PAH-Patinaxe Artística sobre Xeo

0. AMBITO DE APLICACIÓN

A presente Norma Regulamentaria é de aplicación nas Pistas de Xeo, que se realicen total ou parcialmente con fondos do Consello Superior de Deportes, para a práctica da patinaxe artística sobre xeo e onde se vaian a celebrar competicións da Federación Española de Deportes de Xeo, nesa modalidade deportiva. É competencia da devandita Federación a homologación de cada instalación para a organización de competicións oficiais de patinaxe artística sobre xeo.

Este documento foi elaborado coa finalidade de normalizar os aspectos regulamentarios de toda instalación hábil para a práctica deste deporte, para o que se tiveron en conta o Regulamento Internacional vixente e someteuse a consulta da Federación Española correspondente (Federación Española de Deportes de Xeo).

 

1. DEFINICIÓN E TAMAÑO DA PISTA

A patinaxe artística practícase sobre unha superficie de xeo branco denominada Pista.

A Pista de patinaxe artística é un rectángulo cuxas dimensións deben estar entre os límites que se indica a continuación:

 

DIMENSIÓNS DA PISTA Lonxitude (m) Anchura (m)
Máximo 60 30
Mínimo 56 26

 

O catro esquinas da pista de patinaxe artística sobre xeo estarán redondeadas, cun arco de circunferencia de radio entre 7 e 8,5 m e con centro no interior da pista.

Toda a superficie da pista de xeo poderá ser utilizada polos patinadores. Os árbitros, xuíces e resto do persoal non estarán sentados na superficie de xeo

Nas Competicións Internacionais disporase como mínimo dunha pista cuberta

Para os campionatos da ISU (International Skating Union) e para os Xogos Olímpicos de Inverno son necesarias dúas pistas cubertas e pechadas.

En pistas de nova construción non se admitirán dimensións mínimas da pista de patinaxe inferiores ao mínimo de 56 m x 26 m. Recoméndase que sexan sempre de dimensións 60 x 30 m.

 

2. VALO PERIMETRAL

Ao redor da pista de patinaxe disporase en todo o seu perímetro, un valo de madeira ou plástico de cor branca, sustentada por elementos verticais colocados na cara oposta á superficie de xogo e fixados ao chan de forma sólida e resistente.

A superficie do valo perimetral que da a pista de patinaxe será lisa e sen obstáculos, ocos ou irregularidades que poidan causar lesións aos patinadores, as unións entre os elementos ou paneis que forman o valo perimetral non deixarán ocos de mais de 3 mm. A altura do valo perimetral será como mínimo de 1 m e como máximo de 1,22 m sobre a superficie de xeo da pista, o valo perimetral utilizada en hockey xeo é tamén  válida.

Todas as portas de acceso á pista de xeo abriranse cara a fóra da mesma sen invadila. O espazo ou oco que quede entre a porta e o valo deberá ser como máximo de 8 mm.

O valo perimetral será móbil ou desmontable nunha anchura recomendada de polo menos 2,5 m para permitir o acceso á pista de xeo das máquinas pulidoras de xeo ou outro tipo de maquinaria.

 

3. BANDAS EXTERIORES

Exteriormente á pista disporase un espazo de paso dunha anchura non inferior a 1,50 m.

 

4. ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS

A altura entre a pista de xeo e o obstáculo máis próximo (cara inferior do teito, colgue de viga, luminaria, conduto de climatización) deberá quedar totalmente libre e será tal que permitirá o correcto desenvolvemento de todas as probas previstas. Recoméndase que sexa de 6 m como mínimo e deberá quedar totalmente libre.

 

5. ORIENTACIÓN

O eixo longitudinal da pista en instalacións ao aire libre será N-S admitíndose unha variación comprendida entre N-NE e N-NON. Non obstante a climatoloxía española non é apropiada para dispor este tipo de instalacións permanentes ao aire libre.

Os campos de xogo onde se celebren competicións oficiais da Federación Española de Deportes de Xeo non serán ao aire libre.

 

6. ILUMINACIÓN

A iluminación artificial será uniforme e de maneira que non dificulte a visión dos xogadores, do equipo arbitral nin dos espectadores. Cumprirá a norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas” e contará cos seguintes niveis mínimos de iluminación:

 

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN

PATINAXE ARTÍSTICA SOBRE XEO (interior)

NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidade

E min/E med

Competicións internacionais e nacionais

750

0,7

Competicións rexionais, adestramento alto nivel

500

0,7

Competicións locais, adestramento, uso escolar e recreativo(*)

300

0,7

 

A iluminación vertical será como mínimo un 30% da horizontal

Para retransmisións de TV cor e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical en función da velocidade da acción e a dimensión do obxecto, na citada norma UNE-EN 12193 os deportes clasificáronse, neste sentido, en tres grupos A, B e C; a patinaxe artística pertence ao grupo B. Nivel de iluminación vertical  a manter en función da distancia máxima de tiro das cámaras (UNE-EN-12.193)

Para tomas de TV ou películas os espazos circundantes á pista de xeo deben estar iluminados de forma que o nivel de iluminación vertical sexa polo menos 0,25 do nivel de iluminación vertical da pista de xogo. Para maior información debe consultarse a norma citada.

