ATLo Carreras d'Obstacles

 

 

1 GRANDÀRIA DEL RECORREGUT

Els recorreguts per a carreres d'obstacles estan integrats dins d'una pista d'Atletisme en anell tancat. En conseqüència la seva grandària coincidirà aproximadament amb el de la Pista en la qual està inscrit. En cada volta completa d'una carrera d'obstacles es franquejaran cinc obstacles, sent el pas de la ria la cambra dels mateixos. Els obstacles estaran distribuïts de forma regular de manera que les distàncies entre ells sigui aproximadament la cinquena part de la longitud normal d'una volta.

Les distàncies estàndard són 2.000 m i 3.000 m. En els 3.000 m no hi haurà cap obstacle en el trajecte entre la sortida i el començament de la primera volta, tenint aquells retirats fins que els atletes hagin iniciat aquesta primera volta. En la prova de 2.000 m el primer obstacle a salvar estarà en la tercera tanca d'una volta normal. Els obstacles anteriors entre la línia de sortida i el primer obstacle a salvar en la carrera estaran retirats fins que els atletes hagin passat per primera vegada.

La carrera s'efectuarà tenint la vorada interior de la pista a l'esquerra. El recorregut disposa de l'amplària de la pista en la qual aquesta inscrit (6 o 8 carrers) a excepció de la zona compresa en la segona corba on està la ria, que serà com a mínim de 3,66 m.

La ria pot estar instal·lada permanentment a l'interior de la pista en el segon semicercle, vegeu figura 

o en l'exterior de la pista, exteriorment disposada a la segona corba, vegeu figura 

La ria a l'interior està unida a la pista principal per un arc de transició i quan la ria aquesta situada en l'exterior del semicercle, la pista la compon una recta de transició (longitud “a”) seguida d'un arc de transició (radio “R”) i una recta de transició. Si la ria aquesta situada a l'interior de la pista, la vorada ha de ser desmuntable al començament i al final de la corba de la ria.

La Pista de carreres d'obstacles integrada en la Pista estàndard de radi 36,50 m, recomanada per la IAAF (Associació Internacional de Federacions d'Atletisme) s'indica en la figura 

 per al cas de tenir la ria a l'interior del semicercle i en la figura

 per al cas de tenir la ria a l'exterior de la segona corba.

La longitud del recorregut estarà en funció de la situació de la ria (a l'exterior o a l'interior de la pista) i del nombre de carrers de la pista (únicament quan la ria és exterior).

Les distàncies de les carreres estan en relació amb les categories per edats. Les característiques d'un recorregut de carreres d'obstacles es poden trobar en els dibuixos 

 

així com en el quadre següent:

CARRERAS D'OBSTACLES
CARACTERÍSTIQUES LONGITUD CARRERA (m)
3.000 2.000 1.500 1.000
CATEGORIA HOMES Sènior, Promesa,
Junior
Juvenil Cadet Infantil
DONES Sènior, Promesa Junior --- ---
Nº OBSTACLES A FRANQUEJAR 28 passos barres i
7 passos rigui
18 passos barres i
5 passos rigui
12 passos barres i
3 passos rigui
8 passos barres i
2 passos rigui
LONGITUD TORNADA Pista estàndard (m) RIA EXTERIOR: 419,407
RIA INTERIOR: 396,084

 

2 BANDES EXTERIORS I SEGURETAT

Per facilitar el desenvolupament de la competició i la seguretat dels atletes, es reservaran bandes mínimes d'espais lliures d'obstacles d'1,50 m d'amplària mínima en els laterals del recorregut. Pot reduir-se a la zona de contacte entre ria i primera o últim carrer de la pista a 0,75 m. Quan no s'utilitzi la ria, es recomana que estigui completament coberta a nivell amb la superfície circumdant.

3 ALTURA LLIURE D'OBSTACLES

L'altura entre el paviment i l'obstacle més proper (línies elèctriques en instal·lacions a l'aire lliure) tant sobre la pista com sobre les bandes exteriors, haurà de quedar totalment lliure i tenir un mínim de 5 m.

