PVH-pc-Patinaxe de Velocidade sobre xeo en pista curta

 

0. AMBITO DE APLICACIÓN

A presente Norma Regulamentaria é de aplicación nas pistas e pavillóns de xeo para a práctica da patinaxe de velocidade en Pista Curta (“Short track”) que se realicen total ou parcialmente con fondos do Consello Superior de Deportes e onde se vaian a celebrar competicións da Federación Española de Deportes de Xeo, nesa modalidade deportiva. É competencia da devandita Federación a homologación de cada instalación para a organización de competicións oficiais de patinaxe sobre xeo en Pista Curta.

Este documento foi elaborado coa finalidade de normalizar os aspectos regulamentarios de toda instalación hábil para a práctica deste deporte, para o que se tiveron en conta o Regulamento Internacional vixente e someteuse a consulta da Federación Española correspondente (Federación Española de Deportes de Xeo).

 

1. DEFINICIÓN E TAMAÑO DA PISTA

A patinaxe de velocidade sobre xeo en Pista Curta practícase sobre unha superficie de xeo branco, sen división de rúas  e consistente nun óvalo de 111,12 m de lonxitude realizado sobre unha pista de xeo de dimensións de 60 x 30 metros. A medida da lonxitude da pista realízase sobre unha liña imaxinaria situada a 50 cm do bordo interior da pista.

A pista curta de patinaxe de velocidade consta de dúas rectas e dúas semicírculos nos extremos, as curvas e as rectas serán simétricas. Os patinadores realizan a carreira en sentido contrario ás agullas do reloxo. O ancho da recta non será inferior a 7 metros e a distancia entre os conos (“apex block”) das curvas e a barreira será como mínimo 4 m.

A pista curta de patinaxe de velocidade trazada sobre unha pista de xeo de 60 x 30 metros ten as seguintes características:

Lonxitude de rectas                                  A = 28,85 m

Radio da curva                                   R =   8,00 m

Radio de medición das curvas              Rm=  8,50 m

Ancho das rectas                                a =     7 m

Lonxitude da pista (unha volta):

L = 2 A (57,71 m) +2 x 8,5 x π (53,41 m) =111,12 m = 1 volta

 

Para cada unha das carreiras o número de voltas é:

500 m   =           4 e ½ voltas

1.000 m =          9 voltas

1.500 m =          13 e ½ voltas

3.000 m =          27 voltas

5.000 m =          45 voltas

 

Xunto á pista estándar debe haber outro catro pistas que estarán desprazadas entre 1 ou 2 metros en cada dirección da pista estándar para preservar as boas condicións do xeo. Para todas as pistas usarase unha mesma liña de chegada. Para a liña de inicio véxanse 

Nas Competicións de Federación Española de Deportes de Xeo e nas Competicións Internacionais non se admitirán pistas de dimensións menores de 60 por 30 m.

 

2. VALO EXTERIOR E  PROTECCIÓN PERIMETRAL DA PISTA

Ao redor da pista de patinaxe disporase, en todo o seu perímetro, un valo de madeira ou plástico sustentada por elementos verticais colocados na cara oposta á superficie de patinaxe e fixados ao chan de forma sólida e resistente.

A altura do valo será como mínimo de 1 m e como máximo de 1,22 m sobre a superficie de xeo da pista, o valo perimetral utilizada en hockey xeo é tamén  válida.

O valo perimetral será metálica de metal inoxidable ou protexido contra a corrosión mediante galvanizado en quente, en frío ou con capas de pintura de protección.

Todas as portas de acceso á pista de xeo abriranse cara a fóra da mesma sen invadila. O espazo ou oco que quede entre a porta e o valo deberá ser como máximo de 8 mm.

O valo perimetral será móbil ou desmontable nunha anchura recomendada de, polo menos, 2,5 m para permitir o acceso á pista de xeo das máquinas pulidoras de xeo ou outro tipo de maquinaria.

Para seguridade dos patinadores en caso de caída, colocaranse proteccións acolchadas amortiguadoras ao redor da pista sobre o valo perimetral , a superficie das proteccións acolchadas será dun material resistente á auga e ao corte, deben estar fixas ao valo perimetral e entre elas, co seu peso sobre o xeo. A descrición técnica das propiedades dos materiais da protección amortiguadora e o esquema de montaxe facilitaranse coa instalación inicial da mesma. A organización debe tomar todas as medidas necesarias para garantir a seguridade dos patinadores. 

 

3. BANDAS EXTERIORES

Exteriormente á pista e ao valo perimetral existirá un espazo de paso dunha anchura non inferior a 1,50 m.

 

4. DIVISIÓN E TRAZADO DA PISTA

O trazado da pista será conforme coas 

A pista marcarase unicamente por medio dos conos señalizadores nas curvas da pista.

