ATLa Atletisme Salto d'Altura

 

1 GRANDÀRIA DE LA ZONA DE SALT D'ALTURA

La instal·lació de salt d'altura es compon del sector de carrera d'impuls i de batuda i la zona de caiguda de l'atleta. El sector d'impuls possibilitarà una carrera mínima de 15 m en qualsevol circumstància, havent d'augmentar-se fins a 20 m com a mínim en Campionats del Món, Jocs Olímpics, Copes del Món, Campionats d'Àrea, de Zona Geogràfica o de Zona, el sector d'impuls on les condicions ho permetin tindrà una longitud mínima de 25 m. Vegeu figura ATLa 1.

És possible utilitzar l'anell de la pista d'atletisme com a part del sector d'impuls, retirant la vorada, que serà desmuntable en aquesta zona.

La zona de caiguda d'atleta tindrà un mínim de 5 m de longitud per 3 m d'amplària i recomanat de 6 m de longitud per 4 m d'amplària. Estarà coberta per un matalasset de caiguda de les mateixes dimensions.

2 BANDES EXTERIORS I SEGURETAT

Per facilitar el desenvolupament i la visió de la competició per part d'atletes i espectadors i per seguretat, es reservaran bandes d'espais lliures d'1,50 m d'amplària mínima en el perímetre del sector de carrera i de la zona de caigudes.

3 ALTURA LLIURE D'OBSTACLES

L'altura entre el paviment i l'obstacle més proper (línies elèctriques en instal·lacions a l'aire lliure; cara inferior de sostre, pengi de biga, lluminària, conducte d'aire condicionat en instal·lacions cobertes) tant sobre la zona com sobre les bandes exteriors, haurà de quedar totalment lliure i tenir un mínim de 4m.

4 ORIENTACIÓ SOLAR

L'eix central del sector de salts i de la zona de caigudes ha de coincidir amb l'adreça geogràfica N-NO (zona de caiguda), S-ES (sector), admetent-se la seva variació dins de l'entorn comprès entre N i NO. Cal tenir en compte a més l'adreça dels vents dominants per no saltar en contra d'ells.

5 TIPUS DE PAVIMENT

La zona de salts disposarà d'un paviment de característiques iguals a les de la pista de carreres. El sector de salts admetrà un pendent radial (adreça de carrera) màxima de l'1 per 250 en el sentit del centre del llistó cap a l'exterior del sector, per possibilitar el drenatge superficial de les aigües. La zona de batuda ha d'estar horitzontal.

El paviment ha de tenir resolt el drenatge profund de les aigües, així com no ser abrasiu ni lliscant i si elàstic encara que dotat de seguretat a la trepitjada. El paviment serà sintètic, prefabricat o in situ, sobre una base de zahorras (sorres i graves) de 15 cm d'espessor mínim i dues capes d'aglomerat asfàltic de 40 mm (ømàx. àrid: 20 mm) i 25 mm (ømàx. àrid: 5 mm) d'espessor mínim respectivament. Complirà els següents requisits d'acord amb UNEIX 41958 IN “Paviments esportius”:

REQUISITS PAVIMENT ESPORTIU PER A PISTES D'ATLETISME
Absorció d'impactes
(Reducció de força)
50%≥RF≥35% Competicions àmbit internacional i nacional
35%≥RF≥20% Competicions àmbit regional, local, recreatiu, escolar
Deformació StV≤3mm
Fricció 0,5≤µ
Planeidad Diferències de nivell inferiors a 3 mm mesurats amb regla de 3 m (1/1000)
Pendents Pendent radial màxim 1:250
Resistència a impactes Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm per a impactes de 8 Nm
Resistència a claus* Màxima perduda de pes 10 %
Resistència a tracció Paviments porosos: ≥ 400 kPa
Paviments no porosos: ≥ 500 kPa
Allargament de trencament (Er): ≥ 40%
Espessors 12 mm; pista
20 mm; zones de salt (perxa, longitud, altura, triple salt) llançament de javelina i fossat de la ria

* Reglamentàriament la sola i el taló de les sabatilles podran tenir fins a un màxim d'11 claus. Per a paviments sintètics la part del clau que sobresurti de la sola o taló no ha d'excedir de 9 mm, excepte para salt d'altura i llançament de javelina que no excedirà de 12 mm. El diàmetre màxim dels claus serà de 4 mm. En un altre tipus de paviments la màxima longitud del clau serà de 25 mm i el diàmetre màxim serà de 4 mm.

