Actuacións

A consecución das finalidades indicadas materializáronse nas seguintes actuacións:

  • Dotación de instalacións deportivas nos centros públicos escolares.
  • Construción de instalacións de dobre uso, é dicir, instalacións que tendo preferencia de uso por parte dos escolares son tamén utilizadas polos cidadáns da contorna Para regular este dobre uso, establecéronse os Acordos de Uso e Xestión entre a Autoridade Educativa da Comunidade Autónoma e o Concello.
  • Realización de cursos de actualización e perfeccionamento do profesorado de educación física.
  • Dotación de material deportivo aos centros escolares, adscritos ás instalacións deportivas construídas.

LICITACIÓNS