Protocol contra el racisme en el futbol

PROTOCOL D'ACTUACIONS CONTRA EL RACISME, LA XENOFÒBIA I LA INTOLERÀNCIA EN EL FUTBOL

A Madrid, a 18 de Març de 2005

Els signants,

conscients del paper que exerceix l'esport en la nostra societat, de la seva funció d'integració social, de promoció de la diversitat, d'educació i de contribució a la salut pública, així com dels valors que emanen del mateix, com són el respecte mutu, la tolerància, l'esportivitat i la no discriminació de les persones;

resolts a desenvolupar adequadament l'ingent potencial que ofereix el futbol per rebutjar i combatre activament tot comportament vexatori, discriminatori o que resulti d'alguna manera ofensiva, atemptatori o intimidatorio cap a les comunitats ètniques o els seus integrants;

convençuts de la necessitat d'aprofundir en la col·laboració entre les institucions i agents implicats en l'obstinació d'aconseguir que l'esport es desenvolupi en un entorn en el qual estigui garantida la llibertat, la seguretat, la justícia i el respecte de la dignitat humana;

considerant que el racisme, la discriminació racial, la xenofòbia i la intolerància són fenòmens que constitueixen una amenaça greu per a l'esport i per als seus valors ètics, urgeix l'adopció de mesures integrals tendents a prevenir i eradicar del futbol aquestes deleznables manifestacions;

decidits a evitar que el futbol pugui ser utilitzat per racistes, xenòfobs i violents com un altaveu per a la realització de conductes deplorables; i resolts a prendre mesures precises per rebutjar i combatre activament tot comportament vexatori, discriminatori o que resulti d'alguna manera ofensiva, atemptatori o intimidatorio cap a les comunitats ètniques o els seus integrants;

expressen un rebuig frontal i una condemna oberta dels actes racistes, xenòfobs, intolerants i violents, així com de qualsevol intent de legitimació, justificació o banalització de tan greus comportaments.

A tal fi, han convingut acceptar i assumir lliurement aquest compromís i, en virtut del mateix, s'obliguen a garantir, a complir i, si escau, a exigir el compliment de les següents mesures:

MESURES DE PREVENCIÓ I DE PROTECCIÓ DE LA INTEGRITAT FÍSICA I MORAL DE LES VÍCTIMES D'ACTES RACISTES, XENÒFOBS I INTOLERANTS EN L'ÀMBIT DE L'ESPORT.

1. Els signants es comprometen a impulsar, promocionar i desenvolupar campanyes de prevenció del racisme en el futbol, iniciatives o accions conjuntes de difusió d'aquest tipus de mesures, així com fórmules d'adhesió o suport alternatives.

2. La Real Federació Espanyola de Futbol, la Lliga Nacional de Futbol Professional i l'Associació de Futbolistes Espanyols es comprometen a elaborar i publicar conjuntament una Guia d'actuacions contra el racisme en el futbol, que serà objecte de la màxima difusió, i que es confeccionarà partint de les iniciatives desenvolupades per les Federacions, Associacions, Lligues i Clubs de futbol, tant a Espanya com en altres països.

3. L'Associació de Futbolistes Espanyols es compromet a difondre el Protocol entre els seus associats, fomentant entre els mateixos conductes solidàries de suport cap a aquells companys que siguin víctimes d'actes racistes, xenòfobs o intolerants.

4. La Real Federació Espanyola de Futbol, la Lliga Nacional de Futbol Professional i els clubs o organitzadors de partits de futbol es comprometen a adoptar un Pla d'acció contra el racisme, basat en el present document, que serà objecte d'una difusió adequada i que contindrà:

a) mesures disciplinàries internes, que els clubs aplicaran al seu personal, associats, abonats i/o clients causants d'incidents d'índole racista, xenòfob o intolerant en l'àmbit de l'esport;
b) mesures de conscienciació i sensibilització del personal (esportiu o no) i dels seus afeccionats i simpatitzants, sobre la greu amenaça que suposa el racisme, la xenofòbia i la intolerància tant per al futbol, com per als valors que encarna;
c) accions dirigides a prohibir, eradicar i/o prevenir la difusió -per qualsevol via o mitjà- de missatges, símbols i/o consignes de contingut racista, xenòfob o intolerant;

Les mesures previstes en el citat pla seran degudament publicitades i seran parteix integrant dels vincles jurídics assumits pels clubs o organitzadors amb els seus associats.

