ATLd Lanzamento de Disco

 

1 TAMAÑO DA ZONA DE LANZAMENTO

A zona de lanzamento de disco componse do círculo de lanzamento inscrito nunha plataforma, unha gaiola protectora e o sector de caída do artefacto. O círculo terá un diámetro interior de 2,50 m (± 5mm).

O sector de caída do disco terá un ángulo de 34,92º e unha lonxitude ilimitada aínda que relacionada co nivel e categoría atlética dos lanzadores que concursan nel. Véxanse debuxos 

e o cadro seguinte:

ZONA DE LANZAMENTO DE DISCO
DIMENSIÓNS COMPETICIÓNS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS REXIONAIS E INFERIORES
LONXITUDE ÍNIMA SECTOR
(m)
80 60

 

O sector de caída pode trazarse con exactitude establecendo unha distancia de 12 m entre dous puntos situados sobre cada liña do sector a 20 m do centro do circulo. Por cada metro que se avance desde o centro do circulo, a distancia entre liñas do sector increméntase en 0,60 m. Véxase debuxo

2 BANDAS EXTERIORES E SEGURIDADE

Para facilitar o desenvolvemento e a visión da competición por parte de atletas e espectadores así como por medida de seguridade, reservaranse bandas mínimas de espazos libres en torno ao circulo e en todo o perímetro do sector de caídas. O espazo en torno ao círculo de lanzamento e á súa plataforma exterior deberá estar limitado por unha circunferencia concéntrica con aquel e de 10 m de diámetro. O
ángulo do sector de caídas (34,92º) debe estar complementado nos laterais por dous sectores circulares de 10º en cuxo espazo non deberá estar permitido o acceso a persoas non autorizadas durante o lanzamento por medida de seguridade, para evitalo é recomendable colocar un valo adicional de polo menos 1m de altura ao exterior do sector. Este valo serve tamén para deter artefactos deslizantes.

3 ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS

A altura entre o pavimento e o obstáculo máis próximo (liñas eléctricas en instalacións ao aire libre; cara inferior de teito, colgue de viga, luminaria, conduto de aire acondicionado en instalacións cubertas) tanto sobre a zona como sobre as bandas exteriores, deberá quedar totalmente libre e ter un mínimo de 12 m. En módulos cubertos de adestramento, será suficiente a existencia desa altura libre no dez primeiros metros do sector de caídas.

4 ORIENTACIÓN SOLAR

O eixo central do circulo de lanzamentos e do sector de caídas debe estar comprendido na contorna limitada polas direccións xeográficas NON-NE / SE-SO. É preciso ter en conta ademais a dirección dos ventos dominantes para o que debe posibilitarse o lanzamento tanto cara a NON-NE como SE-SO.

5 TIPO DE PAVIMENTO

O circulo de lanzamentos disporá dun pavimento de características distintas ás do sector de caídas e das bandas exteriores. O pavimento do circulo deberá ter resolto a drenaxe superficial e profunda das augas, así como ser rugoso e non deslizante, non abrasivo e consistente e dotado de seguridade á pisada, todo iso a fin de que sexa unha superficie adecuada ás evolucións dos lanzadores. O circulo estará normalmente formado por unha soleira de formigón de 25 N/mm2 de resistencia a compresión, armada con malla metálica e acabado ruleteado para que teña suficiente adherencia e conseguindo unha superficie horizontal e plana. Se se utiliza asfalto ou outro material, terá unhas características similares. No bordo do circulo disporanse tres tubos de desaugadoiro non corrosivos (por exemplo: tubos de latón ou PVC de 20 mm de diámetro) distribuídos uniformemente e a nivel da superficie do circulo de forma que cheguen ata a infraestrutura permeable ou estean conectados á rede de desaugadoiro.

O centro do circulo de lanzamentos desde o cal se medirán as distancias estará sinalizado e preferiblemente mediante un tubo de latón de 4 mm de diámetro interior colocado a nivel da superficie do circulo. Véxase figura

O pavimento do sector de caídas e as súas bandas exteriores admitirá unhas pendentes máximas en dirección de lanzamento do 1 por 1000, para posibilitar a evacuación superficial das augas. O pavimento deberá ter resolto a drenaxe profunda das augas, así como ser un material o suficientemente deformable para que o impacto deixe pegada clara, sen causar deterioracións irreparables e sen que teñan que deixar sinal as pisadas dos xuíces e competidores. O pavimento será de herba natural, preferiblemente, para competicións nacionais e internacionais, e para outras competicións, na súa falta, de terra batida ou cinzas.

