Enquisa de hábitos deportivos dos Españois 2005

Posmodernidad e Deporte: Entre a Individualización e a Masificación

Enquisa hábitos deportivos dos españois 2005

  • Manuel García Ferrando. Catedrático de Socioloxía. Universidade de Valencia.

Coa colaboración técnica de

  • Ramón Llopis Goig. Universidade de Valencia.

Presentado ao Consello Superior de Deportes          

23 Xaneiro 2006

ÍNDICE

1. Anotacións teóricas e metodolóxicas á enquisa sobre os hábitos deportivos da poboación española 2005                    
1.1. Introdución   
    1.2. Globalización, posmodernidad e deporte              
            1.2.1. A transformación globalizadora e complexa do deporte    
            1.2.2. O local e o cotián no deporte contemporáneo 
            1.2.3. Valores materialistas e posmaterialistas nos hábitos    
                      deportivos da poboación
    1.3. Apuntamento metodolóxico

2. Tempo libre, actividades de lecer e deporte
     2.1. Traballo, tempo libre, lecer e deporte
             2.1.1. O deporte contemporáneo como actividade de tempo libre   
                       de índole física  e social
     2.2. O posicionamento do deporte entre as actividades de tempo libre:   
             o reto por conseguir un espazo social propio
     2.3. Frecuencia de realización das actividades de tempo libre:  
            actividades máis desexadas 
     2.4. O interese polo deporte: evolución histórica e distribución social

3. As prácticas deportivas da poboación española: deportes máis practicados    
     3.1. A práctica dalgún deporte: evolución histórica dos hábitos
            deportivos
     3.2. Perfil sociodemográfico da poboación practicante 
     3.3. Antecedentes familiares da práctica deportiva
     3.4. Niveis de práctica deportiva nas diferentes Comunidades 
            Autónomas
     3.5. Frecuencia coa que se practica deporte 
     3.6. Carácter competitivo ou recreativo da práctica deportiva
            3.6.1. Tipoloxía COMPASS de práctica deportiva 

4. Os deportes máis practicados: o desfasamento entre o deporte federado e o deporte  popular e recreativo 
     4.1. Ordenación dos deportes segundo a súa frecuencia de práctica 
     4.2. Frecuencia coa que se practican os diversos deportes
     4.3. Ordenación das federacións segundo o número de licenzas
            deportivas
     4.4. Interese e satisfacción coa práctica deportiva: entre o desexo
            e a realidade 

5.   A dimensión asociativa da práctica deportiva 
      5.1. Formas asociativas e non asociativas 
             5.1.1. A práctica deportiva individual e grupal de deporte 
      5.2. A pertenza a un club ou asociación deportiva e a práctica 
            deportiva
             5.2.1. A práctica deportiva e a participación en actividades
                       asociativas 
             5.2.2. Distribución do asociacionismo deportivo nas diferentes
                        Comunidades Autónomas
      5.3. Motivos de pertenza a clubs e outras asociacións deportivas
             5.3.1. Motivos de abandono e de non pertenza a asociacións 
                      deportivas
 
6. A dimensión valorativa e subxectiva do deporte 
    6.1. Os obxectivos físicos e deportivos no marco das prioridades 
           valorativas modernas/posmodernas 
    6.2. Carácter aberto ou restrinxido do que é deporte  
    6.3. A diversidade de formas de entender o deporte 
    6.4. O que máis e o que menos gusta do deporte 
    6.5. Motivos polos que se practica ou non deporte 
           6.5.1. A influencia do xénero, a idade e a posición social nas
                     motivacións dos que fan deporte 
           6.5.2. Motivos de práctica deportiva segundo tipo de deporte
                     practicado 
    6.6. Motivos polos que nunca se fixo deporte 
    6.7. O abandono (temporal) do deporte

7. Outras formas de práctica deportiva: o paseo, a recreación na Natureza e o deporte para todos  
    7.1. O paseo como actividade física de recreo 
    7.2. Deporte, turismo e recreación na Natureza 
            7.2.1. A creación de espazos naturais con fins recreativos 
    7.3. O deporte para todos. Alcance da súa práctica 
    7.4. A actividade física da poboación laboral e a forma física
          dos españois 

8. A percepción da práctica deportiva en España e a temática das instalacións deportivas 
    8.1. Opinión sobre o deporte que se practica en España 
    8.2. Educación física e deporte para todos fronte ao deporte de 
           competición: un conflito de intereses? 
           8.2.1. Valoración da importancia da educación física e 
                      o deporte en España 
           8.2.2. A comparación dos diferentes tipos de deporte en
                     España 
           8.2.3. Imaxe das Administracións Públicas do deporte
    8.3. A temática das instalacións deportivas 
           8.3.1. Tipo de instalacións que utilizan os practicantes de
                    deporte 
           8.3.2. Proximidade das instalacións deportivas ao lugar
                     de residencia 
           8.3.3. Percepción das instalacións dispoñibles
                     e avaliación de novas   necesidades
           8.3.4. Imaxe das instalacións deportivas de carácter público 

           8.3.5. Servizos deportivos municipais máis utilizados e
                     máis necesitados 

9. O deporte como consumo e espectáculo de masas 
    9.1. Os fillos e o deporte de alta competición como referente ideal
    9.2. Medios de comunicación, televisión e deporte: a audiencia de 
            programas deportivos 
           9.2.1. Lectura de xornais e revistas deportivas  
    9.3. A asistencia a espectáculos deportivos
           9.3.1. Accionistas e socios de clubs deportivos profesionais
    9.4. O equipamento deportivo dos fogares españois 
    9.5. O uso de produtos estimulantes e dietéticos
           9.5.1. A difusión do doping e produtos estimulantes en 
                      ximnasios e outros centros deportivos 
           9.5.2. O uso de medicamentos e suplementos dietéticos para 
                     mellorar a práctica física e deportiva 

10. Unha reflexión final: os condicionantes das prácticas deportivas nos comezos do século XXI 

Bibliografía