4 ORIENTACIÓ SOLAR

L'eix longitudinal de les rectes de recorregut ha de coincidir amb l'adreça geogràfica N-NO (ria) / S-ES, admetent-se la seva variació dins de l'entorn comprès entre N i NO.

5 TIPUS DE PAVIMENT

La pista disposarà d'un paviment de característiques normalment diferents a les de les seves bandes exteriors. La superfície a l'aire lliure haurà de ser completament plana, admetent-se per a l'evacuació superficial de les aigües un pendent transversal màxim de l'1 per 100 cap a l'interior i una altra longitudinal màxima (adreça de la carrera) de l'1 per 1000. El paviment haurà de tenir resolt el drenatge profund, així com no ser abrasiu ni lliscant i sí elàstic encara que dotat de seguretat a la trepitjada.

El paviment serà sintètic, prefabricat o “in situ”, sobre una base de zahorras (sorres i graves) de 15 cm d'espessor mínim i dues capes d'aglomerat asfàltic de 40 mm (ømàx. àrid: 20 mm) i 25 mm (ømàx. àrid: 5 mm) d'espessor mínim respectivament.

Complirà els següents requisits d'acord amb UNEIX 41958 IN “Paviments esportius”:

REQUISITS PAVIMENT ESPORTIU PER A PISTES D'ATLETISME
Absorció d'impactes
(Reducció de força)
50%≥RF≥35% Competicions àmbit internacional i nacional
35%≥RF≥20% Competicions àmbit regional, local, recreatiu, escolar
Deformació StV≤3mm
Fricció 0,5≤µ
Planeidad Diferències de nivell inferiors a 3 mm mesurats amb regla de 3 m (1/1000)
Pendents Pendent radial màxim 1:250
Resistència a impactes Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm per a impactes de 8 Nm
Resistència a claus* Màxima perduda de pes 10 %
Resistència a tracció Paviments porosos: ≥ 400 kPa
Paviments no porosos: ≥ 500 kPa
Allargament de trencament (Er): ≥ 40%
Espessors 12 mm; pista
20 mm; zones de salt (perxa, longitud, altura, triple salt) llançament de javelina i fossat de la ria

* Reglamentàriament la sola i el taló de les sabatilles podran tenir fins a un màxim d'11 claus. Per a paviments sintètics la part del clau que sobresurti de la sola o taló no ha d'excedir de 9 mm, excepte para salt d'altura i llançament de javelina que no excedirà de 12 mm. El diàmetre màxim dels claus serà de 4 mm. En un altre tipus de paviments la màxima longitud del clau serà de 25 mm i el diàmetre màxim serà de 4 mm.

6 IL·LUMINACIÓ

La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no provoqui enlluernament d'atletes, jutges ni espectadors. Complirà la norma UNE-EN 12193 “ Il·luminació d'instal·lacions esportives” i comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació:

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ
ATLETISME a l'exterior (totes les activitats)
NIVELL DE COMPETICIÓ Iluminancia horitzontal
I med (lux) Uniformitat
I min/ Emed
Competicions internacionals i nacionals 500 0,7
Competicions regionals i locals, entrenament alt nivell 200 0,5
Entrenament, esport escolar i recreatiu 100 (1) 0,5

(1) La il·luminació horitzontal pot reduir-se a 75 lux per a carreres.

 

La il·luminació vertical en la línia d'arribada haurà de ser de 1000 lux per a l'equip de foto-finish.

Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical d'almenys 1.000 lux i d'1.400 lux en competicions internacionals, no obstant aquest valor pot augmentar amb la distància de la càmera a l'objecte. Per a major informació quant a iluminancia vertical, uniformitat, temperatura de color i índex de rendiment de color ha de consultar-se la norma citada.

7 TRAÇAT DEL RECORREGUT

El traçat del recorregut de realitzarà d'acord amb els dibuixos 

 

 

 

Quan la pista de carreres d'obstacles està integrada en la Pista estàndard de radi 36,50 m, el traçat s'indica en la figura 

L'amplària de les línies serà de 5 cm, a excepció dels traços de col·locació dels obstacles que seran de 5 a 12,7 cm d'amplària.

