ATLr Carreras en Recta

 

 

1 GRANDÀRIA DE LA PISTA

La grandària reglamentària d'una Recta per a Carreras és un rectangle que disposa d'una longitud i una amplària determinada en funció de la zona de sortides, de la màxima distància sobre la qual es competeixi, de la zona de frenada i del nombre d'atletes que simultàniament puguin competir.

Per a competicions s'exigeix un mínim de 6 carrers. Per a altres nivells (esport escolar, esport recreatiu) es pot disposar un mínim de 4 carrers. Quan la recta està integrada en la pista circular de 400 metres tindrà un mínim de 6 carrers, en Campionats nacionals i internacionals tindrà un mínim de 8 carrers. 

Les distàncies de les carreres en recta, tant per a competició a l'aire lliure com en pista coberta, es corresponen amb les categories segons els quadres següents:

CARRERAS EN RECTA (PISTA A l'aire lliure)
TIPUS Distància (m) CATEGORIA
HOMES DONES
LLISOS 100 Sènior, Promesa, Júnior, Juvenil, Cadet
80 Infantil
60 Aleví
50 Benjamí
TANQUES 110 Sènior, Promesa, Júnior, Juvenil ---
100 Cadet Sènior, Promesa, Júnior, Juvenil
80 Infantil Infantil

 

CARRERAS EN RECTA (PISTA COBERTA)
TIPUS Distància (m) CATEGORIA
HOMES DONES
LLISOS 60 Sènior, Promesa, Júnior, Juvenil, Cadet, infantil, Aleví
50 Benjamí
TANQUES 60 Sènior, Promesa, Júnior, Juvenil, Cadet, Infantil

 

En el quadre següent s'indiquen les dimensions de les rectes de velocitat de competició d'interior i d'exterior:

RECTA DE VELOCITAT ATLETISME
Distància DIMENSIONS (m)
LONGITUDS AMPLÀRIES
Zona de sortida Distància Zona frenada Total 4
carrers
6
carrers
8
carrers
60 3,00 60,00 15,00 /17,00 78,00/80,00 4,88 7,32 9,76
110 3,00 110,00 17,00 131,50

 

 

2 BANDES EXTERIORS I SEGURETAT

Per facilitar el desenvolupament de la competició i la seguretat dels atletes, es reservaran bandes mínimes d'espais lliures d'obstacles d'1,50 m d'amplària mínima en els laterals de la pista.

3 ALTURA LLIURE D'OBSTACLES

L'altura entre el paviment i l'obstacle més proper (línies elèctriques en instal·lacions a l'aire lliure; cara inferior de sostre, pengi de biga, lluminària, conducte d'aire condicionat, en instal·lacions cobertes) tant sobre la recta com sobre les bandes exteriors, haurà de quedar totalment lliure i tenir un mínim de 4 m.

4 ORIENTACIÓ SOLAR

L'eix longitudinal de les recta ha de coincidir amb l'adreça geogràfica N-NO (sortida), S-ES (arribada), admetent-se la seva variació dins de l'entorn comprès entre N i NO. Cal tenir en compte a més l'adreça dels vents dominants per no córrer en contra d'ells.

5 TIPUS DE PAVIMENT

La Recta disposarà d'un paviment de característiques normalment diferents a les de les seves bandes exteriors. La superfície a l'aire lliure haurà de ser completament plana, admetent-se per a l'evacuació superficial de les aigües un pendent transversal màxim de l'1 per 100 cap a l'interior i una altra longitudinal màxima (adreça de la carrera) de l'1 per 1000. El paviment haurà de tenir resolt el drenatge profund, així com no ser abrasiu ni lliscant i sí elàstic encara que dotat de seguretat a la trepitjada.

El paviment serà sintètic, prefabricat o “in situ”, sobre una base de zahorras (sorres i graves) de 15 cm d'espessor mínim i dues capes d'aglomerat asfàltic de 40 mm (ømàx. àrid: 20 mm) i 25 mm (ømàx. àrid: 5 mm) d'espessor mínim respectivament.