5. Els clubs es comprometen a difondre i explicitar, a través de la megafonia i dels sistemes audiovisuals de l'estadi, missatges en els quals clarament:
a) es condemni i reprovi tot tipus d'acte o conducta racista, xenòfoba o intolerant;
b) es dignifiqui, recolzi i recolzi a les víctimes d'actes racistes xenòfobs o intolerants, així com als seus familiars;
c) s'informi adequadament de les mesures disciplinàries que s'adoptaran enfront d'els qui siguin identificats com a autors de conductes racistes, xenòfobes o intolerants;
d) es recordi la possibilitat d'eludir la imposició de medidasdisciplinarias contra el club organitzador o atenuar la seva responsabilitat, quan la participació dels afeccionats o assistents a les trobades permeti localitzar i identificar als autors d'actes racistes, xenòfobs o intolerants.

6. La Real Federació Espanyola de Futbol, la Lliga Nacional de Futbol Professional, els clubs i els organitzadors de partits de futbol es comprometen a aplicar, de forma immediata, les pràctiques protocol·làries de foment de l'esportivitat el Joc net que apliquen altres Federacions Nacionals de futbol en les seves respectives competicions nacionals, així com UEFA i FIFA en partits de
futbol internacional (tant en competicions de clubs com en Campionats d'equips nacionals). Aquestes pràctiques inclouran la sortida conjunta al terreny de joc dels àrbitres i dels jugadors de tots dos equips i la salutació de tots els participants abans de la iniciació dels partits i a la seva conclusió.

7. Els clubs i organitzadors de partits de futbol signataris del present document s'obliguen a prohibir la venda o distribució de pamflets, cartells, fanzines, adhesius o qualsevol publicació racista, dins i als voltants dels recintes. Igualment es comprometen a esborrar immediatament totes les pintades racistes, xenòfobes o de contingut similar que siguin realitzades en les seves instal·lacions esportives.

8. Els signants coincideixen en la necessitat de suprimir i eliminar les barreres que dificulten la participació en competicions esportives d'esportistes estrangers afeccionats que estiguin residint al nostre país, recolzen les iniciatives d'integració intercultural a través de l'esport i desitgen liderar un procés de modificació de les reglamentacions esportives que coadjuvi a la conformació d'una societat més integradora i respectuosa amb els immigrants.

El Consell Superior d'Esports i la Secretaria d'Estat d'Immigració i Emigració es comprometen a promoure i impulsar un procés de modificació de les reglamentacions esportives per permetre la participació d'esportistes estrangers afeccionats que estiguin residint al nostre país en les mateixes condicions que els nacionals.

L'adopció d'aquesta mesura es farà extensible a totes les modalitats esportives, s'aplicarà sense excepcions en categories inferiors i podrà ser modulada o adaptada en les restants categories de la competició, en funció
de les particularitats concurrents en cada esport.

El Consell Superior d'Esports i la Secretaria d'Estat d'Immigració i Emigració es comprometen a efectuar un seguiment i anàlisi de l'impacte d'aquesta mesura, en col·laboració amb les entitats esportives, a fi de valorar la
conveniència d'adoptar mesures addicionals per afavorir la integració intercultural a través de la pràctica esportiva.
Els signants conviden a altres entitats públiques o privades a adoptar una política semblant en matèria d'admissió d'esportistes estrangers afeccionats en les competicions esportives.

9. La Real Federació Espanyola de Futbol es compromet a proposar a la UEFA la introducció del comportament antiracista dels afeccionats com a paràmetre per a la classificació en competicions internacionals basada en el Joc net.

10. El Consell Superior d'Esports, la Real Federació Espanyola de Futbol, la LigaNacional de Futbol Professional i els clubs signataris es comprometen a proporcionar dotació econòmica que permeti finançar la realització de programes de prevenció del racisme en el futbol i de foment de la interculturalitat.

