CRL-Curling

1. AMBITO DE APLICACIÓN

A presente Norma Regulamentaria é de aplicación en todas aquelas Pistas de Xeo que se realicen total ou parcialmente con fondos do Consello Superior de Deportes para a práctica do curling e onde se vaian a celebrar competicións da Federación Española de Deportes de Xeo, nesa modalidade deportiva. É competencia da devandita Federación a homologación de cada instalación para a organización de competicións oficiais de curling.

Este documento foi elaborado coa finalidade de normalizar os aspectos regulamentarios de toda instalación hábil para a práctica deste deporte, para o que se tivo en conta o Regulamento Internacional vixente e someteuse a consulta da Federación Española correspondente (Federación Española de Deportes de Xeo).

 

2. DEFINICIÓN E TAMAÑO DA PISTA

O curling xógase sobre unha superficie (“sheet”) de xeo branco denominada Pista.

A Pista de xogo é un rectángulo cuxas dimensións, medidas desde o bordo interior das liñas que o delimitan son:

 

DIMENSIÓNS DA PISTA DE CURLING
LONXITUDE ANCHURA
45,720 m (150 pés) 5,000 m (16 pés 5 polgadas)

1 pé = 30,48 cm

1 polgada = 2,46 cm

 

No caso de instalacións existentes que non permitan esas dimensións da pista, poderán reducirse ás seguintes:

 

DIMENSIÓNS MÍNIMAS DA PISTA DE CURLING (só para instalacións existentes)
LONXITUDE ANCHURA
44,501 m (146 pés) 4,420 m (14 pés 6 polgadas)

 

En pistas de nova construción non se admitirán dimensións da pista de xogo inferiores a 45,72 m por 5 m.

Os límites da pista estarán marcados por liñas claramente visibles, ou divisións situadas no perímetro e dous taboleiros de fondo (“backboard”). 

3. BANDAS EXTERIORES

É conveniente dispor, exteriormente á pista de curling, dun espazo de paso dunha anchura non inferior a 1 m e no caso de que sexa utilizado por persoas en cadeira de rodas será de 1,50 m de ancho para permitir o xiro da cadeira.

 

4. TRAZADO DA PISTA

O trazado da pista será conforme a: 

A superficie da pista marcarase transversalmente con seis liñas paralelas en todo o ancho da pista e longitudinalmente con tres liñas que dividirán a pista en dous partes iguais. As liñas de marcas baixo o xeo realizaranse de tal forma que sexan claramente visibles. Estas liñas son as seguintes:

a) LIÑAS DA CASA “TEE” (2)

A casa é a diana e o “tee” é o centro da diana e o obxectivo principal do xogo, as liñas da casa “tee” trazaranse ao ancho da pista de forma que o centro estea a 17,3735 metros (57 pés) da metade da pista. Terán 1,27 cm (1/2 polgada) de ancho máximo e recoméndase que sexan de cor negra ou azul.

b) LIÑAS DE FONDO “BACK” (2)

Son as liñas que delimitan a pista, trazadas ao ancho da pista. Paralelas ás liñas da casa “tee”, situaranse entre estas e o final da pista, de forma que a distancia desde o centro das liñas da casa “tee” ao bordo exterior da liña de fondo “back” sexa 1,829 metros (6 pés). Terán 1,27 cm (1/2 polgada.) de ancho máximo e recoméndase que sexan de cor negra ou azul.

c) LIÑAS DE XOGO “HOG” (2)

O lanzador ten que soltar a pedra antes desta liña. Trazadas ao ancho da pista, paralelas ás liñas da casa “tee”, de forma que a distancia desde o centro das liñas de “tee” ao bordo interior da liña de “hog” sexa de 6,401 metros (21 pés). Terán 10,16 cm (4 polgadas) de ancho e aconséllase  que sexan de cor vermella. A liña de xogo “hog” pode dispor dun sistema electrónico que detecte se a man soltou a pedra.

d) LIÑAS LATERAIS “SIDE LINES”(2)

Estas liñas longitudinales sinalan os límites da pista ao ancho, recoméndase que sexan 1,27 cm (1/2 polgada.) de ancho e de cor negra ou azul. Poden complementarse cun pequeno bordo lateral.

e) LIÑA CENTRAL (1)

Esta liña marcarase unindo os puntos medios das liñas da casa “tee” e prolongaranse 3,658 m (12 pés) desde o centro de cada liña da casa “tee”, dividindo a pista longitudinalmente en dous partes iguais, terá 1,27 cm (1/2 polgada) de ancho máximo e recoméndase que sexa de cor negra.

