FUT-7 Futbol 7

 

 

 

 

 

 

0  AMBITO D'APLICACIÓ

 La present Norma Reglamentària és aplicable en tots aquells camps que es realitzen total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports per a la pràctica del futbol-7 i per a la celebració de competicions de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF). És competència d'aquesta Federació esportiva l'homologació de cada instal·lació per a l'organització de competicions oficials de futbol-7 a nivell nacional i internacional de seleccions nacionals. Aquest document ha sigut elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació útil per a la pràctica d'aqueix esport, per a açò s'han tingut en compte els Reglaments Internacionals vigents i s'ha sotmès a consulta de la Real Federació Espanyola de Futbol.

 

1  GRANDÀRIA DEL CAMP

 El camp de joc és un rectangle de dimensions entre els límits que s'indiquen a continuació:

DIMENSIONS DEL CAMP Longitud

(m)
Amplària

(m)

Màxim

65

45

Mínim

50

30

2  BANDES EXTERIORS I SEGURETAT

Per a facilitar el desenvolupament del joc i la seguretat per part de jugadors, al voltant del camp de joc hi haurà un espai lliure d'obstacles d'1,5 m d'amplària com a mínim, a l'exterior de les línies de banda i a l'exterior de les línies de meta, amb el mateix tipus de superfície esportiva que el terreny de joc. És recomanable que l'espai lliure després de les línies de meta siga de 2,50 m d'amplària.

 

3  TRAÇAT DEL CAMP

El traçat del camp de joc serà conforme amb la figura

odes les línies de marques tindran com a màxim 12 cm d'amplària i és recomanable que siguen com a mínim de 10 cm, de color generalment blanc de manera que es distingisquen clarament del color del terreny de joc. Les marques en cap cas es faran mitjançant solcs en el terreny de joc.

Totes les línies formen part de la superfície que delimiten.

Les pintures i substàncies que s'utilitzen per al marcatge del camp no contindran productes químics tòxics per a jugadors i mantenedores del camp, solament s'admetran productes que el fabricant i proveïdor declaren com no tòxics d'acord amb la legislació vigent i en els quals s'especifique la forma d'ús, així com les proteccions requerides en el seu ús (guants, protecció dels ulls, llavat dels contactes amb la pell, etc.). En qualsevol cas la calç (hidròxid de calci) no s'utilitzarà en cap cas ja que pot causar cremades i irritacions greus en la pell i els ulls en contacte amb ella.

 

4  ALTURA LLIURE D'OBSTACLES

Serà de 15 m com a mínim sobre el camp i les bandes exteriors de seguretat.

 

5  ORIENTACIÓ

L'eix longitudinal del camp serà N-S preferentment, admetent-se una variació compresa entre NE-SOTA i NO-ES.

 

6  IL·LUMINACIÓ

La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no dificulte la visió dels jugadors, de l'equip arbitral ni dels espectadors.

Comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació horitzontal, rendiment de color i màxims d'enlluernament (GR) en l'àrea de joc, d'acord amb els criteris de la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives”, els quals s'indiquen a continuació:

 

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ FUTBOL

(Exterior)

NIVELL DE COMPETICIÓ

Iluminancia horitzontal

Rend.

Color

(Ra)

GR

I med (lux) Uniformitat

I min/ Emed

Competicions internacionals i nacionals alt nivell

500

0,7

80

50

Competicions regionals, entrenament alt nivell

200

0,6

60

50

Competicions locals, entrenament i recreatiu

75

0,5

60

55

 

Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical en funció de la velocitat de l'acció i la dimensió de l'objecte, en la citada norma UNE-EN 12193, els esports s'han classificat, en aqueix sentit, en tres grups A, B i C; el futbol-7 no se cita, no obstant açò per analogia s'inclou en el mateix grup que el futbol 11, el grup B. El valor de la iluminancia vertical vària amb la distància de la càmera a l'objecte, per a determinar-ho vegeu el següent gràfic:

Nivell d'il·luminació vertical  a mantenir en funció de la distància màxima de tir de les càmeres (UNE-EN-12193)

La il·luminació ha d'aconseguir un bon índex de reproducció cromàtica, per a açò el seu rendiment de color serà Ra ≥ 60 com s'indica en la taula anterior, no obstant açò es recomana que siga igual o major de 80. Així mateix la temperatura de color ha d'estar entre 4000º K i 6500ºK. Per a televisió d'alta definició (HD) els nivells són de major exigència.Els bàculs o les torres d'il·luminació no es col·locaran en cap cas en les bandes exteriors de seguretat, les quals estaran lliures d'obstacles. La distribució dels bàculs o de les torres d'il·luminació serà en dues línies paral·leles a les línies de banda a una distància mínima d'elles de 4 m, disposant tres o quatre en cada línia, la col·locació lateral de les lluminàries proporciona una bona uniformitat. Per a evitar l'enlluernament als porters i assegurar una bona il·luminació de la porteria i la seua àrea, no es col·locaran bàculs d'il·luminació en el sector comprès entre dues rectes que tinga com a centre el punt mitjà de la línia de meta i aquestes rectes formen un angle de 10º a un costat i a l'altre d'aquesta línia de meta.L'altura de muntatge de les lluminàries en els bàculs o torres d'il·luminació perquè no hi haja enlluernament, serà com a mínim de 15 m, en qualsevol cas l'angle format per la línia que va des de la línia de muntatge de les lluminàries a la línia central del camp serà com a mínim de 25º.Quan existisquen gradería, els bàculs o torres s'instal·laran després d'ells, si la gradería ho permet pel seu aforament limitat, o bé en les quatre cantonades, en aquest cas i per a evitar l'enlluernament dels porters i assegurar una bona il·luminació de la porteria i la seua àrea, es col·locaran en el sector oposat al camp format per dues rectes que partint del centre de la línia de meta i del centre de la línia de banda, formen 15º i 5º respectivament amb aquestes línies. L'angle format per la línia que va des de la línia de muntatge de les lluminàries al centre del camp serà com a mínim de 25º.