Complirà els següents requisits d'acord amb UNEIX 41958 IN “Paviments esportius”:

 

REQUISITS PAVIMENT ESPORTIU PER A PISTES D'ATLETISME
Absorció d'impactes
(Reducció de força)
50%≥RF≥35% Competicions àmbit internacional i nacional
35%≥RF≥20% Competicions àmbit regional, local, recreatiu, escolar
Deformació StV≤3mm
Fricció 0,5≤µ
Planeidad Diferències de nivell inferiors a 3 mm mesurats amb regla de 3 m (1/1000)
Pendents Pendent radial màxim 1:250
Resistència a impactes Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm per a impactes de 8 Nm
Resistència a claus* Màxima perduda de pes 10 %
Resistència a tracció Paviments porosos: ≥ 400 kPa
Paviments no porosos: ≥ 500 kPa
Allargament de trencament (Er): ≥ 40%
Espessors 12 mm; pista
20 mm; zones de salt (perxa, longitud, altura, triple salt) llançament de javelina i fossat de la ria

* Reglamentàriament la sola i el taló de les sabatilles podran tenir fins a un màxim d'11 claus. Per a paviments sintètics la part del clau que sobresurti de la sola o taló no ha d'excedir de 9 mm, excepte para salt d'altura i llançament de javelina que no excedirà de 12 mm. El diàmetre màxim dels claus serà de 4 mm. En un altre tipus de paviments la màxima longitud del clau serà de 25 mm i el diàmetre màxim serà de 4 mm.

 

 

Si s'utilitzen paviments de caràcter transportable (estores, rotllos sintètics o de cautxú...), els seran aplicable totes les disposicions anteriors quant a pendents (prenent la cara superior dels rotllos) i les restants característiques.

6 IL·LUMINACIÓ

La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no provoqui enlluernament d'atletes, jutges ni espectadors. Complirà la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives” i comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació:

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ
ATLETISME a l'exterior (totes les activitats)
NIVELL DE COMPETICIÓ Iluminancia horitzontal
I med (lux) Uniformitat
I min/ Emed
Competicions internacionals i nacionals 500 0,7
Competicions regionals i locals, entrenament alt nivell 200 0,5
Entrenament, esport escolar i recreatiu 100 0,5

 

La il·luminació vertical en la línia d'arribada haurà de ser de 1000 lux per a l'equip de foto-finish.

Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical d'almenys 1.000 lux i d'1.400 lux en competicions internacionals, no obstant aquest valor pot augmentar amb la distància de la càmera a l'objecte. Per a major informació quant a iluminancia vertical, uniformitat, temperatura de color i índex de rendiment de color ha de consultar-se la norma citada.

7 TRAÇAT DE LA RECTA

El traçat de la recta es realitzarà d'acord amb els dibuixos 

L'amplària de les línies serà de 5 cm a excepció dels traços de col·locació de les tanques que seran d'1,5 cm d'amplària.

Totes les línies formen part de les superfícies que delimiten a excepció de la “línia d'arribada” i dels “traços de col·locació de les tanques”. El color de les línies serà blanc, a excepció de les “línies de sortida” intermèdies i dels “traços de col·locació de les tanques” que seran d'un altre color. El marcatge de les línies sobre paviments sintètics ha de quedar perfectament adherit, ser de caràcter permanent, així com enrasar amb la superfície.

Del traçat complet poden especificar-se els següents detalls:

7a) Vorada: La vora o boga interior (el situat a l'esquerra de l'atleta que corre) serà una línia blanca de 5 cm d'amplària i quan la recta es troba integrada en la pista en anell, anirà proveït d'un encintat o vorada d'alumini o d'un altre material apropiat, d'aproximadament 5 cm d'altura i un mínim de 5 cm d'amplària, col·locat horitzontalment en tota la seva longitud. En qualsevol cas, la pista haurà d'estar limitada tant interior com exteriorment per sengles vorades de formigó o un altre material apropiat que limitessin la caixa de la pista (vorades enrasades). Vegeu la norma NIDE d'Atletisme carreres en pista ATL pt.

7b) Línies de sortida i d'arribada: La sortida de cada distància a recórrer i l'arribada de totes elles, es tracessin perpendicularment a la línia o vorada interior. Seran contínues, tindran els seus extrems en les “línies interior i exterior” i seran d'una longitud coincident amb l'amplària de la recta. Cada distància a recórrer es mesurarà incloent completa la “línia de sortida” i sense incloure el grossor de la “línia d'arribada”.

Per ajudar a l'alineació de l'equip de Foto-Finish i per facilitar la lectura de la pel·lícula de Foto-Finish les interseccions de les línies dels carrers amb la línia d'arribada estaran pintades en color negre amb un disseny adequat.

