FUT-7 Fútbol 7

 

 

 

 

 

 

0  AMBITO DE APLICACIÓN

 A presente Norma Regulamentaria é de aplicación en todos aqueles campos que se realicen total ou parcialmente con fondos do Consello Superior de Deportes para a práctica do fútbol-7 e para a celebración de competicións da Real Federación Española de Fútbol (RFEF). É competencia da devandita Federación deportiva a homologación de cada instalación para a organización de competicións oficiais de fútbol-7 a nivel nacional e internacional de seleccións nacionais. Este documento foi elaborado coa finalidade de normalizar os aspectos regulamentarios de toda instalación útil para a práctica dese deporte, para o que se tiveron en conta os Regulamentos Internacionais vixentes e someteuse a consulta da Real Federación Española de Fútbol.

 

1  TAMAÑO DO CAMPO

 O campo de xogo é un rectángulo de dimensións entre os límites que se indican a continuación:

DIMENSIÓNS DO CAMPO Lonxitude

(m)
Anchura

(m)

Máximo

65

45

Mínimo

50

30

2  BANDAS EXTERIORES E SEGURIDADE

Para facilitar o desenvolvemento do xogo e a seguridade por parte de xogadores, ao redor do campo de xogo haberá un espazo libre de obstáculos de 1,5 m de anchura como mínimo, ao exterior das liñas de banda e ao exterior das liñas de meta, co mesmo tipo de superficie deportiva que o terreo de xogo. É recomendable que o espazo libre tras as liñas de meta sexa de 2,50 m de anchura.

 

3  TRAZADO DO CAMPO

O trazado do campo de xogo será conforme coa figura

odas as liñas de marcas terán como máximo 12 cm de anchura e é recomendable que sexan como mínimo de 10 cm, de cor xeralmente branca de forma que se distingan claramente da cor do terreo de xogo. As marcas en ningún caso faranse mediante surcos no terreo de xogo.

Todas as liñas forman parte da superficie que delimitan.

As pinturas e substancias que se utilicen para a marcaxe do campo non conterán produtos químicos tóxicos para xogadores e mantedores do campo, só admitiranse produtos que o fabricante e provedor declaren como non tóxicos de acordo coa lexislación vixente e nos que se especifique a forma de uso, así como as proteccións requiridas no seu uso (luvas, protección dos ollos, lavado dos contactos coa pel, etc.). En calquera caso o cal (hidróxido de calcio) non se utilizará en ningún caso xa que pode causar queimaduras e irritacións graves na pel e os ollos en contacto con ela.

 

4  ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS

Será de 15 m como mínimo sobre o campo e as bandas exteriores de seguridade.

 

5  ORIENTACIÓN

O eixo longitudinal do campo será N-S preferentemente, admitíndose unha variación comprendida entre NE-SO e NON-SE.

 

6  ILUMINACIÓN

A iluminación artificial será uniforme e de maneira que non dificulte a visión dos xogadores, do equipo arbitral nin dos espectadores.

Contará cos seguintes niveis mínimos de iluminación horizontal, rendemento de cor e máximos de deslumbramiento (GR) na área de xogo, de acordo cos criterios da norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas”, os cales se indican a continuación:

 

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN FÚTBOL

(Exterior)

NIVEL DE COMPETICIÓN

Iluminancia horizontal

Rend.

Cor

(Ra)

GR

E med (lux) Uniformidade

E min/ Emed

Competicións internacionais e nacionais alto nivel

500

0,7

80

50

Competicións rexionais, adestramento alto nivel

200

0,6

60

50

Competicións locais, adestramento e recreativo

75

0,5

60

55

 

Para retransmisións de TV cor e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical en función da velocidade da acción e a dimensión do obxecto, na citada norma UNE-EN 12193, os deportes clasificáronse, nese sentido, en tres grupos A, B e C; o fútbol-7 non se cita, no entanto por analogía inclúese no mesmo grupo que o fútbol 11, o grupo B. O valor da iluminancia vertical varia coa distancia da cámara ao obxecto, para determinalo véxase o seguinte gráfico:

Nivel de iluminación vertical  a manter en función da distancia máxima de tiro das cámaras (UNE-EN-12193)