 

7  SUPERFÍCIE DE JOC

Són aptes les superfícies de joc d'herba natural, herba natural i artificial (Sistema hibrido), herba artificial i de terra. En competicions nacionals la superfície de joc serà d'herba natural, no obstant açò podrà ser d'herba artificial o sistema híbrid en competicions, quan així ho autoritze la Real Federació Espanyola de Futbol o l'Organització Esportiva corresponent, si així ho permet el reglament de la competició.En competicions regionals, d'afeccionats i juvenils la superfície de joc serà preferentment d'herba natural, podrà ser d'herba artificial quan així ho autoritze la Real Federació Espanyola de Futbol o l'Organització Esportiva corresponent, si així ho permet el reglament de la competició.La superfície de joc serà plana amb lleuger pendent i drenatge suficient per a evacuació de l'aigua de pluja, serà llisa, eximeix de clots i irregularitats, blana i no abrasiva.7.1) Superfícies de joc d'herba natural

Les superfícies de joc d'herba natural, depenent de l'àmbit de l'activitat esportiva (Local, recreatiu, regional, nacional o internacional) i de la intensitat d'ús (Baixa, mitjana o alta) hauran de complir els requisits o especificacions de qualitat que s'indiquen en la norma NIDE FUT- futbol al lliurament del camp, els quals es mantindran en el temps amb les mateixes característiques mitjançant la conservació i el manteniment oportú.Per a aconseguir els anteriors estàndards de qualitat de la superfície esportiva d'herba natural per a futbol, el sistema de construcció i la coberta vegetal (La barreja d'espècies apropiades “Festuca arundinácea”, “Poa pratensis”, “Lolium perenne” “Bermuda”) han de complir les especificacions de la citada norma tenint en compte les condicions climàtiques on se situe el camp, les característiques del subsòl i el nivell abans indicat (Nivell bàsic, normal o alt).Per a les superfícies d'herba natural es disposarà un sistema de reg, perimetral, preferiblement automàtic i una xarxa de drenatge. El sistema de reg automàtic complirà els requisits de la norma UNEIX 41952-2 “Sistemes de reg automàtic en superfícies d'herba natural per a futbol i rugbi”. Els aspersores que se situen dins del camp de joc seran aspersores emergents enterrats sobreeixint de la superfície d'herba natural solament durant el reg, podran portar una tapa superior amb herba natural per seguretat, en qualsevol cas no presentaran riscos d'ensopegades, enganxes o xoc dels jugadors amb la seua part fixa o mòbil. Així mateix es preveurà un dipòsit per a reg que a més arreplegarà les aigües procedents del drenatge per a millor ús i gestió de l'aigua.Les actuacions de conservació i manteniment de la superfície d'herba natural es realitzaran perquè les propietats inicials de la superfície esportiva es mantinguen amb l'ús i el temps.7.2) Superfícies de joc d'herba natural i artificial. Sistema hibrido o mixt.

Les superfícies de joc d'herba natural i artificial denominats sistemes híbrids o mixts, consisteixen en sistemes que mitjançant fibres artificials inserides en el terreny o en bases sintètiques poroses i drenantes esteses sobre el terreny, permeten el creixement de l'herba natural entre elles. Aquests sistemes pretenen un millor enraizamiento de l'herba natural, major resistència a l'arrancamiento de la superfície d'herba per l'acció de les botes dels jugadors, major uniformitat i regularitat de la superfície, millorar la reducció de forces, evitar la compactació de la superfície, reduir el manteniment, etc. Aquests sistemes actualment estan en ple desenvolupament. Les superfícies de joc d'herba natural i artificial (Sistema hibrido o mixt) hauran de complir les mateixes especificacions que les superfícies d'herba natural indicades en el punt anterior.

