Observatorio de Igualdad en l'Esport

 

El Consell de Ministres va aprovar el 22 de desembre de 2020 la creació de l'Observatori d'Igualtat en l'Esport, amb l'objectiu fonamental de:

  1. Promoure la igualtat real i efectiva entre dones i hòmens
  2. Remoure els obstacles que impedisquen la igualtat dels esportistes d'alt nivell amb discapacitat
  3. Fomentar la igualtat de tracte i d'oportunitats en el sistema esportiu espanyol

La labor de l'Observatori permetrà fer un diagnòstic fiable i vàlid sobre els avanços en la igualtat de tracte i d'oportunitats i, en conseqüència, avaluar les polítiques planejades a este efecte en l'àmbit de l'esport. Es disposarà, així, d'informació per a adoptar les mesures adequades dirigides a combatre qualsevol discriminació per raó de sexe, garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats i augmentar la presència de les dones en tots els àmbits de l'esport.

Amb açò es busca atendre les finalitats que l'article 8 del Reial decret 460/2015 del 5 de juny, pel qual s'aprova l'Estatut del Consell Superior d'Esports, atribuïx a la Direcció general d'Esports. En concret, el de proposar, elaborar i desenvolupar normes, actuacions i mesures dirigides a assegurar la igualtat de tracte i d'oportunitats de les dones i remoure els obstacles que impedisquen la igualtat per raó de sexe en l'àmbit esportiu o que impedisquen la igualtat dels esportistes d'alt nivell amb discapacitat.

Por otra parte, la pertenencia de España a la Unión Europea y el compromiso asumido en los diferentes organismos internacionales hace necesario desarrollar mecanismos y elaborar políticas sobre la base de datos e indicadores desagregados y con análisis de género, que permitan hacer un diagnóstico de la situación de las mujeres en nuestro país en relación con los países de nuestro entorno.

L'Observatori d'Igualtat en l'Esport elaborarà un informe anual sobre les activitats desenvolupades durant l'any anterior i en quantes altres ocasions ho considere oportú el seu President/a.

L'informe anual de l'Observatori serà publicat en la pàgina web del Consell Superior d'Esports, a fi de garantir el dret d'accés dels ciutadans a la informació pública.

Funcions

Són funcions de l'Observatori d'Igualtat en l'Esport:

a) Actuar com a òrgan permanent de recollida i anàlisi de la informació disponible en diferents fonts nacionals i internacionals sobre la igualtat de gènere i d'oportunitats en l'àmbit de l'esport, i sobre la igualtat dels esportistes d'alt nivell amb discapacitat, inclosos els compromisos i polítiques de la Unió Europea en esta àrea i les accions d'impuls.

b) Recaptar informació sobre mesures i activitats realitzades pels agents del Sistema Esportiu Español.

c) Realitzar el seguiment de les actuacions que pogueren abordar-se en l'àmbit d'igualtat de gènere i d'oportunitats en el Sistema Esportiu Español, així com en l'àmbit de la igualtat dels esportistes d'alt nivell amb discapacitat.

d) Conéixer els Planes d'Igualtat de les federacions esportives i els resultats del seu seguiment anual.

i) Obtindre i difondre la informació per a millorar el coneixement de les actuacions que pogueren abordar-se en l'àmbit de tots els agents del Sistema Esportiu Español, en matèria de protecció als menors, de prevenció i lluita contra l'assetjament laboral i l'assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit esportiu, incloent la violència de gènere.

f) Facilitar a l'Observatori de la Igualtat d'Oportunitats entre dones i hòmens de l'Institut de la Dona i per a la Igualtat d'Oportunitats informació sobre les actuacions realitzades.

g) Promoure la realització d'estudis i informes tècnics de diagnòstic de la situació de les dones en l'àmbit de l'esport, incloent esportistes i tècniques a Espanya.

h) Informar tots aquells assumptes que siguen sotmesos al seu criteri en matèria d'igualtat de gènere i d'oportunitats i en relació amb la igualtat dels esportistes d'alt nivell amb discapacitat en el Sistema Esportiu Español, remesos pels Departaments ministerials que participen en l'Observatori, així com aquells assumptes que l'Observatori considere d'interés.

i) Proposar l'adopció de mesures i la realització d'actuacions per a la igualtat de gènere i d'oportunitats i la remoció d'obstacles que impedisquen la igualtat dels esportistes d'alt nivell amb discapacitat, pels agents del Sistema Esportiu Español, incloses les d'acció positiva.

j) Proposar l'adopció de mesures i actuacions per a evitar abusos i violència (inclosos sexuals) contra les dones esportistes.

k) Promoure la realització d'estudis i propostes de suport per al trànsit de la carrera esportiva a una altra activitat professional una vegada finalitzada la vida esportiva.

l) Qualssevol altres funcions que contribuïsquen al compliment dels seus objectius, així com les que li encomane el Ministeri de Cultura i Esport en esta matèria.

Estes funcions s'exerciran en col·laboració i sense perjuí de les competències dels servicis estadístics estatals.

Composició

 

L'Observatori d'Igualtat en l'Esport està compost pels següents membres:

- Presidente/a: la persona titular de la Dirección General de Deportes. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, será sustituida por la persona titular de la Vicepresidencia 1ª.

- Vice-president/a 1º: la persona titular de la Subdirecció General que assumisca les competències en matèria d'igualtat de gènere dins del Consell Superior d'Esports.

- Vicepresidente/a 2º: la persona designada en representación del Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres, que tendrá al menos rango de subdirector/a general o asimilado.

- Vocalías: Una persona en representación de cada uno de los departamentos ministeriales, con competencias en materia de igualdad de género y de oportunidades, que tendrá al menos rango de subdirector/a general o asimilado o que ocupe el puesto de jefe de la unidad de igualdad del correspondiente Departamento.

      Ministeri d'Assumptes estrangers, Unió Europea i Cooperació.

      Ministeri de Defensa.

      Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports.

      Ministeri de Treball i Economia Social.

      Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

      Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

      Ministeri de Ciència i Innovació.

      Ministeri de Consum.

      Ministeri d'Universitats.

La Secretaria de l'Observatori, amb veu però sense vot, correspondrà a la persona que exercisca les funcions de Subdirector General adjunt o Subdirectora General adjunta de l'òrgan que assumisca les competències en matèria d'igualtat de gènere dins del Consell Superior d'Esports.

En funció dels assumptes a tractar, el/la President/a de l'Observatori d'Igualtat en l'Esport podrà convidar a les reunions a unes altres persones representants de les Administracions Públiques, així com a representants de grups d'interés, experts i professionals, que podran participar amb veu, però sense vot. Esta participació ocasional d'experts, professionals o dels grups d'interés serà sense remuneració o compensació econòmica alguna.

Reunions de l'Observatori