ATLj Atletismo Lanzamento de Xavelina

 

 

1 TAMAÑO DA ZONA DE LANZAMENTOS

A zona de lanzamento de xavelina componse do corredor de lanzamentos, do arco límite e do sector de caída do artefacto. O corredor terá unha lonxitude comprendida entre 30 e 36,50 m recomendándose non sexa nunca inferior a 33,50 m. O corredor deberá ter unha anchura de 4 m. O sector de caída da xavelina terá un ángulo de 29º aproximadamente e unha lonxitude ilimitada aínda que relacionada co nivel e categoría atlética dos lanzadores que concursan nel segundo o cadro seguinte. Véxanse debuxos 

 

 

ZONA DE LANZAMENTO DE XAVELINA
DIMENSIÓNS COMPETICIÓNS
NACIONAIS E
INTERNACIONAIS
REXIONAIS E
INFERIORES
LONXITUDE MÍNIMA SECTOR (m) 100 80

 

Na pista de atletismo constrúense xeralmente dúas zonas de lanzamento de xavelina, situadas no centro de cada un dos semicírculos e co corredor paralelo ás rectas. Se a lonxitude do corredor excede do espazo dispoñible no semicírculo, prolongarase a través da pista, para o que é necesario colocar un bordo desmontable. O sector de caída está situado para ambos os corredores no campo de herba ao interior da pista.

2 BANDAS EXTERIORES E SEGURIDADE

Para facilitar o desenvolvemento e a visión da competición por parte de atletas e espectadores, así como por medida de seguridade reservaranse bandas mínimas de espazos libres ao redor de todo o perímetro do sector de caídas. O espazo libre en torno ao corredor de lanzamento deberá ter unha anchura mínima de 2,50 m. O ángulo do sector de caídas (29º) debe estar complementado nos laterais por dous sectores circulares de 10º ata alcanzar un total de 49º, en cuxo espazo non deberá estar permitido o acceso das persoas non autorizadas durante o lanzamento por medida de seguridade, para evitalo é recomendable colocar un valo adicional de, polo menos, 1 m de altura ao exterior do sector.

3 ALTURA LIBRE DE OBSTACULOS

A altura entre o pavimento e o obstáculo máis próximo (liñas eléctricas en instalacións ao aire libre; cara inferior de teito, colgue de viga, luminaria, conduto de aire acondicionado, en instalacións cubertas) tanto sobre o campo como sobre as bandas exteriores deberá quedar totalmente libre e ter un mínimo de 12 m. En módulos cubertos de adestramento será suficiente a existencia desta altura libre no dez primeiros metros do sector caídas.

4 ORIENTACIÓN SOLAR

O eixo central do corredor de lanzamento e do sector de caídas debe estar comprendido na contorna limitada polas direccións xeográficas N-NE / SE-SO. É preciso ter en conta ademais a dirección dos ventos dominantes para o que debe posibilitarse o lanzamento tanto cara a NON-NE como SE-SO.

5 TIPO DE PAVIMENTO

O corredor de lanzamentos disporá dun pavimento de características distintas ás do sector de caídas e das súas bandas exteriores. O corredor de lanzamentos admitirá unhas pendentes máximas longitudinalmente (en dirección da carreira) do 1 por 1000 e lateralmente do 1 por 100, para posibilitar a drenaxe superficial das augas. O pavimento deberá ter resolto a drenaxe profunda das augas, así como non ser abrasivo nin deslizante e se elástico aínda que dotado de seguridade á pisada. A zona onde se producen o tres últimos pasos do lanzador, deberá ser especialmente resistente á acción dos seus cravos. O pavimento deportivo será sintético, prefabricado ou in situ, sobre unha base de zahorras (areas e gravas) de 15 cm de espesor mínimo e dúas capas de aglomerado asfáltico de 40 mm (ømáx. árido: 20 mm) e 25 mm (ømáx. árido: 5 mm) de espesor mínimo respectivamente. Véxase figura

Cumprirá os seguintes requisitos de acordo con UNE 41958 IN “Pavimentos deportivos”:

 

REQUISITOS PAVIMENTO DEPORTIVO PARA PISTAS DE ATLETISMO
Absorción de impactos
(Redución de forza)
50%≥RF≥35% Competicións ámbito internacional e nacional
35%≥RF≥20% Competicións ámbito rexional, local, recreativo, escolar
Deformación StV≤3mm
Fricción 0,5≤µ
Planeidad Diferenzas de nivel inferiores a 3 mm medidos con regra de 3 m (1/1000)
Pendentes Pendente máxima transversal 1%
Pendente máxima longitudinal 10/00
Resistencia a impactos Sen fisuras, gretas ou deformacións maiores de 0,5 mm para impactos de 8 Nm
Resistencia a cravos* Máxima perdida de peso 10 %
Resistencia a tracción Pavimentos porosos: ≥ 400 kPa
Pavimentos non porosos: ≥ 500 kPa
Alongamento de rotura (Er): ≥ 40%
Espesores 12 mm; pista
20 mm; zonas de salto (pértega, lonxitude, altura, triplo salto) lanzamento de xavelina e foso da ría

