HCH Hoquei herba

INDICE:

0       AMBITO D'APLICACIÓ

1.      GRANDÀRIA DEL CAMP

2.      BANDES EXTERIORS DE SEGURETAT

3.      TRAÇAT DEL CAMP

4.      ALTURA LLIURE D'OBSTACLES

5.      ORIENTACIÓ SOLAR

6.      IL·LUMINACIÓ

7.      SUPERFÍCIE DE JOC

       7.1     SUPERFÍCIES DE JOC D'HERBA ARTIFICIAL PER A CAMPOS D'HOQUEI HERBA

                       7.1a) La superfície de joc d'herba artificial

                       7.1b) La base elàstica

                       7.1c) La construcció de la superfície de joc d'herba artificial

                       7.1d) Les línies de marques en la superfície de joc d'herba artificial

                       7.1i) Reg de la superfície de joc d'herba artificial

       7.2     SUPERFÍCIES DE JOC D'HERBA ARTIFICIAL PER A CAMPS FEDERATIUS

                       7.2a) La superfície de joc d'herba artificial

                       7.2b) Base i sub-base

                       7.2c) Xarxa de Reg

       7.3     SUPERFÍCIES DE JOC D'HERBA ARTIFICIAL PER A CAMPOS NO FEDERATIUS:

8.      LA PORTERIA

       8.1           EL MARC

       8.2           TAULES LATERALS I DE FONS

       8.3           LA XARXA

       8.4           ELS ELEMENTS DE SUJECCIÓN DE LA XARXA

9.      LA BOLA

10.    EL PAL O ESTIC

11.    BANDEROLES DE CÓRNER

12.    BARANA PERIMETRAL

13.    XARXES DE SEGURETAT (PARABOLAS)

14.    EQUIP DE PROTECCIÓ DELS PORTERS 

15.    ESPÀCIOS ÚTILS A l'ESPORT

       15.1          LA TAULA DE CRONOMETRADORES I ELS BANCS DE JUGADORS.

       15.2          ÀREA AUXILIAR

       15.3          ZONES D'ESCALFAMENT

       15.4         EL CAMP DE JOC PER A HOQUEI 5s I MINIHOCKEY

16.    MARCADOR

17.    MEGAFONIA

18.    CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ (CCTV)

19.    UNITAT DE CONTROL ORGANITZATIU (UCO)

20.    ESPAIS AUXILIARS PER Als ESPORTISTES 

       20.1         VESTUARIS, CONDÍCIES D'ESPORTISTES, ENTRENADORS 

       20.2         VESTUARIS, CONDÍCIES D'ARBITROS

       20.3         INFERMERIA – PRIMERS AUXILIS 

       20.4         ÀREA DE CONTROL DE DOPATGE 

       20.5         MAGATZEM DE MATERIAL ESPORTIU 

21.    ESPAIS AUXILIARS SINGULARS 

       21.1          OFICINES D'ADMINISTRACIÓ, ORGANITZACIÓ CAMPIONAT I SALA ACREDITACIÓ 

       21.2         VESTUARIS DE PERSONAL

       21.3         MAGATZEM DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

       21.4         ESPAIS PER A AUTORITATS I PERSONALITATS

       21.5         ESPAIS PER Als MITJANS DE COMUNICACIÓ

22.    ESPAIS PER Als ESPECTADORS 

23.    ACCESSIBILITAT

24.    BIBLIOGRAFIA BÀSICA 

25.    FIGURES:

        - HCH-1 EL CAMP DE JOC

        - HCH-2 L'ÀREA

        - HCH-3 SUPERFÍCIE DE JOC. PUNTS D'ASSAIG

        - HCH-4 LA PORTERIA

        - HCH-5 LA PORTERIA, PERSPECTIVA

        - HCH-6 LA PILOTA O BOLA

        - HCH-7 EL PAL O “ESTIC”

        - HCH-8 FORMA I DIMENSIONS DEL PAL O “ESTIC”

        - HCH-9 CURVATURA DEL PAL O “ESTIC”

 

0. AMBITO D'APLICACIÓ

La present Norma Reglamentària és aplicable en tots aquells camps que es realitzen total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports per a la pràctica de l'hoquei herba i on es vagen a celebrar competicions de la Real Federació Espanyola d'Hoquei (RFEH). És competència d'aquesta Federació esportiva l'homologació de cada instal·lació per a l'organització de competicions oficials d'hoquei herba. Aquest document ha sigut elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació útil per a la pràctica d'aqueix esport, per a açò s'han tingut en compte els Reglaments Internacionals vigents i s'ha sotmès a consulta de la Real Federació Espanyola d'Hoquei.

 

1. GRANDÀRIA DEL CAMP

El camp de joc és un rectangle de dimensions 91,40 m de llarg per 55 m de llarg (Aquestes dimensions corresponen a les mesures britàniques de 100 iardes per 60 iardes)

 

2. BANDES EXTERIORS DE SEGURETAT

Per a facilitar el desenvolupament del joc, la seguretat per part de jugadors i la visió dels espectadors, la superfície del camp de joc continuarà en bandes exteriors lliures d'obstacles al voltant del mateix, amb unes dimensions com a mínim de 2 m d'amplària i recomanat 3 m a l'exterior de les línies de fons i d'1 m i recomanat 2 m d'amplària a l'exterior de les línies de banda, a més existirà una zona addicional lliure d'obstacles d'1 m d'amplària mínima a l'exterior de tot el perímetre i recomanat 2 m en els fons, la qual podrà tenir o no la mateixa superfície del camp de joc. Per tant les dimensions completes de les bandes exteriors de seguretat són com a mínim de 2 m i recomanat de 3 m en les línies de banda i com a mínim de 3 m i recomanat de 5 m en les línies de fons. Vegeu la figura HCH-1.

 

3. TRAÇAT DEL CAMP

El traçat del camp serà conforme amb les figures HCH-1 i HCH-2. Les línies de marques tindran 7,5 cm d'amplària, formen part de les superfícies que delimiten i seran totes de color preferentment blanc. Les línies mes llargues de 91,40 m són les línies de banda, les línies mes curtes de 55 m són les línies de fons. Del traçat complet s'especifiquen els següents detalls:

3a)    Línia de centre o central: Creua el camp en el centre del mateix.

3b)    Línies de 22,90 m: Es tracen paral·leles a les línies de fons de manera que la seua vora més propera a la línia de centre vas donar 22,90 m de la vora exterior de la línia de fons més pròxima. L'àrea compresa entre aquestes línies i les de fons és coneguda com a àrea de 23 m.

3c)    Línies de 30 cm fóra del camp en cada línia de banda: Es tracen paral·leles a les línies de fons amb la vora exterior a 14,63 m de la vora exterior de la línia de fons.

3d)    Línies de 30 cm fóra del camp en cada línia de fons: Es tracen a banda i banda de la porteria a 5 m i a 10 m des de la vora externa del pal de porteria més proper.

3i)    Línies de 15 cm fóra del camp en cada línia de fons: Es tracen a 1,83 cm del centre de cada línia de fons, mesurant-se entre les vores més properes d'aqueixes línies.

3f)     Línies d'àrea de porteria: Delimiten l'Àrea de porteria i estan compostes de tres parts: una central de 3,66 m de llarg paral·lela a la línia de fons, traçada a 14,63 m des de l'exterior d'aquesta línia i altres dos laterals que seran quarts de circule de 14,63 m de radi fins a unir-se amb la línia de fons. El centre de cada arc estarà en l'aresta interior anterior de cada pal de la porteria.

3g)    Línies discontínues: Es tracen a 5 m de la vora exterior de cada línia d'àrea, de 30 cm de longitud i amb separació de 3 m entre cada secció, es comença amb una secció en el centre.

3h)    Punts de penal: De 15 cm de diàmetre marcats enfront del centre de cada porteria a 6,40 m de la vora interior de la línia de fons, açò és a 6,475 m de la vora exterior d'aquesta línia.

En competicions internacionals de nivell sènior i en competicions nacionals de la Real Federació Espanyola d'Hoquei no s'admet cap altra marca.

En camps poliesportius, d'ús recreatiu o esportiu no federatiu, poden tenir línies de marques d'altres esports. Quan l'hoquei no és majoritari les línies podran ser d'un altre color preferiblement grogues.

 

4. ALTURA LLIURE D'OBSTACLES

Serà de 5 m com a mínim sobre el camp i les bandes exteriors, no obstant açò es recomana una altura lliure de 7 m.

