Filosofía

Tal e como establece a Lei 10/1990, de 15 de outubro, do Deporte (Artigo 6), considérase ao deporte de alto nivel de interese para o Estado; así mesmo, corresponde á Administración Xeral do Estado, en colaboración coas Comunidades Autónomas, procurar os medios necesarios para a preparación técnica e o apoio científico dos deportistas de alto nivel.

Para levar a cabo este labor, e analizando a realidade deportiva internacional, faise necesaria a detección, selección e seguimento de novos deportistas que cumpran coa obrigada substitución xeracional dos nosos actuais representantes, sendo este un dos obxectivos do Consello Superior de Deportes.

Con este fin, o Consello Superior de Deportes puxo en marcha, en 2002, un Programa Nacional de Tecnificación Deportiva, que se converteu na auténtica base do deporte de Alto Nivel, coordinando os esforzos, tanto económicos como de xestión, que viñan realizando neste sentido, por parte tanto do propio Consello como das distintas entidades públicas (Comunidades Autónomas, Entidades locais, etc.) e as Federacións Deportivas Españolas, encamiñados a impulsar aos deportistas a conseguir os seus obxectivos deportivos dirixidos ao alto nivel, e que aglutinou os seguintes programas, xa implantados e en funcionamento, con resultados contrastados:

  • Programa de Centros de Tecnificación Deportiva, dirixido á detección de promesas deportivas e o seu perfeccionamento técnico no ámbito territorial, nas súas primeiras etapas, atendendo tanto á súa especialización deportiva como á súa formación docente e humana.
  • Programa de Detección de Talentos Deportivos
  • Programa de Futuras Seleccións Españolas

O citado Programa Nacional de Tecnificación Deportiva, co obxectivo de apoiar a especialización técnica dos deportistas, desde os seus inicios, a temperá idade, e durante as diversas etapas da súa especialización deportiva, no seu ámbito autonómico, ata a súa consolidación como deportistas de alta competición, desenvólvese en dous ámbitos de actuación:

  • Ámbito Autonómico, coa axuda aos Centros de Tecnificación Deportiva e Centros Especializados de Tecnificación Deportiva.
  • Ámbito Nacional, coa axuda ás Federacións Deportivas Españolas implicadas ou de nova incorporación nos antigos Programas de Detección de Talentos e Futuras Seleccións Españolas, que se unificaron nun só co ánimo de estruturar mellor o esforzo das distintas Federacións Deportivas, e adaptar a planificación e definitiva execución das actuacións ás necesidades e peculiaridades de cada modalidade deportiva.

Este Programa favorece e facilita a formación deportiva, en definitiva a tecnificación, dos mozos, que contan con probabilidades reais de incorporarse aos diferentes equipos nacionais.

As Federacións Deportivas Españolas han de compatibilizar o traballo de perfeccionamento dos seus deportistas menores máis destacados, cos plans de alta competición, concentrando a aplicación dos diferentes ámbitos naqueles dos seus deportistas con auténtico potencial, conseguindo unificar os seus obxectivos a través dos diferentes Programas existentes, establecendo o maior control posible para situar e consolidar aos seus deportistas na elite internacional.

É precisamente nesta aplicación e nas súas posibilidades de desenvolvemento onde o C.S.D. colabora coas distintas Comunidades Autónomas en programas de Tecnificación Deportiva, constituíndo unha adecuada estruturación de todas as actuacións das distintas institucións neste ámbito, para optimizar o aproveitamento dos recursos dispoñibles.