 

* Reglamentariamente a sola e o tacón das zapatillas poderán ter ata un máximo de 11 cravos.
Para pavimentos sintéticos a parte do cravo que sobresaia da sola ou tacón non debe exceder de 9 mm, excepto para salto de altura e lanzamento de xavelina que non excederá de 12 mm. O diámetro máximo dos cravos será de 4 mm. Noutro tipo de pavimentos a máxima lonxitude do cravo será de 25 mm e o diámetro máximo será de 4 mm.

O pavimento do sector de caídas e as súas bandas exteriores admitirá unhas pendentes máximas en dirección de lanzamento do 1 por 1000, para posibilitar a drenaxe superficial das augas. O pavimento deberá ter resolto a evacuación profunda das augas, así como ser un material o suficientemente deformable para que o impacto deixe pegada clara sen causar deterioracións irreparables e sen que teñan que deixar sinal as pisadas dos xuíces e competidores. O pavimento será de herba natural para competicións nacionais e internacionais, para outras competicións será preferiblemente de herba natural, na súa falta será de terra batida ou cinzas.

6 ILUMINACIÓN

A iluminación artificial será uniforme e de maneira que non provoque deslumbramiento de atletas, xuíces nin espectadores. Cumprirá a norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas” e contará cos seguintes niveis mínimos de iluminación:

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN
ATLETISMO ao exterior (todas as actividades)
NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal
E med (lux) Uniformidade
E min/ Emed
Competicións internacionais e nacionais 500 0,7
Competicións rexionais e locais, adestramento alto nivel 200 0,5
Adestramento, deporte escolar e recreativo 100 0,5

 

Nos lanzamentos de disco, martelo e xavelina deben tomarse precaucións para asegurar a seguridade das persoas, pois o obxecto lanzado pode saír da zona iluminada e resultar invisible en parte do seu voo.

Para retransmisións de TV cor e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical de polo menos 1.000 lux e de 1.400 lux en competicións internacionais, non obstante este valor pode aumentar coa distancia da cámara ao obxecto. Para maior información en canto a iluminancia vertical, uniformidade, temperatura de cor e índice de rendemento de cor debe consultarse a norma citada.

7 TRAZADO DA ZONA DE LANZAMENTOS

O trazado da zona de lanzamentos realizarase de acordo cos debuxos 

As zonas de lanzamento de xavelina deberán estar situadas con total independencia e distinta localización das restantes especialidades atléticas, fóra da posible e parcial superposición dos seus sectores de caída cos dos lanzamentos de peso, martelo e disco.

As zonas de lanzamento de xavelina porán estar constituídas por un único corredor e sector ou por varios corredores e sectores para permitir unha practica deportiva simultánea.

A anchura das liñas pintadas ou cintas existentes será de 5 cm, a excepción do arco límite sendo exteriores ás áreas que delimitan. A marcaxe das liñas sobre as bandas exteriores do corredor debe quedar perfectamente adherido, ser de carácter permanente así como enrasar coa superficie. A marcaxe das liñas ou cintas sobre o sector de caídas, debe quedar perfectamente adherido e ser de carácter móbil, a non ser que devandito sector sexa de carácter independente aos demais.

Do trazado completo pode especificarse os seguintes detalles:

7a) Corredor de lanzamentos: Será un rectángulo da anchura e a lonxitude indicada no punto1. O reformulo deste rectángulo deberá facerse por triangulación, de tal modo que na comprobación posterior das diagonais, estas coincidan. O corredor estará limitado por dúas “liñas laterais” paralelas de 5 cm de anchura, separados os seus bordos mais próximos a anchura do corredor indicada.