A iluminación debe conseguir un bo índice de reprodución cromática, para o que o seu rendemento de cor será Ra ≥ 60 como se indica na táboa anterior, no entanto recoméndase que sexa igual ou maior de 80. Así mesmo a temperatura de cor debe estar entre 4000º K e 6500ºK. Para televisión de alta definición (HD) os niveis son de maior esixencia.Os báculos ou as torres de iluminación non se colocarán en ningún caso nas bandas exteriores de seguridade, as cales estarán libres de obstáculos. A distribución dos báculos ou das torres de iluminación será en dúas liñas paralelas ás liñas de banda a unha distancia mínima delas de 4 m, dispondo tres ou catro en cada liña, a colocación lateral das luminarias proporciona unha boa uniformidade. Para evitar o deslumbramiento aos porteiros e asegurar unha boa iluminación da portaría e a súa área, non se colocarán báculos de iluminación no sector comprendido entre dúas rectas que teña como centro o punto medio da liña de meta e ditas rectas formen un ángulo de 10º ao carón e ao outro da devandita liña de meta.A altura de montaxe das luminarias nos báculos ou torres de iluminación para que non haxa deslumbramiento, será como mínimo de 15 m, en calquera caso o ángulo formado pola liña que vai desde a liña de montaxe das luminarias á liña central do campo será como mínimo de 25º.Cando existan bancadas, os báculos ou torres instalaranse tras eles, se a bancada permíteo polo seu aforamento limitado, ou ben no catro esquinas, neste caso e para evitar o deslumbramiento dos porteiros e asegurar unha boa iluminación da portaría e a súa área, colocaranse no sector oposto ao campo formado por dúas rectas que partindo do centro da liña de meta e do centro da liña de banda, forman 15º e 5º respectivamente coas devanditas liñas. O ángulo formado pola liña que vai desde a liña de montaxe das luminarias ao centro do campo será como mínimo de 25º.

 

7  SUPERFICIE DE XOGO

Son aptas as superficies de xogo de herba natural, herba natural e artificial (Sistema hibrido), herba artificial e de terra. En competicións nacionais a superficie de xogo será de herba natural, no entanto poderá ser de herba artificial ou sistema híbrido en competicións, cando así o autorice a Real Federación Española de Fútbol ou a Organización Deportiva correspondente, se así o permite o regulamento da competición.En competicións rexionais, de afeccionados e xuvenís a superficie de xogo será preferentemente de herba natural, poderá ser de herba artificial cando así o autorice a Real Federación Española de Fútbol ou a Organización Deportiva correspondente, se así o permite o regulamento da competición.A superficie de xogo será plana con lixeira pendente e drenaxe suficiente para evacuación da auga de choiva, será lisa, exenta de foxos e irregularidades, branda e non abrasiva.7.1) Superficies de xogo de herba natural

As superficies de xogo de herba natural, dependendo do ámbito da actividade deportiva (Local, recreativo, rexional, nacional ou internacional) e da intensidade de uso (Baixa, media ou alta) deberán cumprir os requisitos ou especificacións de calidade que se indican na norma NIDE FUT- fútbol á entrega do campo, os cales se manterán no tempo coas mesmas características mediante a conservación e o mantemento oportuno.Para conseguir os anteriores estándares de calidade da superficie deportiva de herba natural para fútbol, o sistema de construción e a cuberta vexetal (A mestura de especies apropiadas “Festuca arundinácea”, “Poa pratensis”, “Lolium perenne” “Bermuda”) deben cumprir as especificacións da citada norma tendo en conta as condicións climáticas onde se sitúe o campo, as características do subsolo e o nivel antes indicado (Nivel básico, normal ou alto).Para as superficies de herba natural disporase un sistema de rega, perimetral, preferiblemente automático e unha rede de drenaxe. O sistema de rega automática cumprirá os requisitos da norma UNE 41952-2 “Sistemas de rega automática en superficies de herba natural para fútbol e rugby”. Os aspersores que se sitúen dentro do campo de xogo serán aspersores emerxentes enterrados sobresaíndo da superficie de herba natural soamente durante a rega, poderán levar unha tapa superior con herba natural por seguridade, en calquera caso non presentarán riscos de tropezos, enganches ou choque dos xogadores coa súa parte fixa ou móbil. Así mesmo preverase un depósito para rega que ademais recollerá as augas procedentes da drenaxe para mellor uso e xestión da auga.As actuacións de conservación e mantemento da superficie de herba natural realizaranse para que as propiedades iniciais da superficie deportiva mantéñanse co uso e o tempo.7.2) Superficies de xogo de herba natural e artificial. Sistema hibrido ou mixto.

As superficies de xogo de herba natural e artificial denominados sistemas híbridos ou mixtos, consisten en sistemas que mediante fibras artificiais inseridas no terreo ou en bases sintéticas porosas e drenantes estendidas sobre o terreo, permiten o crecemento da herba natural entre elas. Devanditos sistemas pretenden un mellor enraizamiento da herba natural, maior resistencia ao arrancamiento da superficie de herba pola acción das botas dos xogadores, maior uniformidade e regularidade da superficie, mellorar a redución de forzas, evitar a compactación da superficie, reducir o mantemento, etc. Devanditos sistemas actualmente están en pleno desenvolvemento. As superficies de xogo de herba natural e artificial (Sistema hibrido ou mixto) deberán cumprir as mesmas especificacións que as superficies de herba natural indicadas no punto anterior.

