Observatorio de Igualdade no Deporte

 

O Consello de Ministros aprobou o 22 de decembro de 2020 a creación do Observatorio de Igualdade no Deporte, co obxectivo fundamental de:

  1. Promover a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes
  2. Remover os obstáculos que impidan a igualdade dos deportistas de alto nivel con discapacidade
  3. Fomentar a igualdade de trato e de oportunidades no sistema deportivo español

O labor do Observatorio permitirá facer un diagnóstico fiable e válido sobre os avances na igualdade de trato e de oportunidades e, en consecuencia, avaliar as políticas planeadas con este fin no ámbito do deporte. Disporase, así, de información para adoptar as medidas adecuadas dirixidas a combater calquera discriminación por razón de sexo, garantir a igualdade de trato e de oportunidades e aumentar a presenza das mulleres en todos os ámbitos do deporte.

Con iso búscase atender os fins que o artigo 8 do Real Decreto 460/2015 do 5 de xuño, polo que se aproba o Estatuto do Consello Superior de Deportes, atribúe á Dirección Xeral de Deportes. En concreto, o de propor, elaborar e desenvolver normas, actuacións e medidas dirixidas a asegurar a igualdade de trato e de oportunidades das mulleres e remover os obstáculos que impidan a igualdade por razón de sexo no ámbito deportivo ou que impidan a igualdade dos deportistas de alto nivel con discapacidade.

Por outra banda, a pertenza de España á Unión Europea e o compromiso asumido nos diferentes organismos internacionais fai necesario desenvolver mecanismos e elaborar políticas sobre a base de datos e indicadores desagregados e con análises de xénero, que permitan facer un diagnóstico da situación das mulleres no noso país en relación cos países da nosa contorna.

O Observatorio de Igualdade no Deporte elaborará un informe anual sobre as actividades desenvolvidas durante o ano anterior e en cantas outras ocasións considéreo oportuno o seu Presidente/a.

O informe anual do Observatorio será publicado na páxina web do Consello Superior de Deportes, co fin de garantir o dereito de acceso dos cidadáns á información pública.

Funcións

Son funcións do Observatorio de Igualdade no Deporte:

a) Actuar como órgano permanente de recollida e análise da información dispoñible en diferentes fontes nacionais e internacionais sobre a igualdade de xénero e de oportunidades no ámbito do deporte, e sobre a igualdade dos deportistas de alto nivel con discapacidade, incluídos os compromisos e políticas da Unión Europea nesta área e as accións de impulso.

b) Solicitar información sobre medidas e actividades realizadas polos axentes do Sistema Deportivo Español.

c) Realizar o seguimento das actuacións que puidesen abordarse no ámbito de igualdade de xénero e de oportunidades no Sistema Deportivo Español, así como no ámbito da igualdade dos deportistas de alto nivel con discapacidade.

d) Coñecer os Plans de Igualdade das federacións deportivas e os resultados do seu seguimento anual.

e) Obter e difundir a información para mellorar o coñecemento das actuacións que puidesen abordarse no ámbito de todos os axentes do Sistema Deportivo Español, en materia de protección aos menores, de prevención e loita contra o acoso laboral e o acoso sexual e por razón de sexo no ámbito deportivo, incluíndo a violencia de xénero.

f) Facilitar ao Observatorio da Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes do Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades información sobre as actuacións realizadas.

g) Promover a realización de estudos e informes técnicos de diagnóstico da situación das mulleres no ámbito do deporte, incluíndo deportistas e técnicas en España.

h) Informar todos aqueles asuntos que sexan sometidos ao seu criterio en materia de igualdade de xénero e de oportunidades e en relación coa igualdade dos deportistas de alto nivel con discapacidade no Sistema Deportivo Español, remitidos polos Departamentos ministeriais que participan no Observatorio, así como aqueles asuntos que o Observatorio considere de interese.

i) Propor a adopción de medidas e a realización de actuacións para a igualdade de xénero e de oportunidades e a eliminación de obstáculos que impidan a igualdade dos deportistas de alto nivel con discapacidade, polos axentes do Sistema Deportivo Español, incluídas as de acción positiva.

j) Propor a adopción de medidas e actuacións para evitar abusos e violencia (incluídos sexuais) contra as mulleres deportistas.

k) Promover a realización de estudos e propostas de apoio para o tránsito da carreira deportiva a outra actividade profesional unha vez finalizada a vida deportiva.

l) Calquera outras funcións que contribúan ao cumprimento dos seus obxectivos, así como as que lle encomende o Ministerio de Cultura e Deporte nesta materia.

Estas funcións exerceranse en colaboración e sen prexuízo das competencias dos servizos estatísticos estatais.

Composición

 

O Observatorio de Igualdade no Deporte está composto polos seguintes membros:

- Presidente/a: a persoa titular da Dirección Xeral de Deportes. En caso de vacante, ausencia, enfermidade ou outra causa legal, será substituída pola persoa titular da Vicepresidencia 1ª.

- Vicepresidente/a 1º: a persoa titular da Subdirección Xeral que asuma as competencias en materia de igualdade de xénero dentro do Consello Superior de Deportes.

- Vicepresidente/a 2º: a persoa designada en representación do Ministerio de Igualdade, a través do Instituto das Mulleres, que terá polo menos rango de subdirector/a xeneral ou asimilado.

- Vocalías: Unha persoa en representación de cada un dos departamentos ministeriais, con competencias en materia de igualdade de xénero e de oportunidades, que terá polo menos rango de subdirector/a xeneral ou asimilado ou que ocupe o posto de xefe da unidade de igualdade do correspondente Departamento.

      Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación.

      Ministerio de Defensa.

      Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes.

      Ministerio de Traballo e Economía Social.

      Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

      Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030.

      Ministerio de Ciencia e Innovación.

      Ministerio de Consumo.

      Ministerio de Universidades.

A Secretaría do Observatorio, con voz pero sen voto, corresponderá á persoa que exerza as funcións de Subdirector Xeral adxunto ou Subdirectora Xeral adxunta do órgano que asuma as competencias en materia de igualdade de xénero dentro do Consello Superior de Deportes.

En función dos asuntos a tratar, o/o Presidente/a de o Observatorio de Igualdade no Deporte poderá convidar as reunións a outras persoas representantes das Administracións Públicas, así como a representantes de grupos de interese, expertos e profesionais, que poderán participar con voz, pero sen voto. Esta participación ocasional de expertos, profesionais ou dos grupos de interese será sen remuneración ou compensación económica algunha.

Reunións do Observatorio