Sistema de Xestión de Riscos

INTRODUCIÓN

Esta proposta pretende dar resposta ás necesidades detectadas no desenvolvemento do Proxecto MAID (Mellora e Armonización das Instalacións Deportivas) en canto a seguridade, confort, funcionalidade e salubridade das instalacións deportivas.

A ese respecto, ao longo do Proxecto MAID púxose de manifesto a necesidade de establecer mecanismos e procedementos que de forma coordinada e harmonizada permitan aumentar a seguridade, accesibilidade, confort, funcionalidade e salubridade das instalacións deportivas en España, a través de actuacións tanto preventivas como paliativas.

De entre as primeiras, cabe destacar a necesidade de identificar, con suficiente anticipación, aqueles problemas que puidesen xurdir co fin de tomar as medidas oportunas, a través de inspeccións regulares e procedimentadas. Ademais, resulta fundamental actuar con celeridade fronte ás incidencias que ocorran para paliar os seus efectos e evitar que se volvan a producir, xa sexa con actuacións directas nas instalacións ou con medidas reguladoras, tanto legais como a nivel de normativa técnica.

Así mesmo, no Proxecto MAID identificouse como unha boa práctica os sistemas de acreditación ou rexistro de instalacións deportivas, como o posto en marcha polo CSD de certificación por parte de AENOR das instalacións deportivas do seu Centro de Alto Rendemento de Madrid. A Obtención desta Certificación esixe que as instalacións cumpran uns requisitos de calidade mínimos, ademais de incentivar que incorporen especificacións e elementos de maior calidade. Práctica que se considera que debe ser difundida naqueloutras instalacións cuxa titularidade non é do CSD.

 

OBXECTIVOS

O obxectivo principal do proxecto é o desenvolvemento e implantación a nivel estatal, dun sistema de xestión de riscos nas instalacións deportivas encamiñado aumentar a seguridade e accesibilidade das devanditas instalacións. Para a súa consecución expuxéronse os seguintes obxectivos parciais:

 • Desenvolvemento de mecanismos e procedementos para vixiar e actuar fronte ás incidencias que sucedan nas instalacións deportivas.
 • Desenvolvemento de mecanismos e procedementos para previr a aparición de riscos mediante inspeccións procedimentadas das instalacións.

Para iso:

 • Implantouse un sistema de recollida de incidencias por parte de usuarios e profesionais.
 • Dotouse aos técnicos das instalacións con ferramentas tecnolóxicas para inspeccionar as instalacións e para actuar fronte aos riscos detectados.
 • Levouse a cabo unha proba piloto nun conxunto de 50 instalacións, estudando o equipamento de 102 espazos deportivos incluídos nas mesmas, realizando o test de control e recollendo as incidencias que xurdiron (realizado en dúas fases, na primeira recollida de datos por persoal do IBV desprazado a cada instalación e na segunda levada a cabo polo persoal da propia instalación. Isto servirá como punto de partida para o desenvolvemento de mecanismos e protocolos de actuación fronte aos problemas que se poidan expor nas devanditas instalacións.)

A partir destes resultados realizouse unha análise da situación actual dos diferentes tipos de instalacións deportivas, a nivel estatal, con obxecto de desenvolver un procedemento que permita aumentar a seguridade e accesibilidade das instalacións deportivas,  a través do establecemento de actuacións tanto preventivas como paliativas, mediante a realización de inspeccións regulares e procedimentadas, que permitan actuar con celeridade fronte ás incidencias que ocorran, para paliar os seus efectos e evitar que se volvan a producir.

 

RESULTADOS  E  CONCLUSIÓNS

Na seguinte táboa indícase o número de espazos deportivos que foron revisados por grupos de interese xunto co número de test de control realizados en cada grupo. Algunhas das instalacións deportivas contiñan diversos tipos de espazos deportivos, resultando un total de 102 espazos revisados:

Grupo de interese

Espazos   Revisados

Nº de Test de control

Pistas e campos

33

156

Piscinas

44

152

Accesibilidade

25

25

Total

102

333

 

 • Estudouse o equipamento de 102 espazos deportivos de todo o territorio español, realizándose un total de test de control de 333.
 • Atopáronse importantes desviacións respecto ao cumprimento da normativa (documentos técnicos de referencia).
 • Os responsables das instalacións teñen un gran descoñecemento da normativa técnica e das ferramentas que teñen ao seu alcance, polo que sería moi recomendable aumentar a súa formación.
 • Sobre o marcado, etiquetaxe e documentación dos equipamentos deportivos, demostrouse a súa escasa implantación, polo que se considera conveniente tomar medidas para aumentar o grao de marcado e documentación dos equipamentos,  desde dous puntos de vista: o dos propios fabricantes (obrigatorio, o fornecer os equipamentos marcados e documentados), e o da propia Administración Pública (desenvolvendo un marcado e documentación harmonizado para cada tipoloxía de equipamento xa instalado).
 • Considérase necesario implantar un sistema de recollida de incidencias harmonizado en todo o territorio español, que permita recoller a casuística dos accidentes producidos nas instalacións e, en consecuencia, tomar as medidas oportunas desde un punto de vista global.
 • Respecto da accesibilidade, obsérvase que a maioría incumpren numerosas recomendacións, o que explica as dificultades de acceso para persoas con algunha discapacidade.  Hai que ter en conta que actualmente os criterios veñen regulados polas Comunidades Autónomas, o que implica que devanditos criterios de accesibilidade non sexan homoxéneos en todo o territorio español. Para tratar de harmonizar a dita situación, o 1 de xaneiro  de 2010 entrará en vigor o Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, polo que se aproban as condicións básicas de accesibilidade e non discriminación das persoas con discapacidade para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados e edificacións. Aínda que non se trata dunha norma referida especificamente aos espazos deportivos, servirá de referencia xenérica para as Instalacións Deportivas, polo que a súa aplicación mellorará as condicións de acceso a estes espazos.