7.3) Superficies de xogo de herba artificial

As superficies de herba artificial apenas necesitan labores de conservación e mantemento e non teñen límites en canto ao nº de horas de uso como ocorre nas de herba natural, son por tanto idóneas para campos de adestramento e cun grao intenso de utilización.As superficies de xogo de herba artificial xeralmente están compostas dun tecido soporte ao cal se fixan e del sobresaen as fibras de herba artificial, entre as cales se enche o espazo existente con material granular solto constituído normalmente por area e caucho, todo isto colócase sobre unha capa basee que pode ser de aglomerado asfaltico ou de zahorras compactadas. As superficies de xogo de herba artificial para fútbol-7 adoitan ter as características que se indican na táboa seguinte:

 

HERBA

ARTIFICIAL

FUTBOL
Recheo Altura da fibra

(mm)
Tipo de fibra Altura de

recheo (%)
Area + granulado de caucho 40 - 65 Fibrilada /

Monofilamento
60 - 80

 

 As superficies de xogo de herba artificial tamén inclúen en ocasións, unha capa ou base elástica intermedia sobre a capa basee ao obxecto de mellorar a redución de forzas na interacción deportista-superficie deportiva, conseguindo así unha boa absorción de impactos, no entanto poden non incluír a indicada base elástica sempre que a herba artificial e o recheo de gránulos de caucho proporcionen os niveis de absorción de impactos requirido, con todo débese considerar que coa base elástica o comportamento da superficie deportiva é máis uniforme durante a vida útil da superficie deportiva. As capas ou bases elásticas poden ser prefabricadas ou “in situ”.A construción da superficie de herba artificial require previamente a escavación do terreo natural de base eliminando toda a vexetación e terra vexetal existente, chegando ata o nivel do firme e preparando a súa superficie, o cal constituirá o subsolo da construción. Cando se necesiten realizar recheos para conseguir o nivel requirido ou para substituír terreos inconsistentes faranse os recheos mediante capas de zahorras compactadas para conseguir a capacidade portante necesaria, esta capa denomínase sub-base. Sobre o terreo natural preparado ou subsolo ou sobre a sub-base disponse a base ou capa soporte, para o que hai dous tipos de construcións:

-    Construción con capa soporte ligada e drenaxe horizontal: Consistente en realizar unha primeira capa soporte ou capa basee non ligada mediante a achega dunha capa de zahorras compactadas e sobre ela esténdese unha segunda capa soporte ou capa basee ligada de aglomerado asfáltico cunha correcta planimetría e con pendentes cara ás canaletas perimetrales de recollida de auga de choiva e/ou rega para drenaxe horizontal ao ser esta capa impermeable, as pendentes serán superiores a 0,5% e inferiores a 1%. Sobre a capa de aglomerado asfaltico instálase, no seu caso, a capa ou base elástica e por último a superficie de herba artificial e o recheo. Para obter a planeidad e regularidade necesaria da superficie deportiva, a capa basee de zahorras e o aglomerado asfáltico terán a planimetría requirida.

-    Construción con capa soporte non ligada e drenaxe vertical: Consistente en realizar unha capa soporte ou capa basee non ligada mediante a achega dunha capa de zahorras compactadas e baixo ela unha rede de drenaxe de recollida de auga de choiva e/ou rega ao ser esta solución permeable. A rede de drenaxe realízase con gabias de drenaxe recheas con material filtrante e tubos de drenaxe, tamén se dispón unha lámina geotextil para evitar o lavado de material fino da capa soporte ás gabias de drenaxe. Neste caso, se funciona correctamente a drenaxe, non é estritamente necesario dispor as pendentes na superficie deportiva. Sobre a capa soporte non ligada instálase, no seu caso, a capa ou base elástica e por último a superficie de herba artificial. Para obter a planeidad e regularidade necesaria da superficie deportiva, a capa basee de zahorras e o aglomerado asfaltico terán a planimetría requirida.

En canto ao criterio para decidir por un ou outro tipo de construción convén indicar que as construcións con capa soporte non ligada adoitan ser máis económicas que as construcións con capa soporte ligada, no entanto poderían ter menor nivel de estabilidade dimensional por mor de asentos potenciais se non conta cun bo deseño ou non se consideraron ben as características do terreo e do lugar, ou non tiveron un bo control de calidade dos materiais e a construción. En calquera caso para unha correcta decisión e un bo deseño que asegure o bo comportamento da superficie a longo prazo, é conveniente realizar un estudo geotécnico dos terreos dispoñibles para coñecer o tipo de chan, a súa resistencia, composición, contido de auga, capacidade de drenaxe, nivel freático  e o seu potencial de expansividad por desecación/humectación, así como outras características importantes. Esta etapa de avaliación inicial do emprazamento é unha parte esencial do deseño.As superficies de xogo de herba artificial para fútbol-7 segundo o nivel da actividade deportiva (Local, recreativo, rexional, nacional) deberán cumprir os requisitos ou especificacións de calidade que se indican na norma NIDE “FUT- Fútbol” para este tipo de superficies, tanto para aprobación de tipo en laboratorio como para ensaios “in situ”. Ditas especificacións manteranse no tempo coas mesmas características mediante a conservación e o mantemento oportuno.Para a area como material de recheo da herba artificial esíxese:

-    Contido en peso de SiO2  96%, CAO  3%

-    Forma: cantos redondeados ou esféricos

-    Granulometría: 80% do peso estará entre 0,16 mm e 1,25 mm

As superficies de herba artificial disporán dunha banda perimetral exterior ás bandas exteriores de seguridade, pavimentada e de polo menos 1 m de anchura. Para preparación do campo de xogo de herba artificial, arrefriándoo e facéndoo a superficie máis suave ao rozamento, estarán dotadas de sistema de rega, preferiblemente automático e dunha drenaxe polo menos perimetral con canaleta situada no bordo externo das bandas de seguridade e o bordo interno da banda perimetral exterior. O sistema de rega poderá ser mediante canóns de auga dispostos perimetralmente e fóra das bandas exteriores, sen aspersores dentro do campo e, se fose necesario, colocando aspersores emerxentes enterrados, exteriormente para cubrir as zonas onde non cheguen os canóns. A caída da auga de rega non producirá desprazamento do recheo para o que a inclinación e a presión da auga será a adecuada. Outra opción é o sistema de rega mediante aspersores situados dentro do campo de xogo, nese caso serán aspersores emerxentes enterrados, sobresaíndo da superficie de herba artificial soamente durante a rega e levando unha tapa superior coa superficie de herba artificial por seguridade, en calquera caso non presentarán riscos de tropezos, enganches ou choque dos xogadores coa súa parte fixa ou móbil. Esta opción pode presentar riscos para os xogadores a medio e longo prazo así como maior complexidade de conservación e mantemento.

 

7.4) Superficies de xogo de terra compactadaAs superficies de xogo de terra compactada están formadas por varias capas constituídas por mesturas granulares de áridos de diferentes tamaños de gran estabilizados mecanicamente por compactación, xeralmente sen substancias de ligado excepto auga. As superficies de xogo de terra compactada soamente son aceptables en instalacións básicas, para uso recreativo e competicións de ámbito local e/ou rexional. As superficies de xogo de terra deberán cumprir os requisitos seguintes:

 

REQUISITOS CAMPOS DE TERRA COMPACTADA
Uniformidade / Planeidad, (mm)

Nunha distancia de 3m
≤ 10
Infiltración / Drenaxe (mm/h) ≥ 10
Bote do balón (%)

(Caída desde 3 m)
35-65
Rodaxe do balón (m) >10
Dureza (g) >140
Tracción (Nm) ≥ 35
Pendentes transversais máximas (%) ≤ 1

 Os ensaios realizaranse cos métodos de ensaio que indica a norma UNE 41951-1 “Superficies deportivas de herba natural”

 

Ademais observarase o seguinte:

- O pavimento de terra non conterá sustancias tóxicas ou nocivas para a saúde.

- Os seus materiais constituíntes non deben ocasionar manchas persistentes nin desteñir.

- Non debe conter materiais arcillosos.

- Non haberá grans de tamaño maior de 1 mm e a porcentaxe en peso de grans de tamaño entre 0,5 mm e 1 mm será inferior ao 25% para evitar perigo de lesión por abrasión.

As superficies de terra disporán dun sistema de rega para mellorar a dureza do campo e evitar a formación de po. e Así mesmo disporán dunha rede de drenaxe no caso de que o terreo de base non sexa suficientemente permeable (permeabilidade inferior a 70 mm/h).

As actuacións de conservación e mantemento da superficie de xogo de terra compactada son imprescindibles para manter o campo en perfectas condicións evitando a súa compactación e irregularidades no mesmo que o farían duro, con risco de lesións de articulacións e por tanto perigoso para os deportistas. Realizaranse as operacións de conservación e mantemento (Descompactado, nivelación, achegar ou substitución da capa superior, etc.) para que as propiedades iniciais da superficie deportiva mantéñanse co uso e o tempo.

8  A PORTERIA

O campo de xogo de fútbol-7 estará equipado con dúas portarías, colócanse no centro da liña de meta, as súas medidas interiores son 2 m de alto por 6 m de ancho.

Cumprirá as normas da Real Federación Española de Fútbol e os requisitos de resistencia e estabilidade que indica a norma UNE EN-748 “Portarías de fútbol” A montaxe, a instalación e o mantemento realizaranse de acordo coas instrucións que facilitará o fabricante. As portarías disporán da documentación que indica que cumpren os requisitos de estabilidade e resistencia da citada norma, así como o nome do fabricante.A portaría consta de marco, elementos de suxeición da rede e a rede.

8.1 O MARCO

O marco está composto polos postes e o traveseiro, construídos do mesmo material (aceiro, aliaxe lixeira ou material plástico) de material non corrosivo ou protexido da corrosión.