11. El Comitè Tècnic d'Àrbitres, com a representant de tot el col·lectiu d'àrbitres de futbol, recolza les línies inspiradores del present document i s'adhereix als postulats que ho sustenten. La Real Federació Espanyola de Futbol desitja que els àrbitres segueixin contribuint activament a la prevenció d'aquest fenomen i puguin actuar amb determinació davant aquestes deplorables conductes. A tal fi, la Real Federació Espanyola de Futbol impartirà les següents directrius o instruccions en matèria d'arbitratge:

a) S'instruirà als àrbitres perquè les actes arbitrals reflecteixin, de  forma específica, tot tipus d'ofenses o incidents racistes en què prenguin part tant els participants com el públic. Així mateix, i de forma progressiva, s'adoptaran els formularis i models d'actes per consignar aquest tipus d'incidències.

b) La paralització o interrupció momentània dels partits on es produeixin conductes racistes, xenòfobes o intolerants -tant d'obra com de paraula- serà una facultat reservada als àrbitres.

c) Quan els àrbitres facin ús de la facultat prevista a l'apartat anterior instaran a l'organitzador perquè transmeti -a través de la megafonia i dels sistemes audiovisuals de l'estadi- missatges que condemnin aquest tipus de conductes i que instin als assistents a observar un comportament respectuós amb tots els participants.

d) Quan els àrbitres considerin que les ofenses o conductes racistes,xenòfobes o intolerants revesteixin summa gravetat, i abans d'adoptar la decisió de suspendre el partit, esgotaran les vies dirigides a aconseguir que prossegueixi la seva celebració. En aquest sentit, consultaran sobre la conveniència d'adoptar semblant decisió als capitans de tots dos equips i als comandaments de les Forces i Cossos de Seguretat desplegades, i ordenaran a l'organitzador que difongui -a través de la megafonia i dels sistemes audiovisuals de l'estadi- la possibilitat d'acordar la suspensió en cas que prosseguissin els incidents en qüestió.

12. La Real Federació Espanyola de Futbol i el seu Comitè Nacional d'Entrenadors recolzen les mesures que conté el present document i es comprometen a divulgar-les entre els entrenadors, convidant a tot el col·lectiu d'entrenadors al fet que observin les pautes de comportament plasmades en el present document i al fet que inculquin entre els jugadors sota la seva adreça tècnica l'observança del present Protocol.

13. Les organitzacions d'afeccionats es comprometen a promoure l'adhesió a aquest protocol entre els abonats, socis, simpatitzants i les seves penyes. A aquest efecte, Aficions Unides, associació que actualment integra agrupacions de penyes i aficionats d'Espanya es compromet a:

a) Incloure en els seus Estatuts les previsions del protocol, fer-ho extensiu a totes les federacions de penyes integrades en la seva Associació Nacional, i promoure la seva adopció per totes les penyes legal o vàlidament constituïdes.
b) No admetre o, si escau, expulsar de les organitzacions d'afeccionats a els qui contravinguin les obligacions assumides i incorporades en el protocol.
c) Difondre activament el protocol entre afeccionats, abonats, socis, simpatitzants i les seves penyes.

MESURES DE LOCALITZACIÓ I CONTROL DE PARTICIPANTS EN INCIDENTS RACISTES, XENÒFOBS, INTOLERANTS I VIOLENTS EN EL FUTBOL.

Conscients que les mesures de prevenció del racisme i altres conductes violentes són necessàries, però no suficients, per a l'eradicació d'aquesta xacra, i que el millor servei que cal realitzar tant a les víctimes d'aquest tipus d'abusos, com als seus familiars, és localitzar i sancionar als infractors, els signants convenen en la necessitat d'avançar i completar les mesures actualment aplicades per a la identificació de potencials transgressors, per la qual cosa es comprometen a adoptar les següents iniciatives:
Les autoritats públiques, el Ministeri de l'Interior i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat es comprometen a:

14. Optimitzar la utilització de les càmeres de vídeo i els sistemes de videovigilancia per ajudar a la identificació dels causants d'incidents racistes, xenòfobs o intolerants.

