eixos, encara que s'admet un lleuger minvat o estrenyiment de la secció de la fulla. Les fulles tenen la punta “serrada”, a diferència de les d'hoquei gelo, la qual cosa permet al patinador tenir agarri amb la capdavantera de la fulla i poder realitzar així salts de punta i rotacions,  les fulles van fixes a les botes totalment. No hi haurà cap connexió entre el patinador i el patí, ni transmissió d'energia, matèria o informació al patí excepte l'aportada per la cama i el peu. No es permet que les fulles o les  botes s'escalfin de forma externa o artificial.

 

8.2. ROBA I EQUIPAMENT

En totes les competicions de la International Skating Union i de la Federació Espanyola d'Esports de Gel, les robes dels competidors han de ser modestes, dignes i apropiades per a una competició esportiva, ni virolada ni teatral, i ha de reflectir el caràcter de la música triada.

Encara que el reglament indica que els patinadors no necessiten portar equip de protecció especial, s'aconsella que els nens, joves i adults que estan aprenent a patinar, així com tots els patinadors en instal·lacions d'oci, portin com a mínim casc, guants, pantalons llargs i màniga llarga.

 

8.3. MARCADOR

 La pista de Patinatge sobre gel disposarà d'un marcador amb la finalitat de facilitar als espectadors, jugadors i àrbitres informació precisa sobri:

  • Puntuació tècnica.
  • Punts per a cada component del programa.
  • Puntuació total de l'exercici. (segment)
  • Posició en la classificació per exercici.
  • Combinació de resultats (puntuació total)
  • Puntuació i posició final.

El marcador es col·locarà en situació de perfecta visibilitat per a àrbitres, participants i públic i serà electrònic en les competicions oficials de la ISU (International Skating Union) i de la Federació Espanyola d'Esports de Gel.

 

8.4. SISTEMA DE MEGAFONIA, EQUIP DE SO I SISTEMA DE REPRODUCCIÓ MUSICAL

La pista de patinatge comptarà amb un sistema de megafonia i un equip de so  adequats que seran utilitzats per cridar als competidors, de manera que els noms se sentin amb claredat tant en la pista com en els vestuaris, així mateix disposarà d'un sistema de reproducció musical de bona qualitat.

En totes les competicions de la International Skating Union i de la Federació Espanyola d'Esports de Gel tots els competidors hauran de subministrar una música d'excel·lent qualitat en sistema tradicional (casset o similar) o sistema digital (CD o mini-disk).

En totes les competicions de la International Skating Union i de la Federació Espanyola d'Esports de Gel totes les músiques que vagin a ser usades en la competició han de ser provades en tots els aparells de reproducció que vagin a ser usats durant la competició.

 

8.5. SISTEMA DE VIDEO-REPRODUCCIÓ

 En competicions de la International Skating Union (ISU) i de la Federació Espanyola d'Esports de Gel cada pista comptarà amb un dispositiu de video-reproductor aprovat per la ISU o per la Federació Espanyola d'Esports de Gel, que serà utilitzat en cadascuna de les proves de l'esdeveniment.

 

8.6. JUTGES, ÀRBITRE, CRONOMETRADORES I RESTA DE PERSONAL

Cada pista de patinatge sobre gel comptarà amb espais adequats perquè en ell se situïn els àrbitres, els cronometradores i resta del personal.

En els campionats de la ISU i els Jocs Olímpics ha d'haver-hi:

 • Mesa de jutges: màxim 12 +1, mínim 10, cada jutge explicarà en el seu panell d'operacions independent amb un dispositiu de pantalla tàctil o similar equipat amb un sistema de video-reproductor. les puntuacions assignades per cada jutge es connectaran a un centre de càlcul, incloent si és possible un sistema de còpies de seguretat (back-up). Quan no sigui possible disposar d'un panell electrònic s'utilitzessin “fulles de puntuació de jutges”
 • Àrbitre
 • Cronometradores: mínim 2
 • Secretàries: mínim 2
 • Controladors tècnics
 • Especialistes tècnics
 • Assistent de l'especialista tècnic
 • Operador de dades
 • Operador de repeticions.