Será preferentemente de sección circular semicircular ou elíptica, os de sección cadrada ou rectangular terán as esquinas redondeadas cun radio de 3 mm polo menos. A dimensión máxima da sección transversal será 12 cm e mínima 10 cm, os postes e o traveseiro terán a mesma sección, a súa dimensión máxima será a mesma que a da liña de meta. Véxase figura 

Os postes da portaría deben estar firmemente fixados ao chan por medio de cajetines en bloques de formigón, no caso de que a portaría sexa portátil terá un marco a chan con sistema de ancoraxe ao terreo que lle proporcionará seguridade antivuelco ou un contrapeso fixo que, así mesmo, proporcionaralle seguridade antivuelco, este sistema pode incluír rodas laterais no marco a chan para facilitar o traslado da portaría. Tamén se poden utilizar portarías abatibles lateralmente para campos transversais, de forma que ao encartarse deixen libre a banda de seguridade do campo principal, devanditos sistemas disporán de eixos ancorados en bloques de formigón, rodas para o xiro e elementos de fixación do sistema para a posición de xogo. Calquera solución cumprirá os requisitos de resistencia e estabilidade que esixe a norma antes citada UNE EN-748.Entre os postes e as barras do marco a chan, se existe, non debe quedar espazo libre. A sección transversal do marco a chan non sobresairá dos postes e estará redondeada cun radio de polo menos 30 mm.

 

8.2 A REDE

De malla cadrada, pode realizarse con fíos de fibras naturais ou sintéticas, o diámetro do fío será de 2 mm como mínimo, o ancho da malla será como máximo de 12 cm. 

8.3 Os ELEMENTOS DE SUJECCIÓN DE LA RED

A rede debe estar fixa aos postes e ao traveseiro sen estar tensa para evitar que o balón que penetre nela poida rebotar ao exterior e de forma que o balón non poida pasar por algún oco entre ela e os postes.As suxeicións da rede aos postes e ao traveseiro deben estar deseñadas de tal forma que non poidan danar aos xogadores, para iso esíxese que as aberturas non excedan de 5 mm e non se usarán ganchos de aceiro.A rede pode estar suxeita superiormente por un corda soporte fixada en mastros ou elementos similares a unha distancia de cada poste de 1 m no sentido da liña de meta e de 2 m en sentido perpendicular.  

A rede debe estar fixada ao chan (mediante corda lastrada ou puntos de fixación que non sobresaian da superficie do campo) ou ao marco traseiro a chan, para evitar que o balón pase ao seu través, en calquera caso non estorbarán ao gardameta.

Cando se utilicen soportes traseiros para a rede estes non sobresairán do marco da portaría.

O sistema de suxeición será tal que un balón que entre na portaría non poida rebotar nas partes constituíntes da mesma.

9  O BALÓN

Esférico formado por unha cuberta de coiro ou material sintético adecuado. Terá unha circunferencia entre 66 e 62 cm, un peso entre 390 g e 340 g e unha presión equivalente a 0,4 – 0,6 atmosferas (400 – 600 g/cm²) ao nivel do mar, ao comezo do partido. Non se empregarán na súa construción materiais que poidan constituír un perigo para os xogadores. 

 

10  BANDEIROLAS

En cada esquina do campo colocarase un poste cunha bandeirola, o poste non será puntiagudo e a súa altura será de 1,00 m como mínimo. V

En cada extremo da liña media do campo poderanse colocar opcionalmente a unha distancia mínima de 1 m ao exterior da liña de banda.

 

11  BANCOS DE XOGADORES

Os bancos para xogadores reservas, técnicos etc. situaranse paralelos á liña de banda e a unha distancia mínima da devandita banda de 2 m. Así mesmo colocaranse a unha distancia mínima de 5 m da liña de medio campo. É recomendable que dispoñan de respaldo.Os bancos deben estar ao nivel da superficie de xogo e non por baixo dela. Preveranse dimensións de banco para un mínimo de 7 persoas sentadas ou para o número que indique o Regulamento da Competición de que se trate. Os bancos deben estar protexidos das inclemencias meteorolóxicas ou de obxectos lanzados polos espectadores, se existen, esta protección pode ser de material transparente sempre que cumpra eficazmente a súa función. Situaranse de forma que non sexan accesibles aos espectadores.Os bancos poden ser fixos ou desmontables, en caso de ser desmontables ou móbiles deberán estar firmemente fixados ao chan durante o seu uso por razóns de seguridade.

12  BANCOS DE ÁRBITROS

Os bancos para árbitros situaranse entre os dous bancos de xogadores, aliñados con eles e na prolongación da liña media do campo.Os bancos de árbitros estarán ao nivel da superficie de xogo e non por baixo dela. Disporán de protección fronte ás inclemencias meteorolóxicas e/ou de obxectos lanzados polos espectadores, se os houbese, esta protección pode ser de material transparente sempre que cumpra eficazmente a súa función. Situaranse de forma que non sexan accesibles aos espectadores nin impidan a visión dos mesmos.

Preveranse dimensións de banco para 3 persoas sentadas en competicións deportivas nacionais.

