Enquesta d'hàbits esportius dels Espanyols 2005

Postmodernitat i Esport: Entre la Individualització i la Massificació

Enquesta hàbits esportius dels espanyols 2005

  • Manuel García Ferrando. Catedràtic de Sociologia. Universitat de València.

Amb la col·laboració tècnica de

  • Ramón Llopis Goig. Universitat de València.

Presentat al Consell Superior d'Esports          

23 Gener 2006

ÍNDEX

1. Acotacions teòriques i metodològiques a l'enquesta sobre els hàbits esportius de la població espanyola 2005                    
1.1. Introducció   
    1.2. Globalització, postmodernitat i esport              
            1.2.1. La transformació globalitzadora i complexa de l'esport    
            1.2.2. El local i el quotidià en l'esport contemporani 
            1.2.3. Valors materialistes i posmaterialistas en els hàbits    
                      esportius de la població
    1.3. Anotació metodològica

2. Temps lliure, activitats d'oci i esport
     2.1. Treball, temps lliure, oci i esport
             2.1.1. L'esport contemporani com a activitat de temps lliure   
                       d'índole física  i social
     2.2. El posicionament de l'esport entre les activitats de temps lliure:   
             el repte per aconseguir un espai social propi
     2.3. Freqüència de realització de les activitats de temps lliure:  
            activitats més desitjades 
     2.4. L'interès per l'esport: evolució històrica i distribució social

3. Les pràctiques esportives de la població espanyola: esports més practicats    
     3.1. La pràctica d'algun esport: evolució històrica dels hàbits
            esportius
     3.2. Perfil sociodemogràfic de la població practicant 
     3.3. Antecedents familiars de la pràctica esportiva
     3.4. Nivells de pràctica esportiva en les diferents Comunitats 
            Autònomes
     3.5. Freqüència amb la qual es practica esport 
     3.6. Caràcter competitiu o recreatiu de la pràctica esportiva
            3.6.1. Tipologia COMPASS de pràctica esportiva 

4. Els esports més practicats: el desfasament entre l'esport federat i l'esport  popular i recreatiu 
     4.1. Ordenació dels esports segons la seva freqüència de pràctica 
     4.2. Freqüència amb la qual es practiquen els diversos esports
     4.3. Ordenació de les federacions segons el nombre de llicències
            esportives
     4.4. Interès i satisfacció amb la pràctica esportiva: entre el desig
            i la realitat 

5.   La dimensió associativa de la pràctica esportiva 
      5.1. Formes associatives i no associatives 
             5.1.1. La pràctica esportiva individual i grupal d'esport 
      5.2. La pertinença a un club o associació esportiva i la pràctica 
            esportiva
             5.2.1. La pràctica esportiva i la participació en activitats
                       associatives 
             5.2.2. Distribució de l'associacionisme esportiu en les diferents
                        Comunitats Autònomes
      5.3. Motius de pertinença a clubs i altres associacions esportives
             5.3.1. Motius d'abandó i de no pertinença a associacions 
                      esportives
 
6. La dimensió valorativa i subjectiva de l'esport 
    6.1. Els objectius físics i esportius en el marc de les prioritats 
           valoratives modernes/postmodernes 
    6.2. Caràcter obert o restringit del que és esport  
    6.3. La diversitat de formes d'entendre l'esport 
    6.4. El que més i el que menys agrada de l'esport 
    6.5. Motius pels quals es practica o no esport 
           6.5.1. La influència del gènere, l'edat i la posició social en les
                     motivacions dels quals fan esport 
           6.5.2. Motius de pràctica esportiva segons tipus d'esport
                     practicat 
    6.6. Motius pels quals mai s'ha fet esport 
    6.7. L'abandó (temporal) de l'esport

7. Altres formes de pràctica esportiva: el passeig, la recreació en la Naturalesa i l'esport per a tots  
    7.1. El passeig com a activitat física d'esbarjo 
    7.2. Esport, turisme i recreació en la Naturalesa 
            7.2.1. La creació d'espais naturals amb finalitats recreatives 
    7.3. L'esport per a tots. Abast de la seva pràctica 
    7.4. L'activitat física de la població laboral i la forma física
          dels espanyols 

8. La percepció de la pràctica esportiva a Espanya i la temàtica de les instal·lacions esportives 
    8.1. Opinió sobre l'esport que es practica a Espanya 
    8.2. Educació física i esport per tots enfront de l'esport de 
           competició: un conflicte d'interessos? 
           8.2.1. Valoració de la importància de l'educació física i 
                      l'esport a Espanya 
           8.2.2. La comparació dels diferents tipus d'esport en
                     Espanya 
           8.2.3. Imatge de les Administracions Públiques de l'esport
    8.3. La temàtica de les instal·lacions esportives 
           8.3.1. Tipus d'instal·lacions que utilitzen els practicants de
                    esport 
           8.3.2. Proximitat de les instal·lacions esportives al lloc
                     de residència 
           8.3.3. Percepció de les instal·lacions disponibles
                     i avaluació de   noves necessitats
           8.3.4. Imatge de les instal·lacions esportives de caràcter públic 

           8.3.5. Serveis esportius municipals més utilitzats i
                     més necessitats 

9. L'esport com a consum i espectacle de masses 
    9.1. Els fills i l'esport d'alta competició com a referent ideal
    9.2. Mitjans de comunicació, televisió i esport: l'audiència de 
            programes esportius 
           9.2.1. Lectura de periòdics i revistes esportives  
    9.3. L'assistència a espectacles esportius
           9.3.1. Accionistes i socis de clubs esportius professionals
    9.4. L'equipament esportiu de les llars espanyoles 
    9.5. L'ús de productes estimulants i dietètics
           9.5.1. La difusió del dopatge i productes estimulants en 
                      gimnasos i altres centres esportius 
           9.5.2. L'ús de medicaments i suplements dietètics para 
                     millorar la pràctica física i esportiva 

10. Una reflexió final: els condicionants de les pràctiques esportives en els començaments del segle XXI 

Bibliografia