PVH-pc-Patinatge de Velocitat sobre gel en pista curta

 

0. AMBITO D'APLICACIÓ

La present Norma Reglamentària és aplicable en les pistes i pavellons de gel per a la pràctica del patinatge de velocitat en Pista Curta (“Short track”) que es realitzin total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports i on es vagin a celebrar competicions de la Federació Espanyola d'Esports de Gel, en aquesta modalitat esportiva. És competència d'aquesta Federació l'homologació de cada instal·lació per a l'organització de competicions oficials de patinatge sobre gel en Pista Curta.

Aquest document ha estat elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació hàbil per a la pràctica d'aquest esport, per a això s'han tingut en compte el Reglament Internacional vigent i s'ha sotmès a consulta de la Federació Espanyola corresponent (Federació Espanyola d'Esports de Gel).

 

1. DEFINICIÓ I GRANDÀRIA DE LA PISTA

El patinatge de velocitat sobre gel en Pista Curta es practica sobre una superfície de gel blanc, sense divisió de carrers  i consistent en un oval de 111,12 m de longitud realitzat sobre una pista de gel de dimensions de 60 x 30 metres. La mesura de la longitud de la pista es realitza sobre una línia imaginària situada a 50 cm de la vora interior de la pista.

La pista curta de patinatge de velocitat consta de dues rectes i dos semicercles en els extrems, les corbes i les rectes seran simètriques. Els patinadors realitzen la carrera en sentit contrari a les agulles del rellotge. L'ample de la recta no serà inferior a 7 metres i la distància entre els cons (“apex block”) de les corbes i la barrera serà com a mínim 4 m.

La pista curta de patinatge de velocitat traçada sobre una pista de gel de 60 x 30 metres té les següents característiques:

Longitud de rectes                                  A = 28,85 m

Radio de la corba                                   R =   8,00 m

Radio de mesurament de les corbes              Rm=  8,50 m

Ample de les rectes                                a =     7 m

Longitud de la pista (una volta):

L = 2 A (57,71 m) +2 x 8,5 x π (53,41 m) =111,12 m = 1 volta

 

Per a cadascuna de les carreres el nombre de voltes és:

500 m   =           4 i ½ voltes

1.000 m =          9 voltes

1.500 m =          13 i ½ voltes

3.000 m =          27 voltes

5.000 m =          45 voltes

 

Al costat de la pista estàndard ha d'haver-hi altres quatre pistes que estaran desplaçades entre 1 o 2 metres en cada adreça de la pista estàndard per preservar les bones condicions del gel. Per a totes les pistes s'usarà una mateixa línia d'arribada. Per a la línia d'inici vegin-se 

En les Competicions de Federació Espanyola d'Esports de Gel i en les Competicions Internacionals no s'admetran pistes de dimensions menors de 60 per 30 m.

 

2. TANCA EXTERIOR I  PROTECCIÓ PERIMETRAL DE LA PISTA

Al voltant de la pista de patinatge es disposarà, en tot el seu perímetre, una tanca de fusta o plàstic sustentada per elements verticals col·locats en la cara oposada a la superfície de patinatge i fixats al sòl de forma sòlida i resistent.

L'altura de la tanca serà com a mínim d'1 m i com a màxim d'1,22 m sobre la superfície de gel de la pista, la tanca perimetral utilitzada en hoquei gelo és també  vàlida.

La tanca perimetral serà metàl·lica de metall inoxidable o protegit contra la corrosió mitjançant galvanització en calenta, en fred o amb capes de pintura de protecció.

Totes les portes d'accés a la pista de gel s'obriran cap a fora de la mateixa sense envair-la. L'espai o buit que quedi entre la porta i la tanca haurà de ser com a màxim de 8 mm.

La tanca perimetral serà mòbil o desmuntable en una amplària recomanada de, almenys, 2,5 m per permetre l'accés a la pista de gel de les màquines pulidoras de gel o un altre tipus de maquinària.

