ATLj Atletisme Llançament de Javelina

 

 

1 GRANDÀRIA DE LA ZONA DE LLANÇAMENTS

La zona de llançament de javelina es compon del passadís de llançaments, de l'arquejo límit i del sector de caiguda de l'artefacte. El passadís tindrà una longitud compresa entre 30 i 36,50 m recomanant-se no sigui mai inferior a 33,50 m. El passadís haurà de tenir una amplària de 4 m. El sector de caiguda de la javelina tindrà un angle de 29º aproximadament i una longitud il·limitada encara que relacionada amb el nivell i categoria atlètica dels llançadors que concursen en ell segons el quadre següent. Vegin-se dibuixos 

 

 

ZONA DE LLANÇAMENT DE JAVELINA
DIMENSIONS COMPETICIONS
NACIONALS I
INTERNACIONALS
REGIONALS I
INFERIORS
LONGITUD MÍNIMA SECTOR (m) 100 80

 

En la pista d'atletisme es construeixen generalment dues zones de llançament de javelina, situades al centre de cadascun dels semicercles i amb el passadís paral·lel a les rectes. Si la longitud del passadís excedeix de l'espai disponible en el semicercle, es perllongarà a través de la pista, per a això és necessari col·locar una vorada desmuntable. El sector de caiguda està situat per a tots dos passadissos en el camp d'herba a l'interior de la pista.

2 BANDES EXTERIORS I SEGURETAT

Per facilitar el desenvolupament i la visió de la competició per part d'atletes i espectadors, així com per mesura de seguretat es reservaran bandes mínimes d'espais lliures entorn de tot el perímetre del sector de caigudes. L'espai lliure entorn del passadís de llançament haurà de tenir una amplària mínima de 2,50 m. L'angle del sector de caigudes (29º) ha d'estar complementat en els laterals per dos sectors circulars de 10º fins a aconseguir un total de 49º, en l'espai del qual no haurà d'estar permès l'accés de les persones no autoritzades durant el llançament per mesura de seguretat, per evitar-ho és recomanable col·locar una tanca addicional de, almenys, 1 m d'altura a l'exterior del sector.

3 ALTURA LLIURE D'OBSTACULOS

L'altura entre el paviment i l'obstacle més proper (línies elèctriques en instal·lacions a l'aire lliure; cara inferior de sostre, pengi de biga, lluminària, conducte d'aire condicionat, en instal·lacions cobertes) tant sobre el camp com sobre les bandes exteriors haurà de quedar totalment lliure i tenir un mínim de 12 m. En mòduls coberts d'entrenament serà suficient l'existència d'aquesta altura lliure en els deu primers metres del sector caigudes.

4 ORIENTACIÓ SOLAR

L'eix central del passadís de llançament i del sector de caigudes ha d'estar comprès en l'entorn limitat per les adreces geogràfiques N-NE / ES-SOTA. Cal tenir en compte a més l'adreça dels vents dominants per a això ha de possibilitar-se el llançament tant cap a NO-NE com ES-SOTA.

5 TIPUS DE PAVIMENT

El passadís de llançaments disposarà d'un paviment de característiques diferents a les del sector de caigudes i de les seves bandes exteriors. El passadís de llançaments admetrà uns pendents màxims longitudinalment (en adreça de la carrera) de l'1 per 1000 i lateralment de l'1 per 100, per possibilitar el drenatge superficial de les aigües. El paviment haurà de tenir resolt el drenatge profund de les aigües, així com no ser abrasiu ni lliscant i si elàstic encara que dotat de seguretat a la trepitjada. La zona on es produeixen els tres últims passos del llançador, haurà de ser especialment resistent a l'acció dels seus claus. El paviment esportiu serà sintètic, prefabricat o in situ, sobre una base de zahorras (sorres i graves) de 15 cm d'espessor mínim i dues capes d'aglomerat asfàltic de 40 mm (ømàx. àrid: 20 mm) i 25 mm (ømàx. àrid: 5 mm) d'espessor mínim respectivament. Vegeu figura

Complirà els següents requisits d'acord amb UNEIX 41958 IN “Paviments esportius”:

 

REQUISITS PAVIMENT ESPORTIU PER A PISTES D'ATLETISME
Absorció d'impactes
(Reducció de força)
50%≥RF≥35% Competicions àmbit internacional i nacional
35%≥RF≥20% Competicions àmbit regional, local, recreatiu, escolar
Deformació StV≤3mm
Fricció 0,5≤µ
Planeidad Diferències de nivell inferiors a 3 mm mesurats amb regla de 3 m (1/1000)
Pendents Pendent màxim transversal 1%
Pendent màxim longitudinal 10/00
Resistència a impactes Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm per a impactes de 8 Nm
Resistència a claus* Màxima perduda de pes 10 %
Resistència a tracció Paviments porosos: ≥ 400 kPa
Paviments no porosos: ≥ 500 kPa
Allargament de trencament (Er): ≥ 40%
Espessors 12 mm; pista
20 mm; zones de salt (perxa, longitud, altura, triple salt) llançament de javelina i fossat de la ria