 

5. ORIENTACIÓ

L'eix longitudinal del camp en instal·lacions a l'aire lliure serà N-S admetent-se una variació compresa entre N-NE i N-NO recomanant-se que la variació màxima siga de 15º.

 

6. IL·LUMINACIÓ

La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no provoque enlluernament dels jugadors, de l'equip arbitral ni dels espectadors. Comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació horitzontal i rendiment de color, d'acord amb els criteris de la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives” i comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació:

 

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ – HOQUEI HERBA 

(Exterior)

NIVELL DE COMPETICIÓ

Iluminancia horitzontal

Rend.

Color

(Ra)

GR

Emed

(lux)

Uniformitat

Emin/ Emed

Competicions nacionals i internacionals d'alt nivell

500

0,7

65

50

Competicions regionals, entrenament alt nivell

300

0,7

65

50

Competicions locals, entrenament, esport escolar i recreatiu

200

0,7

20

55

 

Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical en funció de la velocitat de l'acció i la dimensió de l'objecte, en la citada norma UNE-EN 12193, els esports s'han classificat, en aqueix sentit, en tres grups A, B i C; l'hoquei herba pertany al grup B. El valor de la iluminancia vertical vària amb la distància de la càmera a l'objecte, per a determinar-ho vegeu el següent gràfic:

 

 

Nivell d'il·luminació vertical  a mantenir en funció de la distància màxima de tir de les càmeres (UNE-EN12193)

 

Per a les competicions nacionals d'alt nivell televisades, la Real Federació Espanyola d'Hoquei (RFEH) requereix una iluminancia vertical major d'1.400 lux i una iluminancia horitzontal entre 1.500 – 3.000 lux.

Els bàculs o les torres d'il·luminació no es col·locaran en cap cas en les bandes exteriors al camp que estaran lliures d'obstacles.

La distribució dels bàculs o de les torres d'il·luminació serà en dues línies paral·leles a les línies de banda, disposant quatre en cada banda, col·locant sempre un darrere de cada cantonada i fora de les bandes exteriors de seguretat, per a assegurar una bona il·luminació de la porteria i la seua àrea.

L'altura de muntatge de les lluminàries en els bàculs o torres d'il·luminació, serà de 18 m com a mínim perquè no hi haja enlluernament, en qualsevol cas l'angle format per la línia que va des de la línia de muntatge de les lluminàries a l'eix central del camp serà com a mínim de 25º amb l'horitzontal.

Quan existisquen gradería, els bàculs o torres s'instal·laran després d'ells, si la gradería ho permet pel seu aforament limitat. Quan les cobertes de gradería tenen altura suficient les lluminàries es poden col·locar sobre elles en disposició lateral a les línies de banda. Una altra possibilitat és concentrar la il·luminació en les quatre cantonades, no obstant la col·locació lateral de les lluminàries és preferible ja que proporciona major uniformitat. L'altura de muntatge haurà d'augmentar-se per a evitar enlluernaments.

Els requisits per a la il·luminació artificial exigits per la Federació Internacional d'Hoquei (FIH) estan continguts en les “Guies per a il·luminació artificial de camps d'hoquei” de març de 2011” i d'abril de 2000” les quals s'ha tingut en compte en aquesta norma.

La il·luminació evitarà la contaminació lumínica en el seu entorn i en el cel nocturn per reflexió i difusió de la il·luminació artificial, per a açò l'impacte lumínic potencial en el medi ambient es valorarà de manera que no aconseguisca valors màxims de contaminació lumínica d'acord amb els criteris de la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives” abans citada, en els següents conceptes:

 

VALORS MÀXIMS DE CONTAMINACIÓ LUMÍNICA PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR

Zona ambiental

Il·luminació vertical en propietats circumdants

Ev (lux)

Intensitat de les lluminàries en l'adreça de potencial contaminació lumínica

I (cd)

Proporció de flux lluminós en l'hemisferi superior

ULR (%)

Màxim

Màxim recomanat

Màxim

Màxim recomanat

Màxim

I1

Zones fosques com a parcs nacionals o espais protegits

2

0

2.500

0

0

I2

Zones de baixa lluminositat com a àrees residencials, industrials o rurals

5

1

7.500

500

5

I3 

Zones de mitja lluminositat com a industrials o barris residencials

10

2

10.000

1.000

15

I4

Zones d'alta lluminositat com a centres de ciutat o zones comercials

25

5

25.000

2.500

25

 

Així mateix en carreteres o carrers pròxims, es limitaran els efectes de la instal·lació d'il·luminació quant a la reducció de la capacitat de visió d'informació essencial, segons indica la referida norma UNE-EN 12193.

 

7. SUPERFÍCIE DE JOC

Són aptes les superfícies de joc d'herba artificial amb o sense addició de material de farcit. Les bandes exteriors han de ser de la mateixa superfície esportiva que el camp de joc i amb idèntiques característiques. 

7.1) SUPERFÍCIES DE JOC D'HERBA ARTIFICIAL PER A CAMPOS D'HOQUEI HERBA:

7.1a) La superfície de joc d'herba artificial

Les superfícies de joc d'herba artificial estan constituïdes per un teixit suporte al com es fixen les fibres sintètiques d'herba artificial. Les superfícies de joc d'herba artificial poden ser superfícies sense farciment amb gran densitat de fibres de longitud curta, aquest tipus de superfície requereix estar humida (impregnada de gotes d'aigua) durant la pràctica de l'hoquei herba per a una major prestació, seguretat i comoditat. Un altre tipus de superfícies són les superfícies amb farcit, generalment d'arena, o d'arena i grànuls de cautxú, les quals solen tenir major longitud del pèl i menor densitat del mateix que les sense farcit, en aquest tipus és convenient regar la superfície sobretot en èpoques seques i caloroses per a millorar les característiques i prestacions de la superfície, encara que la quantitat d'aigua que requereixen és menor que les del tipus sense farcit. A continuació s'indiquen resumida i aproximadament les característiques dels tipus d'herba artificial:

HERBA ARTIFICIAL PER A HOQUEI

TIPUS HERBA/

Farcit

Altura del pèl

(mm)

Tipus de fibra

Altura del farciment

(%)

Reg

Sense farcit

(Water-based)

10 - 20

Fibrilada / Monofilamento

-

Necessita estar humida durant el joc

Amb farciment parcial d'arena (Dressed surface)

15 - 20

65 - 80

El reg millora les seues característiques

Amb farciment d'arena

(Filled surface)

20 – 35

80 – 90

 

7.1b) La base elàstica

Sota la superfície de joc d'herba artificial generalment es disposa una capa o base elàstica intermèdia que es col·loca sobre la capa base a fi de millorar la reducció de forces en la interacció esportista-superfície esportiva, aconseguint així una bona absorció d'impactes, l'espessor d'aquesta capa segons les seues característiques i resposta requerida varia entre 8 i 35 mm generalment. Les bases elàstiques poden ser prefabricades o “in situ”.

7.1c) La construcció de la superfície de joc d'herba artificial

La construcció de la superfície d'herba artificial requereix prèviament l'excavació del terreny natural de base eliminant tota la vegetació i terra vegetal existent, arribant fins al nivell del ferm i preparant la seua superfície la qual cosa constituirà el subsòl de la construcció. Quan es necessiten realitzar farciments per a aconseguir el nivell requerit o per a substituir terrenys inconsistents es faran els farciments mitjançant capes de zahorras compactades per a aconseguir la capacitat portante necessària, aquesta capa es denomina sub-base. Sobre el terreny natural preparat o subsòl o sobre la sub-base es disposa la base o capa suport, per a açò hi ha dos tipus de construccions:

  • Construcció amb capa suporte lligada i drenatge horitzontal: Consistent a realitzar una primera capa suport o capa base no lligada mitjançant l'aportació d'una capa de zahorras compactades i sobre ella s'estén una segona capa suport o capa base lligada d'aglomerat asfàltic amb una correcta planimetria i amb pendents cap a les canaletas perimetrals de recollida d'aigua de pluja i/o reg per a drenatge horitzontal en ser aquesta capa impermeable, els pendents d'aquesta capa estan entre el 0,4% i el 1%. Sobre la capa d'aglomerat asfaltico s'instal·la, si escau, la capa o base elàstica i finalment la superfície d'herba artificial i el farcit. Per a obtenir la planeidad i regularitat necessària de la superfície esportiva, la capa base de zahorras i l'aglomerat asfaltico tindran la planimetria requerida.
  • Construcció amb capa suporte no lligada i drenatge vertical: Consistent a realitzar una capa suporte o capa base no lligada mitjançant l'aportació d'una capa de zahorras compactades i sota ella una xarxa de drenatge de recollida d'aigua de pluja i/o reg en ser aquesta solució permeable. La xarxa de drenatge es realitza amb rases de drenatge farcides amb material filtrante i tubs de drenatge, també es disposa una làmina geotextil per a evitar el llavat de material fi de la capa suporte a la rases de drenatge. En aquest cas, si funciona correctament el drenatge, no seria estrictament necessari disposar els pendents en la superfície esportiva. Sobre la capa suporte no lligada s'instal·la, si escau, la capa o base elàstica i finalment la superfície d'herba artificial. Per a obtenir la planeidad i regularitat necessària de la superfície esportiva, la capa base de zahorras tindrà la planimetria requerida.