7b) Arco de lanzamentos e liñas laterais do sector: O sector de caídas estará limitado na súa zona de contacto co corredor mediante un “arco límite” e lateralmente por unhas “liñas laterais do sector” Ambas as liñas trázanse da forma seguinte: Trázase o eixo longitudinal do corredor e sector; determínase un punto A en o devandito eixo, situado a 8 m de distancia do final do corredor; facendo centro na trázase un arco de 8 m de radio ata que se produce a súa intersección coas “liñas laterais” do corredor, nos puntos B e C; este arco de circulo será unha pletina ou outro perfil metálico non oxidable ou protexido da corrosión, ou doutro material apropiado resistente á corrosión, unha escuadra de madeira ou simplemente unha liña pintada, de tal modo que a súa anchura sexa de 7 cm e que a súa cara superior enrase perfectamente co nivel do pavimento; a partir de cada extremo do arco trazarase unha liña en ángulo recto coas “liñas laterais” do corredor, cunha lonxitude de 0,750 m e unha anchura de 7 cm; únense os puntos B e C co centro do arco A e prolónganse tanto como se necesite para determinar a zona de caídas da xavelina, véxase debuxo 

A abertura do sector (separación recta entre os bordos interiores das “liñas laterais” do sector) correspondente a unha determinada distancia, deberá ser a que se obteña multiplicando esa distancia (R) polo factor ½ (R/2) segundo está indicado no debuxo 

7c) Liñas indicadoras de distancia: É optativo a marcaxe sobre a zona de caídas de determinadas liñas que indiquen distancias enteiras de lanzamento de 5 en 5 metros. Estas liñas serán arcos de circunferencia trazados con centro no circulo e con radios de 40-45-50-55 m...., para marcar esas distancias. Estes arcos facilitarán a apreciación visual das distancias por parte de lanzadores e espectadores.

8 BANDEIROLAS Ou INDICADORES

8a) Bandeirolas do sector: As bandeirolas do sector son os que rematarán os extremos das “liñas laterais do sector”. Serán enteiramente metálicos protexidos da corrosión, metal non oxidable ou doutro material apropiado. A bandeirola será rectangular, e dunhas dimensións aproximadas de 400 x 200 mm. A hasta terá 8 mm de diámetro, elevándose sobre o nivel do pavimento un mínimo de 600 mm. 

 

8b) Indicadores de distancia: Poden colocarse indicadores de distancia na intersección das “liñas laterais do sector” e das “liñas indicadoras de distancias”. Non están reglamentadas as súas características.

8c) Bandeirolas indicadoras: Segundo a categoría da competición debe sinalarse cunha bandeirola ou disco especial a distancia da marca vixente, xa sexa mundial, continental, nacional.

Así mesmo disporase unha bandeirola ou indicador distintivo para sinalar o mellor lanzamento de cada concursante, debendo colocarse ao longo dunha liña ou cinta ao exterior das “liñas laterais do sector”.

9 XAVELINA

A xavelina comporase de tres partes principais: Unha cabeza, unha hasta e unha empuñadura de corda (encordadura). A hasta poderá ser compacta (maciza) ou oca e estará construída de metal ou outro material apropiado para formar un todo fixo e integrado. A hasta terá fixa a ela unha cabeza metálica terminando nunha punta aguda.

A superficie da hasta non levará nin ocos, nin protuberancias, nin ranuras, nin estrías, nin buracos, nin rugosidades e o acabado será liso e uniforme en toda a súa extensión. A cabeza estará construída totalmente de metal. Pode conter unha punta reforzada e soldada de aliaxe doutro metal ao final da cabeza con tal que toda a cabeza sexa lisa e uniforme ao longo de toda a súa superficie.

A encordadura, que deberá cubrir o centro de gravidade, non excederá do diámetro da hasta en máis de 8 mm. Pode ter unha superficie de deseño regular non deslizante, pero sen correas, muescas nin incisiones de ningunha clase. A encordadura será de grosor uniforme.

A sección transversal da xavelina deberá ser uniformemente circular dun a outro extremo. O diámetro máximo da hasta deberá estar inmediatamente diante da encordadura. A parte central da hasta, incluída a que se acha baixo a encordadura, pode ser cilíndrica ou lixeiramente en diminución cara á cola, pero a redución do diámetro desde inmediatamente diante da encordadura ata inmediatamente detrás non pode, en ningún caso, exceder de 0,25 mm.

Desde a encordadura, o diámetro da xavelina deberá diminuír regularmente cara á punta dianteira e cara á cola na parte traseira. O perfil longitudinal desde a encordadura ata a punta de diante e ata a cola deberá ser recto ou lixeiramente convexo e non poderá ter ningunha alteración brusca no diámetro dun extremo ao outro, excepto inmediatamente detrás da cabeza e diante e detrás da encordadura, en toda a lonxitude da xavelina. Na parte de atrás da cabeza, a redución do diámetro non pode exceder de 2,5 mm e este cambio no requisito do perfil longitudinal non pode estenderse en mais de 300 mm detrás da cabeza.

Aínda que a sección transversal deberá ser circular, permítese unha diferenza máxima do 2% entre o diámetro maior e menor. O valor medio destes dous diámetros terá que corresponder ás especificacións dunha xavelina circular.