7c) Línia límit de passadís o carrer: La línia límit de cada passadís es traçarà paral·lelament a la vorada o línia interior a una distància determinada multiplicant el nombre de carrers que la separin d'aquesta vorada per l'amplària d'un carrer. Cada participant disposarà d'un passadís independent per realitzar tota la seva carrera, d'un ample d'1,22 m (± 0,01 m), inclosa la línia limiti situada a la dreta en adreça de carrera.

7d) Zona de frenada: Més enllà de la “línia d'arribada” en adreça de carrera, existirà una zona en la qual el corredor una vegada travessada l'arribada podrà decelerar en un espai suficient. Aquesta zona haurà de tenir una longitud mínima de 12,50 m en instal·lacions dedicades a esport escolar i recreatiu, en atletisme d'interior la longitud mínima serà de 15,00 m. La longitud idònia de la zona de frenada és de 17 m.

7i) Zona d'arribada: Per facilitar la visió de l'arribada per part d'espectadors, periodistes i jutges, és optatiu el traçat en els últims 5 m de carrera d'una “graella” d'arribada composta per una sèrie de línies paral·leles a la “línia d'arribada”.

Poden traçar-se cinc línies contínues separades 1 m entre si i amb la línia d'arribada o bé quatre línies (tres contínues i una discontínua) separades 5, 3, 2 i 1m de l'arribada. Els carrers poden estar senyalitzades amb nombres d'altura mínima de 0,50 m llegits en l'adreça de la carrera.

7f) Traços de col·locació de tanques: Es traçaran perpendicularment a les “línies límit de passadís” els traços que indiquen la col·locació de les tanques per a les diferents categories. Aquests traços tindran 1,5 cm d'amplària i sobresortiran a banda i banda de cada “línia límit de passadís” una longitud de 10 cm. La distància exacta a la qual haurà de col·locar-se cada tanca, vindrà determinada per la vora d'aquest traç situat més prop de la “línia de sortida”. Cada categoria d'edat té establerta una distància de carrera determinada, així com ell numero de tanques a passar, la seva altura i les distàncies intermèdies possibles; tot això pot trobar-se en els quadres següents per a competicions a l'aire lliure:

CARRERAS DE TANQUES A l'aire lliure - HOMES
CATEGORIES ESPECIFICACIONS
Distància de la
carrera
(m)
Nº de
tanques
Altura de
les tanques
(m)
Distàncies (m)
De sortida a 1ª
tanca
Entre tanques D'última
tanca a meta
Sènior,
Promesa, Júnior
110 10 1,067 13,72 9,14 14,02
Juvenil 110 10 1,00 /0,914 13,35 / 13,72 8,90 / 9,14 16,55 / 14,02
Cadet 100 10 0,914 13,00 8,50 10,50
Infantil 80 8 0,84 12,30 8,20 10,30

 

CARRERAS DE TANQUES A l'aire lliure - DONES
CATEGORIES ESPECIFICACIONS
Distància de la
carrera
(m)
Nº de
tanques
Altura de
les tanques
(m)
Distàncies (m)
De sortida a 1ª
tanca
Entre tanques D'última
tanca a meta
Sènior,
Promesa, Júnior
100 10 0,84 13,00 8,50 10,50
Juvenil, Cadet 100 10 0,762 13,00 8,50 10,50
Infantil 80 8 0,762 12,30 8,20 10,30

 

En els quadres següents s'indiquen les especificacions per a competicions en pista coberta:

 

CARRERAS DE TANQUES PISTA COBERTA - HOMES
CATEGORIES ESPECIFICACIONS
Distància
de la
carrera
(m)
Nº de
tanques
Altura de
les tanques
(m)
Distàncies
(m)
De sortida a
1ª tanca
Entri
tanques
D'última
tanca a meta
Sènior, Promesa,
Junior
60 5 1,067 13,72 9,14 9,72
Juvenil 60 5 1,00/ 0,914 13,35 8,90 11,05
Cadet 60 5 0,914 13,00 8,50 13,00
Infantil 60 5 0,84 12,30 8,20 14,90

 

CARRERAS DE TANQUES PISTA COBERTA - DONES
CATEGORIES ESPECIFICACIONS
Distància
de la
carrera
(m)
Nº de
tanques
Altura de
les tanques
(m)
Distàncies
(m)
De sortida a
1ª tanca
Entri
tanques
D'última
tanca a meta
Sènior, Promesa,
Junior, Juvenil
60 5 0,84 13,00 8,50 13,00
Cadet 60 5 0,762 13,00 8,50 13,00
Infantil 60 5 0,762 12,30 8,20 14,90

 

 

Un esquema de la col·locació de les tanques en competicions a l'aire lliure i en pista coberta es troben en els dibuix 

 

8 ELS PALS D'ARRIBADA

Indicaran les extremitats de la línia d'arribada. Seran de construcció rígida, blancs, estant situats a 30 cm. com a mínim cap a fora de cada extrem d'aquesta línia.

