ATLd Llançament de Disc

 

1 GRANDÀRIA DE LA ZONA DE LLANÇAMENT

La zona de llançament de disc es compon del cercle de llançament inscrit en una plataforma, una gàbia protectora i el sector de caiguda de l'artefacte. El cercle tindrà un diàmetre interior de 2,50 m (± 5mm).

El sector de caiguda del disc tindrà un angle de 34,92º i una longitud il·limitada encara que relacionada amb el nivell i categoria atlètica dels llançadors que concursen en ell. Vegin-se dibuixos 

i el quadre següent:

ZONA DE LLANÇAMENT DE DISC
DIMENSIONS COMPETICIONS
NACIONALS I INTERNACIONALS REGIONALS I INFERIORS
LONGITUD ÍNIMA SECTOR
(m)
80 60

 

El sector de caiguda pot traçar-se amb exactitud establint una distància de 12 m entre dos punts situats sobre cada línia del sector a 20 m del centre del circulo. Per cada metre que s'avanci des del centre del circulo, la distància entre línies del sector s'incrementa en 0,60 m. Vegeu dibuix

2 BANDES EXTERIORS I SEGURETAT

Per facilitar el desenvolupament i la visió de la competició per part d'atletes i espectadors així com per mesura de seguretat, es reservaran bandes mínimes d'espais lliures entorn del circulo i en tot el perímetre del sector de caigudes. L'espai entorn del cercle de llançament i a la seva plataforma exterior haurà d'estar limitat per una circumferència concèntrica amb aquell i de 10 m de diàmetre. El
angle del sector de caigudes (34,92º) ha d'estar complementat en els laterals per dos sectors circulars de 10º en l'espai dels quals no haurà d'estar permès l'accés a persones no autoritzades durant el llançament per mesura de seguretat, per evitar-ho és recomanable col·locar una tanca addicional d'almenys 1m d'altura a l'exterior del sector. Aquesta tanca serveix també per detenir artefactes lliscants.

3 ALTURA LLIURE D'OBSTACLES

L'altura entre el paviment i l'obstacle més proper (línies elèctriques en instal·lacions a l'aire lliure; cara inferior de sostre, pengi de biga, lluminària, conducte d'aire condicionat en instal·lacions cobertes) tant sobre la zona com sobre les bandes exteriors, haurà de quedar totalment lliure i tenir un mínim de 12 m. En mòduls coberts d'entrenament, serà suficient l'existència d'aquesta altura lliure en els deu primers metres del sector de caigudes.

4 ORIENTACIÓ SOLAR

L'eix central del circulo de llançaments i del sector de caigudes ha d'estar comprès en l'entorn limitat per les adreces geogràfiques NO-NE / ES-SOTA. Cal tenir en compte a més l'adreça dels vents dominants per a això ha de possibilitar-se el llançament tant cap a NO-NE com ES-SOTA.

5 TIPUS DE PAVIMENT

El circulo de llançaments disposarà d'un paviment de característiques diferents a les del sector de caigudes i de les bandes exteriors. El paviment del circulo haurà de tenir resolt el drenatge superficial i profund de les aigües, així com ser rugós i no lliscant, no abrasiu i consistent i dotat de seguretat a la trepitjada, tot això a fi que sigui una superfície adequada a les evolucions dels llançadors. El circulo estarà normalment format per una solera de formigó de 25 N/mm2 de resistència a compressió, armada amb malla metàl·lica i acabat ruleteado perquè tingui suficient adherència i aconseguint una superfície horitzontal i plana. Si s'utilitza asfalt o un altre material, tindrà unes característiques similars. En la vora del circulo es disposaran tres tubs de desguàs no corrosius (per exemple: tubs de llautó o PVC de 20 mm de diàmetre) distribuïts uniformement i a nivell de la superfície del circulo de manera que arribin fins a la infraestructura permeable o estiguin connectats a la xarxa de desguàs.

El centre del circulo de llançaments des del qual es mesuraran les distàncies estarà senyalitzat i preferiblement mitjançant un tub de llautó de 4 mm de diàmetre interior col·locat a nivell de la superfície del circulo. Vegeu figura

El paviment del sector de caigudes i les seves bandes exteriors admetrà uns pendents màxims en adreça de llançament de l'1 per 1000, per possibilitar l'evacuació superficial de les aigües. El paviment haurà de tenir resolt el drenatge profund de les aigües, així com ser un material prou deformable perquè l'impacte deixi petjada clara, sense causar deterioracions irreparables i sense que hagin de deixar senyal les trepitjades dels jutges i competidors. El paviment serà d'herba natural, preferiblement, per a competicions nacionals i internacionals, i per a altres competicions, en defecte d'això, de terra batuda o cendres.