El mesurament del perímetre del recorregut s'efectua sobre la línia imaginària situada a 30 cm de la vora exterior de la vorada o a 20 cm si és una línia pintada la que substitueix a aquesta vorada.

Totes les línies formen part de les superfícies que delimiten a excepció de la “línia d'arribada” i dels “traços de col·locació de les obstacles”. El color de les línies limiti de passadissos i de les línies de sortida i arribada serà blanc, mentre que les línies de senyalització de tanques seran de qualsevol color. El marcatge de les línies sobre paviments sintètics ha de quedar perfectament adherit, ser de caràcter permanent, així com enrasar amb la superfície.

Del traçat complet poden especificar-se els següents detalls:

7a) Vorada: La vora o boga interior (el situat a l'esquerra de l'atleta que corre) anirà proveït d'un encintat o vorada d'alumini o d'un altre material apropiat, d'aproximadament 5 cm d'altura i un mínim de 5 cm d'amplària, col·locat horitzontalment en tota la seva longitud. Sobre el paviment sintètic es traçaran les línies laterals interior i exterior i sobre la vorada es fixaran els detalls de la senyalització mitjançant placa de caràcter durador. La secció de la pista on els atletes abandonen el perímetre general de la pista per franquejar la ria, haurà de quedar assenyalat per una línia blanca de 5 cm i uns cons de plàstic o banderes de 20 cm d'altura mínima, col·locats a intervals que no excedeixin de 4 m.

7b) Línia d'arribada: La línia d'arribada de totes les distàncies a recórrer es traçarà perpendicularment a la línia o vorada interior. Serà contínua, blanca de 5 cm d'amplària, tindrà els seus extrems en les “ línies interior i exterior” i serà d'una longitud coincident amb l'amplària de la recta. Cada distància a recórrer es mesurarà incloent completa a la “línia de sortida” i sense incloure el grossor de la “línia d'arribada”. Per ajudar a l'alineació de l'equip de Foto-Finish i per facilitar la lectura de la pel·lícula de Video-Finish, les interseccions de les línies dels carrers amb la línia d'arribada estaran pintades en negre amb un disseny adequat.

7c) Línies de sortida: La línia de sortida de les carreres que es disputin enterament en pista lliure, serà corba i cobrirà tota l'amplària de la pista. Es traçarà de tal manera que la distància existent entre la “línia de sortida” i la “línia d'arribada” sigui idèntica per a cada atleta, sigui el que sigui la seva posició en la línia de sortida. 

7d) Zona de frenada: Més enllà de la “línia d'arribada” en adreça de carrera, existirà una Zona en la qual el corredor una vegada travessada l'arribada podrà frenar en un espai suficient. Aquesta Zona podrà desenvolupar-se coincidint amb l'inici de la corba.

7i) Zona d'arribada: Per facilitar la visió de l'arribada per part d'espectadors, periodistes i jutges, és optatiu el traçat en els últims 5 m de carrera d'una “graella” d'arribada composta per una sèrie de línies paral·leles a la “línia d'arribada” Poden traçar-se cinc línies contínues separades 1 m entre si i amb l'arribada o bé quatre línies (tres contínues i una discontínua) separades 5, 3, 2 i 1m de l'arribada. Els carrers poden estar senyalitzades amb nombres d'una altura mínima de 0,50 m llegits en l'adreça de la carrera.

7f) Traços de col·locació d'obstacles: Es traçaran perpendicularment a la “línia interior” els traços que indiquen la col·locació dels obstacles per a les diferents categories. Aquests traços tindran de 12 cm d'amplària i sobresortiran de la línia interior una longitud de 12 cm. La distància exacta a la qual haurà de col·locar-se cada obstacle, vindrà determinada per la vora d'aquest traç situat mes prop de la “línia de sortida”. Cada categoria d'edat té establerta una distància de carrera determinada, així com ell numero d'obstacles a franquejar, la seva altura i les distàncies intermèdies possibles. En els dibuixos ATLo-2a  i ATLo-2b s'indica la situació exacta dels traços de col·locació d'obstacles en la Pista estàndard amb la ria interior i exterior respectivament.