Quant al criteri per a decidir per un o un altre tipus de construcció convé indicar que les construccions amb capa suporte no lligada solen ser més econòmiques que les construccions amb capa suporte lligada, no obstant açò podrien tenir menor nivell d'estabilitat dimensional a causa de seients potencials si no compten amb un bon disseny o no s'han considerat bé les característiques del terreny i del lloc, o no han tingut un bon control de qualitat dels materials i la construcció. En qualsevol cas per a una correcta decisió i un bon disseny que assegure el bon comportament de la superfície a llarg termini, és convenient realitzar un estudi geotécnico dels terrenys disponibles per a conèixer el tipus de sòl, la seua resistència, composició, contingut d'aigua, capacitat de drenatge, nivell freàtic  i el seu potencial d'expansividad per dessecació/humectación, així com altres característiques importants. Aquesta etapa d'avaluació inicial de l'emplaçament és una part essencial del disseny. En camps d'hoquei herba se sol utilitzar generalment la construcció amb capa suporte lligada i drenatge horitzontal,

7.1d) Les línies de marques en la superfície de joc d'herba artificial

Les línies de marques del camp es realitzen incorporant aquestes línies durant la instal·lació del camp amb el mateix tipus d'herba sintètica encara que en color blanc, no es realitzaran mitjançant pintura de l'herba sintètica.

7.1i) Reg de la superfície de joc d'herba artificial

Com es va indicar anteriorment hi ha sistemes en els quals és imprescindible el reg i en general és recomanable disposar un sistema de reg automàtic per a les superfícies d'herba sintètica i un drenatge almenys perimetral amb canaleta. El sistema de reg es farà perimetralment i fora de les bandes exteriors i de la barana perimetral mitjançant canons d'aigua, solament es col·locaran aspersores exteriorment per a cobrir les zones on no arriben els canons. La caiguda de l'aigua de reg no produirà desplaçament del farciment, si escau, per a açò la inclinació i la pressió de l'aigua serà l'adequada.

7.2) SUPERFÍCIES DE JOC D'HERBA ARTIFICIAL PER A CAMPS FEDERATIUS:

7.2a) La superfície de joc d'herba artificial

La Real Federació Espanyola d'Hoquei estableix uns nivells de la instal·lació d'acord amb els tipus de competició, per als quals requereix que les superfícies d'herba artificial tinguen les característiques d'acord amb la classificació i la normativa de la FIH, a continuació s'indica en el quadre següent la correlació entre nivells d'instal·lació de la RFEH, el tipus de competició i la categoria segons normativa de la FIH:

CAMPOS HERBA ARTIFICIAL HOQUEI

NIVELL

instal·lació segons RFEH

COMPETICIÓ

CATEGORIA

segons normativa FIH

---

TIPUS

SUPERIOR

 • Lligues Nacionals 1ª Divisió i Divisió d'Honor
 • Fases Sector/Finals dels Campionats d'Espanya Infantils, Cadets, Juvenils
 • Fases Ascens 1ª i 2ª Divisió
 • Copa S. M. El Rei i Copa S. M. La Reina
 • Partits oficials de les Seleccions Nacionals
 • Competicions internacionals de seleccions i clubs.

GLOBAL

---

herba artificial sense farcit

MITJÀ

 • Lligues Nacionals 1ª Divisió i Divisió d'Honor
 • Fases Sector/Finals dels Campionats d'Espanya Infantils, Cadets, Juvenils
 • Fases Ascens 1ª i 2ª Divisió

GLOBAL

---

herba artificial sense farcit

BÀSIC

 • Escoles d'hoquei i promoció
 • Competicions de categoria autonòmica
 • Fases Sector Nacionals de les categories Infantils, Cadets, Juvenils
 • Lligues Nacionals de Primera Divisió

NACIONAL

---

herba artificial amb farcit

 

La Federació internacional d'Hoquei (FIH) classifica les superfícies dels camps d'hoquei herba en les següents categories:

  • Global o Herba de nivell mundial: Per a competicions mundials de la FIH inclosos els tornejos de classificació.
  • Nacional o Herba de nivell nacional: Per a altres competicions internacionals i competicions nacionals d'alt nivell.
  • Multi-esport o Herba de nivell multideportivo: Per a altres nivells de joc, superfícies dissenyades per a diversos esports sense ser l'hoquei el principal.

 

Els tipus d'herba artificial que es corresponen amb l'anterior classificació són els següents:

  • Global: El tipus d'herba artificial és sense farcit i necessita reg
  • Nacional i Multi-esport: El tipus d'herba artificial pot ser sense farcit o amb farciment que no necessàriament necessita reg.

 

Els requisits per a les categories de les superfícies de la FIH estan arreplegats en el “Manual de rendiment, durabilitat i construcció. Requisits per a camps d'herba sintètica d'hoquei” de febrer de 2014 de la citada FIH, els quals s'indiquen en els següents paràgrafs.

Abans de la seua instal·lació, la superfície esportiva d'herba artificial ha d'estar aprovada inicialment. Per a l'aprovació inicial del producte, el laboratori realitza assajos per a verificar les dades aportades en la declaració del producte del fabricador, dins de les toleràncies establides, en el següent quadre s'indiquen les propietats i les toleràncies de l'herba artificial, la capa amortiguadora i el farciment si escau:

ASSAJOS DE  COMPOSICIÓ DEL PRODUCTE 

D'HERBA ARTIFICIAL

Herba artificial

Propietat

Mètode d'assaig. 

Tolerància

Massa per unitat de superfície

ISO 8543

≤ ±10 %

Nº de mechones per unitat de superfície

ISO 1763

≤ ±10 %

Calibre de puntadas

Mesurament

Igual calibre

Longitud del pèl

(per sobre del suport)

ISO 2549

≤ ±10 %

Massa total del pèl

ISO 8543

≤ ±10 %

Caracterització del pèl

ISO 11357-3

Bec de temperatura ± 3 °C

Dtex del pèl

 

≤ ±10 %

Perfil i dimensions del pèl

FIH mètode C7

Igual forma

Tipus del pèl  (P.i.: recte, arrissat, fibrilado, etc.)

Registre fotogràfic i descripció

Igual perfil

Fabricació del pèl  (P.i.: Cosit, teixit, punzonado)

Registre fotogràfic i descripció

Igual fabricació

Color del pèl

Carta de colors RAL

El mateix nº RAL

Capa amortiguadora

Propietat

Mètode d'assaig. 

Tolerància

Espessor

EN 1969

≥ 90 % de la declaració del fabricador

Massa per unitat de superfície

ISO 8543

≤ ±10 %

Absorció d'impacte

EN 14808

≤ ± 5 % reducció de força

Resistència a la tracció

EN 12230

≥ 0,15 Mpa

Farcit 

(Quan escaigui)

Propietat

Mètode d'assaig. 

Tolerància

Grandària de les partícules

EN 933-1

≥ 80 % del rang declarat

Forma de les partícules

EN 14955

Forma similar

Densitat aparent

EN 1097-3

≤ ±15 %

Composició

Registre fotogràfic i descripció

Igual composició

Composició del polímer

(Farciments polimèrics solament)

Anàlisi Termogravimétrico

Contingut orgànic/inorgànic ≤ ± 15 %

 

Així mateix en els Assajos d'aprovació inicial de producte, el laboratori verifica els requisits del producte i els requisits de rendiment, els quals s'indiquen en els següents quadres:

ASSAJOS D'HERBA ARTIFICIAL EN LABORATORI

(Para totes les categories)

 Propietat

Mètode d'assaig. 