6 IL·LUMINACIÓ

La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no provoqui enlluernament d'atletes, jutges ni espectadors. Complirà la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives” i comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació:

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ
ATLETISME a l'exterior (totes les activitats)
NIVELL DE COMPETICIÓ Iluminancia horitzontal
I med (lux) Uniformitat
I min/ Emed
Competicions internacionals i nacionals 500 0,7
Competicions regionals i locals, entrenament alt nivell 200 0,5
Entrenament, esport escolar i recreatiu 100 0,5

 

 

En els llançaments de disc, martell i javelina han de prendre's precaucions per assegurar la seguretat de les persones, doncs l'objecte llançat pot sortir de la zona il·luminada i resultar invisible en part del seu vol.

Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical d'almenys 1.000 lux i d'1.400 lux en competicions internacionals, no obstant aquest valor pot augmentar amb la distància de la càmera a l'objecte. Per a major informació quant a iluminancia vertical, uniformitat, temperatura de color i índex de rendiment de color ha de consultar-se la norma citada.

7 TRAÇAT DE LA ZONA

El traçat de la zona de llançaments es realitzarà d'acord amb els dibuixos

Les zones de llançament de disc hauran d'estar situades amb total independència i diferent ubicació de les restants especialitats atlètiques, a excepció
de la possible i parcial superposició dels seus sectors de caiguda amb els de els llançaments de pes, martell i javelina.

Les zones de llançament de disc posaran estar constituïdes per un únic circulo i sector o per diversos cercles i sectors per permetre una practica esportiva simultània, generalment s'inclouen dues zones de llançament per al disc en una pista d'atletisme, la ubicació en la pista és generalment dins dels semicercles, prop dels extrems de la recta oposada a la meta, el sector de caiguda està situat a la zona d'herba de l'interior de la pista.

L'amplària de les línies (pintades o emblanquinades) o cintes existents serà de 5 cm, sent exteriors a les àrees que delimiten. El marcatge de les línies sobre la plataforma del cercle ha de quedar perfectament adherit, ser de caràcter permanent així com enrasar amb la superfície. El marcatge de les línies o cintes sobre el sector de caigudes, ha de quedar perfectament adherit i ser de caràcter mòbil, tret que aquest sector sigui de caràcter independent als altres.

Del traçat complet pot especificar-se els següents detalls:

7a) Línia mitjana del circulo: És la línia que limita la meitat posterior del circulo. És perpendicular a l'eix central del sector caigudes, coincidint la seva vora posterior amb el centre del circulo. La línia es perllongarà i es pintarà un mínim de 75 cm a l'exterior del circulo i a partir de tots dos extrems amb una amplària de 5 cm i de color blanc. Fora de la plataforma la línia podrà ser pintada, de fusta o d'algun altre material apropiat.

7b) Línies laterals del sector: El sector de caigudes estarà limitat lateralment per les línies laterals del sector. Les línies laterals del sector de caiguda poden traçar-se amb exactitud establint una distància de 12 m entre dos punts situats sobre cada línia del sector a 20 m del centre del circulo. Per cada metre que s'avanci des del centre del circulo, la distància entre les línies del sector s'incrementarà en 0,60 m. 

L'obertura del sector (separació recta entre les vores interiors de les “línies laterals”) corresponent a una determinada distància, haurà de ser la que s'obtingui multiplicant aquesta distància pel factor 0,60.

La zona de llançament de disc es combina normalment amb la de llançament de martell, sent diferent el diàmetre del circulo de llançament (2,50 m per a disc i 2,135 m per a martell) i la gàbia protectora.

7c) Línies indicadores de distància: És optatiu el marcatge sobre la zona de caigudes de determinades línies que indiquin distàncies senceres de llançament de 5 en 5 metres. Aquestes línies seran arcs de circumferència traçats amb centre en el del circulo i amb radis de 30-35-40-45-50 m..... Aquests arcs facilitaran l'apreciació visual de les distàncies per part de llançadors i espectadors.

8 EL CIRCULO

El disc haurà de llançar-se des d'un circulo de les dimensions indicades en el punt 1. Vegeu dibuix 

La circumferència límit del circulo estarà constituïda per una platina de ferro, acer o un altre material, apropiat d'espessor mínim 6 mm.

