Subvencións a campos de fútbol

O Real Decreto 258/1998 de 20 de febreiro, de modificación parcial do Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, polo que se regula a distribución da recadación e premios nas Apostas Deportivas do Estado e outros xogos xestionados polo Organismo Nacional de Lotarías e Apostas Deportivas do Estado, e dítanse normas complementarias, asigna o 1 por 100 da recadación ao CSD con destino ao fútbol non profesional.

O artigo quinto do Real Decreto antes citado especifica que este importe do 1 por 100 debe ser destinado polo CSD ao fomento do fútbol non profesional de acordo cos criterios obxectivos que determine este organismo

O CSD considera que os programas da RFEF vinculados ao fútbol non profesional son o destino adecuado para os créditos cuxa financiamento se orixina polo disposto no artigo quinto do R.D. 258/1998, de 20 de febreiro antes citado.

Os orzamentos do CSD para o ano contemplan dúas subvencións nominativas para a RFEF, a primeira para programas de actividades do fútbol non profesional, e a segunda para obras e equipamentos do fútbol non profesional.

De conformidade co disposto no artigo 22.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, desenvolvido polo artigo 65 do Real Decreto 887/2006, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Xeral de Subvencións, a articulación destas subvencións realízase mediante o instrumento xurídico do Convenio, como medio para a fixación dos criterios e o establecemento dos programas deportivos que sexan obxecto de financiamento

Os programas que poden ser obxecto de financiamento con cargo aos fondos procedentes das Apostas Deportivas do Estado son:

2.1 Actuacións Deportivas

Estas actuacións realízanse pola propia RFEF, de acordo coa planificación aprobada pola Comisión Mixta que queda definida no Convenio e conforme ao calendario que na mesma establézase e aprobe.

Ditas actuacións estarán especificamente destinadas ao fútbol non profesional, e así, durante o exercicio 2009, estas actuacións terán por obxecto a realización de xornadas de reciclaxe, formación, actualización e perfeccionamento dos deportistas con proxección de futuro, así como actuacións similares destinadas aos colectivos de adestradores, médicos e árbitros e, en xeral, outras actividades destinadas á promoción do fútbol non profesional, e serán especificamente determinadas na Comisión Mixta.

Non obstante o anterior, dado o interese existente na potenciación do fútbol feminino, considerado o seu fomento como unha actuación de carácter estratéxico, dentro das anteriormente citadas distintas actuacións que no seo da Comisión Mixta decídase realizar, destinarase un mínimo de 107.000 € para a realización de actividades de fomento de Fútbol Feminino.

2.2. Instalacións deportivas afectadas ao fútbol non profesional.

Teñen por obxecto o relativo á construción, mellora, conservación, ampliación, remodelación das instalacións de titularidade pública ou federativa, nas que se realicen  actuacións de fomento do fútbol non profesional e especialmente competicións oficiais de fútbol non profesional que fosen organizadas directamente pola RFEF ou ben por outras institucións coa aprobación desta, e son especificamente determinadas na Comisión Mixta, en función do programa cuatrienal de actuación da RFEF e das solicitudes presentadas polos interesados, de acordo con criterios de interese deportivo, de vertebración territorial e natureza dos proxectos presentados.