Les subvencions del CSD a les Federacions aconsegueixen els 81,3 milions en 2021

El CSD ha publicat l'informe ‘Les grans xifres econòmiques de les Federacions Esportives Espanyoles 2012-2022’
  • La aportació del CSD va augmentar en 11,4 milions d'euros i suposa ja més d'un terç del total dels ingressos de les Federacions, que protagonitzen un notable augment de més del 37% respecte a l'any anterior

 

  • El estudi recull també el resultat positiu de 4 milions d'euros per al conjunt de les Federacions durant l'últim exercici, com a conseqüència, fonamentalment, de la gradual volta a la normalitat de l'activitat esportiva després de la pandèmia

 

Madrid, 28 de març de 2022.- El Consell Superior d'Esports (CSD) ha publicat recentment l'informeLas grans xifres econòmiques de les Federacions Esportives Espanyoles 2012-2022’, l'estudi que pretén mostrar una imatge real de la situació econòmica de les Federacions Esportives espanyoles (FFDDEE) -a excepció de la Real Federació Espanyola de Futbol.

La principal conclusión del estudio es el resultado económico positivo del conjunto de las Federaciones para el ejercicio 2021, en línea con los datos obtenidos desde 2018; en concreto, de 4 millones de euros de beneficios. Del total de FFDDEE, 49 estiman beneficios para 2021, 14 prevén pérdidas y una mantiene el equilibrio entre ingresos y gastos.

Unos dades positives que es produeixen pel notable augment del 37,5% dels ingressos totals respecte a l'any anterior, aconseguint així una xifra rècord de 215,3 milions d'euros. Una circumstància que es deu, principalment, a dos factors. D'una banda, a la recuperació dels ingressos propis com a conseqüència del restabliment de gran part de l'activitat esportiva després de la caiguda soferta en 2020 per la pandèmia. En l'últim exercici, els ingressos percebuts per publicitat, llicències, quotes i altres activitats van ascendir a 108,5 milions d'euros, un 40,76% més que en l'exercici anterior, recuperant així nivells previs a la pandèmia.

I, per una altra, l'augment d'ingressos es deu també a la pujada de les subvencions del Consell Superior d'Esports en les seves diferents línies d'ajuda -Alta Competició, per Resultats, per Tecnificación i CEAR, per a programes de Mujer i per a Esport i Deporte Escolar. L'aportació del CSD va aconseguir els 81,3 milions d'euros en 2021, un 16,4% més que l'any anterior, representant així el 37% del total dels ingressos de les Federacions en l'últim any.

De esta forma, como señala el informe, se mantiene la tendencia al crecimiento de la aportación del CSD a la financiación de las FFDDEE iniciada en 2013 (con la excepción del año 2020, en el que se produjo una reducción de las subvenciones debido a la caída de las ayudas procedentes del reparto de los derechos audiovisuales).

Així mateix, les despeses s'han incrementat en un 38,82% en l'últim any i el deute total de l'exercici ha crescut un 44,88%, fins a aconseguir els 58,6 milions. Com apunta l'estudi, es recuperen nivells alguna cosa superiors als registrats abans de la pandèmia, que no arriben a ser preocupants, ja que van acompanyats d'un augment paral·lel en els actius de les Federacions.

 

Mejoran tant el Fons de Maniobra com el patrimoni net de les Federacions

El informe recoge un avance en el Fondo de Maniobra, el principal indicador de liquidez, que se calcula como diferencia entre activo y pasivo corrientes. En 2021 se mantiene la tendencia ascendente, hasta alcanzar los 28,7 millones de euros, un 31,48% más que en el ejercicio precedente.

También mejora el patrimonio neto de las Federaciones; es decir, el valor de una empresa una vez descontadas sus deudas. Se produce una subida del 13,63% en la previsión para 2021 respecto del ejercicio precedente, como consecuencia de las medidas de saneamiento llevadas a cabo y a la mejora de los resultados en los últimos ejercicios. En concreto, el patrimonio neto de las FFDDEE asciende a 68,3 millones de euros, la cifra más elevada de la serie histórica.