Os bancos poden ser fixos ou desmontables, en caso de ser desmontables ou móbiles deberán estar firmemente fixados ao chan durante o seu uso por razóns de seguridade,

Os requisitos deste punto son obrigatorios en competicións deportivas nacionais e son recomendables noutras competicións.

 

13  MARCADOR

O marcador colocarase en situación de perfecta visibilidade para árbitros, xogadores e público. O marcador indicará o tempo do encontro, os nomes dos equipos e os goles válidos segundo orixínense.

 

14  CERRAMENTO, REDES DE PROTECCIÓN E ELEMENTOS DE SEPARACIÓN DE ESPECTADORES DO CAMPO DE XOGO

 

14.1  CERRAMENTO

En campos de fútbol-7 sen instalacións para espectadores, para evitar a perda de balóns e o risco de balonazos, debe disporse un cerramento perimetral de altura suficiente ao exterior das bandas de seguridade. O cerramento perimetral, poderá consistir en malla metálica ou redes e postes metálicos galvanizados, será resistente ao impacto de balóns, os elementos metálicos serán resistentes á corrosión e terá polo menos unha altura de 6 m en tras as liñas de meta e de 2 m nas liñas de banda. Cando existan instalacións para espectadores o cerramento perimetral non se instalará nos lados que dispoñan de bancada ou se disporá sobre a bancada se a súa altura é inferior a 6 m tras as liñas de meta ou 2 m tras as liñas de banda ata completar as ditas alturas respectivamente. Cando o cerramento perimetral separe o campo de xogo doutra propiedade ou vía pública, recoméndase dispor un cerramento ríxido cuxa altura tras as liñas de meta e de banda serán, como mínimo, de 6 m respectivamente. En calquera caso avaliaranse os riscos de saída de balóns adecuando a altura do cerramento perimetral para evitar o devandito risco.

14.2  REDES DE PROTECCIÓN

En campos con instalacións para espectadores, ao obxecto de protexer aos xogadores de obxectos lanzados polo público e deter balóns, valorarase a colocación de redes tras as liñas de meta ao exterior das bandas de seguridade exteriores. As redes terán un ancho de malla máxima de 5 cm x 5 cm, serán de cor negra, estarán suspendidas ao longo de toda a anchura do campo de xogo, terán unha altura mínima de 6 m, chegarán ata o chan e non estarán tensadas para evitar rebotes.

 

14.3  ELEMENTOS DE SEPARACIÓN DE ESPECTADORES DO CAMPO DE XOGO

Os campos de fútbol-7 estarán circundados perimetralmente por un valo ou pasamanos de 1 m a 1,10 m de altura, fixa ao chan, que terá por finalidade separar o terreo de xogo da zona destinada aos espectadores. En competicións e adestramentos infantís de nenos e nenas de 10 anos e menores, para reducir o risco de golpe por impacto da cabeza ou pescozo de nenos e nenas contra o pasamanos dos valos situados tras as liñas de meta a distancia inferior a 2,50 m da liña de meta, devandito pasamanos deberá dispor dun elemento de protección que proporcionará unha amortiguación (Absorción de impactos) que non excederá de 500 m/s² (50g), segundo método de ensaio UNE EN 913, Anexo C.

 

15  MEGAFONÍA

En instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións nacionais de alto nivel, a instalación deportiva deberá contar con instalación de megafonía.O sistema de megafonía debe posibilitar a súa utilización en casos de emerxencia e estar deseñado para facer automaticamente avisos en caso de emerxencia, tanto a deportistas como aos espectadores.

16  EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE XOGADORES E PORTEIROSOs xogadores e os porteiros utilizarán obrigatoriamente espinilleras baixo as medias, de acordo coas regras do xogo, estas deberán ser dun material apropiado que lles ofreza protección. As espinilleras como equipo de protección individual cumprirán a norma harmonizada UNE-EN 13061:2010. “Roupas de protección. Espinilleras para futbolistas. Requisitos e métodos de ensaio”.Ademais poderán utilizar outros equipos de protección que non sexan perigosos para o resto de xogadores. Estes poderán ser protectores de cabeza, máscaras faciais, protectores de brazos, rodilleras e luvas de porteiro. As luvas de porteiro como equipo de protección individual cumprirán a norma harmonizada UNE-EN 16027:2012 Roupa de protección. Luvas de protección para porteiros de fútbol.

 

17  ESPAZOS AUXILIARES PARA Os DEPORTISTAS17.1 VESTIARIOS, ASEOS DE DEPORTISTAS, ADESTRADORESDisporanse, como mínimo dous vestiarios independentes, un para cada equipo, os cales deberán estar separados dos espazos para o público e próximos ao campo de xogo. Os vestiarios disporán de zona de cambio de roupa con bancos e perchas, zona de duchas con espazo para secado e zona de aseos con cabinas de inodoros e lavabos, así mesmo terán a posibilidade de ser pechados con chave.

Os vestiarios terán entradas independentes doutras zonas desde o campo de xogo, cada vestiario estará previsto para un non mínimo de 15 usuarios para os niveis básicos ata 25 usuarios para alto nivel.

