Campos Grandes i Atletisme

La present norma de projecte és aplicable en tots aquells camps grans i instal·lacions d'atletisme que es realitzen total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports i per a les quals es realitzen per a la celebració de competicions federatives d'àmbit nacional, així mateix pot servir de referència per al disseny i construcció d'instal·lacions esportives que no complisquen els anteriors requisits.

Esta norma de projecte enumera les condicions relatives a planificació, disseny, condicions tècniques de materials, sistemes i instal·lacions concernents a instal·lacions esportives a l'aire lliure, cridades Campos grans i Atletisme útils per a la pràctica dels següents esports:

- ATLETISME en pista en totes les seues especialitats de carreres, salts i llançaments.

- FUTBOL

- FUTBOL-7

- RUGBI

- HOQUEI SOBRE HERBA

Así como l'educació física escolar i tots aquells esports o modalitats esportives que oportunament puguen incorporar-se si es consideren si es consideren aptes per a realitzar-se en camp gran, a nivell d'esport federatiu de competició, d'esport recreatiu per a tots i/o esport escolar.

Els camps grans i les instal·lacions d'atletisme han de servir per al màxim nombre possible de modalitats esportives, a fi d'aconseguir una rendibilitat d'ús major.

Las normes reglamentàries de cadascun d'estos esports o especialitats esportives constituïxen document a part de la present norma de projecte.

Todo camp gran i les instal·lacions d'atletisme als quals puga ser aplicable esta norma hauran d'estar compostos d'espais útils a l'esport i d'espais auxiliars. Vegeu l'apartat de Termes i Definicions. Queden fora de l'àmbit d'esta norma de projecte, les instal·lacions esportives a cobert per a la pràctica dels esports citats així com els recintes esportius i estadis de camps grans i/o atletisme amb un nombre de més de 4.000 places d'espectadors.