7.3) Superfícies de joc d'herba artificial

Les superfícies d'herba artificial amb prou faenes necessiten labors de conservació i manteniment i no tenen límits quant al nº d'hores d'ús com ocorre en les d'herba natural, són per tant idònies per a camps d'entrenament i amb un grau intens d'utilització.Les superfícies de joc d'herba artificial generalment estan compostes d'un teixit suporte al com es fixen i d'ell sobreixen les fibres d'herba artificial, entre les quals s'emplena l'espai existent amb material granular solt constituït normalment per arena i cautxú, tot açò es col·loca sobre una capa base que pot ser d'aglomerat asfaltico o de zahorras compactades. Les superfícies de joc d'herba artificial per a futbol-7 solen tenir les característiques que s'indiquen en la taula següent:

 

HERBA

ARTIFICIAL

FUTBOL
Farcit Altura de la fibra

(mm)
Tipus de fibra Altura de

farcit (%)
Arena + granulado de cautxú 40 - 65 Fibrilada /

Monofilamento
60 - 80

 

 Les superfícies de joc d'herba artificial també inclouen en ocasions, una capa o base elàstica intermèdia sobre la capa base a fi de millorar la reducció de forces en la interacció esportista-superfície esportiva, aconseguint així una bona absorció d'impactes, no obstant açò poden no incloure la indicada base elàstica sempre que l'herba artificial i el farciment de grànuls de cautxú proporcionen els nivells d'absorció d'impactes requerit, no obstant açò s'ha de considerar que amb la base elàstica el comportament de la superfície esportiva és més uniforme durant la vida útil de la superfície esportiva. Les capes o bases elàstiques poden ser prefabricades o “in situ”.La construcció de la superfície d'herba artificial requereix prèviament l'excavació del terreny natural de base eliminant tota la vegetació i terra vegetal existent, arribant fins al nivell del ferm i preparant la seua superfície, la qual cosa constituirà el subsòl de la construcció. Quan es necessiten realitzar farciments per a aconseguir el nivell requerit o per a substituir terrenys inconsistents es faran els farciments mitjançant capes de zahorras compactades per a aconseguir la capacitat portante necessària, aquesta capa es denomina sub-base. Sobre el terreny natural preparat o subsòl o sobre la sub-base es disposa la base o capa suport, per a açò hi ha dos tipus de construccions:

-    Construcció amb capa suporte lligada i drenatge horitzontal: Consistent a realitzar una primera capa suport o capa base no lligada mitjançant l'aportació d'una capa de zahorras compactades i sobre ella s'estén una segona capa suport o capa base lligada d'aglomerat asfàltic amb una correcta planimetria i amb pendents cap a les canaletas perimetrals de recollida d'aigua de pluja i/o reg per a drenatge horitzontal en ser aquesta capa impermeable, els pendents seran superiors a 0,5% i inferiors a 1%. Sobre la capa d'aglomerat asfaltico s'instal·la, si escau, la capa o base elàstica i finalment la superfície d'herba artificial i el farcit. Per a obtenir la planeidad i regularitat necessària de la superfície esportiva, la capa base de zahorras i l'aglomerat asfàltic tindran la planimetria requerida.

-    Construcció amb capa suporte no lligada i drenatge vertical: Consistent a realitzar una capa suporte o capa base no lligada mitjançant l'aportació d'una capa de zahorras compactades i sota ella una xarxa de drenatge de recollida d'aigua de pluja i/o reg en ser aquesta solució permeable. La xarxa de drenatge es realitza amb rases de drenatge farcides amb material filtrante i tubs de drenatge, també es disposa una làmina geotextil per a evitar el llavat de material fi de la capa suporte a la rases de drenatge. En aquest cas, si funciona correctament el drenatge, no és estrictament necessari disposar els pendents en la superfície esportiva. Sobre la capa suporte no lligada s'instal·la, si escau, la capa o base elàstica i finalment la superfície d'herba artificial. Per a obtenir la planeidad i regularitat necessària de la superfície esportiva, la capa base de zahorras i l'aglomerat asfaltico tindran la planimetria requerida.

Quant al criteri per a decidir per un o un altre tipus de construcció convé indicar que les construccions amb capa suporte no lligada solen ser més econòmiques que les construccions amb capa suporte lligada, no obstant açò podrien tenir menor nivell d'estabilitat dimensional a causa de seients potencials si no compta amb un bon disseny o no s'han considerat bé les característiques del terreny i del lloc, o no han tingut un bon control de qualitat dels materials i la construcció. En qualsevol cas per a una correcta decisió i un bon disseny que assegure el bon comportament de la superfície a llarg termini, és convenient realitzar un estudi geotécnico dels terrenys disponibles per a conèixer el tipus de sòl, la seua resistència, composició, contingut d'aigua, capacitat de drenatge, nivell freàtic  i el seu potencial d'expansividad per dessecació/humectación, així com altres característiques importants. Aquesta etapa d'avaluació inicial de l'emplaçament és una part essencial del disseny.Les superfícies de joc d'herba artificial per a futbol-7 segons el nivell de l'activitat esportiva (Local, recreatiu, regional, nacional) hauran de complir els requisits o especificacions de qualitat que s'indiquen en la norma NIDE “FUT- Futbol” per a aquest tipus de superfícies, tant per a aprovació de tipus en laboratori com per a assajos “in situ”. Aquestes especificacions es mantindran en el temps amb les mateixes característiques mitjançant la conservació i el manteniment oportú.Per a l'arena com a material de farciment de l'herba artificial s'exigeix:

-    Contingut en pes de SiO2  96%, CaO  3%

-    Forma: cants arredonits o esfèrics

-    Granulometria: 80% del pes estarà entre 0,16 mm i 1,25 mm

Les superfícies d'herba artificial disposaran d'una banda perimetral exterior a les bandes exteriors de seguretat, pavimentada i d'almenys 1 m d'amplària. Per a preparació del camp de joc d'herba artificial, refredant-ho i fent-ho la superfície més suau al frec, estaran dotades de sistema de reg, preferiblement automàtic i d'un drenatge almenys perimetral amb canaleta situada en la vora externa de les bandes de seguretat i la vora interna de la banda perimetral exterior. El sistema de reg podrà ser mitjançant canons d'aigua disposats perimetralment i fora de les bandes exteriors, sense aspersores dins del camp i, si fóra necessari, col·locant aspersores emergents enterrats, exteriorment per a cobrir les zones on no arriben els canons. La caiguda de l'aigua de reg no produirà desplaçament del farcit per a açò la inclinació i la pressió de l'aigua serà l'adequada. Una altra opció és el sistema de reg mitjançant aspersores situats dins del camp de joc, en aqueix cas seran aspersores emergents enterrats, sobreeixint de la superfície d'herba artificial solament durant el reg i portant una tapa superior amb la superfície d'herba artificial per seguretat, en qualsevol cas no presentaran riscos d'ensopegades, enganxes o xoc dels jugadors amb la seua part fixa o mòbil. Aquesta opció pot presentar riscos per als jugadors a mitjà i llarg termini així com major complexitat de conservació i manteniment.

 

7.4) Superfícies de joc de terra compactadaLes superfícies de joc de terra compactada estan formades per diverses capes constituïdes per barreges granulars d'àrids de diferents grandàries de gra estabilitzats mecànicament per compactació, generalment sense substàncies de lligat excepte aigua. Les superfícies de joc de terra compactada solament són acceptables en instal·lacions bàsiques, per a ús recreatiu i competicions d'àmbit local i/o regional. Les superfícies de joc de terra hauran de complir els requisits següents:

 

REQUISITS CAMPOS DE TERRA COMPACTADA
Uniformitat / Planeidad, (mm)

En una distància de 3m
≤ 10
Infiltració / Drenatge (mm/h) ≥ 10
Pot de la pilota (%)

(Caiguda des de 3 m)
35-65
Rodadura de la pilota (m) >10
Duresa (g) >140
Tracció (Nm) ≥ 35
Pendents transversals màxims (%) ≤ 1

 Els assajos es realitzaran amb els mètodes d'assaig que indica la norma UNEIX 41951-1 “Superfícies esportives d'herba natural”

 

A més s'observarà el següent:

- El paviment de terra no contindrà substàncies tòxiques o nocives per a la salut.

- Els seus materials constituents no han d'ocasionar taques persistents ni desteñir.

- No ha de contenir materials argilencs.

- No hi haurà grans de grandària major d'1 mm i el percentatge en pes de grans de grandària entre 0,5 mm i 1 mm serà inferior al 25% per a evitar perill de lesió per abrasió.

Les superfícies de terra disposaran d'un sistema de reg per a millorar la duresa del camp i evitar la formació de pols. i Així mateix disposaran d'una xarxa de drenatge en cas que el terreny de base no siga suficientment permeable (permeabilitat inferior a 70 mm/h).

Les actuacions de conservació i manteniment de la superfície de joc de terra compactada són imprescindibles per a mantenir el camp en perfectes condicions evitant la seua compactació i irregularitats en el mateix que ho farien dur, amb el risc de lesions d'articulacions i per tant perillós per als esportistes. Es realitzaran les operacions de conservació i manteniment (Descompactado, anivellació, aportació o substitució de la capa superior, etc.) perquè les propietats inicials de la superfície esportiva es mantinguen amb l'ús i el temps.

8  LA PORTERIA

El camp de joc de futbol-7 estarà equipat amb dues porteries, es col·loquen en el centre de la línia de meta, les seues mesures interiors són 2 m d'alt per 6 m d'ample.

Complirà les normes de la Real Federació Espanyola de Futbol i els requisits de resistència i estabilitat que indica la norma UNEIX EN-748 “Porteries de futbol” El muntatge, la instal·lació i el manteniment es realitzaran d'acord amb les instruccions que facilitarà el fabricant. Les porteries disposaran de la documentació que indica que compleixen els requisits d'estabilitat i resistència de la citada norma, així com el nom del fabricador.La porteria consta de marc, elements de subjecció de la xarxa i la xarxa.

8.1 EL MARC

El marc està compost pels pals i el travesser, construïts del mateix material (acer, aliatge lleuger o material plàstic) de material no corrosiu o protegit de la corrosió.