La platina estarà normalment formada per una sèrie de peces corbes per fixar-se solidàriament a la plataforma basi del cercle, de manera que les seves cares interiors constitueixin una circumferència perfecta.

La platina es fixarà de manera que la seva cara superior estigui al mateix nivell que el terreny exterior i 20 mm (± 6 mm) mes alt que la superfície interior del circulo. Aquesta platina estarà preparada per resistir totes les condicions climatològiques, havent d'estar pintat de blanc en les seves cares vistes. 

9 BANDEROLES O INDICADORS

9a) Banderoles del sector: Les banderoles del sector són els que remataran els extrems de les “ línies laterals del sector”. Seran metàl·lics protegits de la corrosió, metall no oxidable o d'un altre material apropiat. La banderola serà rectangular i d'unes dimensions aproximades de 400 x 200 mm. L'asta tindrà 8 mm de diàmetre, elevant-se sobre el nivell del paviment un mínim de 600 mm. 

9b) Indicadors de distància: Poden col·locar-se indicadors de distància en la intersecció de les “línies laterals del sector” i de les “línies indicadores de distàncies”. No estan reglamentades les seves característiques.

9c) Banderoles indicadores: Segons la categoria de la competició, ha d'assenyalar-se amb una banderola o disc especial la distància del record vigent, ja sigui mundial, continental, nacional. Així mateix es disposarà una banderola o indicador distintiu, per assenyalar el millor llançament de cada concursant, havent de col·locar-se al llarg d'una línia o cinta a l'exterior de les “línies laterals del sector”.

10 DISC

El cos del disc pot ser sòlid o buit i serà de fusta o un altre material apropiat, amb una llanda o anell de metall, la vora del com ha de ser circular.

La secció transversal de la vora serà rodona formant un veritable circulo amb un radi aproximat de 6 mm. Pot tenir plaques circulars metàl·liques incrustades al centre de les seves cares. Alternativament, el disc pot estar construït sense aquestes plaques de metall amb tal que l'àrea equivalent sigui plana i les mesures i pes total de disc corresponguin a les especificacions. Ambdues cares del disc hauran de ser idèntiques i no presentaran osques, puntes sortints ni vores tallants. Tindran perfil recte des del començament de la corba de la llanda o anell fins a un circulo d'un radi 25 mm com a mínim i 28,5 mm com a màxim des del centre del disc.

El perfil del disc serà dissenyat de la manera següent: A partir del començament de la corba de la llanda, l'espessor del disc augmentarà d'una manera regular fins a un espessor màxim D. El valor màxim s'obtindrà sobre una distància de 25 mm a 28,5 mm a partir de l'eix I del disc. A partir d'aquest punt fins a l'eix I l'espessor del disc serà constant. Les cotes superiors i inferiors del disc han de ser idèntiques i el disc ha de ser simètric respecte a l'eix I en el que concerneix a la rotació. El disc, incloent la superfície de l'anell, no tindrà rugosidad i el seu acabat serà llis uniforme en totes les seves parts. 

Les característiques de l'artefacte, segons les diferents categories per edats, s'han d'ajustar al quadre següent:

 

EL DISC
HOMES
CARACTERISTICAS CATEGORIAS
Sènior
Promesa
Junior Juvenil Cadet
Massa (1) (g) 2.005
2.025
1.755
1.775
1.505
1.525
1.005
1.025
Massa mínima (2) (g) 2.000 1.750 1.200 1.000
Diàmetre exterior de l'anell metàl·lic (mm) Min. 219 210 200 180
Max. 221 212 202 182
Diàmetre plaques o zona central plana (mm) Min. 50 50 50 50
Max. 57 57 57 57
Grossor plaques o zona central plana (mm) Min. 44 41 38 37
Max. 46 43 40 39
Grossor de la llanda o anell a 6mm de la vora (mm) Min. 12 12 12 12
Max. 13 13 13 13
DONES
CARACTERISTICAS CATEGORIAS
Sènior
Promesa
Junior Juvenil Cadet
Massa (1) (g) 1.005
1.025
Massa mínima (2) (g) 1.000
Diàmetre exterior de l'anell metàl·lic (mm) Min. 180
Max. 182
Diàmetre plaques o zona central plana (mm) Min. 50
Max. 57
Grossor plaques o zona central plana (mm) Min. 37
Max. 39
Grossor de la llanda o anell a 6mm de la vora (mm) Min. 12
Max. 13
(1)Oscil·lació de masses permesa en la fabricació per proveir el disc per a la competició.
(2)Massa mínima per a l'homologació de record

 

 

Per a les categories Infantil (800 g), Aleví (600 g) i Benjamí (600), homes i dones
la Real Federació Espanyola d'Atletisme ha desenvolupat unes proves i un sistema de
competició alternatius.