 

Na superficie da pista marcaranse as seguintes liñas, puntos, círculos e zonas:

a) LIÑAS DE APOIA PÉS “HACK” (2)

O “hack” é o lugar onde hai que colocarse para o lanzamento. Estas liñas serán paralelas ás liñas da casa “tee”, situaranse entre estas e o taboleiro de fondo, a 1,829 m (6 pés) do bordo da liña de fondo “back” e situaranse a cada extremo da liña central. Terán  unha lonxitude de 0,457 m. (1 pé e 6 polgadas), un ancho máximo de 1,27 cm (1/2 polgada) e recoméndase que sexan de cor negra.

b) LIÑAS DE CORTESÍA “COURTESY” (2)

Estas liñas indican onde se deben apartar os xogadores que varren de forma que permitan a visibilidade da liña de xogo “hog”. Serán paralelas ás liñas de xogo “hog” e situaranse a 1,219 metros (4 pés) desde as liñas de xogo “hog” cara ao medio da pista. Terán  unha lonxitude de 15,24 cm. (6 polgadas), un ancho máximo de 1,27 cm (1/2 polgada) e recoméndase que sexan de cor negra.

c) PUNTOS DE “TEE” E CÍRCULOS DA CASA “HOUSE” (2)

Situaranse na intersección entre as liñas de “tee” e a liña central. Tomando este punto como centro, trazaranse catro círculos concéntricos en cada extremo da pista. O círculo exterior terá un radio exterior de 1,829 m. (6 pés) e será de cor vermella ou azul. O círculo seguinte cun radio de 1,219 m. (4 pés) e cor branca (sen colorear). O terceiro círculo cun radio de 0,610 m. (2 pés) e cor vermella ou azul, o que non se empregou no primeiro círculo, e o último círculo cun radio mínimo de 15,24 cm (6 polgadas) e cor branca. Estes círculos concéntricos forman a casa (“house”). 

 

 

d) ZONA “FREE GUARD”

Sitúase entre a liña de xogo “hog” e a liña da casa “tee”, sen incluír os círculos da casa.

 

4. ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS

A altura entre a pista de xeo e o obstáculo máis próximo (cara inferior do teito, colgue de viga, luminaria, conduto de climatización, etc.) deberá quedar totalmente libre e ter un mínimo de 4 m de forma que permita o correcto desenvolvemento de todas as probas previstas.

 

5. ORIENTACIÓN

O eixo longitudinal da pista en instalacións ao aire libre será N-S admitíndose unha variación comprendida entre N-NE e N-NON. Non obstante a climatoloxía española non é apropiada para dispor este tipo de instalacións ao aire libre.

 

 6. ILUMINACIÓN

A iluminación artificial será uniforme e de maneira que non dificulte a visión dos xogadores, do arbitro nin dos espectadores. Cumprirá a norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas” e contará cos seguintes niveis mínimos de iluminación:

 

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN

CURLING (interior e exterior)

NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidade

E min/E med

CASA PISTA

Competicións internacionais e nacionais

300

200

0,7

Competicións rexionais, adestramento alto nivel

300

200

0,7

Competicións locais, adestramento, uso escolar e recreativo

300

200

0,7

 

A iluminación vertical será como mínimo un 30% da horizontal

Para retransmisións de TV cor e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical en función da velocidade da acción e a dimensión do obxecto, na citada norma UNE-EN 12193 os deportes clasificáronse neste sentido en tres grupos A, B e C; o curling pertence ao grupo A. O valor da iluminancia vertical varia coa distancia da cámara ao obxecto, para determinalo véxase o seguinte gráfico:

Image removed.Image removed.Image removed.

Nivel de iluminación vertical  a manter en función da distancia máxima de tiro das cámaras. (UNE-EN-12193)

 

Para tomas de TV ou películas os espazos circundantes á pista de xeo deben estar iluminados de forma que o nivel de iluminación vertical sexa polo menos 0,25 do nivel de iluminación vertical da pista de xogo. Para maior información debe consultarse a norma citada.

 

7. SUPERFICIE DEPORTIVA DE XEO

A superficie de xeo da pista será perfectamente horizontal, estará moi limpa e cuberta por “pebble” (pequenas gotitas de auga en estado semisólido). A auga que se utilice para o “pebble” estará moi limpa e a temperatura adecuada (aproximadamente 40 ºC). O espesor recomendado da capa de xeo estará entre 4 e 5 cm. A temperatura do xeo manterase entre – 4,5º C e – 5º C, a humidade relativa no 40% (a 1,5 m), a temperatura do aire será de 8º C (a 1,5 m) para que quede o punto de rocío a – 4,3 ºC.

 

8. EQUIPAMENTO

Non se utilizará equipamento (calzado, escobas, etc.) que poida danar a superficie de xeo e/ou poida afectar á súa calidade.

 

8.1. TABOLEIRO DE FONDO “BACKBOARD”

Son dous taboleiros de madeira ou similar, que se situarán un en cada  extremo curto da pista. A distancia desde o bordo interior do taboleiro de fondo ao centro da liña de “tee” será de 5,487 m (18 pés) se a lonxitude é de 45,720 m (150 pés) e de 4,877 (16 pés) se a lonxitude da pista é 44,501 m (146 pés) .