Mesuraran aproximadament 1,40 m d'altura, 8 cm d'amplària i 2 cm de gruix. La seva utilització no ha d'interferir, si escau, amb l'equip de foto-finish.

La fixació al sòl haurà de ser preferentment mitjançant un tub d'ancoratge amb tapa de la profunditat d'empotramiento que proporcioni la rigidesa del pal adequada.

Tret que el jutge d'arbitro el trobi contraproduent, a causa de l'adreça i la velocitat del vent, es tendirà un fil de llana a través de la pista entre els dos pals d'arribada i subjecte a ells, a 1,22 m del sòl, amb la finalitat d'ajudar a la classificació dels participants. Se situarà exactament per sobre de la vora de la línia d'arribada més proper a la sortida 

9 ELS TACS DE SORTIDA

Els tacs de sortida són els dispositius utilitzats pels corredors per realitzar les sortides en les proves de velocitat. Els tacs de sortida podran ser propietat particular o subministrats per l'organitzador de competicions o propietari d'instal·lacions, segons els casos. De qualsevol manera, hauran de ser de constitució absolutament rígida i sense que proporcionin cap avantatge irregular tant al competidor, com a molèsties als restants corredors. Els tacs hauran de poder retirar-se ràpidament i amb facilitat del paviment al com estaran clavats per un nombre de puntes determinat, de manera que causin el menor dany possible; tant aquest nombre com la longitud i espessor d'aquestes puntes dependran del tipus de paviment de la pista. L'ancoratge no podrà permetre moviment algun durant la sortida.

Si els tacs són subministrats pels organitzadors hauran de complir les següents disposicions: Estaran constituïts per dues plaques contra les quals els peus de l'atleta recolzen en la posició de sortida. Aquestes plaques estaran muntades sobre una estructura rígida que no haurà d'obstaculitzar a l'atleta quan deixi els tacs en la sortida. Les plaques podran tenir una inclinació regulable i ser planes o lleugerament còncaves en sentit de carrera. La superfície d'aquestes plaques haurà d'estar preparada per acomodar els claus de les sabatilles de l'atleta, bé sigui amb ranures o esquerdes, en les superfícies en què es col·loca el peu o cobrint aquella amb un material apropiat que permeti l'ocupació de sabatilles amb claus. Els atletes competidors en Campionats del Món, Jocs Olímpics, Copes del Món, Campionats d'Àrea, Jocs d'Àrea, Copes d'Àrea, trobades entre dues o mes Federacions Nacionals, podran utilitzar solament els tacs subministrats pels organitzadors.

En Campionats del Món, Jocs Olímpics, Copes del Món, Campionats d'Àrea, Jocs d'Àrea, Copes d'Àrea, els tacs de sortida han d'estar connectats a un dispositiu que detecti les sortides falses. El Jutge de sortides i/o un adjunt hauran de portar auriculars que li permeti escoltar clarament un senyal acústic provinent de l'aparell de control cada vegada que detecti una sortida falsa (per exemple quan el temps de reacció és inferior a 100/1000 de segon) amb la finalitat de confirmar que atleta/s és/són responsable/s de la sortida falsa. Aquest sistema ha d'haver estat aprovat per la IAAF (Associació Internacional de Federacions d'Atletisme) o per la Real Federació Espanyola d'Atletisme.

Es recomana que el dispositiu de detecció de sortida falsa s'utilitzi en qualsevol competició.

10 LES TANQUES

Les tanques són els obstacles que ha de franquejar l'atleta en especialitats denominades d'aquesta forma. El nombre d'elles, la seva altura i la seva col·locació a la recta està indicat en els dibuixos 

 

La tanca estarà constituïda pels següents elements:

- La base de metall o un altre material apropiat, protegit de la corrosió o no corrosiu, constituït per dos tubs paral·lels a l'adreça de la carrera, de longitud màxima 70 cm i un de transversal unint els extrems dels anteriors.

- Dos muntants verticals, també de metall o un altre material apropiat, protegit de la corrosió o no corrosiu, units als extrems ja citats dels tubs basi i d'altura graduable, segons la categoria que es disputi.

