Outros datos deportivos

A Psicoloxía do Deporte, do mesmo xeito que as distintas ciencias do deporte han unificados os seus esforzos, no estudo e análise daquelas variables psicolóxicas que poden afectar á adquisición e mantemento de destrezas deportivas, en función das características intrínsecas e das demandas específicas de cada deporte, sen esquecer historial deportivo dos seus practicantes. 

Serán válidos todos aqueles protocolos de valoración psicolóxica que recollan aspectos como a motivación, a concentración, o control emocional, a autoconfianza, a competición, etc. no deporte.