 

* Reglamentàriament la sola i el taló de les sabatilles podran tenir fins a un màxim d'11 claus.
Per a paviments sintètics la part del clau que sobresurti de la sola o taló no ha d'excedir de 9 mm, excepte para salt d'altura i llançament de javelina que no excedirà de 12 mm. El diàmetre màxim dels claus serà de 4 mm. En un altre tipus de paviments la màxima longitud del clau serà de 25 mm i el diàmetre màxim serà de 4 mm.

El paviment del sector de caigudes i les seves bandes exteriors admetrà uns pendents màxims en adreça de llançament de l'1 per 1000, per possibilitar el drenatge superficial de les aigües. El paviment haurà de tenir resolt l'evacuació profunda de les aigües, així com ser un material prou deformable perquè l'impacte deixi petjada clara sense causar deterioracions irreparables i sense que hagin de deixar senyal les trepitjades dels jutges i competidors. El paviment serà d'herba natural per a competicions nacionals i internacionals, per a altres competicions serà preferiblement d'herba natural, en defecte d'això serà de terra batuda o cendres.

6 IL·LUMINACIÓ

La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no provoqui enlluernament d'atletes, jutges ni espectadors. Complirà la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives” i comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació:

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ
ATLETISME a l'exterior (totes les activitats)
NIVELL DE COMPETICIÓ Iluminancia horitzontal
I med (lux) Uniformitat
I min/ Emed
Competicions internacionals i nacionals 500 0,7
Competicions regionals i locals, entrenament alt nivell 200 0,5
Entrenament, esport escolar i recreatiu 100 0,5

 

En els llançaments de disc, martell i javelina han de prendre's precaucions per assegurar la seguretat de les persones, doncs l'objecte llançat pot sortir de la zona il·luminada i resultar invisible en part del seu vol.

Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical d'almenys 1.000 lux i d'1.400 lux en competicions internacionals, no obstant aquest valor pot augmentar amb la distància de la càmera a l'objecte. Per a major informació quant a iluminancia vertical, uniformitat, temperatura de color i índex de rendiment de color ha de consultar-se la norma citada.

7 TRAÇAT DE LA ZONA DE LLANÇAMENTS

El traçat de la zona de llançaments es realitzarà d'acord amb els dibuixos 

Les zones de llançament de javelina hauran d'estar situades amb total independència i diferent ubicació de les restants especialitats atlètiques, a excepció de la possible i parcial superposició dels seus sectors de caiguda amb els de els llançaments de pes, martell i disc.

Les zones de llançament de javelina posaran estar constituïdes per un únic passadís i sector o per diversos passadissos i sectors per permetre una practica esportiva simultània.

L'amplària de les línies pintades o cintes existents serà de 5 cm, a excepció de l'arquejo límit sent exteriors a les àrees que delimiten. El marcatge de les línies sobre les bandes exteriors del passadís ha de quedar perfectament adherit, ser de caràcter permanent així com enrasar amb la superfície. El marcatge de les línies o cintes sobre el sector de caigudes, ha de quedar perfectament adherit i ser de caràcter mòbil, tret que aquest sector sigui de caràcter independent als altres.

Del traçat complet pot especificar-se els següents detalls:

7a) Passadís de llançaments: Serà un rectangle de l'amplària i la longitud indicada en el punt1. El replanteig d'aquest rectangle haurà de fer-se per triangulació, de tal manera que en la comprovació posterior de les diagonals, aquestes coincideixin. El passadís estarà limitat per dues “línies laterals” paral·leles de 5 cm d'amplària, separats les seves vores mes propers l'amplària del passadís indicada.

7b) Arc de llançaments i línies laterals del sector: El sector de caigudes estarà limitat a la seva zona de contacte amb el passadís mitjançant un “arc límit” i lateralment per unes “línies laterals del sector” Ambdues línies es tracen de la forma següent: Es traça l'eix longitudinal del passadís i sector; es determina un punt A en aquest eix, situat a 8 m de distància del final del passadís; fent centre en A se traça un arc de 8 m de ràdio fins que es produeix la seva intersecció amb les “línies laterals” del passadís, en els punts B i C; aquest arc de circulo serà una platina o un altre perfil metàl·lic no oxidable o protegit de la corrosió, o d'un altre material apropiat resistent a la corrosió, una esquadra de fusta o simplement una línia pintada, de tal manera que la seva amplària sigui de 7 cm i que la seva cara superior enrasament perfectament amb el nivell del paviment; a partir de cada extrem de l'arc es traçarà una línia en angle recte amb les “línies laterals” del passadís, amb una longitud de 0,750 m i una amplària de 7 cm; s'uneixen els punts B i C amb el centre de l'arc A i es perllonguen tant com es necessiti per determinar la zona de caigudes de la javelina, vegeu dibuix 