Serà preferentment de secció circular semicircular o el·líptica, els de secció quadrada o rectangular tindran les cantonades arredonides amb un radi de 3 mm almenys. La dimensió màxima de la secció transversal serà 12 cm i mínima 10 cm, els pals i el travesser tindran la mateixa secció, la seua dimensió màxima serà la mateixa que la de la línia de meta. Vegeu figura 

Els pals de la porteria han d'estar fermament fixats al sòl per mitjà de caixetins en blocs de formigó, en cas que la porteria siga portàtil tindrà un marc a sòl amb sistema d'ancoratge al terreny que li proporcionarà seguretat antivuelco o un contrapès fix que, així mateix, li proporcionarà seguretat antivuelco, aquest sistema pot incloure rodes laterals en el marc a sòl per a facilitar el trasllat de la porteria. També es poden utilitzar porteries abatibles lateralment per a camps transversals, de manera que en plegar-se deixen lliure la banda de seguretat del camp principal, aquests sistemes disposaran d'eixos ancorats en blocs de formigó, rodes per al gir i elements de fixació del sistema per a la posició de joc. Qualsevol solució complirà els requisits de resistència i estabilitat que exigeix la norma abans citada UNEIX EN-748.Entre els pals i les barres del marc a sòl, si existeix, no ha de quedar espai lliure. La secció transversal del marc a sòl no sobreeixirà dels pals i estarà arredonida amb un radi d'almenys 30 mm.

 

8.2 LA XARXA

De malla quadrada, pot realitzar-se amb fils de fibres naturals o sintètiques, el diàmetre del fil serà de 2 mm com a mínim, l'ample de la malla serà com a màxim de 12 cm. 

8.3 ELS ELEMENTS DE SUJECCIÓN DE LA XARXA

La xarxa ha d'estar fixa als pals i al travesser sense estar tibant per a evitar que la pilota que penetre en ella puga rebotar a l'exterior i de manera que la pilota no puga passar per algun buit entre ella i els pals.Les subjeccions de la xarxa als pals i al travesser han d'estar dissenyades de tal forma que no puguen danyar als jugadors, per a açò s'exigeix que les obertures no excedisquen de 5 mm i no s'usaran ganxos d'acer.La xarxa pot estar subjecta superiorment per una entenimentada suport fixada en mastelers o elements similars a una distància de cada pal d'1 m en el sentit de la línia de meta i de 2 m en sentit perpendicular.  

La xarxa ha d'estar fixada al sòl (mitjançant corda llastrada o punts de fixació que no sobreisquen de la superfície del camp) o al marc posterior a sòl, per a evitar que la pilota passe al seu través, en qualsevol cas no destorbaran al portera.

Quan s'utilitzen suports posteriors per a la xarxa aquests no sobreeixiran del marc de la porteria.

El sistema de subjecció serà tal que una pilota que entre en la porteria no puga rebotar en les parts constituents de la mateixa.

9  LA PILOTA

Esfèric format per una coberta de cuir o material sintètic adequat. Tindrà una circumferència entre 66 i 62 cm, un pes entre 390 g i 340 g i una pressió equivalent a 0,4 – 0,6 atmosferes (400 – 600 g/cm²) al nivell del mar, al començament del partit. No s'empraran en la seua construcció materials que puguen constituir un perill per als jugadors. 

 

10  BANDEROLES

En cada cantonada del camp es col·locarà un pal amb una banderola, el pal no serà punxegut i la seua altura serà d'1,00 m com a mínim. V

En cada extrem de la línia mitjana del camp es podran col·locar opcionalment a una distància mínima d'1 m a l'exterior de la línia de banda.

 

11  BANCS DE JUGADORS

Els bancs per a jugadors reserves, tècnics etc. se situaran paral·lels a la línia de banda i a una distància mínima d'aquesta banda de 2 m. Així mateix es col·locaran a una distància mínima de 5 m de la línia de mig camp. És recomanable que disposen de respatler.Els bancs han d'estar al nivell de la superfície de joc i no per sota d'ella. Es preveuran dimensions de banc per a un mínim de 7 persones assegudes o per al nombre que indique el Reglament de la Competició que es tracte. Els bancs han d'estar protegits de les inclemències meteorològiques o d'objectes llançats pels espectadors, si existeixen, aquesta protecció pot ser de material transparent sempre que complisca eficaçment la seua funció. Se situaran de manera que no siguen accessibles als espectadors.Els bancs poden ser fixos o desmuntables, en cas de ser desmuntables o mòbils hauran d'estar fermament fixats al sòl durant el seu ús per raons de seguretat.

12  BANCS D'ÀRBITRES

Els bancs per a àrbitres se situaran entre els dos bancs de jugadors, alineats amb ells i en la prolongació de la línia mitjana del camp.Els bancs d'àrbitres estaran al nivell de la superfície de joc i no per sota d'ella. Disposaran de protecció enfront de les inclemències meteorològiques i/o d'objectes llançats pels espectadors, si els hi haguera, aquesta protecció pot ser de material transparent sempre que complisca eficaçment la seua funció. Se situaran de manera que no siguen accessibles als espectadors ni impedisquen la visió dels mateixos.

Es preveuran dimensions de banc per a 3 persones assegudes en competicions esportives nacionals.