8 ELS PALS D'ARRIBADA

Indicaran les extremitats de la línia d'arribada. Seran de construcció rígida, blancs, estant situats a 30 cm com a mínim cap a fora de cada extrem d'aquesta línia. Mesuraran aproximadament 1,40 m d'altura, 8 cm d'amplària i 2 cm de gruix. La seva utilització no ha d'interferir, si escau, amb l'equip de foto-finish.

La fixació al sòl haurà de ser preferentment mitjançant un tub d'ancoratge amb tapa de la profunditat d'empotramiento que proporcioni la rigidesa del pal adequada. Tret que el jutge d'arbitro el trobi contraproduent, a causa de l'adreça i la velocitat del vent, es tendirà un fil de llana a través de la pista entre els dos pals d'arribada i subjecte a ells, a 1,22 m del sòl, amb la finalitat d'ajudar a la classificació dels participants. Se situarà exactament per sobre de la vora de la línia d'arribada més proper a la sortida 

9 ELS OBSTACLES, LES TANQUES

Els obstacles consistents en passos de tanques han de franquejar-se en nombre de quatre situats en l'ordre i posició que s'indiquen a l'apartat 1.

Les tanques estaran constituïdes pels següents elements:

Una base de fusta, metall protegit de la corrosió o no corrosiu o un altre material apropiat, amb dos suports d'una amplària de 120 a 140 cm en adreça de la carrera. Dos o més muntants verticals, de fusta o metall protegit de la corrosió o no corrosiu o un altre material apropiat, units entre si per un entramat que els rigidiza i que transmet la càrrega a les dues bases ja citades.

Una barra superior de fusta o un altre material apropiat, pintada a franges blanques i negres o en altres colors que contrastin, de tal manera que les franges mes clares que tindran una amplària d'almenys 22,5 cm quedin en els extrems. Aquest tauló tindrà una longitud mínima de 396 cm amb un vol de 30 cm en cada extrem lliure. La secció transversal tindrà unes dimensions de 127 x 127 mm havent d'estar arrodonides les arestes superiors. Estarà fermament unida en els seus punts de suport als muntants verticals. La cara superior serà paral·lela al paviment i estarà situada a 91,4 cm (± 0,3) per a les proves d'homes i 76,2 cm (± 0,3) per a les proves de dones. 

 

La massa total de l'obstacle estarà compresa entre 80 i 100 Kg. Els obstacles se situaran en la pista de manera perpendicular a la tangent a la vorada en aquest punt i de manera que els primers 30 cm de longitud de la barra superior quedin a l'interior del camp central, mesurat des de la cara interior de la vorada de la pista.

Es recomana que la primera tanca a salvar en la carrera mesuri almenys 500 cm de longitud. Quan s'utilitzin tanques graduables han d'estar construïdes de manera que siguin totalment estables a qualsevol altura que puguin ser col·locades.

Tots els elements constitutius de l'obstacle estaran preparats per resistir les condicions climatològiques mes difícils. Per homologar record mundials, continentals i nacionals haurà d'utilitzar-se un joc d'obstacles complet que aquest acceptat per la Federació Internacional.

10 LA RIA

La ria estarà constituïda per una tanca fixa i per un fossat d'aigua. 

La tanca de la ria tindrà característiques idèntiques a les descrites en el punt 9, amb la diferència que la base citada allí serà substituïda per una fixació al sòl mitjançant un tub d'ancoratge amb tapa (si l'obstacle és desmuntable) o sense ella (quan l'obstacle és fix) de la profunditat d'empotramiento que proporcioni la rigidesa del pal adequada. La longitud de la barra superior serà de 366 cm (± 2).