L'obertura del sector (separació recta entre les vores interiors de les “línies laterals” del sector) corresponent a una determinada distància, haurà de ser la que s'obtingui multiplicant aquesta distància (R) pel factor ½ (R/2) segons està indicat en el dibuix 

7c) Línies indicadores de distància: És optatiu el marcatge sobre la zona de caigudes de determinades línies que indiquin distàncies senceres de llançament de 5 en 5 metres. Aquestes línies seran arcs de circumferència traçats amb centre en el circulo i amb radis de 40-45-50-55 m...., per marcar aquestes distàncies. Aquests arcs facilitaran l'apreciació visual de les distàncies per part de llançadors i espectadors.

8 BANDEROLES O INDICADORS

8a) Banderoles del sector: Les banderoles del sector són els que remataran els extrems de les “línies laterals del sector”. Seran enterament metàl·lics protegits de la corrosió, metall no oxidable o d'un altre material apropiat. La banderola serà rectangular, i d'unes dimensions aproximades de 400 x 200 mm. L'asta tindrà 8 mm de diàmetre, elevant-se sobre el nivell del paviment un mínim de 600 mm. 

 

8b) Indicadors de distància: Poden col·locar-se indicadors de distància en la intersecció de les “línies laterals del sector” i de les “línies indicadores de distàncies”. No estan reglamentades les seves característiques.

8c) Banderoles indicadores: Segons la categoria de la competició ha d'assenyalar-se amb una banderola o disc especial la distància del rècord vigent, ja sigui mundial, continental, nacional.

Així mateix es disposarà una banderola o indicador distintiu per assenyalar el millor llançament de cada concursant, havent de col·locar-se al llarg d'una línia o cinta a l'exterior de les “línies laterals del sector”.

9 JAVELINA

La javelina es compondrà de tres parts principals: Un cap, un asta i una empunyadura de corda (encordadura). L'asta podrà ser compacta (massissa) o hueca i estarà construïda de metall o un altre material apropiat per formar un tot fix i integrat. L'asta tindrà fixa a ella un cap metàl·lic acabant en una punta aguda.

La superfície de l'asta no portarà ni buits, ni protuberàncies, ni ranures, ni estries, ni forats, ni rugosidades i l'acabat serà llis i uniforme en tota la seva extensió. El cap estarà construït totalment de metall. Pot contenir una punta reforçada i soldada d'aliatge d'un altre metall al final del cap amb la condició que tot el cap sigui llisa i uniforme al llarg de tota la seva superfície.

L'encordadura, que haurà de cobrir el centre de gravetat, no excedirà del diàmetre de l'asta en més de 8 mm. Pot tenir una superfície de disseny regular no lliscant, però sense corretges, osques ni incisions de cap classe. L'encordadura serà de grossor uniforme.

La secció transversal de la javelina haurà de ser uniformement circular d'un a un altre extrem. El diàmetre màxim de l'asta haurà d'estar immediatament davant de l'encordadura. La part central de l'asta, inclosa la que es troba sota l'encordadura, pot ser cilíndrica o lleugerament en disminució cap a la cua, però la reducció del diàmetre des d'immediatament davant de l'encordadura fins a immediatament darrere no pot, en cap cas, excedir de 0,25 mm.

Des de l'encordadura, el diàmetre de la javelina haurà de disminuir regularment cap a la punta davantera i cap a la cua en la part posterior. El perfil longitudinal des de l'encordadura fins a la punta de davant i fins a la cua haurà de ser recte o lleugerament convex i no podrà tenir cap alteració brusca en el diàmetre d'un extrem a l'altre, excepte immediatament darrere del cap i davant i darrere de l'encordadura, en tota la longitud de la javelina. En la part de darrere del cap, la reducció del diàmetre no pot excedir de 2,5 mm i aquest canvi en el requisit del perfil longitudinal no pot estendre's en mes de 300 mm darrere del cap.

Si bé la secció transversal haurà de ser circular, es permet una diferència màxima del 2% entre el diàmetre major i menor. El valor mitjà d'aquests dos diàmetres haurà de correspondre a les especificacions d'una javelina circular.