Os vestiarios terán as características seguintes: 

    •    Zona de cambio de roupa dos xogadores, equipada con bancos fixos cunha lonxitude mínima 0,65m/usuario, percheros ou armarios guardarropa e lousa. 

    •    Zona de masaxes con, polo menos, dúas padiolas para masaxe, con máquina de xeo e frigorífico. 

    •    Zona de duchas, con chan antiescorregadizo e impermeable, cun non mínimo de 6 duchas e recomendado de 10 duchas. 

    •    Zona de inodoros (2 mínimo, 3 recomendado), urinarios (2 mínimo, 3 recomendado), lavabos con espellos (2 mínimo, 5 recomendado) e secadores de pelo (2 mínimo, 5 recomendado).

O resto de características dos devanditos espazos será segundo o indicado nos apartado vestiarios-aseos da norma NIDE “Campos grandes e atletismo”. En instalacións de alto nivel disporase unha sala de adestradores contigua a cada un dos vestiarios de equipo, con banco, percheros ou armarios guardarropa, lousa, inodoro, lavabo e ducha.

Por motivos de seguridade debe dotarse a saída de xogadores desde vestiarios ao campo de xogo dun túnel de protección respecto da bancada de espectadores, que poderá ser extensible. 

17.2 VESTIARIOS, ASEOS DE ÁRBITROSDisporase un vestiario para árbitros, que poderá utilizarse, cando non haxa competición, como vestiario de adestradores, monitores ou profesores, así mesmo terá a posibilidade de ser pechado con chave. Este vestiario disporá de zona de cambio de roupa con bancos e perchas, zona de duchas con espazo para secado e zona de aseos con cabinas de inodoros e lavabos. En competicións de alto nivel deportivo a zona de cambio dotarase como mínimo para 4 persoas. No mesmo vestiario ou anexo a el haberá unha zona para redacción de actas, informes, etc. co mobiliario apropiado. As características dos devanditos espazos será segundo o indicado na norma NIDE  “Campos grandes e atletismo” nos apartado vestiarios-aseos.Por motivos de seguridade debe dotarse a saída de árbitros desde vestiarios ao campo de xogo dun túnel de protección respecto da bancada de espectadores, que poderá ser extensible.

 

17.3 ENFERMARÍA – PRIMEIROS AUXILIOSDisporase de forma que o acceso a ela desde o campo de xogo sexa fácil e contará cunha rápida saída cara ao exterior aos vehículos de emerxencia para evacuación de accidentados, lesionados ou enfermos. Os espazos de circulación e portas terán a suficiente anchura para o paso de padiolas, os corredores terán un ancho mínimo de 2,25 m e as portas 2,20 m. Estará equipada cunha mesa de exploración, padiola, unha mesa escritorio, cadeira de brazos, un armario botiquín, perchero e o equipo de material médico imprescindible para os primeiros auxilios. A sala de primeiros auxilios deberá estar dispoñible tanto para os deportistas como para o público se non existe outra específica para o público. En competicións de categoría profesional existirá unha enfermaría diferenciada para espectadores con características similares. O resto de características será segundo o indicado nos apartado vestiarios-aseos da norma NIDE “Campos grandes e atletismo”.

 

17.4 ALMACÉN DE MATERIAL DEPORTIVODisporase un almacén de material deportivo de tamaño suficiente para gardar material deportivo de fútbol e poderase pechar con chave. Disporá de acceso fácil ou directo desde o campo de xogo sen obstáculos, cumprirá os requisitos da norma NIDE “Campos grandes e atletismo”.

 

18  ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES18.1 OFICINAS DE ADMINISTRACIÓNSon os espazos destinados ás persoas encargadas da xestión administrativa da instalación deportiva. O seu tamaño estará de acordo co tamaño da instalación deportiva á que serve. Cumprirá os requisitos da norma NIDE “Campos grandes e atletismo”.

18.2 VESTIARIOS DE PERSOALOs vestiarios de persoal serán dun tamaño en función do número de persoas que participan na conservación, mantemento e preparación do campo de xogo, limpeza, mantemento de instalacións técnicas, etc. Estes vestiarios disporanse separados da área de vestiarios de deportistas e de árbitros.18.3 ALMACÉN DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTODisporase un almacén ou almacéns para maquinaria, utensilios, produtos, etc. de conservación e mantemento do campo de xogo e da instalación deportiva con dimensións suficientes e poderase pechar con chave. Disporá de acceso fácil ou directo desde o campo de xogo sen obstáculos, cumprirá os requisitos da norma NIDE “Campos grandes e atletismo”.21.4 ESPAZOS PARA AUTORIDADES E PERSONALIDADESEn grandes instalacións deportivas disporase unha zona de recepción e estancia de autoridades e personalidades, que se atopará preto da Tribuna de autoridades a modo de antepalco. Así mesmo disporase de prazas de aparcadoiro con zona de acceso diferenciado e entrada directa ao interior da instalación e preto da zona de recepción.18.5 ESPAZOS PARA Os MEDIOS DE COMUNICACIÓNEn grandes instalacións deportivas onde se desenvolvan importantes eventos deportivos disporanse espazos para os representantes dos medios de comunicación e as instalacións que require.requiren, devanditos espazos estarán separados das zonas de espectadores e con accesos independentes.