15. Implantar un Pla d'intervenció específic per prevenir i reprimir els brots de racisme, xenofòbia i intolerància en el futbol professional. La posada en pràctica d'aquest pla, que s'efectuarà de forma progressiva, podrà ser estesa a altres competicions i comprendrà:

a) Una relació o enumeració dels problemes, dificultats i límits operatius o logístics, que planteja el sistema actual de prevenció de la violència en espectacles esportius a l'hora d'articular iniciatives de localització, control i repressió dels brots de racisme en el futbol.
b) L'elaboració d'un sistema d'informació específic que permeti confeccionar un mapa de situació, proporcionant dades a nivell nacional sobre l'entitat dels incidents, la seva distribució territorial i la ubicació en les instal·lacions dels causants d'aquest tipus d'incidents.
c) El disseny i posada en pràctica, en col·laboració amb la Real Federació Espanyola de Futbol, la Lliga Nacional de Futbol Professional, els clubs i els organitzadors de partits de futbol, d'accions de formació especials dirigides a Coordinadors de Seguretat i responsables de seguretat privada de les organitzacions esportives.
d) El foment de la cooperació internacional en aquest àmbit, secundant les iniciatives que a nivell internacional es puguin plantejar, a través de les lleres i fòrums existents.
i) L'Oficina Nacional d'Esports de la Direcció general de la Policia realitzarà un seguiment específic sobre el grau d'aplicació i compliment del Pla, pel que confeccionarà informes trimestrals, semestrals i anuals.

16. Les autoritats públiques es comprometen a posar a la disposició dels clubs de futbol els mitjans tècnics i els recursos actualment disponibles, sempre que això sigui possible, a fi que les organitzacions esportives privades puguin prendre mesures disciplinàries internes enfront dels seus associats, socis, abonats i/o clients que es vegin implicats en incidents de tipus racista,xenòfob o intolerant i, en general, en actes que vulnerin la normativa sobreprevención de la violència en els espectacles esportius.

17. La Real Federació Espanyola de Futbol, la Lliga Nacional de Futbol Professional, els clubs i els organitzadors de partits de futbol es comprometen a extremar les accions tendents a detectar l'exhibició de simbologia i la identificació dels causants d'ofenses racistes, xenòfobes i intolerants;col·laborant i participant activament en la localització dels mateixos i adoptant mesurades de protecció i reparació moral de les víctimes d'ofenses racistes.

18. La Real Federació Espanyola de Futbol, la Lliga Nacional de Futbol Professional,els clubs i els organitzadors de partits de futbol establiran un sistema d'informació específic que permeti conèixer la distribució per clubs i la ubicació en els estadis dels participants en incidents de tipus racista, xenòfob i intolerant.

19. La Real Federació Espanyola de Futbol i la Lliga Nacional de Futbol Professional elaboraran un informe trimestral, de cadascun dels clubs de 1ª i 2ª Divisió, que es confeccionarà amb la informació reflectida pels àrbitres en les actes dels partits i, fonamentalment, amb les dades recaptades i reflectits pels delegats-informadors de la Real Federació Espanyola de
Futbol, en els informes del qual es contindrà un apartat específic dedicat als incidents de tipus racista.

20. Per coadjuvar a la identificació i localització dels potencials causants d'incidents de tipus racista, la Real Federació Espanyola de Futbol i la Lliga Nacional de Futbol Professional introduiran les modificacions normatives que permetin als òrgans disciplinaris esportius que intervinguin en assumptes d'aquesta índole puguin atenuar o eximir de responsabilitat als clubs i organitzadors, quan la col·laboració i participació del públic assistent sigui determinant per a la localització i identificació dels autors d'actes racistes, xenòfobs o intolerants.

MESURES DE REPRESSIÓ I SANCIÓ DELS INCIDENTS RACISTES, XENÒFOBS, INTOLERANTS I VIOLENTS EN EL FUTBOL.

Les autoritats públiques, convençudes de la necessitat d'entendre de forma específica el fenomen del racisme en el futbol dins del disseny i posada en pràctica d'una política de repressió de la violència en els espectacles esportius, es comprometen a:

21. Aplicar amb tot rigor la vigent normativa d'ordre públic que permet reprimir i sancionar adequadament els brots de caràcter racista o xenòfob i d'intolerància que esdevinguin en l'esport.

22. Promoure les reformes legislatives que resultin precises per tipificar, amb l'especificitat que mereixen, els brots de racisme, xenofòbia i intolerància que puguin aparèixer en els espectacles esportius.

23. Incloure la repressió i sanció dels incidents de caràcter racista en els àmbits d'actuació prioritària dels dispositius de prevenció de laviolencia en espectacles esportius.