 

Si s'utilitzen paviments de caràcter transportable (estores, rotllos sintètics o de cautxú...), els seran aplicable totes les disposicions anteriors quant a pendents (prenent la cara superior dels rotllos) i les restants característiques.

6 IL·LUMINACIÓ

La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no provoqui enlluernament d'atletes, jutges ni espectadors. Complirà la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives” i comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació:

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ
ATLETISME a l'exterior (totes les activitats)
NIVELL DE COMPETICIÓ Iluminancia horitzontal
I med (lux) Uniformitat
I min/ Emed
Competicions internacionals i nacionals 500 0,7
Competicions regionals i locals, entrenament alt nivell 200 0,5
Entrenament, esport escolar i recreatiu 100 0,5

 

Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical d'almenys 1.000 lux i d'1.400 lux en competicions internacionals, no obstant aquest valor pot augmentar amb la distància de la càmera a l'objecte. Per a major informació quant a iluminancia vertical, uniformitat, temperatura de color i índex de rendiment de color ha de consultar-se la norma citada.

7 TRAÇAT DE LA ZONA

El Traçat de la Zona de Salts es realitzarà d'acord amb la figura

La Zona de Salt d'Altura podrà estar construïda amb total independència i diferent ubicació de les restants especialitats atlètiques o estar superposada amb altres zones, normalment rectes de velocitat, pista de carreres, passadissos de salt amb perxa, passadissos de salt de longitud i triple i passadissos de llançament de javelina. En cas d'utilitzar l'anell de la pista com a part del sector d'impuls es retiressin les seccions corresponents de la vorada. La zona de Salt d'Altura podrà tenir una única zona de caigudes o diverses per permetre una practica esportiva simultània.

8 EQUIPAMENT

L'equipament per a salt d'altura consta de dues saltómetros, la barra transversal o llistó i el matalasset de caigudes.

8.1 SALTOMETROS

Els saltómetros són els pals verticals que han de sostenir la barra transversal o llistó. La seva constitució així com la forma i dimensions de la seva secció transversal no estan reglamentades; únicament s'estipula que els saltómetros han de ser rígids.

Els saltómetros disposaran d'una base que asseguri la seva posició vertical. La cara superior dels saltómetros ha de sobrepassar almenys 10 cm la màxima altura a la qual pot elevar-se la cara superior del llistó. La distància entre les cares, arestes o generatrius més properes entre si dels saltómetros no serà inferior a 4,00 m ni superior a 4,04 m. Vegeu dibuix

8.2 BARRA TRANSVERSAL O LLISTÓ

La barra transversal és el llistó que, col·locat sensiblement horitzontal, indica l'altura a franquejar pel saltador.

Serà de fibra de vidre o un altre material apropiat, però no de metall. La seva secció transversal serà circular excepte en els extrems. La barra tindrà una longitud compresa entre 3,98 m i 4,02 m (4,00 ± 0,02 m) i una massa màxima de 2 Kg. Vegin-se dibuixos 

 

El diàmetre de la barra transversal serà de 30 mm (± 1 mm). Les extremitats de la barra transversal estaran construïdes de manera que presentin una superfície plana de dimensions 2,9 - 3,5 cm x 15 - 20 cm, a fi de poder col·locar-la sobre els suports dels saltómetros.

Aquesta superfície plana no pot estar mes alta que el centre de la secció transversal vertical del llistó. Les extremitats seran dures i llises.

Les parts del llistó que es recolzen sobre els suports hauran de ser llises. No poden estar cobertes amb goma o un altre material que tingui efecte d'augmentar l'adherència entre les superfícies.