6 ILUMINACIÓN

A iluminación artificial será uniforme e de maneira que non provoque deslumbramiento de atletas, xuíces nin espectadores. Cumprirá a norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas” e contará cos seguintes niveis mínimos de iluminación:

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN
ATLETISMO ao exterior (todas as actividades)
NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal
E med (lux) Uniformidade
E min/ Emed
Competicións internacionais e nacionais 500 0,7
Competicións rexionais e locais, adestramento alto nivel 200 0,5
Adestramento, deporte escolar e recreativo 100 0,5

 

 

Nos lanzamentos de disco, martelo e xavelina deben tomarse precaucións para asegurar a seguridade das persoas, pois o obxecto lanzado pode saír da zona iluminada e resultar invisible en parte do seu voo.

Para retransmisións de TV cor e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical de polo menos 1.000 lux e de 1.400 lux en competicións internacionais, non obstante este valor pode aumentar coa distancia da cámara ao obxecto. Para maior información en canto a iluminancia vertical, uniformidade, temperatura de cor e índice de rendemento de cor debe consultarse a norma citada.

7 TRAZADO DA ZONA

O trazado da zona de lanzamentos realizarase de acordo cos debuxos

As zonas de lanzamento de disco deberán estar situadas con total independencia e distinta localización das restantes especialidades atléticas, a excepción
da posible e parcial superposición dos seus sectores de caída cos dos lanzamentos de peso, martelo e xavelina.

As zonas de lanzamento de disco porán estar constituídas por un único circulo e sector ou por varios círculos e sectores para permitir unha practica deportiva simultánea, xeralmente inclúense dúas zonas de lanzamento para o disco nunha pista de atletismo, a localización na pista é xeralmente dentro dos semicírculos, preto dos extremos da recta oposta á meta, o sector de caída está situado na zona de herba do interior da pista.

A anchura das liñas (pintadas ou encaladas) ou cintas existentes será de 5 cm, sendo exteriores ás áreas que delimitan. A marcaxe das liñas sobre a plataforma do círculo debe quedar perfectamente adherido, ser de carácter permanente así como enrasar coa superficie. A marcaxe das liñas ou cintas sobre o sector de caídas, debe quedar perfectamente adherido e ser de carácter móbil, a non ser que devandito sector sexa de carácter independente aos demais.

Do trazado completo pode especificarse os seguintes detalles:

7a) Liña media do circulo: É a liña que limita a metade posterior do circulo. É perpendicular ao eixo central do sector caídas, coincidindo o seu bordo posterior co centro do circulo. A liña prolongarase e pintarase un mínimo de 75 cm ao exterior do circulo e a partir de ambos os extremos cunha anchura de 5 cm e de cor branca. Fóra da plataforma a liña poderá ser pintada, de madeira ou dalgún outro material apropiado.

7b) Liñas laterais do sector: O sector de caídas estará limitado lateralmente polas liñas laterais do sector. As liñas laterais do sector de caída poden trazarse con exactitude establecendo unha distancia de 12 m entre dous puntos situados sobre cada liña do sector a 20 m do centro do circulo. Por cada metro que se avance desde o centro do circulo, a distancia entre as liñas do sector incrementarase en 0,60 m. 

A abertura do sector (separación recta entre os bordos interiores das “liñas laterais”) correspondente a unha determinada distancia, deberá ser a que se obteña multiplicando esa distancia polo factor 0,60.

A zona de lanzamento de disco combínase normalmente coa de lanzamento de martelo, sendo diferente o diámetro do circulo de lanzamento (2,50 m para disco e 2,135 m para martelo) e a gaiola protectora.

7c) Liñas indicadoras de distancia: É optativo a marcaxe sobre a zona de caídas de determinadas liñas que indiquen distancias enteiras de lanzamento de 5 en 5 metros. Estas liñas serán arcos de circunferencia trazados con centro no do circulo e con radios de 30-35-40-45-50 m..... Estes arcos facilitarán a apreciación visual das distancias por parte de lanzadores e espectadores.

8 O CIRCULO

O disco deberá lanzarse desde un circulo das dimensións indicadas no punto 1. Véxase debuxo 

A circunferencia límite do circulo estará constituída por unha pletina de ferro, aceiro ou outro material, apropiado de espesor mínimo 6 mm.