- Una travessa superior, de fusta o un altre material apropiat, pintada de blanc i negre o en altres colors que contrastin de manera que les franges blanques o més clares tinguin almenys 22,5 cm d'ample quedin en els extrems. Aquesta travessa tindrà una longitud de 118 a 120 cm, una amplària de 7 cm, i un gruix entre 1 i 2,5 cm.

Estarà fermament subjecta en les seves extremitats als muntants verticals i les seves vores exteriors estaran arrodonits. S'admet una tolerància de ± 3 mm en les altures reglamentàries per salvar les diferències o variacions de construcció. 

Les tanques se situaran sobre la pista de tal manera que els seus peus o bases quedin del costat pel qual s'apropen els competidors i es col·locarà de manera que la vora de la travessa mes proper al corredor que s'apropa coincideixi amb la marca sobre la pista mes propera a l'atleta. La seva massa total no serà inferior a 10 kg. Per derrocar-la caldrà exercir al centre de la vora superior una força mínima de 3,6 kg-força i màxima de 4 kg-força. S'adaptaran als dos tubs basi sengles contrapesos graduables, per mantenir aquesta magnitud d'embranzida en totes les categories. Per verificar la força de resistència de les tanques, es podrà utilitzar una balança amb ressorts aplicant la tracció al centre de la barra superior. Igualment es podrà utilitzar una corda proveïda d'un ganxo, que fixada a la barra superior, al punt mitjà, es farà passar per una corriola situada de forma adequada i es carregarà de pes.

Per homologar record mundials, continentals i nacionals, haurà d'utilitzar-se un joc de tanques complet que compleixi les especificacions citades.

11 LES ESCALES DE JUTGES I CRONOMETRADORES

Es reservarà a l'exterior de les bandes laterals l'espai necessari per a la situació de les escales en les quals es col·loquen els jutges d'arribada i els cronometradotes. Les escales es disposaran amb el seu eix central coincidint amb la línia d'arribada, en la seva prolongació i almenys a 5 m a cada laso de la vorada o línia lateral. Els jutges d'arribada se situaran tots a l'interior o a l'exterior i els cronometradotes sempre a l'exterior de la pista.

12 EQUIP TÈCNIC

12a) Anemòmetre:

Sempre que hagi de tenir-se en compte la velocitat del vent en una carrera, ha de preveure's l'existència d'un aparell de mesurament d'aquesta velocitat (anemòmetre) que se situarà en el punt mitjà de la recta (a 50 m de l'arribada), a un màxim de 2 m de separació de vorada o calli nº 1 i col·locat a una altura aproximada d'1,22 m . El registre de l'anemòmetre es farà en metres per segon i hauran d'estar certificats per un Organisme competent.

Es preveurà l'existència addicional d'una taula i una cadira perquè l'encarregat de l'anemòmetre va efectuar les oportunes anotacions.

12b) La Sortida:

En totes les carreres, el jutge de sortides haurà de donar-les mitjançant un tret de pistola o un altre aparell similar, utilitzant un micròfon per transmetre els seus ordenis per mitjà d'altaveus als participants que es troben situats a cada carrer. En defecte d'això, quan no pugui utilitzar aquest sistema de megafonia, efectuarà el tret col·locant-se aproximadament a la mateixa distància de cada atleta. Si el Jutge no pot col·locar-se en aquesta posició, si ho haurà d'estar la pistola o aparell utilitzat, donant-se el tret per contacte elèctric.

12c) Cronometro i Foto Finish:

Haurà d'emprar-se un sistema de cronometratge electrònic totalment automàtic en competicions internacionals i nacionals. El sistema utilitzat haurà de ser aprovat per la Real Federació Espanyola. d'Atletisme. El sistema haurà de ser totalment automàtic, quan sigui engegat per contacte amb la pistola del Jutge de sortides al moment del llampec de l'explosió i quan els temps i les posicions dels participants puguin ser visionats a la centena de segon sobre un film en moviment o fotografia (foto-finish). Pot utilitzar-se un sistema d'enregistrament en video que compleixi amb les característiques abans indicades, que utilitzi una càmera de video alineada amb la línia de meta, que produeixi almenys 50 fotogrames per segon i que porti incorporat un dispositiu de cronometratge que produeixi un registre d'1/50 de segon.

Han de preveure's conduccions enterrades mitjançant tubs de secció suficient per als cables de connexió dels equips de cronometratge i procesament de dades, amb les seves arquetes de registre, així com per a l'alimentació elèctrica d'aquests aparells, de manera que no sigui necessari col·locar cables superficials sobre la pista.