La forma del perfil longitudinal pot ser ràpida i fàcilment comprovada utilitzant la vora d'una regla de metall de, almenys 50 cm de llarg i dos aparells calibradotes de 0,20 mm i 1,25 mm de gruix. Per a les seccions del perfil lleugerament convexes, la vora recta girarà mentre està en ferm contacte amb una curta secció de la javelina. Per a les seccions rectes del perfil, amb la vora recta mantinguda fermament contra ell, serà impossible introduir el calibre de 0,20 mm entre la javelina i la vora recta, en part alguna de tota la longitud de contacte. Això no haurà d'aplicar-se immediatament darrere de l'entroncament entre el cap i l'asta. En aquest punt haurà de ser impossible introduir el calibrador d'1,25 mm.

La javelina no haurà de tenir parts movibles o altres dispositius que durant l'acció del llançament poguessin canviar el seu centre de gravetat o les seves característiques de llançament.

La disminució del grossor de la javelina fins a la punta del cap metàl·lic serà de tal forma que l'angle de la punta no serà major de 40º. El diàmetre en un punt a 150 mm de la punta no haurà d'excedir del 80% del diàmetre màxim de l'asta.

En el punt mitjà entre el centre de gravetat i la punta del cap metàl·lic, el diàmetre no haurà d'excedir del 90% del diàmetre màxim de l'asta.

La disminució del grossor de la javelina fins a la cua, serà de tal forma que el diàmetre en el punt mitjà, entre el centre de gravetat i la cua, no haurà de ser menor del 90% del diàmetre màxim de l'asta. En un punt a 150 mm de la cua, el diàmetre no haurà de ser menor del 40% del diàmetre màxim de l'asta. El diàmetre de l'asta al final de la cua no haurà de ser menor de 3,5 mm.

 

 Quadre adjunt:

 

JAVELINA INTERNACIONAL
Longituds (dimensions en mm)
Referència Detall HOMES DONES
Max. Min. Max. Min.
L0 Longitud Total 2.700 2.600 2.300 2.200
L1 Des de punta a C. de G. 1.060 900 920 800
½ LI Meitat de L1 530 450 460 400
L2 Des de cua a C. de G. 1.800 1.540 1.500 1.280
½L2 Meitat de L2 900 770 750 640
L3 Cap 330 250 330 250
L4 Empunyadura 160 150 150 140
Diàmetres (dimensions en mm)
Referència Detall HOMES DONES
Max. Min. Max. Min.
D0 Al començament de l'empunyadura 30 25 25 20
D1 Al final de l'empunyadura --- DO – 0,25 --- DO – 0,25
D2 A 150 mm de la punta 0,8 DO --- 0,8 DO ---
D3 Al final del cap --- --- --- ---
D4 Immediatament darrere del cap --- D3 – 2,5 --- D3 – 2,5
D5 Punt mitjà entre punta i C. de G. 0,90 DO --- 0,90 DO ---
D6 Sobre l'empunyadura DO + 8 --- DO + 8 ---
D7 Punt mitjà entre cua i C. de G. --- 0,9 DO --- 0,9 DO
D8 A 150 mm de la cua --- 0,4 DO --- 0,4 DO
D9 En la cua --- 3,5 --- 3,5

 

La javelina tindrà una massa segons cada grup d'edat segons s'indica:

JAVELINA
Característiques CATEGORIES HOMES
Benjamí Aleví Infantil Cadet Juvenil Junior Sènior,
Promesa
Massa (g) 200
(pilota)
400 500 600 700 800
Característiques CATEGORIES DONES
Benjamí Aleví Infantil Cadet Juvenil Junior Sènior,
Promesa
Massa (g) 200
(pilota)
300
(pilota)
400 500 600

 

A més la javelina s'ajustarà a les especificacions següents:

JAVELINA
Massa mínima (g) (1) 600 700 800
Informació per al fabricant: Oscil·lació en proveir la javelina per a la competició
Massa (g) 605
625
705
725
805
825
Longitud total (m) Mínim 2,20 2,30 2,60
Màxim 2,30 2,40 2,70
Longitud del cap metàl·lic (mm) Mínim 250 250 250
Màxim 330 330 330
Distància des de la punta del cap fins al centre de gravetat (m) Mínim 0,80 0,86 0,90
Màxim 0,92 1,00 1,06
Diàmetre de l'asta en la seva part més gruixuda (mm) Mínim 20 23 25
Màxim 25 28 30
Amplària de l'empunyadura de corda (mm) Mínim 140 150 150
Màxim 150 160 160

(1) Massa mínima per ser admès en competició i acceptació d'un record (inclosa l'empunyadura
de corda)

 

10 MOBILIARI

Es col·locarà a l'exterior de les “línies laterals” del passadís de llançaments el mobiliari necessari, perquè els jutges desenvolupin la seva labor.