Per a seguretat dels patinadors en cas de caiguda, es col·locaran proteccions embuatades amortiguadoras al voltant de la pista sobre la tanca perimetral , la superfície de les proteccions embuatades serà d'un material resistent a l'aigua i al tall, han d'estar fixes a la tanca perimetral i entre elles, amb el seu pes sobre el gel. La descripció tècnica de les propietats dels materials de la protecció amortiguadora i l'esquema de muntatge es facilitaran amb la instal·lació inicial de la mateixa. L'organització ha de prendre totes les mesures necessàries per garantir la seguretat dels patinadors. 

 

3. BANDES EXTERIORS

Exteriorment a la pista i a la tanca perimetral existirà un espai de pas d'una amplària no inferior a 1,50 m.

 

4. DIVISIÓ I TRAÇAT DE LA PISTA

El traçat de la pista serà conforme amb les 

La pista es marcarà únicament per mitjà dels cons senyalitzadors en les corbes de la pista.

En la pista es marcaran les següents línies:

a) LÍNIES DE SORTIDA

Seran clarament visibles i identificables, s'utilitzarà la que correspongui a la longitud de la carrera i a la pista que s'està usant. Seran perpendiculars a les parts rectes de pista i d'ample no superior a 2 cm. Estaran dibuixades des de la tanca perimetral i tindran una longitud equivalent a l'ample de la part recta de la pista.

b) LÍNIA D'ARRIBADA

En pista curta serà una única línia, per a les quatre pistes. Serà perpendicular a la part recta de pista i d'ample no superior a 2 cm. Estarà dibuixada des de la barrera i tindrà una longitud equivalent a l'ample de la part recta de la pista mes 150 cm.

c) PUNTS DE SORTIDA (5)

Per definir els punts de sortida es marcaran 5 punts, de 2 centímetres de diàmetre, començant a 50 cm des del costat intern de la pista i cada 130 cm. Els patinadors hauran de situar-se sobre el punt de sortida. 

 

5. ALTURA LLIURE D'OBSTACLES

L'altura entre la pista de gel i l'obstacle més proper (cara inferior del sostre, pengi de biga, lluminària, conducte de climatització) haurà de quedar totalment lliure i serà tal que permetrà el correcte desenvolupament de totes les proves previstes. Es recomana que sigui de 6 m com a mínim i haurà de quedar totalment lliure.

 

6. ORIENTACIÓ

L'eix longitudinal de la pista en instal·lacions a l'aire lliure serà N-S admetent-se una variació compresa entre N-NE i N-NO. No obstant la climatologia espanyola no és apropiada per disposar aquest tipus d'instal·lacions a l'aire lliure.

Les pistes de patinatge on se celebrin competicions oficials de la Federació Espanyola d'Esports de Gel no seran a l'aire lliure.

 

7. IL·LUMINACIÓ

La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no dificulti la visió dels jugadors, de l'equip arbitral ni dels espectadors. Complirà la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives” i comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació:

 

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ

PATINATGE DE VELOCITAT SOBRE GEL EN PISTA CURTA

(interior)

NIVELL DE COMPETICIÓ

Iluminancia horitzontal

I med (lux)

Uniformitat

I min/I med

Competicions internacionals i nacionals

500

0,7

 

300

0,6

Competicions locals, entrenament, ús escolar i recreatiu

200

0,5

 

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ

PATINATGE DE VELOCITAT SOBRE GEL EN PISTA CURTA

(exterior)

NIVELL DE COMPETICIÓ

Iluminancia horitzontal

I med (lux)

Uniformitat

I min/I med

Competicions internacionals i nacionals

500

0,7

 

200

0,5

Competicions locals, entrenament, ús escolar i recreatiu

100(1)

0,5

 

(1)La il·luminació pot reduir-se a 50 Lux per a carreres.

La il·luminació en la línia de meta haurà de ser d'1.000 lux per a l'equip de foto-finish i jutges.

Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical en funció de la velocitat de l'acció i la dimensió de l'objecte. El  valor de la iluminancia vertical pot augmentar amb la distància de la càmera a l'objecte. En la norma UNE-EN 12.193 els esports s'han classificat, en aquest sentit, en tres grups A, B i C, el patinatge de velocitat correspon al grup B.Nivell d'il·luminació vertical  a mantenir en funció de la distància màxima de tir de les càmeres. (UNE-EN-12.193)

Per a preses de TV o pel·lícules els espais circumdants a la pista de gel han d'estar il·luminats de manera que el nivell d'il·luminació vertical sigui almenys 0,25 del nivell d'il·luminació vertical de la pista de joc. Per a major informació ha de consultar-se la norma citada.

 

8. SUPERFÍCIE ESPORTIVA DE GEL

La superfície de gel de la pista es mantindrà plana, horitzontal i llisa, en bones condicions, canviant la pista entre les possibles, quan sigui necessari. L'espessor recomanat de la capa de gel estarà entre 3 i 4 cm. La temperatura del gel es mantindrà en els valors següents –5ºC i –3ºC.

 

9. EQUIPAMENT

9.1. CONS SENYALITZADORS DE PISTA

Han d'usar-se cons senyalitzadors de la pista de disseny aprovat per la ISU (International Skating Union) “Short Track Speed Skating Technical Committee” i per la Federació Espanyola d'Esports de Gel. Es col·locaran set en cada corba. Vegeu la 

 

9.2. PROTECCIONS I ROBA DE PROTECCIÓ

Hauran d'utilitzar-se els següents mitjans i roba de protecció:

  • Casc protector: els patinadors han de portar un casc protector de plàstic dur, per prevenir lesions en cas de caiguda o col·lisió amb altres patinadors, d'acord a la forma establerta per les normes i sense sortints (protuberàncies). En els campionats de la ISU i dels Jocs Olímpics d'Hivern es proporcionaran  cobertores de casc grocs amb el nombre en negre als patinadors.
  • Guants o mitones: per protegir les mans dels patinadors, sobretot en les corbes ja que els patinadors les situen sobre el gel per mantenir l'equilibri.
  • Genolleres embuatades (dures o toves)
  • Espinilleras
  • Protecció per al coll
  • Ulleres: no són exigides pel reglament, no obstant això s'aconsella el seu ús posat que poden protegir els ulls de partícules de gel i cops, així com, si són tintades, millorar la visibilitat en reduir la lluentor del gel.
  • Els vestits de carrera dels corredors han d'adaptar-se al cos per reduir la resistència de l'aire, han de tenir màniga llarga i pantalons llargs, no es permeten aplicacions que creuen diferents formes.

En les competicions de la ISU i els Jocs Olímpics d'Hivern els membres d'un mateix equip (individual i relleus) portaran uniformes idèntics. Els uniformes han de mostrar en la part externa de les dues cames el nom del país o la seva abreviatura oficial amb lletres de 5 cm d'altura mínim. L'uniforme de carrera i el xandall han de mostrar el nom de l'atleta. Cada patinador serà responsable que el seu equipación compleixi les normes de seguretat.

 

9.3. ELS PATINS

 Consisteixen en una bota i una fulla de material apropiat la grandària del qual no variï significativament durant la competició, les fulles van fixes a les botes o sabates en un mínim de dos punts, sense parts mòbils. Tots els patins tindran els tubs tancats i els extrems de fulles arrodonits amb un radi de 10 mm com a mínim.

Els patins no contindran cap element que contravingui la normativa. No hi haurà cap connexió entre el patinador i el patí, ni transmissió d'energia, matèria o informació al patí excepte l'aportada per la cama i el peu. No es permetrà que les fulles o les  botes s'escalfin de forma externa o artificial.