Para competicións de alto nivel, así mesmo, requírese que a instalación deportiva dispoña de entrada diferenciada para os medios de comunicación con zona de recepción e dos seguintes espazos.

•    Tribunas para a prensa Cabinas .

•    Cabinas para comentaristas de radio e TV.

•    Espazos para cámaras de TV.

•    Salas de traballo de medios de comunicación.

•    Sala de conferencias de prensa.

•    Sala de Sala de traballo para a prensa.

•    Zona mixta que permita aos representantes dos medios de comunicación falar e/ou entrevistar os xogadores. 

•    Aparcadoiro reservado para medios de comunicación.

As características e requisitos deses espazos indícanse na norma NIDE Fútbol-FUT19  ESPAZOS PARA Os ESPECTADORES

Os espazos para os espectadores permitirán ver as competicións deportivas que teñan lugar e disporán dos espazos auxiliares necesarios como son: vestíbulo/s de acceso con zona e carteis de información, control de accesos, despachos de billetes, bar – cafetaría, aseos, guardarropa, etc.

Os espazos para espectadores deseñaranse e construirán de forma que sexan accesibles para persoas con discapacidade de forma non discriminatoria, independente e segura. Reservaranse prazas para persoas de mobilidade reducida (1 para usuarios de cadeira de rodas por cada 100 prazas ou fracción) e cumprirán a normativa nacional, autonómica e local para o efecto. Os espazos destinados aos espectadores cumprirán os requisitos do Código Técnico da Edificación (CTE) e demais normativa vixente, en especial a de espectáculos públicos, accesibilidade e incendios. Así mesmo estes espazos cumprirán os requisitos da norma NIDE “Campos Grandes e Atletismo”.As instalacións deportivas para fútbol-7 deben dispor de accesos independentes para xogadores e árbitros distintos dos de público, de forma que non poidan entrar en contacto directo cos espectadores.Todas as localidades para espectadores serán de asentos fixos á bancada. En competicións profesionais serán con asentos numerados, e con respaldo de 30 cm e preferiblemente de asento abatible. No entanto noutras competicións, se así o requiren as autoridades de prevención da violencia no deporte, tamén se disporán asentos numerados para todos os espectadores. Os asentos cumprirán a norma UNE-EN 13200-4 “Instalacións para espectadores. Asentos”A sinalización da instalación deportiva debe facilitar o acceder aos sectores da bancada ou ao resto de espazos auxiliares existentes (aseos, escaleiras, ascensores, enfermaría, zonas de restauración, etc.). Así mesmo permitirán a orientación para dirixirse ás saídas sexan as ordinarias ou de emerxencia. O tamaño e as características da sinalización e pictogramas deben ser facilmente reconocibles por calquera espectador.O nº de espectadores a prever depende do nivel e do carácter do evento deportivo, así como do nº de habitantes da localidade onde se sitúa a instalación.

Ademais do antes indicado os espazos para espectadores cumprirán os requisitos da norma NIDE “Campos grandes e atletismo”For high level competitions, offices shall be dedicated to the.20  ACCESIBILIDADEAs instalacións deportivas para fútbol deseñásense e construirán de forma que sexan accesibles para persoas con discapacidade, de forma non discriminatoria, independente e segura. Disporán dun itinerario exterior accesible á instalación e de itinerarios accesibles ao campo de xogo, os espazos deportivos auxiliares (Vestiarios, enfermaría, etc.) e os espazos para espectadores. Os citados espazos deportivos, auxiliares e para espectadores serán accesibles, cumprirán os criterios de accesibilidade que se indican na norma NIDE “Campos Grandes e Atletismo” así como a normativa nacional, autonómica e local para o efecto. Recoméndase que cumpran os requisitos das Normas UNE de “Accesibilidade”.21  BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Regras de xogo 2016/2017. “IFAB” (International Football Association Board)

- Regulamento Xeral. Real Federación Española de Fútbol.

- Regulamento Xeral da liga Nacional de Fútbol Profesional.

- Programa de calidade FIFA (Fédération Internationale de Football Association)

- Lei 19/2007 contra a violencia, o racismo, a xenofobia e a intolerancia no deporte. 

- Regulamento de prevención da violencia, o racismo, a xenofobia e a intolerancia no deporte. (R. D. 203/2010)

- Normas UNE-EN de “Superficies e Equipamentos deportivos”

- Normas UNE-EN de “Iluminación de instalacións deportivas”

- Normas UNE-EN de “Instalacións para espectadores en instalacións deportivas”

- Normas UNE de “Accesibilidade”