O Consello de Ministros aproba o anteproxecto da nova Lei do Deporte

O texto, impulsado polo Ministerio de Cultura e Deporte a través do CSD, adapta o marco xurídico á nova realidade do sector deportivo español

Madrid, 20 de decembro de 2021.- El Consello de Ministros, a proposta do ministro de Cultura e Deporte, Miquel Iceta, aprobou hoxe o anteproxecto de Lei do Deporte. Trátase dunha proposta lexislativa impulsada a través do Consello Superior de Deportes (CSD) en cuxa elaboración participaron os diferentes ministerios vinculados á práctica deportiva, comunidades autónomas, federacións deportivas, sindicatos e os distintos axentes públicos e privados do ecosistema deportivo español.

El novo texto, pendente de aprobación no Congreso dos Deputados, busca actualizar a vixente lei de 1990 e adaptar o marco xurídico do deporte a unha contorna moito máis complexa, desenvolvido e profesionalizado que o de fai tres décadas.

El ministro de Cultura e Deporte, Miquel Iceta, destacou que se trata dunha lei que “avanza en valores” e valorou a súa necesidade, ao adaptarse á actividade deportiva actual, “que experimentou un crecemento exponencial nas últimas décadas”.

“El gran obxectivo é que siga crecendo a práctica deportiva. El deporte é unha contribución imprescindible para a saúde, para a cohesión e para o cambio de hábito da cidadanía”, destacou.

Entre as súas principais novidades, a proposta de Lei recoñece expresamente o dereito á actividade física e ao deporte como actividades esenciais; promove a igualdade e a inclusión en todos os niveis; dota de seguridade e estabilidade ás distintas figuras de persoas deportistas; actualiza o modelo das diferentes entidades; e unifica as funcións públicas e privadas das organizacións deportivas, regulando, entre elas, as competencias do propio Consello Superior de Deportes. Ademais da dimensión social, inclúe tamén aspectos como a transición ecolóxica e a innovación dixital no sector. 

El deporte como dereito

El artigo 2 do anteproxecto recolle unha das grandes novidades da Lei: a consideración do deporte como actividade esencial e o dereito á práctica deportiva. Segundo establécese, ambos deben ser obxecto de tutela polos poderes públicos, dotándoos da posibilidade de pór en marcha plans e políticas orientadas ao fomento da práctica deportiva, ademais de fixar as condicións mínimas de seguridade nos recintos deportivos e programas de colaboración con federacións.

La seguridade, xunto á igualdade, a coordinación entre administracións, o respecto ao medio ambiente e o xogo limpo son, de feito, os principios de ordenación deportiva do novo texto, que ten como obxectivo permitir o acceso ao deporte ao maior número de persoas, atendendo especialmente as necesidades dos colectivos cun maior risco de exclusión.

Igualdad, eixo prioritario

El anteproxecto de Lei parte da premisa de que o deporte non pode ser considerado un sector exclusivamente masculino que vete o acceso das mulleres a postos de responsabilidade. Para iso, establece medidas para que as entidades -públicas e privadas-, equilibren a presenza de mulleres os seus órganos directivos, como a obriga de federacións e ligas profesionais de realizar un informe anual en materia de igualdade, e de contar cun protocolo de prevención e actuación para situacións de discriminación, abusos e acoso sexual ou por razón de sexo, entre outras.

 

O texto tamén promove a igualdade na visibilidade dos eventos deportivos masculinos e femininos nos medios, velando ademais para que a representación mediática das mulleres estea libre de cosificación sexual e de estereotipos sexistas.

En canto ás deportistas, a nova Lei busca reducir a diminución de dereitos das mulleres ao quedar embarazadas –tales como a perda do voto en asembleas, a dificultade para conciliar e a reincorporación tras a maternidade- mantendo o voto nas asembleas xerais e conservando os seus dereitos como deportistas de alto nivel unha vez transcorrido este período.

A nova Lei tamén atende especificamente os dereitos das persoas LGTBI en dous sentidos: eliminando calquera clase de discriminación e promovendo que o acceso e a práctica deportiva realícese sempre con pleno respecto ao principio de igualdade.

Deporte máis inclusivo

O texto aprobado polo Goberno avanza así mesmo na promoción do deporte inclusivo e o practicado por persoas con discapacidade. Entre outras medidas, a lei promove a integración de todas as persoas deportistas baixo a mesma federación, facendo obrigatorio que as diferentes modalidades deportivas pasen a englobarse baixo unha única federación cando así o fixo a respectiva federación internacional. Para estes casos, establece unha representación ponderada nos órganos de goberno das federacións integradas.

De esta forma, a nova Lei trata de facer crecer o deporte inclusivo, garantir a participación de deportistas con discapacidade en competicións internacionais, consagrar a igualdade deste colectivo e ir da man do movemento deportivo internacional.

Regulación de deportistas e entidades

O anteproxecto de Lei regula tamén o status, dereitos e obrigas das persoas deportistas, pedra angular da nova norma. Establece, entre outras cousas, a definición de deportista profesional –dado de alta no correspondente réxime e que percibe ingresos pola súa práctica deportiva habitual- e non profesional –o que realiza a súa actividade dentro dunha entidade, pero sen categoría profesional-, e a de deportista de alto nivel e de alto rendemento (o primeiro cualificado polo CSD e o segundo, polas Comunidades Autónomas).

Como dereitos, destacan os aspectos relativos á representación e participación, a cobertura de saúde, un sistema de permisos e licenzas no ámbito escolar e laboral e o acceso a estudos e convenios con empresas e centros educativos para garantir unha carreira deportiva estable.  Pola súa banda, os deberes dos deportistas están principalmente orientados ao xogo limpo, a loita contra a fraude e a necesidade de proxectar unha imaxe positiva.

Respecto dos cambios nas obrigas das entidades deportivas, a nova Lei elimina a obriga de transformación en Sociedade anónima deportiva para participar en competicións profesionais e óptase por un modelo libre; e desaparece a obrigatoriedade do aval bancario do 15% do orzamento de gasto, podendo establecer os clubs a porcentaxe de aval que crean oportuno.

No ámbito das ligas profesionais, o texto establece medidas de gobernación e transparencia, e a obriga de contar con mecanismos de control económico.