Requisit

Color

 

Verd, Blau o un altre color uniforme aprovat per la FIH

Lluentor

 

≤ 15 % en humit

Permeabilitat a l'aigua

 

> 150 mm/h

Tracció de la catifa d'herba artificial

EN ISO 13934-1

> 15 N/mm

Tracció de les fibres d'herba artificial

EN 13864

Monofilamento ≥ 5 N/mm

Fibriladas ≥ 30 N/mm

Unió del plomall o mechón d'herba artificial

ISO 4919

i

EN 13744

Nou

≥ 25 N

Després d'envelliment amb aigua

Resistència a l'envelliment de les fibres d'herba artificial

EN 20105-A02

Canvi de color ≥ 3 en escala de grises

Resistència de les juntes

Juntes cosides

i unides

EN 12228 mètode 1

i

EN 13744

Nou

  ≥ 1.000N/100 mm

Reducció després envelliment 

≤ 25 %

Després d'envelliment amb aigua

Resistència de les juntes

Juntes unides

EN 12228 mètode 2

i

EN 13744

Nou

  ≥ 50N/100 mm

Reducció després envelliment 

≤ 25 %

Després d'envelliment amb aigua

Resistència a tracció de la capa amortiguadora d'impacte

EN 12230 i

EN 13817

≥ 0,15 Mpa

Abans i després de l'envelliment

Resistència a abrasió/desgaste

EN 13672

< 350 mg

(Després de 2.000 cicles)

 

ASSAJOS DE RENDIMENT EN LABORATORI

CARACTERISTICAS

REQUISITS PER A CATEGORIA

GLOBAL

NACIONAL

MULTiDEPORTE

Pot de la pilota

(altura de caiguda 2,00 m)

Mètode d'assaig EN 12235

Altura del pot (mm):

100 – 400

Assajos individuals< ± 10% de la mitjana

100 – 400

Assajos individuals< ± 20% de la mitjana

75 – 400

Assajos individuals< ± 20% de la mitjana

Rodadura de la pilota Mètode d'assaig: EN 12334

Longitud de rodadura (m):

 10,0 m 

Assajos

individuals< ± 10% de la mitjana

 8,0 m

Assajos individuals< ± 20% de la mitjana

 5,0 m 

Assajos individuals< ± 20% de la mitjana

Desviació de la rodadura de la pilota

Utilitzant aparell assage EN 12334

A 2 m del final de la rampa d'assaig

 3º

Fricció sabatilla-superfície

Mètode d'assaig: Pèndol Leroux (FIH)

0,6 - 1,0

Assajos

individuals<±0,1

0,6 - 1,0

Assajos

individuals<±0,2

0,6 - 1,0

Assajos

individuals<±0,2

Resistència rotacional

Mètode d'assaig:

EN 15301-1

(Sola llisa)

25 – 45 Nm

Assajos

individuals<±3 de la mitjana

25 – 45 Nm

Assajos

individuals<±3 de la mitjana

25 – 50 Nm

Assajos

individuals<±5 de la mitjana

Absorció d'impactes

Mètode d'assaig: EN 14808

40% - 60% 

< ±5% de la mitjana

40% - 65%

< ±5% de la mitjana

40% - 65%

< ±5% de la mitjana

Compressió de superfícies sense farcit

Mètode d'assaig:

Basat en EN 14808

Mesura la mitjana de reducció de forces en impactes nº 14 i 15

≥ 40%

< ±2% de la mitjana

Pèrdua de velocitat

(Assaig sol per a recollida de dades)

< 9 %

 9 %

 9 %

 

Els assajos es realitzen després de la humectación de les mostres, per a garantir el rendiment després de la pluja o el reg, així mateix els assajos han de realitzar-se per laboratoris d'assaig acreditats per la FIH. Els productes que després dels assajos compleixen els requisits establits són considerats per la FIH com a productes aprovats, l'aprovació està vigent durant 5 anys i després de ser aprovats poden ser utilitzats per a ser instal·lats d'acord amb el nivell requerit.

 

Així mateix s'exigeix la realització d'assajos sobre el camp acabat (assajos “in situ”) la qual cosa permet obtenir el certificat FIH del camp. A continuació s'indiquen els requisits d'aquests assajos “in situ”:

ASSAJOS “IN SITU” DEL CAMP D'HOQUEI

CARACTERISTICAS

REQUISITS PER A CATEGORIA

GLOBAL

NACIONAL

MULTiDEPORTE

Pot de la pilota 

(altura de caiguda 2,00 m) 

Mètode d'assaig EN 12235

Altura del pot (mm):

100 – 400

Assajos individuals< ± 10% de la mitjana

100 – 400

Assajos individuals< ± 20% de la mitjana

75 – 400

Assajos individuals< ± 20% de la mitjana

Rodadura de la pilota 

Mètode d'assaig: EN 12334

Longitud de rodadura (m):

 10,0 m 

Assajos

individuals< ± 10% de la mitjana

 8,0 m

Assajos individuals< ± 20% de la mitjana

 5,0 m 

Assajos individuals< ± 20% de la mitjana

Desviació de la rodadura de la pilota 

Utilitzant aparell assage EN 12334

A 2 m del final de la rampa d'assaig

 3º

Fricció sabatilla-superfície

Mètode d'assaig: Pèndol Leroux (FIH)

0,6 - 1,0

Assajos

individuals<±0,1

0,6 - 1,0

Assajos

individuals<±0,2

0,6 - 1,0

Assajos

individuals<±0,2

Resistència rotacional

Mètode d'assaig:

EN 15301-1

(Sola llisa)

25 – 45 Nm

Assajos

individuals<±3 de la mitjana

25 – 45 Nm

Assajos

individuals<±3 de la mitjana

25 – 50 Nm

Assajos

individuals<±5 de la mitjana

Absorció d'impactes 

Mètode d'assaig: EN 14808

40% - 60% 

< ±5% de la mitjana

40% - 65%

< ±5% de la mitjana

40% - 65%

< ±5% de la mitjana

Pendent longitudinal

< 0,2 %

< 1 %

< 1 %

Pendent transversal

(A banda i banda de l'eix del camp)

< 0,4 %

*(Excepcionalment < 1,0 % si és autoritzat per FIH)

** La RFEH requereix 0,75 %

< 1 %

< 1 %

Regularitat superficial

Mètode d'assaig: EN 13036-7

Amb regla de 3m

Desviació ≤ 6 mm

Amb regla de 300 mm

Desviació ≤ 2 mm

Desviació ≤ 3 mm

Reg del camp

Segons l'especificat pel fabricant d'herba artificial

Si ho especifica el fabricant d'herba artificial

Permeabilitat del camp

 150 mm/h

Color

Verd o Blau RAL 5002 o 5005, per a un altre color s'ha d'obtenir l'aprovació de la FIH

Excepcionalment s'admet fins a 1% prèvia sol·licitud justificada del propietari del camp i autorització de la FIH abans de la construcció del mateix.

** La RFEH requereix uns pendents a quatre aigües del 0,75 %

Els assajos sobre el camp de joc o “in situ” es realitzaran sobre els 14 punts que s'indiquen en la figura HCH-3, en els assajos a realitzar abans indicats (Pot de la pilota, rodadura de la pilota, lliscament, absorció d'impactes, permeabilitat, etc.) es realitzaran considerant en el cas de la rodadura de la pilota els possibles efectes del vent i del pendent del camp. Tots els assajos han de realitzar-se per laboratoris d'assaig acreditats per la FIH. Si els assajos compleixen els requisits establits s'obté el certificat FIH del camp.

7.2b) Base i sub-base

La base d'aglomerat asfaltico i la sub-base de zahorras compactades han de proporcionar a la superfície d'herba artificial un suport idoni que permeten les característiques de regularitat superficial, pendents etc. per a açò la RFEH requereix les característiques que s'indiquen a continuació.

Base (Aglomerat asfaltico):

  • Capa d'imprimación
  • Capa base de 4 cm d'aglomerat asfaltico en calent tipus G-20.
  • Reg d'adherència
  • Capa de rodadura tancada tipus D-12

 

Sub-base:

  • Farciment general i compactat de 20 cm mínim.
  • Formació de pendents a 4 aigües, compactació 98% Proctor.
  • Capa de zahorra artificial de 20 cm amb pendents del 0,75% a 4 aigües, compactació 98% Proctor.

 

7.2c) Xarxa de Reg

Es disposarà un sistema de reg perimetral al camp per a aconseguir les prestacions optimas de la superfície d'herba artificial humitejant la mateixa, per a açò la RFEH requereix les següents característiques:

  • Sistema de reg automàtic, constituït per vuit canons situats fora de la barana perimetral, sobre suports elevats 2 m sobre el nivell del terreny, amb electrobomba i dipòsit de 30 m3, arqueta i programador de 8 estacions.

