Campos Grandes e Atletismo

La presente norma de proxecto é de aplicación en todos aqueles campos grandes e instalacións de atletismo que se realicen total ou parcialmente con fondos do Consello Superior de Deportes e para as que se realicen para a celebración de competicións federativas de ámbito nacional, así mesmo pode servir de referencia para o deseño e construción de instalacións deportivas que non cumpran os anteriores requisitos.

Esta norma de proxecto enumera as condicións relativas a planificación, deseño, condicións técnicas de materiais, sistemas e instalacións concernentes a instalacións deportivas ao aire libre, chamadas Campos grandes e Atletismo útiles para a práctica dos seguintes deportes:

- ATLETISMO en pista en todas as súas especialidades de carreiras, saltos e lanzamentos.

- FÚTBOL

- FÚTBOL-7

- RUGBY

- HOCKEY SOBRE HERBA

Así como a educación física escolar e todos aqueles deportes ou modalidades deportivas que oportunamente poidan incorporarse se se consideran se se consideran aptos para realizarse en campo grande, a nivel de deporte federativo de competición, de deporte recreativo para todos e/ou deporte escolar.

Os campos grandes e as instalacións de atletismo deben servir para o máximo número posible de modalidades deportivas, co fin de alcanzar unha rendibilidade de uso maior.

Las normas regulamentarias de cada un destes deportes ou especialidades deportivas constitúen documento á parte da presente norma de proxecto.

Todo campo grande e as instalacións de atletismo aos que poida ser de aplicación esta norma deberán estar compostos de espazos útiles ao deporte e de espazos auxiliares. Véxase o apartado de Termos e Definicións. Quedan fóra do ámbito desta norma de proxecto, as instalacións deportivas a cuberto para a práctica dos deportes citados así como os recintos deportivos e estadios de campos grandes e/ou atletismo cun número de máis de 4.000 prazas de espectadores.