Solicitude certificados (DAR e DAN)

DEPORTISTA DE ALTO RENDEMENTO (DAR)

Según establece o artigo 2.3 do RD971/2007, do 13 de xullo, sobre deportistas de alto nivel e alto rendemento, un deportista pode adquirir a condición de deportista de alto rendemento (DAR) se cumpre algún dos seguintes requisitos:

a) que fosen seleccionados polas diferentes Federaciones Deportivas Españolas, para representar a España en competicións oficiais internacionais en categoría absoluta, en polo menos un dos dous últimos anos.

b) que fosen seleccionados polas diferentes Federaciones Deportivas Españolas, para representar a España en competicións oficiais internacionais en categorías de idade inferiores a absoluta, en polo menos un dos dous últimos anos.

c) que sexan deportistas cualificados como de alto rendemento ou equivalente polas Comunidades Autónomas, de acordo con a súa normativa. As medidas de apoio derivadas desta condición estenderanse por un prazo máximo de tres anos, que comezará a contar desde o día seguinte ao da data na que a Comunidade Autónoma publicou por última vez a condición de deportista de alto rendemento ou equivalente, do interesado.

d) que estean a seguir programas tutelados polas Federacións Deportivas Españolas nos Centros de Alto Rendemento recoñecidos polo Consello Superior de Deportes.

e) que estean a seguir programas de tecnificación tutelados polas Federacións Deportivas Españolas, incluídos no Programa Nacional de Tecnificación Deportiva desenvolvido polo Consello Superior de Deportes.

f) que estean a seguir programas de tecnificación tutelados polas Federacións Deportivas Españolas.

g) que estean a seguir programas tutelados polas Comunidades Autónomas ou Federaciones Deportivas Autonómicas, nos Centros de Tecnificación recoñecidos polo Consello Superior de Deportes.

 

En o caso de que o deportista cumpra algún dos citados requisitos, deberá contactar co organismo competente (Federación Española correspondente para categorías a), b) d) e) ou f); ou organismo autonómico correspondente en materia deportiva da súa Comunidade Autónoma (categorías c) ou g)).

 

DEPORTISTA DE ALTO NIVEL (DAN)

Para o recoñecemento de DEPORTISTA DE ALTO NIVEL (DAN), o deportista debe cumprir os criterios esixidos no anexo do RD971/2007, segundo a pertenza a algún dos seguintes grupos:

  1. Grupo A: deportistas de categoría absoluta, que participen en modalidades e/ou probas olímpicas.
  2. Grupo B: deportistas de categoría absoluta, que participen en modalidades e/ou probas non olímpicas, definidas e organizadas polas federacións internacionais nas que estean integradas as federacións españolas.
  3. Grupo C: deportistas de categorías de idades inferiores á absoluta (entre 22 e 15 anos) que participen en modalidades e/ou probas olímpicas.
  4. Grupo D: deportistas de categorías de idades inferiores á absoluta (entre 22 e 15 anos) que participen en modalidades e/ou probas non olímpicas, definidas e organizadas polas federacións internacionais nas que estean integradas as federacións españolas.
  5. Grupo E: deportistas de categorías de idades inferiores á absoluta (entre 20 e 15 anos) que participen en modalidades e/ou probas olímpicas de categorías absolutas.
  6. Grupo F: deportistas de categorías de idades inferiores á absoluta (entre 20 e 15 anos) que participen en modalidades e/ou probas non olímpicas de categorías absolutas, definidas e organizadas polas federacións internacionais nas que estean integradas as federacións españolas.

Todos os grupos previstos no apartado anterior estruturaranse á súa vez, dependendo do tipo de proba na que compita o deportista, do tipo de actuación que se valore e, no caso das probas non olímpicas, tamén dependendo do número de países participantes na competición. Dita estrutura é a establecida no anexo do Real Decreto.

En o caso de que o deportista se atope entre o colectivo cualificado actualmente como Deportista de Alto Nivel, debe enviar, por favor, un e-mail a portalproad@csd.gob.es e mandarémoslle o certificado en canto sexa posible.