 

7.3) SUPERFÍCIES DE JOC D'HERBA ARTIFICIAL PER A CAMPOS NO FEDERATIUS:

Per a competicions no federatives, competicions locals, entrenament no federatiu, esport escolar i recreatiu, les superfícies d'herba artificial per a hoquei herba compliran els requisits de rendiment, durabilitat, identificació del producte i d'assaig basats en la norma UNE-EN 15330-1:2014 “Superfícies d'herba artificial i punzonadas dissenyades principalment per a ús exterior. Parteix 1: Especificacions per a superfícies d'herba artificial per a futbol, hoquei, rugbi, tennis i ús multideportivo”, quant a hoquei.

Aqueixa norma consta de dues parts, la 1ª part descriu els requisits de les superfícies esportives d'herba artificial d'acord amb l'ús previst, a verificar mitjançant assajos en laboratori per a l'aprovació prèvia del producte i la 2ª part descriu els requisits de les superfícies esportives d'herba artificial una vegada instal·lades per a verificar-les mitjançant assajos “in situ”, per a confirmar que les seues propietats són adequades a l'ús previst.

1º Part: Aprovació de tipus en laboratori.

En el quadre següent s'inclouen els requisits d'assajos de laboratori dels materials, a fi d'assegurar els nivells requerits de rendiment esportiu i d'interacció jugador-superfície, així com que estan fabricades amb materials de qualitat acceptable per a l'ús previst.

REQUISITS D'ASSAJOS DELS MATERIALS PARA

APROVACIÓ DE TIPUS EN LABORATORI 

SUPERFÍCIES D'HERBA ARTIFICIAL PER A HOQUEI HERBA

Tracció de la catifa d'herba artificial

> 15 N/mm

Tracció de les fibres d'herba artificial

> 30 N per a fibres fibriladas

> 8 N per a fibres monofilamento

Resistència a l'envelliment de les fibres d'herba artificial

≥ 50% respecte de la mostra no envellida i no inferior als valors de tracció abans indicats

Color

Després d'envelliment artificial solidesa del color ≥ 3 en l'escala de grises, comparada amb la mostra sense envellir

Resistència de les juntes de la catifa d'herba artificial

Juntes cosides

≥ 1.000N/100 mm

Després de la immersió en aigua calenta, la resistència de les juntes cosides serà:

≥ 75% del valor obtingut abans de l'envelliment i

≥ 1.000N/100 mm

Juntes pegades

≥ 60N/100 mm

Després de la immersió en aigua calenta, la resistència de les juntes pegades serà:

≥ 75% del valor obtingut abans de l'envelliment i 

≥ 60N/100 mm

Unió del plomall o mechón d'herba artificial

Força d'extracció del plomall: ≥ 30 N

Després de la immersió en aigua calenta, la força d'extracció del plomall: ≥ 75% del valor obtingut abans de l'envelliment i ≥ 30 N

Permeabilitat a l'aigua

≥ 500 mm/h

Resistència a tracció de la capa amortiguadora d'impacte

> 0,15 MPa

Després de l'envelliment per exposició a l'aire, la resistència màxima a tracció serà: ≥ 75% del valor obtingut abans de l'envelliment i

≥ 0,15 MPa

Resistència a abrasió/ desgaste

Màxim percentatge de pèrdua de massa després de 2.000 cicles ≤ 2%

Pot vertical de la pilota d'hoquei

≤ 70 %

Rodadura de la pilota d'hoquei

≥ 8,0 m

Absorció d'impacte / Reducció de força

≥ 40 %

Deformació vertical

Entre 3 mm i 10 mm

Resistència rotacional

Entre 25 Nm i 50 Nm

 

També es realitzaran els assajos d'identificació del producte els quals han de correspondre's amb els valors que figuren en la declaració del producte del fabricador amb les toleràncies que indica la norma UNE-EN 15330-1:2014 abans indicada.

També es realitzaran els assajos d'identificació del producte els quals han de correspondre's amb els valors que figuren en la declaració del producte del fabricador amb les toleràncies que indica la norma UNE-EN 15330-1:2014 abans indicada.

2ª Part: Requisits per a assajos de les instal·lacions.

Després de la instal·lació o construcció de la superfície d'herba artificial es realitzaran assajos “in situ” per a assegurar-se que la superfície esportiva d'herba artificial ofereix els nivells de rendiment acceptables previstos, aquesta avaluació inicial es duu a terme després de la instal·lació o construcció. Així mateix es recomanen avaluacions posteriors d'aqueixos requisits al llarg de tota la vida de la superfície d'herba artificial, cada dos o tres anys depenent de l'ús. A continuació s'inclouen els requisits de rendiment d'assaig inicial i assajos posteriors sobre el terreny.

REQUISITS D'ASSAJOS “IN SITU”

SUPERFÍCIES D'HERBA ARTIFICIAL PER A HOQUEI HERBA

ASSAIG INICIAL I POSTERIORS

Rebot vertical de la pilota d'hoquei

≤ 70 %

Rodadura de la pilota d'hoquei

≥ 8,0 m

Absorció d'impacte

> 40 %

Deformació vertical

> 3 mm i < 10 mm

Resistència rotacional

25 Nm a 50 Nm

Velocitat d'infiltració d'aigua

> 180 m

Regularitat superficial

Regla de 3 m

< 6 mm

Regla de 0,3 m

< 2 mm

Pendents transversals màxims

0,5% - 1 %

(Recomanat 0,5%)

 

Els assajos “in situ” es realitzen en les posicions que s'indiquen en la figura segons la norma citada.

 

El fabricant i/o l'instal·lador de la superfície esportiva, facilitaran la documentació del mateix que inclourà, almenys, el següent:

  • Resultats de les proves d'assaig en laboratori i la seua conformitat amb els requisits exigits.
  • Descripció del procediment d'instal·lació del mateix.
  • Els resultats dels assajos “in situ” i la seua conformitat amb els requisits exigits.
  • Vida útil estimada de la superfície esportiva, que no ha de ser inferior a 10 anys i garantia de la mateixa.
  • Informació sobre el manteniment de la superfície esportiva d'herba artificial.

Per a la construcció de la superfície esportiva les capes base lligada i no lligada tindran els pendents i la regularitat superficial requerida per a la superfície.

Es disposarà un sistema de reg perimetral al camp fora de la barana perimetral, preferiblement automàtic.

 

8. LA PORTERIA

El camp de joc d'hoquei herba estarà equipat amb dues porteries que es col·loquen en el centre de les línies de fons, a l'exterior d'aquestes línies. Les seues mesures interiors són 2,14 m d'alt per 3,66 m d'ample. La porteria mesurarà 0,90 m de fons en la part superior i 1,20 m en el sòl. Vegeu la figura HCH-4.

Les porteries han d'estar fermament fixades al sòl, que segons el seu disseny pot ser per mitjà de caixetins a sòl o autoestables amb sistema antivuelco (per exemple amb ancoratges fixos o desmuntables). Compliran les normes reglamentàries de la Real Federació Espanyola d'Hoquei i la norma UNE-EN 750 “Porteries d'hoquei” especialment els requisits de resistència i estabilitat que indica la citada norma.

La porteria consta de marc, elements de subjecció de la xarxa i la xarxa.

8.1 EL MARC

El marc està compost pels pals i el travesser, construïts del mateix material (fusta, acer, aliatge lleuger o material plàstic) de material no corrosiu o protegit de la corrosió.

Serà de secció rectangular amb dimensions de 5 cm d'ample per 7,50 cm de fons i pintades les cares en color blanc. Els pals no sobreeixiran del travesser. Vegen-se les figures HCH-4 i HCH-5.

Les vores o arestes estaran arredonits amb un radi mínim de 3±1 mm.

8.2    TAULES LATERALS I DE FONS

Tindran 0,46 m d'altura, les laterals es col·loquen fixes als pals sense sobreeixir d'ells i perpendiculars a la línia de fons, les taules de fons van fixes en els extrems de les laterals i en angle recte amb aquestes. Estaran pintades de color fosc en la seua part interior.

8.3    LA XARXA

De malla quadrada, pot realitzar-se amb fils de fibres naturals (cànem, jute) o sintètiques (nylon) el diàmetre del fil serà de 2 mm com a mínim, l'ample de la malla serà com a màxim de 4,5 cm.