A pletina estará normalmente formada por unha serie de pezas curvas para fixarse solidariamente á plataforma basee do círculo, de modo que as súas caras interiores constitúan unha circunferencia perfecta.

A pletina fixarase de forma que a súa cara superior estea ao mesmo nivel que o terreo exterior e 20 mm (± 6 mm) mais alto que a superficie interior do circulo. Esta pletina estará preparada para resistir todas as condicións climatolóxicas, debendo estar pintado de branco nas súas caras vistas. 

9 BANDEIROLAS Ou INDICADORES

9a) Bandeirolas do sector: As bandeirolas do sector son os que rematarán os extremos das “ liñas laterais do sector”. Serán metálicos protexidos da corrosión, metal non oxidable ou doutro material apropiado. A bandeirola será rectangular e dunhas dimensións aproximadas de 400 x 200 mm. A hasta terá 8 mm de diámetro, elevándose sobre o nivel do pavimento un mínimo de 600 mm. 

9b) Indicadores de distancia: Poden colocarse indicadores de distancia na intersección das “liñas laterais do sector” e das “liñas indicadoras de distancias”. Non están reglamentadas as súas características.

9c) Bandeirolas indicadoras: Segundo a categoría da competición, debe sinalarse cunha bandeirola ou disco especial a distancia do record vixente, xa sexa mundial, continental, nacional. Así mesmo disporase unha bandeirola ou indicador distintivo, para sinalar o mellor lanzamento de cada concursante, debendo colocarse ao longo dunha liña ou cinta ao exterior das “liñas laterais do sector”.

10 DISCO

O corpo do disco pode ser sólido ou oco e será de madeira ou outro material apropiado, cunha lamia ou anel de metal, o bordo do cal debe ser circular.

A sección transversal do bordo será redonda formando un verdadeiro circulo cun radio aproximado de 6 mm. Pode ter placas circulares metálicas incrustadas no centro das súas caras. Alternativamente, o disco pode estar construído sen as devanditas placas de metal con tal de que a área equivalente sexa plana e as medidas e peso total de disco correspondan ás especificacións. Ambas as caras do disco deberán ser idénticas e non presentarán muescas, puntas saíntes nin bordos cortantes. Terán perfil recto desde o comezo da curva da lamia ou anel ata un circulo dun radio 25 mm como mínimo e 28,5 mm como máximo desde o centro do disco.

O perfil do disco será deseñado da maneira seguinte: A partir do comezo da curva da lamia, o espesor do disco aumentará dunha maneira regular ata un espesor máximo D. O valor máximo obterase sobre unha distancia de 25 mm a 28,5 mm a partir do eixo E do disco. A partir deste punto ata o eixo E o espesor do disco será constante. As cotas superiores e inferiores do disco deben ser idénticas e o disco debe ser simétrico respecto ao eixo E no que concierne á rotación. O disco, incluíndo a superficie do anel, non terá rugosidade e o seu acabado será liso uniforme en todas as súas partes. 

As características do artefacto, segundo as distintas categorías por idades, débense axustar ao cadro seguinte:

 

O DISCO
HOMES
CARACTERISTICAS CATEGORIAS
Senior
Promesa
Junior Xuvenil Cadete
Masa (1) (g) 2.005
2.025
1.755
1.775
1.505
1.525
1.005
1.025
Masa mínima (2) (g) 2.000 1.750 1.200 1.000
Diámetro exterior do anel metálico (mm) Min. 219 210 200 180
Max. 221 212 202 182
Diámetro placas ou zona central plana (mm) Min. 50 50 50 50
Max. 57 57 57 57
Grosor placas ou zona central plana (mm) Min. 44 41 38 37
Max. 46 43 40 39
Grosor da lamia ou anel a 6mm do bordo (mm) Min. 12 12 12 12
Max. 13 13 13 13
MULLERES
CARACTERISTICAS CATEGORIAS
Senior
Promesa
Junior Xuvenil Cadete
Masa (1) (g) 1.005
1.025
Masa mínima (2) (g) 1.000
Diámetro exterior do anel metálico (mm) Min. 180
Max. 182
Diámetro placas ou zona central plana (mm) Min. 50
Max. 57
Grosor placas ou zona central plana (mm) Min. 37
Max. 39
Grosor da lamia ou anel a 6mm do bordo (mm) Min. 12
Max. 13
(1)Oscilación de masas permitida na fabricación para prover o disco para a competición.
(2)Masa mínima para a homologación de record

 

 

Para as categorías Infantil (800 g), Alevín (600 g) e Benjamín (600), homes e mulleres
a Real Federación Española de Atletismo desenvolveu unhas probas e un sistema de
competición alternativos.