El fossat d'aigua, inclòs l'obstacle col·locat, haurà de tenir unes dimensions en planta de longitud i amplària de 366 cm. La profunditat màxima de l'aigua en el fossat serà de 70 cm i el seu fons serà una franja horitzontal immediatament al peu de l'obstacle. La resta del fons serà un plànol inclinat limitat entre l'aresta situada al costat contrari de l'obstacle i l'aresta de la trobada amb el plànol horitzontal citat; la inclinació es determina com s'expressa en el dibuix

Per assegurar als atletes un suport sobre el fons del fossat, haurà de perllongar-se el paviment sintètic de la pista en tota l'amplària de 366 cm (adreça perpendicular a la carrera) per 250 cm com a mínim de longitud. En qualsevol cas el grossor no haurà d'excedir de 25 mm i tindrà 20 mm d'espessor mínim recomanat Els costats de la ria no tindran vores amb arestes vives o parts tallants i les seves
paraments no seran abrasius per evitar lesions corporals als atletes. Quan la ria no s'est utilitzant és recomanable que aquest coberta a nivell del paviment de la pista.

11 LES ESCALES DE JUTGES I CRONOMETRADORES

Es reservarà a l'exterior de les bandes laterals l'espai necessari per a la situació de les escales en les quals es col·loquen els jutges d'arribada i els cronometradotes. Les escales es disposaran amb el seu eix central coincidint amb la línia d'arribada, en la seva prolongació i almenys a 5 m a cada laso de la vorada o línia lateral. Els jutges d'arribada se situaran tots a l'interior o a l'exterior i els cronometradotes sempre a l'exterior de la pista.

12 VERIFICACIÓ DIMENSIONAL

La verificació dimensional exigida per a l'obtenció del Certificat d'homologació i perquè es puguin celebrar Competicions i registres oficials es realitzarà amb la corresponent a la Pista d'Atletisme de 400 m. 

13 EQUIP TÈCNIC

13a) La Sortida: En totes les carreres, el jutge de sortides haurà de donar-les mitjançant un tret de pistola o un altre aparell similar, utilitzant un altaveu per transmetre els seus ordenis, col·locant-se aproximadament a la mateixa distància de cada atleta. Si el Jutge no pot col·locar-se en aquesta posició, si ho haurà d'estar la pistola o aparell utilitzat, donant-se el tret per contacte elèctric.

13b) Cronometratge i Foto-Finish: Haurà d'emprar-se un sistema de cronometratge electrònic totalment automàtic en competicions internacionals i nacionals. El sistema utilitzat haurà de ser aprovat per la Real Federació Espanyola. d'Atletisme. El sistema haurà de ser totalment automàtic, quan sigui engegat per contacte amb la pistola del Jutge de sortides al moment del llampec de l'explosió i quan els temps i les posicions dels participants puguin ser visionats a la centena de segon sobre un film en moviment o fotografia (fotofinish).

Pot utilitzar-se un sistema d'enregistrament en video que compleixi amb les característiques abans indicades, que utilitzi una càmera de video alineada amb la línia de meta, que produeixi almenys 50 fotogrames per segon i que porti incorporat un dispositiu de cronometratge que produeixi un registre d'1/50 de segon. Han de preveure's conduccions enterrades mitjançant tubs de secció suficient per als cables de connexió dels equips de cronometratge i procesament de dades, amb les seves arquetes de registre, així com per a l'alimentació elèctrica d'aquests aparells, de manera que no sigui necessari col·locar cables superficials sobre la pista.

13c) Dispositiu anotador de voltes: Se situarà un dispositiu anotador de voltes en les proximitats de la línia d'arribada per informar a cada participant de les voltes que encara li queden per recórrer. Aquest dispositiu podrà ser d'accionament mecànic, elèctric o electrònic. Així mateix s'indicarà el comienzote la ultima volta, fent sonar una campana o un altre sistema acústic.

14 BIBLIOGRAFIA BÀSICA

- Regles de Competició (Associació Internacional de Federacions d'Atletisme, IAAF; Real Federació Espanyola d'Atletisme RFEA)
- Manual d'Instal·lacions d'Atletisme (IAAF)
- Homologació d'Instal·lacions (RFEA)
- Normes UNE-EN Paviments Esportius
- Normes UNE-EN Equipament Esportiu
- Normes UNE-EN Il·luminació d'Instal·lacions Esportives