 

8.2. APOIA PÉS “HACK” (2)

Na pista colocaranse dúas apoia pés “hacks”, para o pé que utiliza o lanzador da pedra. Situaranse sobre a liña de apoia pés “hack”, un á esquerda e outro á dereita da liña central, co bordo interior de cada un deles a 7,62 cm (3 polgadas) do punto medio da liña central. O ancho de cada “hack” non excederá de 15,24 cm (6 polgadas). O apoia pés “hack” será de caucho, o cal que se suxeitará firmemente a unha base de madeira ou dun material adecuado e o bordo interior dese material situarase sobre o eixo interior da liña de “hack” de modo que o apoia pés “hack” non avance mais de 20.32 cm (8 polgadas) diante da liña de “hack”. Se o “hack” introdúcese no xeo isto non será máis de 3,81 cm (1,5 polgadas) de profundidade.

 

8.3. As PEDRAS “STONES”

A pedra de curling é de forma circular coas seguintes dimensións: perímetro máximo de 91,44 cm (36 polgadas), altura non inferior a 11,43 cm (4,5 polgadas).

O peso, incluíndo empuñadura e parafuso, non será maior de 19,96 kg (44 libras) nin menor de 17,24 kg (38 libras). A empuñadura adoita ser de plástico e o parafuso que une a empuñadura e a pedra terá cabeza tipo Allen para posibilitar colocar a empuñadura en ambos os lados da pedra. 

Serán pedras de granito, talladas e puídas ata alcanzar unha forma e tamaño concretos, cóncavas na parte superior e inferior. Nalgunhas pedras a concavidade é diferente nas dúas caras permitindo así elixir curvatura para maior ou menor velocidade.

En cada encontro necesitaranse dous xogos de oito pedras, de distinta cor cada xogo. Cada equipo usará un xogo de oito pedras con empuñaduras do mesma cor e identificables individualmente por marcas visibles.

O almacén das pedras debe ser un lugar seco e seguro que permita mantelas a baixa temperatura, preferiblemente a –4º C.

 

8.4. As ESCOBAS E Os CEPILLOS

Utilizásense para o varrido da pista de curling de forma que poida aumentar ou diminuír a velocidade da pedra ao deslizar sobre o “pebble”.

Hai dous tipos de escobas, as de material sintético e as de material natural (millo, palla, coco, etc.).

Os cepillos poden ser de pelo de material sintético, de pelo de porco ou de cabalo. O xogador que elixe material sintético pode cambiar a escoba polo cepillo e viceversa en calquera momento do xogo, o xogador que elixe a escoba de millo debe utilizar este tipo de escoba durante todo o xogo.

 

8.5. REGRA

Utilizaranse cando non poida decidirse a primeira ollada que pedra está mais preto do “tee”. Serán de material ríxido.

 

8.6. CALZADO

Todos os membros do equipo levarán uniformes idénticos e calzado adecuado. As zapatillas serán de curling ou tipo tenis cun persoal baixo unha das solas que permite deslizarse sobre o xeo (“slider”).

 

8.7. MARCADOR

A pista de curling disporá dun marcador co fin de facilitar aos espectadores, xogadores e árbitros información precisa sobre:

-      Nomes de ambos os equipos. O primeiro xogará coas empuñaduras de cor escura e o segundo con empuñaduras de cor clara

-      Tempo de xogo transcorrido durante o período, contando cara atrás en minutos e segundos, de 73,00 a 0,00 minutos (para 10 xogos) ou de 10,00 a 0,00 minutos (en tempo extra)

-      Puntuación. Ranking. Xogos

-      Tempos mortos, contando cara atrás de 60 a 0 segundos

-      Tempo de descanso, contando cara atrás de x a 0 minutos.

O marcador colocarase en situación de perfecta visibilidade para árbitros, xogadores e público e será electrónico nas competicións oficiais da Federación Española de Deportes de Xeo.

 

8.8. EQUIPO DE SON

Durante os partidos a megafonía xeral da pista de xeo debe reservarse para información, presentación de deportistas, resultados da competición, mensaxes de aviso e de seguridade dirixidos aos espectadores, etc.

A animación musical difundida polo equipo de son, no caso de que exista, durante o xogo non debe perturbar o desenvolvemento do mesmo.

 

9. FUMAR NA INSTALACIÓN

Segundo a lexislación española nas instalacións pechadas está prohibido fumar en toda a instalación (nas áreas de xogo e de espectadores, así como nos vestiarios e en todos os espazos utilizados polos xogadores).

 

10. CURLING SOBRE CADEIRA DE RODAS

Na modalidade de curling sobre cadeira de rodas, as pedras lánzanse desde unha cadeira de rodas parada, a pedra é lanzada desde a liña central e durante o lanzamento as rodas da cadeira estarán en contacto directo co xeo. O pé do lanzador non tocará o xeo durante o lanzamento.

O lanzamento pode facerse de forma convencional (brazo /mano) ou utilizando un pau “stick”. Se un xogador utiliza o pau “stick” no primeiro lanzamento, utilizarao durante todo o xogo e se non o fai xa non o poderá utilizar durante o xogo.

O pau ou “stick” non achegará ningunha vantaxe mecánica á parte dunha extensión do brazo ou man.

A pedra debe separarse claramente da man ou do pau antes de atravesar a liña de “hog”.

En competicións sobre cadeira de roda non está permitido varrer.