As subvencións do CSD ás Federacións alcanzan os 81,3 millóns en 2021

O CSD publicou o informe ‘As grandes cifras económicas das Federacións Deportivas Españolas 2012-2022’
  • A achega do CSD aumentou en 11,4 millóns de euros e supón xa máis dun terzo do total dos ingresos das Federacións, que protagonizan un notable aumento de máis do 37% respecto ao ano anterior

 

  • O estudo recolle tamén o resultado positivo de 4 millóns de euros para o conxunto das Federacións durante o último exercicio, como consecuencia, fundamentalmente, da paulatina volta á normalidade da actividade deportiva tras a pandemia

 

Madrid, 28 de marzo de 2022.- O Consello Superior de Deportes (CSD) publicou recentemente o informeAs grandes cifras económicas das Federacións Deportivas Españolas 2012-2022’, o estudo que pretende mostrar unha imaxe real da situación económica das Federacións Deportivas españolas (FFDDEE) -fóra da Real Federación Española de Fútbol.

A principal conclusión do estudo é o resultado económico positivo do conxunto das Federacións para o exercicio 2021, en liña cos datos obtidos desde 2018; en concreto, de 4 millóns de euros de beneficios. Do total de FFDDEE, 49 estiman beneficios para 2021, 14 prevén perdas e unha mantén o equilibrio entre ingresos e gastos.

Uns datos positivos que se producen polo notable aumento do 37,5% dos ingresos totais respecto ao ano anterior, alcanzando así unha cifra marca de 215,3 millóns de euros. Unha circunstancia que se debe, principalmente, a dous factores. Por unha banda, á recuperación dos ingresos propios como consecuencia do restablecemento de gran parte da actividade deportiva tras a caída sufrida en 2020 pola pandemia. No último exercicio, os ingresos percibidos por publicidade, licenzas, cotas e outras actividades ascenderon a 108,5 millóns de euros, un 40,76% máis que no exercicio anterior, recuperando así niveis previos á pandemia.

E, por outra, o aumento de ingresos débese tamén á subida das subvencións do Consello Superior de Deportes nas súas distintas liñas de axuda -Alta Competición, por Resultados, para Tecnificación e CEAR, para programas de Muller e para Deporte e Deporte Escolar. A achega do CSD alcanzou os 81,3 millóns de euros en 2021, un 16,4% máis que o ano anterior, representando así o 37% do total dos ingresos das Federacións no último ano.

Desta forma, como sinala o informe, mantense a tendencia ao crecemento da achega do CSD ao financiamento das FFDDEE iniciada en 2013 (coa excepción do ano 2020, no que se produciu unha redución das subvencións debido á caída das axudas procedentes da repartición dos dereitos audiovisuais).

Así mesmo, os gastos incrementáronse nun 38,82% no último ano e a débeda total do exercicio creceu un 44,88%, ata alcanzar os 58,6 millóns. Como apunta o estudo, recupéranse niveis algo superiores aos rexistrados antes da pandemia, que non chegan a ser preocupantes, xa que van acompañados dun aumento paralelo nos activos das Federacións.

 

Melloran tanto o Fondo de Manobra como o patrimonio neto das Federacións

O informe recolle un avance no Fondo de Manobra, o principal indicador de liquidez, que se calcula como diferencia entre activo e pasivo correntes. En 2021 mantense a tendencia ascendente, ata alcanzar os 28,7 millóns de euros, un 31,48% máis que no exercicio precedente.

Tamén mellora o patrimonio neto das Federacións; é dicir, o valor dunha empresa unha vez descontadas as súas débedas. Prodúcese unha subida do 13,63% na previsión para 2021 respecto do exercicio precedente, como consecuencia das medidas de saneamento levadas a cabo e á mellora dos resultados nos últimos exercicios. En concreto, o patrimonio neto das FFDDEE ascende a 68,3 millóns de euros, a cifra máis elevada da serie histórica.