Modalidades, agrupacións, federacións deportivas e SAD

Preguntas frecuentes que poidan xurdir sobre federacións e sociedades anónimas deportivas

Cales son os requisitos para a constitución e recoñecemento dunha Federación deportiva española?

O paso previo imprescindible á constitución e recoñecemento dunha Federación deportiva española é o recoñecemento da Modalidade Deportiva propósito da Federación. A aprobación de ambos os recoñecementos correspóndelle á Comisión Directiva do CSD, segundo establece o artigo 8, b) da Lei 10/1990, do Deporte

Unha vez aprobada unha nova Modalidade Deportiva polo C.S.D., os requisitos para a constitución e recoñecemento dunha Federación Deportiva Española atópanse establecidos no artigo 8 do Real Decreto 1835/1991, de 20 de decembro, sobre Federacións Deportivas Españolas e Rexistro de Asociacións Deportivas, cando se reúnan todos e cada un dos requisitos e condicións anteriormente indicados, poderase remitir a solicitude de recoñecemento Federación deportiva española á Comisión Directiva do C.S.D., xunto coa documentación acreditativa de todo o indicado anteriormente, para o seu estudo e aprobación, se procede.

 

Onde se inscribe ou rexistra un club deportivo?

Os clubs deportivos han de inscribirse no rexistro de entidades deportivas da Comunidade Autónoma onde teñan o seu domicilio social.

Onde se poden consultar as contas das Sociedades anónimas Deportivas?

A publicidade das contas anuais de todas as sociedades mercantís, entre as que se inclúen as sociedades anónimas deportivas, realízase a través do Rexistro mercantil, podendo ser solicitada copia das  mesmas no devandito rexistro.

Onde se poden consultar as estatísticas das Axudas ás Federacións deportivas españolas?

Os datos requiridos  pódense consultar nas estatísticas que se publican no portal do Consello Superior de Deportes (Outras estatísticas).

Onde se pode consultar a listaxe das Federacións deportivas españolas recoñecidas polo CSD?

A listaxe oficial das federacións recoñecidas polo CSD  coas súas direccións postais, ligazóns ás súas páxinas web e direccións electrónicas, pódese consultar na nosa páxina web,  na ligazón seguinte:

Federacións Españolas — Portal do Consello Superior de Deportes

Cal é o procedemento para recoñecer unha modalidade deportiva polo CSD?

O paso previo imprescindible á constitución e recoñecemento dunha Federación deportiva española é o recoñecemento da Modalidade Deportiva propósito da Federación. A aprobación de ambos os recoñecementos correspóndelle á Comisión Directiva do CSD, segundo establece o artigo 8, b) da Lei 10/1990, do Deporte.

Dado que os requisitos para o recoñecemento de Modalidade Deportiva non están determinados de forma exhaustiva na lexislación vixente, a Comisión Directiva do CSD vén esixindo para iso o cumprimento dunha serie de requisitos e criterios que se indican a continuación:

1. Por unha banda esíxese o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 8.1, do Real Decreto 1835/1991, de 20 de decembro, sobre Federacións Deportivas Españolas e Rexistro de Asociacións Deportivas, para a creación e constitución das Federacións deportivas españolas.

2. Por outra, que se cumpran os criterios contidos nos ditames técnicos sobre as diferenzas entre xogos e deportes para a delimitación do status de modalidade deportiva que, en resumo,  son os seguintes:

a) Debe tratarse dunha actividade física.

b) Dita actividade, ha de ter un claro carácter competitivo, entendendo como tal o enfrontamento, loita, combate, etc. entre dous ou máis individuos, no que cada un busca a vitoria sobre o adversario.

c) A competición ha de estar regulada, considerando como requisitos de tal regulación, entre outros: as regras da competición, número de participantes, terreo de xogo, equipamento, necesidade dunha arbitraxe cualificada.

d) Que a actividade obxecto de recoñecemento non estea baseada en xogos sedentarios de azar ou non competitivos na súa orixe.

e) Grao de implantación nacional determinándose a súa presenza organizada en Comunidades Autónomas, nº de clubs deportivos integrados e nº de practicantes (licenzas).

f) Existencia de Competicións Nacionais con definición do nº de competicións existentes, nº de edicións celebradas en cada unha delas, e nº de clubs deportivos e nº de persoas participantes nelas.

g) Existencia ou non de Federación Internacional que a regule con expresión de se está ou non recoñecida polo CIO e por AGFIS e o nº de países afiliados (total e de Europa).

h) Existencia de Competicións Internacionais con definición do nº delas, nº de edicións celebradas en cada unha delas e n° de países e de deportistas participantes en cada unha.

 

3. Por último débese indicar se a actividade obxecto de recoñecemento presenta ou non coincidencias significativas con outra Modalidade ou Especialidade xa recoñecida e se a súa práctica respecta ou non o medio ambiente e os valores éticos da sociedade.

Cando reúnan todos e cada un dos requisitos e condicións anteriormente indicados, poderá remitir a solicitude de recoñecemento da Modalidade Deportiva á Comisión Directiva do C.S.D., xunto coa documentación acreditativa de todo o indicado anteriormente, para o seu estudo e aprobación, se procede.

Unha vez aprobada a nova Modalidade Deportiva polo C.S.D., infórmolle que os requisitos para a constitución e recoñecemento dunha Federación Deportiva Española atópanse establecidos no artigo 8 do Real Decreto 1835/1991, de 20 de decembro, sobre Federacións Deportivas Españolas e Rexistro de Asociacións Deportivas, cando reúnan todos e cada un dos requisitos e condicións anteriormente indicados, poderá remitir a solicitude de recoñecemento Federación deportiva española á Comisión Directiva do C.S.D., xunto coa documentación acreditativa de todo o indicado anteriormente, para o seu estudo e aprobación, se procede.

Cales son os requisitos para a constitución e recoñecemento dunha Agrupación de clubs de ámbito estatal?

Os requisitos para a constitución e recoñecemento dunha Agrupación de clubs de ámbito estatal atópanse establecidos na Disposición Adicional Primeira do Real Decreto 1835/1991, de 20 de decembro, sobre Federacións Deportivas Españolas e Rexistro de Asociacións Deportivas.