8.4    ELS ELEMENTS DE SUJECCIÓN DE LA XARXA

La xarxa ha d'estar fixa, a intervals de 15 cm, a la part interior dels pals i del travesser i per darrere de les taules de fons i laterals estarà subjecta al marc posterior de sòl, sense estar tibant per a evitar que la pilota puga rebotar a l'exterior i de manera que la pilota no puga passar per algun buit entre ella i els pals, el travesser o les taules laterals o de fons.

Les subjeccions de la xarxa als pals i travesser han d'estar dissenyades de tal forma que no puguen danyar als jugadors, per a açò s'exigeix que les obertures no excedisquen de 5 mm i no s'usaran ganxos d'acer oberts.

 

9. LA PILOTA O BOLA

Esfèrica, dura, de superfície exterior llisa encara que s'accepten costures i de color blanc o un altre autoritzat que contrast amb la superfície de joc. Tindrà una circumferència entre 23,5 cm i 22,4 cm i un pes entre 156 i 163 g. Vegeu la figura HCH-6.

 

10. EL PAL O ESTIC

El pal o estic està format per un mànec recte i un cap o pala corbada d'acord amb la forma tradicional, tindrà una cara plana llisa en la part inferior del seu costat esquerre (cara de joc), el pal tindrà una transició llisa i contínua sense cap irregularitat o una altra discontinuïtat en la transició des del mànec o empunyadura fins a la pala. Vegeu la figura HCH-7.

L'altre costat del pal, el costat dret amb el qual no es juga, serà arredonit i llis. Totes les vores estaran arredonits.

En la figura HCH-8 s'indica un diagrama del pal o estic en posició vertical mostrant la cara de joc, la base corbada de la pala es mostra col·locada sobre l'eix XX, perpendicular a aquest eix està l'eix YY vertical. Per a mesuraments, l'estic ha d'estar alineat de tal manera que l'eix YY passada a través del centre de la part superior del mànec. La pala ha de ser de forma “J” o “O” l'extrem de la qual acaba en la línia CC paral·lela a l'eix XX, a 100 mm al llarg de l'eix YY en sentit positiu (cap a I+). El mànec comença en la línia CC i contínua en adreça I+. La part de joc plana de la pala de l'estic i tota la seua continuació al llarg del mànec ha de ser llisa i a un sol plànol, podent tenir una concavidad o convexidad de no més de 4 mm en qualsevol adreça.

La grandària del pal o estic serà tal que podrà passar per un cèrcol de 5,1 cm de diàmetre interior.

Les línies AA i A1A1 del diagrama estaran a 51 mm, paral·leles i equidistants de l'eix YY.

Les línies BB i B1B1 del diagrama estaran a 20 mm d'AA i A1A1 respectivament. El mànec pot ser corbat o arquejat sobreeixint de la línia AA però solament una vegada al llarg de la longitud de l'eix YY i no sobrepassant la línia limite BB.

Qualsevol curvatura a llarg de la longitud de l'estic tindrà un continu i suau perfil en tota la seua longitud i estarà limitada a una fletxa màxima de 25 mm. El punt de màxima curvatura no ha d'estar a menys de 200 mm de la base de la pala. Vegeu la figura HCH-9.

El pal serà de fusta o d'un altre material que siga adequat per a la pràctica de l'hoquei i no supose risc per a la salut dels esportistes, no són admissibles materials metàl·lics o components metàl·lics. Es poden afegir cintes i resines en tant la superfície romanga llisa.

El pes total no serà major de 737 g. La longitud de l'estic mesurada des de la part superior del mànec fins a la part inferior de la pala (línia X) no haurà de ser superior a 105 cm.

La velocitat de la pilota no sobrepassarà el 98% de la velocitat del pal de la pala de l'estic en condicions testades. Açò es comprova experimentalment en laboratori, amb un simulador que proporciona una velocitat de 80 km/h al pal, la velocitat de la pilota es calcula a partir del temps que necessita per a passar per dos punts fixos de mesura i s'expressa com un percentatge de la velocitat del pal. Aquest assaig es realitza amb pilotes aprovades per la FIH i en laboratoris autoritzats per la FIH. Es realitzen cinc mesuraments i les condicions de laboratori són: 20ºC de temperatura i 50% d'humitat relativa.

 

11. BANDEROLES DE CÓRNER

En cada cantonada del camp es col·locarà un pal amb una banderola, els pals tindran una altura entre 1,20 m i 1,50 m, no seran punxeguts, si són rígids tindran una base basculant i no tindran característiques perilloses per als jugadors.

Les banderoles tindran dimensions de llarg i d'ample no major de 30 cm.

 

12. BARANA PERIMETRAL

Ha d'existir una barana perimetral en el límit de les bandes exteriors. Consistirà en una tanca de 0,90 m d'altura que tindrà per finalitat la delimitació entre el terreny de joc i els espectadors, així com evitar l'eixida de les boles rasants del camp de joc. La tanca disposarà d'un sòcol col·locat en la seua part inferior d'altura 0,20 m, continu, resistent a l'impacte i a la humitat. La tanca no presentarà elements sortints cap a l'interior del camp i els seus buits o obertures no seran majors de 10 mm. Els elements verticals o suports de la tanca perimetral estaran col·locats cap a la cara oposada de la superfície de joc i fixats al sòl de forma sòlida i resistent. Aquests seran metàl·lics de metall inoxidable o protegit contra la corrosió mitjançant galvanització en calenta, en fred o amb capes de pintura de protecció. Els elements entre suports de la tanca seran resistents a l'impacte de la pilota i el pal o estic. Els elements verticals o suports de la tanca perimetral poden consistir en xarxa metàl·lica, xapa metàl·lica perforada o panells sintètics, si són metàl·lics seran de metall inoxidable o protegit contra la corrosió. La part superior de la tanca perimetral disposarà d'un passamans continu amb vores arredonides amb un radi mínim de 3±1 mm.

La tanca perimetral pot interrompre's enfront de la taula de jutges i els bancs de jugadors o en un altre cas disposarà de dues portes d'accés a la pista al costat dels bancs d'equip i en tots dos laterals de la taula que obriran cap a fora de la mateixa, sense envair-la.

 

13.    XARXES DE SEGURETAT (PARABOLAS)

Es col·locaran xarxes darrere de les línies de fons fora de la banda exterior de seguretat després de les porteries per a detenir les boles, les xarxes tindran una longitud mínima de 25 m i una altura mínima de 5 m, amb un ample de malla com a màxim de 5 cm, si s'estenen a tota la longitud de la línia de fons la longitud restant podrà tenir una altura de 3 m. Les xarxes de seguretat arribaran fins al sòl i no estaran tibades o tindran certa flexibilitat per a evitar rebots.

En els camps de joc on es vagen a realitzar competicions o entrenaments de la RFEH, les xarxes en els fons tindran una longitud mínima de 40 m i una altura mínima de 8 m.

 

14.    EQUIP DE PROTECCIÓ DELS PORTERS

Els porters disposaran dels següents equips de protecció individual:

 

        -  Proteccions de mans o manoplas de porter, amb unes dimensions màximes d'ample 22,8 cm i longitud de 35,5 cm quan es col·loquen plànols amb el palmell cap amunt. No han de tenir cap element per a subjectar el pal o estic quan no s'estiga subjectant amb la mà.

          -  Proteccions per a les cames (guardes): Tindran un màxim de 30 cm d'ample una vegada col·locades en les cames.

 

Les proteccions compliran els requisits de la norma UNE-EN 13546 “Roba de protecció. Protectors per a les mans, els braços, el pit, l'abdomen, les cames, els peus i els genitals per a porters d'hoquei sobre herba i protectors de barbs per a jugadors. Requisits i mètodes d'assaig” d'acord amb el nivell de rendiment corresponent que indica la norma (Homes nivell 4 o 5, dones nivell 3, joves nivell 3, xiquets nivell 2). Així mateix per a poder ser utilitzats disposaran de la declaració de conformitat amb els requisits essencials de la Directiva 89/686/CEE o, si escau, el Reglament (UE) 2016/425 relatiu als equips de protecció individual.

 

15.    ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT

15.1 LA TAULA DE JUTGES I ELS BANCS DE JUGADORS

A l'exterior d'una de les bandes de seguretat del camp de joc, existirà un espai per a la taula de jutges i per als bancs de jugadors amb amplària mínima de 4 m. Vegeu la figura HCH-1.

La taula de jutges se situarà enfront de la línia central i amb perfecta visibilitat de tot el camp de joc, el marcador i les banquetes de jugadors. En competicions esportives d'alt nivell la taula de jutges estarà condicionada per al seguiment electrònic de les trobades (endolls elèctrics, connexió a internet i transmissió de dades).