 

7. SUPERFICIE DEPORTIVA DE XEO

A superficie de xeo da pista manterase plana e lisa mediante o pulido necesario do xeo. O espesor recomendado da capa de xeo estará entre 3 e 4 cm. A temperatura do xeo manterase nos valores seguintes: –5º C (competición),

–3º C (adestramento)

 

8. EQUIPAMENTO

 

 8.1. Os PATÍNS

Os patíns son unha prolongación mecánica da perna que facilita o deslizamiento. Consisten nunha bota e unha coitela de material apropiado cuxo tamaño non varíe significativamente durante a competición. As coitelas utilizadas en probas e campionatos deben ser de sección cóncava, sen cambio de espesor entre os eixos, aínda que se admite un lixeiro minguado ou estrechamiento da sección da coitela. As coitelas teñen a punta “serrada”, a diferenza das de hockey xeo, o que permite ao patinador ter agarre coa punteira da coitela e poder realizar así saltos de punta e rotacións,  as coitelas van fixas ás botas totalmente. Non haberá ningunha conexión entre o patinador e o patín, nin transmisión de enerxía, materia ou información ao patín salvo a achegada pola perna e o pé. Non se permite que as coitelas ou as  botas quéntense de forma externa ou artificial.

 

8.2. ROUPA E EQUIPAMENTO

En todas as competicións da International Skating Union e da Federación Española de Deportes de Xeo, as roupas dos competidores deben ser modestas, dignas e apropiadas para unha competición deportiva, nin chillona nin teatral, e debe reflectir o carácter da música elixida.

Aínda que o regulamento indica que os patinadores non necesitan levar equipo de protección especial, aconséllase que os nenos, novos e adultos que están a aprender a patinar, así como todos os patinadores en instalacións de lecer, leven como mínimo casco, luvas, pantalón longo e manga longa.

 

8.3. MARCADOR

 A pista de Patinaxe sobre xeo disporá dun marcador co fin de facilitar aos espectadores, xogadores e árbitros información precisa sobre:

  • Puntuación técnica.
  • Puntos para cada compoñente do programa.
  • Puntuación total do exercicio. (segment)
  • Posición na clasificación por exercicio.
  • Combinación de resultados (puntuación total)
  • Puntuación e posición final.

O marcador colocarase en situación de perfecta visibilidade para árbitros, participantes e público e será electrónico nas competicións oficiais da ISU (International Skating Union) e da Federación Española de Deportes de Xeo.

 

8.4. SISTEMA DE MEGAFONÍA, EQUIPO DE SON E SISTEMA DE REPRODUCIÓN MUSICAL

A pista de patinaxe contará cun sistema de megafonía e un equipo de son  adecuados que serán utilizados para chamar aos competidores, de forma que os nomes óuzanse con claridade tanto na pista como nos vestiarios, así mesmo disporá dun sistema de reprodución musical de boa calidade.

En todas as competicións da International Skating Union e da Federación Española de Deportes de Xeo todos os competidores deberán fornecer unha música de excelente calidade en sistema tradicional (casete ou similar) ou sistema dixital (CD ou mini-disk).

En todas as competicións da International Skating Union e da Federación Española de Deportes de Xeo todas as músicas que vaian ser usadas na competición deben ser probadas en todos os aparellos de reprodución que vaian ser usados durante a competición.

 

8.5. SISTEMA DE VÍDEO-REPRODUCIÓN

 En competicións da International Skating Union (ISU) e da Federación Española de Deportes de Xeo cada pista contará cun dispositivo de vídeo-reprodutor aprobado pola ISU ou pola Federación Española de Deportes de Xeo, que será utilizado en cada unha das probas do evento.

 

8.6. XUÍCES, ÁRBITRO, CRONOMETRADORES E RESTO DE PERSOAL

Cada pista de patinaxe sobre xeo contará con espazos adecuados para que nel sitúense os árbitros, os cronometradores e resto do persoal.

Nos campionatos da ISU e os Xogos Olímpicos debe haber:

 • Mesa de xuíces: máximo 12 +1, mínimo 10, cada xuíz contará no seu panel de operacións independente cun dispositivo de pantalla táctil ou similar equipado cun sistema de vídeo-reprodutor. as puntuacións asignadas por cada xuíz conectaranse a un centro de cálculo, incluíndo se é posible un sistema de copias de seguridade (back-up). Cando non sexa posible dispor dun panel electrónico utilizásense “follas de puntuación de xuíces”
 • Árbitro
 • Cronometradores: mínimo 2
 • Secretarias: mínimo 2
 • Controladores técnicos
 • Especialistas técnicos
 • Asistente do especialista técnico
 • Operador de datos
 • Operador de repeticións.