Deportistas de Alto Rendemento

O real decreto 971/2007, de 13 de xullo, sobre deportistas de alto nivel e alto rendemento, define 7 niveis diferenciados de deportistas de alto rendemento. Os deportistas de alto rendemento non figuran en ningunha relación, nin saen publicados no BOE. Poden solicitar un certificado que acredite dita condición os deportistas que cumpran os requisitos definidos nos apartados a), b), d) e) e f), a través das súas Federacións Deportivas Españolas ao Consello Superior de Deportes, e os deportistas que cumpran os requisitos definidos nos apartados c) e g) aos organismos competentes nas CCAA.

Con relación ao conxunto de medidas de apoio incluídas no real decreto de deportistas de alto nivel e de alto rendemento, os deportistas de alto rendemento unicamente pódese acoller ás medidas relacionadas cos estudos, definidas no artigo 9 do real decreto.