 

9.4. JUTGES, CRONOMETRADORES I RESTA DEL PERSONAL

Cada pista de patinatge sobre gel comptarà amb espais adequats perquè se situïn els àrbitres, els cronometradores i resta del personal.

En els campionats de la ISU i els Jocs Olímpics ha d'haver-hi:

-    Un àrbitre.

-    4 assistents de l'àrbitre.

-    Un jutge de sortida (starter).

-    Un assistent del jutge de sortida.

-    2 jutges de competició

-    Assistent dels jutges de competició

-    Un jutge principal d'arribada.

-    Un jutge de Photo-finish.

-    Jutges d'arribada.

-    Cronometradores i cronometrador principal.

-    Comptador de voltes.

-    Anotador de voltes

-    Locutor

-    Jutge de pista

 

9.5. DISPOSITIUS ANOTADOR DE VOLTES  I GRAVADOR (“LAP SCORER” I “LAP RECORDER”)

Se situarà un dispositiu anotador de voltes en les proximitats de la línia d'arribada que indicarà les voltes que queden per recórrer. Aquest dispositiu podrà ser d'accionament mecànic, elèctric o electrònic. El dispositiu farà sonar una campana o un altre sistema acústic per indicar l'última volta de cada carrera. En carreres de relleus avisés al jutge de sortida (starter) del començament de les 3 últimes voltes. En relleus s'assignarà un dispositiu a cada equip.

L'anotador de voltes i temps ha de situar-se fos del gel però proper al marcador de voltes, tindrà una fiabilitat igual o superior al segon.

 

9.6. FOTO-FINISH I CRONOMETRATGE

S'utilitzarà un sistema de foto-finish, homologat per la Federació Espanyola d'Esports de Gel, i si porta incorporat un dispositiu de cronometratge els temps que faciliti seran presos com els oficials, serà llegit pel jutge de foto-finish.

Ha de ser capaç de gravar l'ordre d'arribada i reproduir-ho immediatament després de la carrera. Ha de reproduir-se una foto clara i sense distorsions del final de cada carrera. S'utilitzarà per determinar l'ordre de finalització de tots els patinadors.

Si el sistema de foto-finish no pogués cronometrar els temps haurà d'emprar-se un sistema de cronometratge electrònic totalment automàtic, homologat per la Federació Espanyola d'Esports de Gel. El sistema haurà de ser totalment automàtic i començar a cronometrar al moment que soni la pistola del jutge de sortides.

Si no fos possible utilitzar el sistema de foto-finish l'ordre de finalització serà l'indicat pel jutge principal de la línia de meta. El cronometrador principal serà el responsable de gravar els temps. Quan s'usin rellotges digitals es mesurarà en centenes de segon.

 

9.7. SISTEMES DE COMUNICACIÓ

Durant la competició als patinadors no els està permès portar cap sistema de comunicació per tenir contacte o rebre informació d'altres persones o recursos.

 

9.8. MARCADOR

 Les pistes de patinatge sobre gel disposaran d'un marcador amb la finalitat de facilitar als espectadors, patinadors i àrbitres informació precisa sobri:

-    Participants (persones, equips)

-    Temps 

-    Classificació

-    Temps de descans

El marcador es col·locarà en situació de perfecta visibilitat per a àrbitres, jugadors i públic i serà electrònic en les competicions oficials de la Federació Espanyola d'Esports de Gel.

 

9.9. SIRENA

Cada pista comptarà amb una sirena o un altre dispositiu emissor de so adequat que serà utilitzat pel cronometrador.

 

9.10. CÀMERA DE TRUCADES (“HEAT BOX”)

 Existirà un espai reservat per als patinadors, denominat càmera de trucades, en el qual, abans del començament de cada prova, els participants seran anomenats clarament a la competició.

 

10. INFERMERIA

 Durant l'activitat del club la infermeria de la pista de gel ha de ser accessible. Estarà dotada d'una línia telefònica per a trucades d'urgència i degudament equipada per al control antidopatge, fins i tot antialcohòlic.