24. Vetllar perquè els òrgans disciplinaris de la Real Federació Espanyola de Futbol i la Lliga Nacional de Futbol Professional apliquen de forma inflexible la normativa disciplinària que qualifica com a infraccions molt greus els actes, conductes o ofenses racistes, xenòfobes i intolerants, en el marc del que es disposa per l'Article 76 de la Llei de l'Esport.

Totes les organitzacions esportives en general i els clubs en particular es comprometen a adoptar mesures disciplinàries internes enfront dels seus associats, abonats i/o clients que es vegin implicats en incidents racistes, xenòfobs o intolerants i, en general, en actes que vulnerin la normativa sobre prevenció de la violència en els espectacles esportius. A tal fi, s'obliguen a:

25. Establir com a condició o requisit necessari per obtenir abonaments de temporada o altres títols que permetin l'accés regular als estadis, que els seus titulars o posseïdors no siguin sancionats per participar en incidents de tipus racista, xenòfob o intolerant i, en general, en actes que vulnerin la normativa sobre prevenció de la violència en els espectacles esportius.
Semblants previsions seran incloses en les condicions de venda de les entrades.

26. Incloure en les seves normes de règim interior, o en els documents o títols jurídics que regulin els drets i deures dels seus associats, abonats i/o clients, normes que contemplin la facultat de les organitzacions de l'esdeveniment para:

a) Impedir l'accés i/o expulsar del recinte a els qui incitin, participin o hagin participat en incidents de tipus racista, xenòfob o intolerant i, en general, en actes que vulnerin la normativa sobre prevenció de la violència en els espectacles esportius.
b) Cancel·lar els abonaments de temporada o altres títols que permetin l'accés regular als estadis quan els seus titulars o posseïdors siguin sancionats per participar en incidents de tipus racista, xenòfob o intolerant i, en general, en actes que vulnerin la normativa sobre prevenció de la violència en els espectacles esportius.

27. Divulgar de forma adequada i específica les mesures disciplinàries internes que l'organitzador pot adoptar enfront dels causants d'incidents racista, xenòfobs o intolerants. Aquesta difusió es realitzarà mitjançant:
a) la inserció de cartells publicitaris en el recinte;
b) la inclusió d'esments específics en el dors de les entrades;
c) l'exhibició i difusió de missatges audiovisuals a través dels dispositius d'aquestes característiques disponibles en cada recinte.

28. Emprendre accions legals contra els titulars o propietaris de pàgines web que utilitzen signes o elements distintius dels clubs en combinació amb missatges i/o simbologia racista, xenòfoba o totalitària.

29. Exercitar o promoure l'exercici d'accions legals contra els qui, per qualsevol forma, utilitzin o exhibeixin en llocs públics signes o elements distintius dels clubs en combinació amb missatges i/o simbologia racista, xenòfoba o totalitària.

30. Els clubs o organitzadors es comprometen a retirar, privar o no atorgar avantatges, beneficis o privilegis de qualsevol índole als seguidors implicats en incidents racistes, xenòfobs o intolerants. Aquesta mesura es farà extensible a els qui participin en la difusió -per qualsevol via o mitjà- de missatges, símbols i/o consignes de contingut racista, xenòfob o intolerant; bé actuïn de forma aïllada, o bé ho facin en coordinació i/o conjuntament amb uns altres, formin o no unitat d'acció, agrupació o grup, i es trobin regularitzats o no.

31. Les autoritats públiques es comprometen, en col·laboració amb les organitzacions esportives privades i la resta dels signants, a avançar en el procés de regularització associativa de les inflades.

Els signants es comprometen a col·laborar activament per aconseguir l'aplicaciónefectiva de les mesures enumerades en el present document, a remoure els obstacles que dificultin la seva posada en pràctica i a vetllar pel seu compliment.

Així mateix, acorden confiar el seguiment i control de les obligacions i deures recíprocament assumits pels signants a l'Observatori del racisme, la xenofòbia i la violència en l'esport, creat en el si de la Comissió Nacional contra la Violència en els Espectacles Esportius, a qui es comunicarà qualsevol incompliment o incidència que tinguin coneixement, que dificulti l'adopció i posada en pràctica dels compromisos assumits.

A Madrid, a 18 de Març de 2005