Estrutura e Equipo directivo

Órganos reitores, organigrama, equipo directivo e Estatuto do CSD

  • A definición e competencias do Consello Superior de Deportes (CSD) veñen reguladas pola Lei do Deporte

  • Estrutura arbórea na que se mostra gráficamente a organización xerárquica do Consello Superior de Deportes

  • Organismo autónomo, adscrito ao Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes, que asume a xestión directa da política deportiva estatal.