A forma do perfil longitudinal pode ser rápida e facilmente comprobada utilizando o bordo dunha regra de metal de, polo menos 50 cm de longo e dous aparellos calibradotes de 0,20 mm e 1,25 mm de groso. Para as seccións do perfil lixeiramente convexas, o bordo recto virará mentres está en firme contacto cunha curta sección da xavelina. Para as seccións rectas do perfil, co bordo recto mantido firmemente contra el, será imposible introducir o calibre de 0,20 mm entre a xavelina e o bordo recto, en parte algunha de toda a lonxitude de contacto. Isto non deberá aplicarse inmediatamente detrás do empalme entre a cabeza e a hasta. Neste punto terá que ser imposible introducir o calibrador de 1,25 mm.

A xavelina non deberá ter partes movibles ou outros dispositivos que durante a acción do lanzamento puidesen cambiar o seu centro de gravidade ou as súas características de lanzamento.

A diminución do grosor da xavelina ata a punta da cabeza metálica será de tal forma que o ángulo da punta non será maior de 40º. O diámetro nun punto a 150 mm da punta non deberá exceder do 80% do diámetro máximo da hasta.

No punto medio entre o centro de gravidade e a punta da cabeza metálica, o diámetro non deberá exceder do 90% do diámetro máximo da hasta.

A diminución do grosor da xavelina ata a cola, será de tal forma que o diámetro no punto medio, entre o centro de gravidade e a cola, non deberá ser menor do 90% do diámetro máximo da hasta. Nun punto a 150 mm da cola, o diámetro non deberá ser menor do 40% do diámetro máximo da hasta. O diámetro da hasta ao final da cola non deberá ser menor de 3,5 mm.

 

 Cadro adxunto:

 

XAVELINA INTERNACIONAL
Lonxitudes (dimensións en mm)
Referencia Detalle HOMES MULLERES
Max. Min. Max. Min.
L0 Lonxitude Total 2.700 2.600 2.300 2.200
L1 Desde punta a C. de G. 1.060 900 920 800
½ LI Metade de L1 530 450 460 400
L2 Desde cola a C. de G. 1.800 1.540 1.500 1.280
½L2 Metade de L2 900 770 750 640
L3 Cabeza 330 250 330 250
L4 Empuñadura 160 150 150 140
Diámetros (dimensións en mm)
Referencia Detalle HOMES MULLERES
Max. Min. Max. Min.
D0 Ao comezo da empuñadura 30 25 25 20
D1 Ao final da empuñadura --- DO – 0,25 --- DO – 0,25
D2 A 150 mm da punta 0,8 DO --- 0,8 DO ---
D3 Ao final da cabeza --- --- --- ---
D4 Inmediatamente detrás da cabeza --- D3 – 2,5 --- D3 – 2,5
D5 Punto medio entre punta e C. de G. 0,90 DO --- 0,90 DO ---
D6 Sobre a empuñadura DO + 8 --- DO + 8 ---
D7 Punto medio entre cola e C. de G. --- 0,9 DO --- 0,9 DO
D8 A 150 mm da cola --- 0,4 DO --- 0,4 DO
D9 Na cola --- 3,5 --- 3,5

 

A xavelina terá unha masa segundo cada grupo de idade segundo indícase:

XAVELINA
Características CATEGORÍAS HOMES
Benjamín Alevín Infantil Cadete Xuvenil Junior Senior,
Promesa
Masa (g) 200
(pelota)
400 500 600 700 800
Características CATEGORÍAS MULLERES
Benjamín Alevín Infantil Cadete Xuvenil Junior Senior,
Promesa
Masa (g) 200
(pelota)
300
(pelota)
400 500 600

 

Ademais a xavelina axustarase ás especificacións seguintes:

XAVELINA
Masa mínima (g) (1) 600 700 800
Información para o fabricante: Oscilación ao prover a xavelina para a competición
Masa (g) 605
625
705
725
805
825
Lonxitude total (m) Mínimo 2,20 2,30 2,60
Máximo 2,30 2,40 2,70
Lonxitude da cabeza metálica (mm) Mínimo 250 250 250
Máximo 330 330 330
Distancia desde a punta da cabeza ata o centro de gravidade (m) Mínimo 0,80 0,86 0,90
Máximo 0,92 1,00 1,06
Diámetro da hasta na súa parte máis grosa (mm) Mínimo 20 23 25
Máximo 25 28 30
Anchura da empuñadura de corda (mm) Mínimo 140 150 150
Máximo 150 160 160

(1) Masa mínima para ser admitido en competición e aceptación dun record (incluída a empuñadura
de corda)

 

10 MOBILIARIO

Colocarase ao exterior das “liñas laterais” do corredor de lanzamentos o mobiliario necesario, para que os xuíces desenvolver o seu labor.