Els bancs poden ser fixos o desmuntables, en cas de ser desmuntables o mòbils hauran d'estar fermament fixats al sòl durant el seu ús per raons de seguretat,

Els requisits d'aquest punt són obligatoris en competicions esportives nacionals i són recomanables en altres competicions.

 

13  MARCADOR

El marcador es col·locarà en situació de perfecta visibilitat per a àrbitres, jugadors i públic. El marcador indicarà el temps de la trobada, els noms dels equips i els gols vàlids segons s'originen.

 

14  TANCAMENT, XARXES DE PROTECCIÓ I ELEMENTS DE SEPARACIÓ D'ESPECTADORS DEL CAMP DE JOC

 

14.1  TANCAMENT

En camps de futbol-7 sense instal·lacions per a espectadors, per a evitar la pèrdua de pilotes i el risc de balonazos, ha de disposar-se un tancament perimetral d'altura suficient a l'exterior de les bandes de seguretat. El tancament perimetral, podrà consistir en malla metàl·lica o xarxes i pals metàl·lics galvanitzacions, serà resistent a l'impacte de pilotes, els elements metàl·lics seran resistents a la corrosió i tindrà almenys una altura de 6 m en després de les línies de meta i de 2 m en les línies de banda. Quan existisquen instal·lacions per a espectadors el tancament perimetral no s'instal·larà en els costats que disposen de gradería o es disposarà sobre la gradería si la seua altura és inferior a 6 m després de les línies de meta o 2 m després de les línies de banda fins a completar aquestes altures respectivament. Quan el tancament perimetral separe el camp de joc d'una altra propietat o via pública, es recomana disposar un tancament rígid l'altura del qual després de les línies de meta i de banda seran, com a mínim, de 6 m respectivament. En qualsevol cas s'avaluaran els riscos d'eixida de pilotes adequant l'altura del tancament perimetral per a evitar aquest risc.

14.2  XARXES DE PROTECCIÓ

En camps amb instal·lacions per a espectadors, a fi de protegir als jugadors d'objectes llançats pel públic i detenir pilotes, es valorarà la col·locació de xarxes després de les línies de meta a l'exterior de les bandes de seguretat exteriors. Les xarxes tindran un ample de malla màxima de 5 cm x 5 cm, seran de color negre, estaran suspeses al llarg de tota l'amplària del camp de joc, tindran una altura mínima de 6 m, arribaran fins al sòl i no estaran tibades per a evitar rebots.

 

14.3  ELEMENTS DE SEPARACIÓ D'ESPECTADORS DEL CAMP DE JOC

Els camps de futbol-7 estaran circumdats perimetralment per una tanca o passamans d'1 m a 1,10 m d'altura, fixa al sòl, que tindrà per finalitat separar el terreny de joc de la zona destinada als espectadors. En competicions i entrenaments infantils de xiquets i xiquetes de 10 anys i menors, per a reduir el risc de colp per impacte del cap o coll de xiquets i xiquetes contra el passamans de les tanques situades després de les línies de meta a distància inferior a 2,50 m de la línia de meta, aquest passamans haurà de disposar d'un element de protecció que proporcionarà un amortiment (Absorció d'impactes) que no excedirà de 500 m/s² (50g), segons mètode d'assaig UNEIX EN 913, Annex C.

 

15  MEGAFONIA

En instal·lacions esportives on es vagen a celebrar competicions nacionals d'alt nivell, la instal·lació esportiva haurà de comptar amb instal·lació de megafonia.El sistema de megafonia ha de possibilitar la seua utilització en casos d'emergència i estar dissenyat per a fer automàticament avisos en cas d'emergència, tant a esportistes com als espectadors.

16  EQUIPS DE PROTECCIÓ DE JUGADORS I PORTERSEls jugadors i els porters utilitzaran obligatòriament espinilleras sota les mitjanes, d'acord amb les regles del joc, aquestes hauran de ser d'un material apropiat que els oferisca protecció. Les espinilleras com a equip de protecció individual compliran la norma harmonitzada UNE-EN 13061:2010. “Robes de protecció. Espinilleras per a futbolistes. Requisits i mètodes d'assaig”.A més podran utilitzar altres equips de protecció que no siguen perillosos per a la resta de jugadors. Aquests podran ser protectors de cap, màscares facials, protectors de braços, genolleres i guants de porter. Els guants de porter com a equip de protecció individual compliran la norma harmonitzada UNE-EN 16027:2012 Roba de protecció. Guants de protecció per a porters de futbol.

 

17  ESPAIS AUXILIARS PER Als ESPORTISTES17.1 VESTUARIS, CONDÍCIES D'ESPORTISTES, ENTRENADORSEs disposaran, com a mínim dos vestuaris independents, un per a cada equip, els quals hauran d'estar separats dels espais per al públic i pròxims al camp de joc. Els vestuaris disposaran de zona de canvi de roba amb bancs i penjadors, zona de dutxes amb espai per a assecat i zona de condícies amb cabines de vàters i lavabos, així mateix tindran la possibilitat de ser tancats amb clau.