Els bancs per a jugadors reserves, tècnics etc. se situaran a banda i banda de la taula de jutges.

En competicions on es disposen espectadors pròxims als bancs de jugadors i la taula de jutges per seguretat és recomanable disposar proteccions translucidas o transparents.

En competicions esportives d'àmbit nacional la taula de jutges i les banquetes tindran les següents característiques requerides per la Real Federació Espanyola d'Hoquei:

Mesa de jutges:

Estarà a una distància de la línia de banda com a mínim de 4 m i màxim de 8 m i tindrà com a mínim les següents característiques:

        -  Estarà col·locada sobre una plataforma elevada 0,25 m sobre el nivell del camp de joc.

        -  La taula tindrà dimensions de 3 m per 1 m i el frontal i els dos laterals estaran tancats.

        -  Disposarà de seients per a sis persones.

        -  Disposarà d'endolls elèctrics.

        -  Tindrà protecció contra el sol, el reg i els impactes mitjançant un habitacle de dimensions de 6 m per 3 m i 2 m d'alt.

Banquetes:

Estaran situats a banda i banda de la taula de jutges, a una distància d'aquesta de 5 m com a màxim i tindran com a mínim les següents característiques:

        -  Disposaran de 9 seients com a mínim.

        -  Disposaran d'endolls elèctrics.

        -  Tindran protecció contra el sol, el reg i els impactes mitjançant un habitacle de dimensions de 8 m per 2,5 m i 2 m d'alt i estaran oberts al camp de joc.

15.2     ÀREA AUXILIAR

En instal·lacions esportives on es vagen a celebrar competicions d'alt nivell esportiu es disposarà per raons de seguretat, un àrea auxiliar al voltant del camp de joc i les bandes de seguretat, consistent en un espai perimetral per a càmeres, fotògrafs, publicitat, atenció mèdica, zona de seguretat externa, etc., a l'exterior de les bandes de seguretat, amb una dimensió mínima de 2 m i de 3 m en la zones de banquetes de jugadors i taula de jutges, com a zona protegida. La zona protegida (camp de joc, bandes de seguretat, taula de jutges, banquetes de jugadors i espai perimetral exterior) no serà accessible ni de pas per als espectadors.

15.3     ZONES D'ESCALFAMENT

In addition to the central playing court, it is recommended to provide at least two other courtsEn competicions d'alt nivell, a més del camp d'hoquei herba principal de la instal·lació esportiva, es requereix disposar de dues zones addicionals per a entrenament i escalfament abans del partidoexercises..

15.4     EL CAMP DE JOC PER A HOQUEI 5s I MINIHOCKEY

El camp de joc es pot utilitzar transversalment per a Hoquei 5s i minihockey. En Hoquei 5s s'utilitzarà amb dimensions màximes de 55 m de longitud i 41,70 m d'ample. En camps construïts específicament per a Hoquei 5s les dimensions del camp recomanades per la FIH són: de 48 m de longitud i 31,76 m d'ample.

 

16.    MARCADOR

El marcador es col·locarà en situació de perfecta visibilitat per a àrbitres, jugadors i públic. El marcador indicarà els noms dels equips i reflectirà els punts.

En competicions d'àmbit nacional, es disposarà un marcador electrònic de manera que puga ser operat des de la taula de jutges. Se situarà en una de les cantonades del camp de joc, oposada a la situació de les banquetes, de manera que puga ser vist correctament pels jugadors, taula de jutges, banquetes i els espectadors. Marcarà el temps en minuts i segons i el resultat i disposarà de senyal acústic per a determinar els temps del partit.

 

17.    MEGAFONIA

En instal·lacions esportives on es vagen a celebrar competicions nacionals d'alt nivell, la instal·lació esportiva haurà de comptar amb instal·lació de megafonia. La instal·lació de megafonia ha de permetre controlar de forma individual el sistema de so en les àrees on es troben els representants dels mitjans de comunicació i comentaristes.

El sistema de megafonia ha d'estar dissenyat per a fer automàticament avisos en cas d'emergència, tant a esportistes com als espectadors.

 

18.    CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ (CCTV)

En instal·lacions esportives on es vagen a celebrar competicions nacionals d'alt nivell, la instal·lació esportiva haurà de comptar amb instal·lació de circuit tancat de televisió en color, si així ho requereixen les autoritats de prevenció de la violència en l'esport, no obstant açò és recomanable preveure la seua instal·lació.

La instal·lació de circuit tancat de televisió disposarà de càmeres fixes i mòbils que controlen l'interior i l'exterior (gradería, accessos, etc.), subministrament propi d'electricitat i es manejarà des de la sala de control organitzatiu de la instal·lació.

 

19.    UNITAT DE CONTROL ORGANITZATIU (UCO)

En instal·lacions esportives on es vagen a celebrar competicions nacionals d'alt nivell, si així ho requereixen les autoritats de prevenció de la violència en l'esport, en raó a la importància de la competició, el nombre d'assistents, la seguretat de la mateixa i la modalitat del seu desenvolupament, es disposarà una sala de control des de la qual es tinga una visió general de la instal·lació (pista, gradería, etc.), aquesta unitat de control organitzatiu disposarà, com a mínim, de circuit tancat de televisió, megafonia i enllaços de radi i telecomunicació, així com els altres mitjans que resulten necessaris per al control del recinte.

 

20.    ESPAIS AUXILIARS PER Als ESPORTISTES

20.1 VESTUARIS, CONDÍCIES D'ESPORTISTES

 

Es disposaran, com a mínim, dos vestuaris independents, un per a cada equip i recomanat quatre. Els vestuaris disposaran de zona de canvi de roba amb bancs i penjadors, zona de dutxes amb espai per a assecat i zona de condícies amb cabines de vàters i lavabos.

 

Les característiques d'aquests espais s'indiquen en la norma NIDE “Campos Grans”.

 

Els vestuaris estaran situats el més a prop possible del camp de joc, en el lateral de la zona de banquetes i amb accés directe al mateix. Els vestuaris tindran una altura lliure mínima de 2,50 m i estaran compostos per zones amb les característiques següents:

  • Zona de canvi de roba dels jugadors, per a 20 persones com a mínim,  equipada amb bancs, penja-robes o armaris guarda-roba, llitera per a massatge i pizarrón. Superfície mínima de 45 m2.
  • Zona de dutxes, amb sòl antilliscant i impermeable, amb almenys 10 dutxes.
  • Zona de vàters i lavabos amb espills i assecadors de pèl.

 Per motius de seguretat pot ser necessària la instal·lació d'un túnel de protecció respecte de la possible gradería, que podrà ser extensible des de la pista fins a l'entrada als vestuaris.

 

20.2 VESTUARIS, CONDÍCIES D'ARBITROS

 

Es disposarà un vestuari per a àrbitres com a mínim i recomanat dos, que podrà utilitzar-se, quan no hi haja competició, com a vestuari d'entrenadors, monitors o professors. El vestuari disposarà de zona de canvi de roba amb bancs i penjadors, zona de dutxes amb espai per a assecat i zona de condícies amb cabines de vàters i lavabos. En el mateix vestuari o annex a ell hi haurà una zona per a redacció d'actes, informes, etc. amb el mobiliari apropiat. Així mateix les característiques d'aquests espais s'indiquen en la norma NIDE “Campos Grans”.

 

20.3 INFERMERIA – PRIMERS AUXILIS

 

Es disposarà de manera que l'accés a ella des del camp siga fàcil i comptarà amb una ràpida eixida cap a l'exterior per a evacuació d'accidentats, lesionats o malalts. Estarà equipada amb una taula d'exploració, llitera, taula escriptori, butaca, armari farmaciola, penja-robes i equip de material mèdic imprescindible per als primers auxilis. La sala de primers auxilis haurà d'estar disponible tant per als esportistes com per al públic si no existeix una altra específica per al públic.

 

20.4 ÀREA CONTROL DE DOPATGE

 

En competicions oficials es disposarà l'àrea de control de dopatge, que tindrà un ús exclusiu per a aquesta fi. Ha de complir els requisits que estableix l'Ordre PRE/1832/2011, de 29 de juny, per la qual es regula l'àrea de control del dopatge, el material per a la presa de mostres i el protocol de manipulació i transport de mostres de sang i disposarà dels següents espais:

 

  • Una sala d'espera amb cadires i frigorífic per a begudes no alcohòliques ni altres substàncies que pogueren donar resultat advers, així com recipient/s per a recollida dels envasos de les begudes.
  • Una sala de treball contigua a la sala d'espera i comunicada directament amb ella amb taula, cadires i un frigorífic amb clau per a guardar les mostres fins al seu trasllat.
  • Sala de presa de mostres d'orina contigua a la sala de treball (En cas de competicions per a homes i dones és recomanable dues) amb vàter, lavabo i espill.
  • Sala d'extracció de sang com a sala addicional contigua a la sala de treball o bé com un espai inclòs en aquesta sala de treball. Si és sala addicional es dotarà de frigorífic amb clau per a guardar les mostres fins al seu trasllat.