11 LA GÀBIA

Tots els llançaments hauran d'efectuar-se des de l'interior d'una “gàbia” per garantir la seguretat dels espectadors, jutges i llançadors. El disseny exacte de la “gàbia” depèn de les característiques constructives definides pel fabricant sempre que compleixin amb els factors reglamentaris que a continuació s'enumeren.

Aquests factors estan previstos quan la “gàbia” es troba situada en un estadi amb espectadors situats al voltant de tot el perímetre exterior de la pista i quan en el terreny interior se simultanegen amb el llançament de disc, altres proves atlètiques. Quan la “gàbia” o “gàbies”, es trobi en una altra situació, (normalment zones per a entrenament de llançaments), podrà ser permès un
disseny més simple.

La “gàbia” haurà de dissenyar-se, fabricar-se i conservar-se de tal forma que sigui capaç de detenir un disc de 2 Kg movent-se a una velocitat de fins a 25 m/s. Així mateix no haurà d'existir perill de rebot en els elements fixos de la “gàbia” copejant al llançador o escapant-se per la part superior de la “gàbia”. D'altra banda, cap disc podrà obrir-se camí a través de qualsevol junta de la “gàbia” o per sota dels panells d'aquesta.

11a) Dimensions de la “gàbia”: La “gàbia” haurà de tenir en la seva planta forma d'O com s'indica en el dibuix 

L'amplària de la boca serà de 6 m i estarà situada a una distància de 7 m davant del centre del circulo de llançament. L'altura de la xarxa penjant o dels panells de xarxa serà de 4 m com a mínim al punt mes baix. La disposició dels panells o xarxes posteriors serà talque es trobin a un mínim de 3 m des del centre del cercle.

11b) La xarxa: La xarxa per a la gàbia pot estar feta de corda de fibra natural o sintètica apropiada, o alternativament, de dúctil o altament tensible filferro d'acer. La grandària màxima de la malla haurà de ser de 50 mm per al filferro i 44 mm per a la xarxa de corda.

La mesura mínima del gruix de la malla o filferro depèn de la construcció de la gàbia, però la força de resistència de la corda o cable al trencament haurà de ser, com a mínim, de 40 kg. A fi de garantir la contínua seguretat de la gàbia, la xarxa d'acer haurà d'inspeccionar-se, almenys, cada 12 mesos. La inspecció visual no és suficient per a la corda de fibra., en el seu lloc, hauran d'intercalar-se a la xarxa pels fabricants, diversos trossos de mostres (chivatos) de la corda estàndard.

Un d'aquests podrà llevar-se i comprovar-se cada 12 mesos per garantir la contínua resistència de la xarxa. La xarxa pot estar en seccions o en forma contínua suspesa d'una armadura o estructura ben recolzat i reforçat. És convenient que la xarxa es pugui elevar i baixar ràpidament. La xarxa estarà suspesa sense tocar els punts de suport perquè no pugui ser copejada per un artefacte llançat.

11c) Estructura: L'estructura de la gàbia està formada generalment per pals o suports metàl·lics verticals, amb la finalitat de sostenir una peça metàl·lica en un plànol horitzontal que a 4 m d'altura fixi els cossos o panells que constitueixen la gàbia.

L'estructura serà prou rígida de manera que no es desviï de la seva posició a causa del pes de la xarxa i/o per força del vent.

11d) Subjecció i Muntatge: La peça metàl·lica sustentante anirà unida solidàriament als suports. La fixació al sòl dels suports haurà de ser preferentment mitjançant un tub d'ancoratge amb tapa, en dau de formigó i de la profunditat d'empotramiento (almenys 30 cm) que proporcioni la rigidesa adequada. Tot el conjunt de la gàbia resistirà l'embranzida del vent.

11i) Pintat: Tots els elements metàl·lics hauran d'estar preparats per resistir totes les condicions climatològiques o seran de metall no oxidable i estaran pintats d'un color que contrasti perfectament amb el fons.

12 MOBILIARI

Es col·locarà a l'exterior de la “gàbia” el mobiliari necessari perquè els jutges desenvolupin la seva labor.