Els vestuaris tindran entrades independents d'altres zones des del camp de joc, cada vestuari estarà previst per a un no mínim de 15 usuaris per als nivells bàsics fins a 25 usuaris per a alt nivell.

Els vestuaris tindran les característiques següents: 

    •    Zona de canvi de roba dels jugadors, equipada amb bancs fixos amb una longitud mínima 0,65m/usuari, penja-robes o armaris guarda-roba i pissarra. 

    •    Zona de massatges amb, almenys, dues lliteres per a massatge, amb màquina de gel i frigorífic. 

    •    Zona de dutxes, amb sòl antilliscant i impermeable, amb un no mínim de 6 dutxes i recomanat de 10 dutxes. 

    •    Zona de vàters (2 mínim, 3 recomanat), urinaris (2 mínim, 3 recomanat), lavabos amb espills (2 mínim, 5 recomanat) i assecadors de pèl (2 mínim, 5 recomanat).

La resta de característiques d'aquests espais serà segons l'indicat en l'apartat vestuaris-condícies de la norma NIDE “Campos grans i atletisme”. En instal·lacions d'alt nivell es disposarà una sala d'entrenadors contigua a cadascun dels vestuaris d'equip, amb banc, penja-robes o armaris guarda-roba, pissarra, vàter, lavabo i dutxa.

Per motius de seguretat ha de dotar-se l'eixida de jugadors des de vestuaris al camp de joc d'un túnel de protecció respecte de la gradería d'espectadors, que podrà ser extensible. 

17.2 VESTUARIS, CONDÍCIES D'ÀRBITRESEs disposarà un vestuari per a àrbitres, que podrà utilitzar-se, quan no hi haja competició, com a vestuari d'entrenadors, monitors o professors, així mateix tindrà la possibilitat de ser tancat amb clau. Aquest vestuari disposarà de zona de canvi de roba amb bancs i penjadors, zona de dutxes amb espai per a assecat i zona de condícies amb cabines de vàters i lavabos. En competicions d'alt nivell esportiu la zona de canvi es dotarà com a mínim per a 4 persones. En el mateix vestuari o annex a ell hi haurà una zona per a redacció d'actes, informes, etc. amb el mobiliari apropiat. Les característiques d'aquests espais serà segons l'indicat en la norma NIDE  “Campos grans i atletisme” en l'apartat vestuaris-condícies.Per motius de seguretat ha de dotar-se l'eixida d'àrbitres des de vestuaris al camp de joc d'un túnel de protecció respecte de la gradería d'espectadors, que podrà ser extensible.

 

17.3 INFERMERIA – PRIMERS AUXILISEs disposarà de manera que l'accés a ella des del camp de joc siga fàcil i comptarà amb una ràpida eixida cap a l'exterior als vehicles d'emergència per a evacuació d'accidentats, lesionats o malalts. Els espais de circulació i portes tindran la suficient amplària per al pas de lliteres, els passadissos tindran un ample mínim de 2,25 m i les portes 2,20 m. Estarà equipada amb una taula d'exploració, llitera, una taula escriptori, butaca, un armari farmaciola, penja-robes i l'equip de material mèdic imprescindible per als primers auxilis. La sala de primers auxilis haurà d'estar disponible tant per als esportistes com per al públic si no existeix una altra específica per al públic. En competicions de categoria professional existirà una infermeria diferenciada per a espectadors amb característiques similars. La resta de característiques serà segons l'indicat en l'apartat vestuaris-condícies de la norma NIDE “Campos grans i atletisme”.

 

17.4 MAGATZEM DE MATERIAL ESPORTIUEs disposarà un magatzem de material esportiu de grandària suficient per a guardar material esportiu de futbol i es podrà tancar amb clau. Disposarà d'accés fàcil o directe des del camp de joc sense obstacles, complirà els requisits de la norma NIDE “Campos grans i atletisme”.

 

18  ESPAIS AUXILIARS SINGULARS18.1 OFICINES D'ADMINISTRACIÓSón els espais destinats a les persones encarregades de la gestió administrativa de la instal·lació esportiva. La seua grandària estarà d'acord amb la grandària de la instal·lació esportiva a la qual serveix. Complirà els requisits de la norma NIDE “Campos grans i atletisme”.

18.2 VESTUARIS DE PERSONALEls vestuaris de personal seran d'una grandària en funció del nombre de persones que participen en la conservació, manteniment i preparació del camp de joc, neteja, manteniment d'instal·lacions tècniques, etc. Aquests vestuaris es disposaran separats de l'àrea de vestuaris d'esportistes i d'àrbitres.18.3 MAGATZEM DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENTEs disposarà un magatzem o magatzems per a maquinària, utensilis, productes, etc. de conservació i manteniment del camp de joc i de la instal·lació esportiva amb dimensions suficients i es podrà tancar amb clau. Disposarà d'accés fàcil o directe des del camp de joc sense obstacles, complirà els requisits de la norma NIDE “Campos grans i atletisme”.21.4 ESPAIS PER A AUTORITATS I PERSONALITATSEn grans instal·lacions esportives es disposarà una zona de recepció i estada d'autoritats i personalitats, que es trobarà prop de la Tribuna d'autoritats a manera d'antepalco. Així mateix es disposarà de places d'aparcament amb zona d'accés diferenciat i entrada directa a l'interior de la instal·lació i prop de la zona de recepció.18.5 ESPAIS PER Als MITJANS DE COMUNICACIÓEn grans instal·lacions esportives on es desenvolupen importants esdeveniments esportius es disposaran espais per als representants dels mitjans de comunicació i les instal·lacions que require.requereixen, aquests espais estaran separats de les zones d'espectadors i amb accessos independents.