La barra transversal o llistó no tindrà sesgamiento i quan estigui col·locada no tindrà una fletxa major de 2 cm. Tots els mesuraments es faran perpendicularment des del sòl en centímetres sencers fins a la parteixen mes baixa de la vora superior del llistó.

La barra transversal tindrà una elasticitat limitada de manera que carregada en un punt mitjà amb una massa de 3 Kg, en la seva posició en el saltómetro, la seva fletxa màxima permesa és de 7 cm.

8.3 PLAQUES DE SUPORT

El llistó es recolzarà sobre unes plaques de suport solidàriament unides als saltómetros, fabricades per un sistema a determinar.

Aquestes plaques han de ser planes i rectangulars de 40 mm d'amplària i 60 mm de longitud. Cadascuna de les plaques quedarà col·locada enfront del saltómetro oposat i els extrems de la barra s'assentaran sobre aquests suports de tal manera que si un concursant la toca, caigui fàcilment a terra cap a endavant o cap a enrere. Els suports del llistó no poden estar coberts amb goma o amb qualsevol un altre material que tingui efecte d'augmentar l'adherència entre la seva superfície i la del llistó. No pot tenir cap classe de molls i hauran d'estar fixos solidàriament als saltómetros durant el salt.

Haurà d'haver-hi una separació de, almenys, 10 mm entre els extrems de la barra i els saltómetros. Vegin-se dibuixos 

 

8.4 ZONA DE CAIDAS

La zona de caigudes del saltador haurà de ser un rectangle d'una longitud mínima de 5 m (recomanat 6 m), per una amplària mínima de 3 m (recomanat 4 m).

Estarà coberta amb una o diversos matalassets de material resistent a les condicions climatològiques, a l'acció dels claus de l'atleta i de característiques elàstiques; la seva altura no serà inferior a 40 cm (recomanat 70 cm). Vegeu dibuix ATLa-2. A fi que el matalasset de caigudes a cap moment pugui copejar als saltómetros derrocant el llistó, tindrà aquella uns d'entrants tal com s'expressa en el dibuix 

El matalasset estarà col·locat sobre una base o plataforma generalment de reixeta a 0,10 m d'altura per afavorir la ventilació, el matalasset sobresortirà 0,10 m de les vores de la reixeta per a protecció del saltador.

Entre els saltómetros i la zona de caiguda existirà un espai lliure de 10 cm per evitar el desplaçament del llistó per un moviment del matalasset de la zona de caiguda en entrar en contacte amb els saltómetros.

El matalasset estarà dissenyat per protegir al saltador en la seva caiguda, des d'una altura de 2,50 m i ha de complir la norma UNE-EN 12503-2 “Matalassets de salt amb perxa i salt d'altura” d'acord amb el quadre següent:

MATALASSETS DE SALT D'ALTURA (UNE-EN 12503-2)
ÚS TIPUS ABSORCIÓ D'IMPACTES FRICCIÓ DE LA BASE
Punt màxim de
deceleración
(g)
Percentatge de deflexión % Elasticitat %
Escolar,
entrenament
9 ≤ 10 ≤ 70 ≤ 20 ≥ 4,5 *
Competició 10 ≤ 10 ≤ 60 ≤ 20 ---

                    * Valor mínim de fricció de la base tret que s'impedeixi que el matalasset es mogui per mitjans mecànics

El matalasset ha d'incloure un marcatge amb la següent informació:
a) El nombre de la norma indicada
b) El nom o marca del fabricador, proveïdor o importador i l'any de fabricació.
c) Com és la part superior del matalasset, si no es pot identificar clarament.

La part superior del matalasset serà resistent a claus, tindrà una coberta d'espessor recomanat de 5 cm i una lona o coberta resistent a la intempèrie. Els coixinets constituents del matalasset estaran cobertes i unides de manera que s'eviti que les extremitats o qualsevol part del cos de l'atleta caigui entre elles.

8.5 MOBILIARI PER A JUTGES

Es col·locarà a l'exterior de les línies perimetrals el mobiliari necessari perquè els jutges de la prova desenvolupin la seva labor.