Na pista marcaranse as seguintes liñas:

a) LIÑAS DE SAÍDA

Serán claramente visibles e identificables, utilizarase a que corresponda á lonxitude da carreira e á pista que se está usando. Serán perpendiculares ás partes rectas de pista e de ancho non superior a 2 cm. Estarán debuxadas desde o valo perimetral e terán unha lonxitude equivalente ao ancho da parte recta da pista.

b) LIÑA DE CHEGADA

En pista curta será unha única liña, para o catro pistas. Será perpendicular á parte recta de pista e de ancho non superior a 2 cm. Estará debuxada desde a barreira e terá unha lonxitude equivalente ao ancho da parte recta da pista mais 150 cm.

c) PUNTOS DE SAÍDA (5)

Para definir os puntos de saída marcaranse 5 puntos, de 2 centímetros de diámetro, comezando a 50 cm desde o lado interno da pista e cada 130 cm. Os patinadores deberán situarse sobre o punto de saída. 

 

5. ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS

A altura entre a pista de xeo e o obstáculo máis próximo (cara inferior do teito, colgue de viga, luminaria, conduto de climatización) deberá quedar totalmente libre e será tal que permitirá o correcto desenvolvemento de todas as probas previstas. Recoméndase que sexa de 6 m como mínimo e deberá quedar totalmente libre.

 

6. ORIENTACIÓN

O eixo longitudinal da pista en instalacións ao aire libre será N-S admitíndose unha variación comprendida entre N-NE e N-NON. Non obstante a climatoloxía española non é apropiada para dispor este tipo de instalacións ao aire libre.

As pistas de patinaxe onde se celebren competicións oficiais da Federación Española de Deportes de Xeo non serán ao aire libre.

 

7. ILUMINACIÓN

A iluminación artificial será uniforme e de maneira que non dificulte a visión dos xogadores, do equipo arbitral nin dos espectadores. Cumprirá a norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas” e contará cos seguintes niveis mínimos de iluminación:

 

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN

PATINAXE DE VELOCIDADE SOBRE XEO EN PISTA CURTA

(interior)

NIVEL DE COMPETICIÓN

Iluminancia horizontal

E med (lux)

Uniformidade

E min/E med

Competicións internacionais e nacionais

500

0,7

 

300

0,6

Competicións locais, adestramento, uso escolar e recreativo

200

0,5

 

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN

PATINAXE DE VELOCIDADE SOBRE XEO EN PISTA CURTA

(exterior)

NIVEL DE COMPETICIÓN

Iluminancia horizontal

E med (lux)

Uniformidade

E min/E med

Competicións internacionais e nacionais

500

0,7

 

200

0,5

Competicións locais, adestramento, uso escolar e recreativo

100(1)

0,5

 

(1)A iluminación pode reducirse a 50 Lux para carreiras.

A iluminación na liña de meta deberá ser de 1.000 lux para o equipo de foto-finish e xuíces.

Para retransmisións de TV cor e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical en función da velocidade da acción e a dimensión do obxecto. O  valor da iluminancia vertical pode aumentar coa distancia da cámara ao obxecto. Na norma UNE-EN 12.193 os deportes clasificáronse, neste sentido, en tres grupos A, B e C, a patinaxe de velocidade corresponde ao grupo B.Nivel de iluminación vertical  a manter en función da distancia máxima de tiro das cámaras. (UNE-EN-12.193)

Para tomas de TV ou películas os espazos circundantes á pista de xeo deben estar iluminados de forma que o nivel de iluminación vertical sexa polo menos 0,25 do nivel de iluminación vertical da pista de xogo. Para maior información debe consultarse a norma citada.

 

8. SUPERFICIE DEPORTIVA DE XEO

A superficie de xeo da pista manterase plana, horizontal e lisa, en boas condicións, cambiando a pista entre as posibles, cando sexa necesario. O espesor recomendado da capa de xeo estará entre 3 e 4 cm. A temperatura do xeo manterase nos valores seguintes –5ºC e –3ºC.

 

9. EQUIPAMENTO

9.1. CONOS SEÑALIZADORES DE PISTA

Deben usarse conos señalizadores da pista de deseño aprobado pola ISU (International Skating Union) “Short Track Speed Skating Technical Committee” e pola Federación Española de Deportes de Xeo. Colocaranse sete en cada curva. Véxase a 

 

9.2. PROTECCIÓNS E ROUPA DE PROTECCIÓN

Deberán utilizarse os seguintes medios e roupa de protección:

  • Casco protector: os patinadores deben levar un casco protector de plástico duro, para previr lesións en caso de caída ou colisión con outros patinadores, de acordo á forma establecida polas normas e sen saíntes (protuberancias). Nos campionatos da ISU e dos Xogos Olímpicos de Inverno proporcionaranse  cobertores de casco amarelos co número en negro aos patinadores.
  • Luvas ou mitones: para protexer as mans dos patinadores, abrigo nas curvas xa que os patinadores sitúanas sobre o xeo para manter o equilibrio.
  • Rodilleras acolchadas (duras ou brandas)
  • Espinilleras
  • Protección para o pescozo
  • Lentes: non son esixidas polo regulamento, no entanto aconséllase o seu uso posto que poden protexer os ollos de partículas de xeo e golpes, así como, se son tintadas, mellorar a visibilidade ao reducir o brillo do xeo.
  • Os traxes de carreira dos corredores deben adaptarse ao corpo para reducir a resistencia do aire, deben ter manga longa e pantalón longo, non se permiten apliques que cren diferentes formas.