11 A GAIOLA

Todos os lanzamentos deberán efectuarse desde o interior dunha “gaiola” para garantir a seguridade dos espectadores, xuíces e lanzadores. O deseño exacto da “gaiola” depende das características construtivas definidas polo fabricante a condición de que cumpran cos factores regulamentarios que a continuación se enumeran.

Devanditos factores están previstos cando a “gaiola” se atopa situada nun estadio con espectadores situados ao redor de todo o perímetro exterior da pista e cando no terreo interior se simultanean co lanzamento de disco, outras probas atléticas. Cando a “gaiola” ou “gaiolas”, atópese noutra situación, (normalmente zonas para adestramento de lanzamentos), poderá ser permitido un
deseño máis simple.

A “gaiola” terá que deseñarse, fabricarse e conservarse de tal forma que sexa capaz de deter un disco de 2 Kg movéndose a unha velocidade de ata 25 m/s. Así mesmo non deberá existir perigo de rebote nos elementos fixos da “gaiola” golpeando ao lanzador ou escapándose pola parte superior da “gaiola”. Doutra banda, ningún disco poderá abrirse camiño a través de calquera xunta da “gaiola” ou por baixo dos paneis desta.

11a) Dimensións da “gaiola”: A “gaiola” deberá ter na súa planta forma de Ou como se indica no debuxo 

A anchura da boca será de 6 m e estará situada a unha distancia de 7 m diante do centro do circulo de lanzamento. A altura da rede colgante ou dos paneis de rede será de 4 m como mínimo no seu punto mais baixo. A disposición dos paneis ou redes traseiros será talque atópense a un mínimo de 3 m desde o centro do círculo.

11b) A rede: A rede para a gaiola pode estar feita de corda de fibra natural ou sintética apropiada, ou alternativamente, de dúctil ou altamente tensible arame de aceiro. O tamaño máximo da malla deberá ser de 50 mm para o arame e 44 mm para a rede de corda.

A medida mínima do groso da malla ou arame depende da construción da gaiola, pero a forza de resistencia da corda ou cable á rotura deberá ser, como mínimo, de 40 kg. A fin de garantir a continua seguridade da gaiola, a rede de aceiro deberá inspeccionarse, polo menos, cada 12 meses. A inspección visual non é suficiente para a corda de fibra., no seu lugar, deberán intercalarse na rede polos fabricantes, varios anacos de mostras (chivatos) da corda estándar.

Un destes poderá quitarse e comprobarse cada 12 meses para garantir a continua resistencia da rede. A rede pode estar en seccións ou en forma continua suspendida dunha armazón ou estrutura ben apoiado e reforzado. É conveniente que a rede se poida elevar e baixar rapidamente. A rede estará suspendida sen tocar os puntos de apoio para que non poida ser golpeada por un artefacto lanzado.

11c) Estrutura: A estrutura da gaiola está formada xeralmente por postes ou soportes metálicos verticais, co fin de soster unha peza metálica nun plano horizontal que a 4 m de altura fixe os corpos ou paneis que constitúen a gaiola.

A estrutura será o suficientemente ríxida de modo que non se desvíe da súa posición debido ao peso da rede e/ou á forza do vento.

11d) Suxeición e Montaxe: A peza metálica sustentante irá unida solidariamente aos soportes. A fixación ao chan dos soportes deberá ser preferentemente mediante un tubo de ancoraxe con tapa, en dado de formigón e da profundidade de empotramiento (polo menos 30 cm) que proporcione a rixidez adecuada. Todo o conxunto da gaiola resistirá o pulo do vento.

11e) Pintado: Todos os elementos metálicos deberán estar preparados para resistir todas as condicións climatolóxicas ou serán de metal non oxidable e estarán pintados dunha cor que contraste perfectamente co fondo.

12 MOBILIARIO

Colocarase ao exterior da “gaiola” o mobiliario necesario para que os xuíces desenvolver o seu labor.