 

20.5 MAGATZEM DE MATERIAL ESPORTIU

 

Es disposarà un magatzem de material esportiu, de grandària suficient per a guardar material esportiu d'hoquei herba i es podrà tancar amb clau. Disposarà d'accés fàcil o directe al camp d'hoquei herba, complirà els requisits de la norma NIDE “Campos Grans”.

 

 

21. ESPAIS AUXILIARS SINGULARS

 

21.1 OFICINES D'ADMINISTRACIÓ, ORGANITZACIÓ DEL CAMPIONAT I SALA D'ACREDITACIÓ

 

Són els espais destinats a les persones encarregades de la gestió administrativa de la instal·lació esportiva per a hoquei herba. La seua grandària estarà d'acord amb la grandària de la instal·lació esportiva a la qual serveix, no obstant açò és recomanable que cada àrea tinga un espai de no menys de 20 metres quadrats. Complirà els requisits de la norma NIDE “Campos Grans”.

 

Per a les competicions nacionals d'alt nivell es disposarà un despatx o sala per a la instal·lació de l'oficina d'organització del Campionat.

 

 

21.2 VESTUARIS DE PERSONAL

 

Els vestuaris de personal seran d'una grandària en funció del nombre de persones que participen en el manteniment del camp de joc d'hoquei herba, neteja, manteniment d'instal·lacions tècniques, etc. Aquests vestuaris es disposaran separats de l'àrea de vestuaris d'esportistes i d'àrbitres.

 

21.3 MAGATZEM DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT

 

Es preveurà magatzem de conservació i manteniment que inclourà espais de magatzem per a maquinària i utensilis de neteja del camp d'hoquei herba, material d'instal·lacions, etc. Complirà els requisits de la norma NIDE “Campos Grans”.

 

21.4 ESPAIS PER A AUTORITATS I PERSONALITATS

 

En grans instal·lacions esportives on es vagen a celebrar competicions esportives rellevants, es disposarà una zona de recepció i estada d'autoritats i personalitats, que es trobarà prop de la Tribuna d'autoritats.  

 

21.5 ESPAIS PER Als MITJANS DE COMUNICACIÓ

 

En grans instal·lacions esportives on es desenvolupen importants esdeveniments esportius es disposaran espais per als representants dels mitjans de comunicació i les instal·lacions que requereixen, aquests espais estaran separats de les zones d'espectadors i amb accessos independents.

 

Per a competicions d'alt nivell, així mateix, es requereix que la instal·lació esportiva dispose d'entrada diferenciada per als mitjans de comunicació amb zona de recepció i dispose dels següents espais:

  • Tribunes cobertes per a la premsa separades dels espectadors, amb seients equipats amb escriptori, línia de telèfon, endolls elèctrics, connexió a internet i transmissió de dades, impressora, etc.
  • Cabines cobertes per a comentaristes de radi i TV amb espai de 3 m x 3 m cadascuna, amb finestra de possible obertura en el front de les cabines, amb bona visibilitat i sense obstacles de la pista de joc, disposarà d'endolls elèctrics, connexió a internet, impressora, etc.
  • Espais per a càmeres de TV, al voltant de la pista de joc i en posicions elevades, la planificació ha de ser coordinada amb experts competents dels mitjans de TV.
  • Sales de treball de mitjans de comunicació, disposaran de pany amb clau i estaran equipades amb suficients preses d'electricitat, connexions telefòniques i Internet i equipades amb mobiliari d'oficina (taules, cadires, etc.).
  • Sala de conferències de premsa, equipada amb micròfons i sistema de megafonia, preses d'electricitat i mobiliari suficient per a un nombre mínim de 50 persones.
  • Zona mixta que permeta als representants dels mitjans de comunicació parlar i/o entrevistar als jugadors, en la pista o en el camí de la pista als vestuaris i/o des dels vestuaris i l'eixida de la instal·lació. Aquesta zona ha d'estar separada i no ser accessible per als espectadors i tindrà accés controlat i diferent del dels esportistes.
  • Es preveurà un aparcament reservat per a zona de mitjans de comunicació, entrada directa i diferenciada a l'interior de la instal·lació esportiva i una tribuna igualment reservada, així com una sala amb instal·lacions de catering per al seu ús.

 

22. ESPAIS PER Als ESPECTADORS

 

Els espais per als espectadors permetran veure les competicions esportives que tinguen lloc i disposaran dels espais auxiliars necessaris com són: vestíbul/s d'accés amb zona i cartells d'informació, control d'accessos, taquilles, bar–cafeteria, condícies, guarda-roba, etc. Els espais per a espectadors es dissenyaren i construiran de manera que siguen accessibles per a persones amb discapacitat de forma no discriminatòria, independent i segura, es reservaran places per a persones de mobilitat reduïda (1 per a usuaris de cadira de rodes per cada 100 places o fracció) i compliran la normativa nacional, autonòmica i local a aquest efecte. Els espais destinats als espectadors compliran els requisits del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i altra normativa vigent, especialment la d'espectacles públics, accessibilitat i incendis. Així mateix aquests espais compliran els requisits de la norma NIDE “Campos Grans”.

 

El nº d'espectadors a preveure depèn del nivell i del caràcter de l'esdeveniment esportiu. Per a la celebració d'esdeveniments esportius de caràcter nacional és necessari preveure el següent nº mínim de places d'espectadors:

  • Copa de S.M El Rei i S. M. La Reina i Play Offs Divisió d'Honor:1.000 places (100 cobertes)
  • Campionats d'Espanya: 500 places (50 cobertes)
  • Fases d'ascens: 200 places

En competicions d'àmbit nacional i alt nivell esportiu, es disposarà una Tribuna coberta d'autoritats i personalitats, la qual estarà en una posició central de la gradería, prop del camp de joc i pròxima a la zona de recepció i estada d'autoritats i personalitats. La tribuna no haurà de ser accessible per a la resta del públic i disposarà de les seues pròpies condícies. Tindrà una capacitat per a, almenys, 20 persones en Copa de S.M El Rei i S. M. La Reina i Play Offs Divisió d'Honor i de 10 persones mínim en Campionats d'Espanya.

Les instal·lacions esportives on es vagen a realitzar competicions esportives d'alt nivell han de disposar d'accessos independent per a jugadors i àrbitres diferents dels de públic, de manera que aquells no puguen entrar en contacte físic amb el públic.

 

 

24.   ACCESSIBILITAT

Les instal·lacions esportives per a hoquei herba es dissenyaren i construiran de manera que siguen accessibles per a persones amb discapacitat, de forma no discriminatòria, independent i segura.

 

Disposaran d'un itinerari exterior accessible a la instal·lació i d'itineraris accessibles al camp de joc, els espais esportius auxiliars, (Vestuaris, infermeria, condícies, etc.) i els espais per a espectadors.

 

Els citats espais esportius, auxiliars i per a espectadors seran accessibles, compliran els criteris d'accessibilitat que s'indiquen en la norma NIDE “Campos Grans” així com la normativa nacional, autonòmica i local a aquest efecte. Es recomana que complisquen els requisits de les Normes UNEIX de “Accessibilitat”.

 

24.    BIBLIOGRAFIA BÀSICA

        -  Regles d'Hoquei 2017. Federació Internacional d'Hoquei.

        -  Reglament de partits i competicions. Real Federació Espanyola d'Hoquei.

        -  Plegue de condicions per a obtenció de certificat d'instal·lació d'un camp d'hoquei de la Real Federació Espanyola d'Hoquei.

        -  Manual de rendiment, durabilitat i construcció. Requisits per a camps d'herba sintètica d'hoquei” de febrer de 2014. Federació Internacional d'Hoquei

        -  Normes UNE-EN de “Superfícies i Equipaments esportius”

        -  Norma UNE-EN de “Il·luminació d'instal·lacions esportives”

        -  Normes UNE-EN de “Instal·lacions per a espectadors en instal·lacions esportives”

        -  Normes UNEIX de “Accessibilitat”