Presentación

A creación por parte da Lei 10/1990, de 15 de outubro, do Deporte, e a súa posterior modificación en virtude da Lei 50/1998, de 30 de decembro, de Medidas Fiscais, Administrativas e da Orde Social da figura da sociedade anónima deportiva, pretendeu o establecer un modelo de responsabilidade xurídica e económica para os clubs que desenvolvesen actividades de carácter profesional que se asimilase ao do resto de entidades que adoptan esta forma societaria, permitindo, así mesmo, unha futura cotización das súas accións nas Bolsas de Valores e, simultaneamente, establecer un sistema de control administrativo sobre o accionariado e a contabilidade destas sociedades, co fin de velar pola pureza da competición e protexer os intereses públicos e dos potenciais investidores.

Por iso, os clubs, ou os seus equipos profesionais, que participen en competicións deportivas oficiais de carácter profesional e ámbito estatal deberán ostentar a forma xurídica de sociedade anónima deportiva, establecéndose pequenas singularidades con relación ao réxime xeral das sociedades anónimas, como o poder participar unicamente en competicións oficiais profesionais dunha soa modalidade deportiva, a delimitación do seu obxecto social á participación en competicións deportivas de carácter profesional e, no seu caso, a promoción e o desenvolvemento de actividades deportivas, así como outras actividades relacionadas ou derivadas de dita práctica, certas limitacións á libre transmisibilidad das accións e por último unha serie de obrigacións de facilitar información, de carácter contable e accionarial, tanto ao Consello Superior de Deportes como ás ligas Profesionais.