Proposta de Decreto de Seguridade en Instalacións Deportivas

É claro que, dado o vixente sistema competencial, son as CCAA as principais protagonistas en materia de ditados lexislativos, pero non é menos certo que o CSD non pode deixar de lado un asunto de tanta transcendencia. Por iso, continuando cos principios e froitos do Proxecto MAID, o CSD presentou, no seo da Conferencia Interterritorial do Deporte, o primeiro decreto tipo polo que se regulan os requisitos básicos de seguridade do equipamento deportivo de pistas e campos polideportivos.

Este decreto permite establecer uns requisitos básicos para a adquisición ou posta en servizo de equipamentos deportivos asociados a instalacións deportivas de uso público, sen prexuízo das condicións mínimas de homologación e normalización de equipamentos deportivos que se diten en ámbitos estatais ou europeos.

O presente decreto non desenvolve propostas ou solucións técnicas, existindo multitude de propostas desenvolvidas por fabricantes ou provedores de equipamento deportivos válidas, polo que se centra na definición de requisitos de seguridade esixibles, sendo responsabilidade do fabricante, instalador, responsable da adquisición ou mantemento do equipamento verificar que se cumpren.

O obxecto do Decreto Tipo é o de establecer uns criterios mínimos de seguridade sobre os equipamentos deportivos e complementarios das pistas polideportivas e os campos polideportivos, para minimizar ou eliminar os riscos que producen os accidentes, xa sexa por unha mala instalación do equipamento ou ben, por un mal uso ou mantemento do mesmo

Son fins de leste decreto tipo:

  • Garantir unhas condicións mínimas de seguridade no equipamento deportivo establecendo criterios para a recepción do mesmo.
  • Garantir unhas condicións mínimas de seguridade desde a perspectiva da práctica deportiva a través do establecemento de recomendacións para o uso e mantemento do equipamento deportivo.
  • Achegar unhas condicións mínimas de seguridade ao equipamento complementario tanto en situación de uso como almacenado.

En definitiva, trátase de proporcionar ás CCAA un modelo de marco legal para que sexan elas as que, se o desexan, incorpóreno ao seu Ordenamento Xurídico.