Nas competicións da ISU e os Xogos Olímpicos de Inverno os membros dun mesmo equipo (individual e substitucións) levarán uniformes idénticos. Os uniformes deben mostrar na parte externa das dúas pernas o nome do país ou a súa abreviatura oficial con letras de 5 cm de altura mínimo. O uniforme de carreira e o chándal deben mostrar o nome do atleta. Cada patinador será responsable de que o seu equipamento cumpra as normas de seguridade.

 

9.3. Os PATÍNS

 Consisten nunha bota e unha coitela de material apropiado cuxo tamaño non varíe significativamente durante a competición, as coitelas van fixas ás botas ou zapatos nun mínimo de dous puntos, sen partes móbiles. Todos os patíns terán os tubos pechados e os extremos de coitelas redondeados cun radio de 10 mm como mínimo.

Os patíns non conterán ningún elemento que contravenga a normativa. Non haberá ningunha conexión entre o patinador e o patín, nin transmisión de enerxía, materia ou información ao patín salvo a achegada pola perna e o pé. Non se permitirá que as coitelas ou as  botas quéntense de forma externa ou artificial.

 

9.4. XUÍCES, CRONOMETRADORES E RESTO DO PERSOAL

Cada pista de patinaxe sobre xeo contará con espazos adecuados para que se sitúen os árbitros, os cronometradores e resto do persoal.

Nos campionatos da ISU e os Xogos Olímpicos debe haber:

-    Un árbitro.

-    4 asistentes do árbitro.

-    Un xuíz de saída (starter).

-    Un asistente do xuíz de saída.

-    2 xuíces de competición

-    Asistente dos xuíces de competición

-    Un xuíz principal de chegada.

-    Un xuíz de Photo-finish.

-    Xuíces de chegada.

-    Cronometradores e cronometrador principal.

-    Contador de voltas.

-    Anotador de voltas

-    Locutor

-    Xuíz de pista

 

9.5. DISPOSITIVOS ANOTADOR DE VOLTAS  E GRAVADOR (“LAP SCORER” E “LAP RECORDER”)

Situarase un dispositivo anotador de voltas nas proximidades da liña de chegada que indicará as voltas que quedan por percorrer. Este dispositivo poderá ser de accionamiento mecánico, eléctrico ou electrónico. O dispositivo fará soar unha campá ou outro sistema acústico para indicar a última volta de cada carreira. En carreiras de substitucións avisase ao xuíz de saída (starter) do comezo das 3 últimas voltas. En substitucións asignarase un dispositivo a cada equipo.

O anotador de voltas e tempos debe situarse fose do xeo pero próximo ao marcador de voltas, terá unha fiabilidade igual ou superior ao segundo.

 

9.6. FOTO-FINISH E CRONOMETRAXE

Utilizarase un sistema de foto-finish, homologado pola Federación Española de Deportes de Xeo, e se leva incorporado un dispositivo de cronometraxe os tempos que facilite serán tomados como os oficiais, será lido polo xuíz de foto-finish.

Debe ser capaz de gravar a orde de chegada e reproducilo inmediatamente despois da carreira. Debe reproducirse unha foto clara e sen distorsiones do final de cada carreira. Utilizarase para determinar a orde de finalización de todos os patinadores.

Se o sistema de foto-finish non puidese cronometrar os tempos deberá empregarse un sistema de cronometraxe electrónica totalmente automático, homologado pola Federación Española de Deportes de Xeo. O sistema deberá ser totalmente automático e empezar a cronometrar no momento que soe a pistola do xuíz de saídas.

Se non fose posible utilizar o sistema de foto-finish a orde de finalización será o indicado polo xuíz principal da liña de meta. O cronometrador principal será o responsable de gravar os tempos. Cando se usen reloxos dixitais medirase en centésimas de segundo.

 

9.7. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

Durante a competición aos patinadores non lles está permitido levar ningún sistema de comunicación para ter contacto ou recibir información doutras persoas ou recursos.

 

9.8. MARCADOR

 As pistas de patinaxe sobre xeo disporán dun marcador co fin de facilitar aos espectadores, patinadores e árbitros información precisa sobre:

-    Participantes (persoas, equipos)

-    Tempos 

-    Clasificación

-    Tempo de descanso

O marcador colocarase en situación de perfecta visibilidade para árbitros, xogadores e público e será electrónico nas competicións oficiais da Federación Española de Deportes de Xeo.

 

9.9. SIRENA

Cada pista contará cunha sirena ou outro dispositivo emisor de son adecuado que será utilizado polo cronometrador.

 

9.10. CÁMARA DE CHAMADAS (“HEAT BOX”)

 Existirá un espazo reservado para os patinadores, denominado cámara de chamadas, no cal, antes do comezo de cada proba, os participantes serán chamados claramente á competición.

 

10. ENFERMARÍA

 Durante a actividade do club a enfermaría da pista de xeo debe ser accesible. Estará dotada dunha liña telefónica para chamadas de urxencia e debidamente equipada para o control antidopaxe, incluso antialcohólico.