Per a competicions d'alt nivell, així mateix, es requereix que la instal·lació esportiva dispose d'entrada diferenciada per als mitjans de comunicació amb zona de recepció i dels següents espais.

•    Tribunes per a la premsa Cabines .

•    Cabines per a comentaristes de radi i TV.

•    Espais per a càmeres de TV.

•    Sales de treball de mitjans de comunicació.

•    Sala de conferències de premsa.

•    Sala de Sala de treball per a la premsa.

•    Zona mixta que permeta als representants dels mitjans de comunicació parlar i/o entrevistar als jugadors. 

•    Aparcament reservat per a mitjans de comunicació.

Les característiques i requisits d'aqueixos espais s'indiquen en la norma NIDE Futbol-FUT19  ESPAIS PER Als ESPECTADORS

Els espais per als espectadors permetran veure les competicions esportives que tinguen lloc i disposaran dels espais auxiliars necessaris com són: vestíbul/s d'accés amb zona i cartells d'informació, control d'accessos, taquilles, bar – cafeteria, condícies, guarda-roba, etc.

Els espais per a espectadors es dissenyaran i construiran de manera que siguen accessibles per a persones amb discapacitat de forma no discriminatòria, independent i segura. Es reservaran places per a persones de mobilitat reduïda (1 per a usuaris de cadira de rodes per cada 100 places o fracció) i compliran la normativa nacional, autonòmica i local a aquest efecte. Els espais destinats als espectadors compliran els requisits del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i altra normativa vigent, especialment la d'espectacles públics, accessibilitat i incendis. Així mateix aquests espais compliran els requisits de la norma NIDE “Campos Grans i Atletisme”.Les instal·lacions esportives per a futbol-7 han de disposar d'accessos independents per a jugadors i àrbitres diferents dels de públic, de manera que no puguen entrar en contacte directe amb els espectadors.Totes les localitats per a espectadors seran de seients fixos a la gradería. En competicions professionals seran amb seients numerats, i amb respatler de 30 cm i preferiblement de seient abatible. No obstant açò en altres competicions, si així ho requereixen les autoritats de prevenció de la violència en l'esport, també es disposaran seients numerats per a tots els espectadors. Els seients compliran la norma UNE-EN 13200-4 “Instal·lacions per a espectadors. Seients”La senyalització de la instal·lació esportiva ha de facilitar l'accedir als sectors de la gradería o a la resta d'espais auxiliars existents (condícies, escales, ascensors, infermeria, zones de restauració, etc.). Així mateix permetran l'orientació per a dirigir-se a les eixides siguen les ordinàries o d'emergència. La grandària i les característiques de la senyalització i pictogrames han de ser fàcilment recognoscibles per qualsevol espectador.El nº d'espectadors a preveure depèn del nivell i del caràcter de l'esdeveniment esportiu, així com del nº d'habitants de la localitat on se situa la instal·lació.

A més de l'abans indicat els espais per a espectadors compliran els requisits de la norma NIDE “Campos grans i atletisme”For high level competitions, offices shall be dedicated to the.20  ACCESSIBILITATLes instal·lacions esportives per a futbol es dissenyaren i construiran de manera que siguen accessibles per a persones amb discapacitat, de forma no discriminatòria, independent i segura. Disposaran d'un itinerari exterior accessible a la instal·lació i d'itineraris accessibles al camp de joc, els espais esportius auxiliars (Vestuaris, infermeria, etc.) i els espais per a espectadors. Els citats espais esportius, auxiliars i per a espectadors seran accessibles, compliran els criteris d'accessibilitat que s'indiquen en la norma NIDE “Campos Grans i Atletisme” així com la normativa nacional, autonòmica i local a aquest efecte. Es recomana que complisquen els requisits de les Normes UNEIX de “Accessibilitat”.21  BIBLIOGRAFIA BÀSICA

- Regles de joc 2016/2017. “IFAB” (International Football Association Board)

- Reglament General. Real Federació Espanyola de Futbol.

- Reglament General de la Lliga Nacional de Futbol Professional.

- Programa de qualitat FIFA (Fédération Internationale de Football Association)

- Llei 19/2007 contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport. 

- Reglament de prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport. (R. D. 203/2010)

- Normes UNE-EN de “Superfícies i Equipaments esportius”

- Normes UNE-EN de “Il·luminació d'instal·lacions esportives”

- Normes UNE-EN de “Instal·lacions per a espectadors en instal·lacions esportives”

- Normes UNEIX de “Accessibilitat”