MBK Minibasket-2011

 

 

 

 

 

 

0. AMBITO DE APLICACIÓN

O minibasket é un xogo baseado no baloncesto, para nenos e nenas ata 12 anos de idade. A presente Norma Regulamentaria é de aplicación en todos aqueles campos de xogo de minibasket que se realicen total ou parcialmente con fondos do Consello Superior de Deportes para a práctica do minibasket e onde se vaian a celebrar competicións da Federación Española de Baloncesto. É competencia da devandita Federación a homologación de cada instalación para a organización de competicións oficiais de minibasket. Este documento foi elaborado coa finalidade de normalizar os aspectos regulamentarios de toda instalación útil para a práctica deste deporte, para o que se tivo en conta o Regulamento Internacional vixente e someteuse a consulta da Federación Española de Baloncesto.

1. TAMAÑO DO CAMPO

O tamaño do campo será igual que o de baloncesto, 28 m x 15 m. Permitiranse outras dimensións do campo reducido sempre que proporcionen variacións das dimensións nas mesmas proporcións desde 26 m x 14 m a 12 m x 7 m.

Nas competicións da Federación Española de Baloncesto as dimensións do campo de xogo poden ser: 28 m x 15 m; 26 m x 14 m; 24 m x 13 m; 22 m x 12 m e 20 m x 11 m.

2. BANDAS EXTERIORES

Ao redor do campo de xogo haberá un espazo libre de obstáculos de 2 m de anchura. En campos para uso escolar e recreativo admítese que o espazo libre obstáculos sexa como mínimo de 0,5 m e recomendado de 1 m. Nesa banda exterior de seguridade non existirá ningún obstáculo, nin sequera os membros dos equipos sentados no seu banco. Poderán ser de cor contrastada co do campo de xogo e deberá ser o mesmo que o do círculo central e o das áreas restrinxidas. O campo de xogo deberá estar separado das zonas de público se existen, e de forma que non supoña risco de lesión para os xogadores.

3. TRAZADO DO CAMPO

O trazado do campo farase conforme á figura

coas seguintes características:

a) A liña de tiros libres está a 4 m do taboleiro.

b) Non hai nin liña nin zona de 3 puntos. No entanto no Campionato de España de Seleccións Autonómicas de Minibasket organizado pola Federación Española de Baloncesto existirá unha liña de tres puntos segundo indícase na figura 

Todas as liñas de marcas terán 5 cm de anchura e serán todas do mesma cor preferentemente branca.

4. ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS

A altura entre a superficie do pavimento deportivo e o obstáculo máis próximo en instalacións interiores (cara inferior de teito, colgue de viga, luminaria, conduto de aire acondicionado, etc.) como en instalacións ao aire libre será de 7 m como mínimo sobre o campo e as bandas exteriores quedando nesa altura totalmente libre de obstáculos. En campos para uso escolar e recreativo admítese que o espazo libre de obstáculos sexa como mínimo de 4,00 m para altura do aro a 2,60 m e de 5,50 m para altura do aro a 3,05 m.

5. ORIENTACIÓN

O eixo longitudinal do campo en instalacións ao aire libre será N-S, admitíndose unha variación comprendida entre N-NE e N-NON.

6. ILUMINACIÓN

A iluminación artificial será uniforme e de maneira que non dificulte a visión dos xogadores, do equipo arbitral nin dos espectadores.

Cumprirá a norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas” e contará cos seguintes niveis mínimos de iluminación:

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN

MINIBASKET (interior)

NIVEL DE COMPETICIÓN

Iluminancia horizontal

Rend.

Cor

(Ra)

E med

(lux)

Uniformidade

E min/ Emed

Competicións nacionais

500

0,7

60

Adestramento, deporte escolar e recreativo

200

0,5

20

En pistas de interior as luminarias non deben colocarse na parte do teito correspondente a un círculo de 4 m ao redor da canastra, para evitar deslumbramientos.

En pistas ao exterior contarase cos seguintes niveis mínimos de iluminación e máximos de deslumbramiento (GR), de acordo coa citada norma:

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN

BALONCESTO (exterior)

NIVEL DE COMPETICIÓN

Iluminancia horizontal

Rend.

Cor

(Ra) ³

GR

£

E med

(lux) ³

Uniformidade

E min/ Emed

Competicións nacionais

200

0,6

60

50

Adestramento, deporte escolar e recreativo

75

0,5

20

55

Para retransmisións de TV cor e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical en función da velocidade da acción e a dimensión do obxecto, na citada norma UNE-EN 12193, os deportes clasificáronse, nese sentido, en tres grupos A, B e C; o minibasket pertence ao grupo B. O valor da iluminancia vertical varia coa distancia da cámara ao obxecto, para determinalo véxase o seguinte gráfico:

Nivel de iluminación vertical a manter en función da distancia máxima de tiro das cámaras (UNE-EN-12.193)

Para tomas de TV ou películas, os espazos circundantes á pista de baloncesto deben estar iluminados, de forma que o nivel de iluminación vertical sexa polo menos 0,25 do nivel de iluminación vertical da pista de xogo. Para maior información debe consultarse a norma citada.

7. PAVIMENTO DEPORTIVO

Son aptos os pavimentos de madeira ou sintéticos. Os pavimentos ríxidos non son recomendables.

O pavimento deportivo incluirá a superficie do campo de xogo e as bandas exteriores de seguridade que se indican no apartado 2.

O pavimento deportivo cumprirá os seguintes requisitos, de acordo coa norma UNE-EN 14904:2007 “Superficies para áreas deportivas. Especificacións para chans multideportivos de interior”:

REQUISITOS SUPERFICIE DEPORTIVA DE INTERIOR

PARA MINIBASKET

Redución de forza

(Absorción impactos)

RF³25%

RF < 75%

Deformación vertical

< 5mm

Deslizamiento

80 - 110

Bote vertical do balón

³90% respecto da altura de bote en chan ríxido

Resistencia a impactos

Sen fisuras, gretas ou deformacións maiores de 0,5 mm para impactos de 8Nm

Resistencia a pegada

Sen fisuras, gretas ou deformacións maiores de 0,5 mm ás 24 h. de realizar o ensaio

Cargas rodantes

Sen fisuras, gretas ou deformacións maiores de 0,5 mm para carga minima de 1500 N

Resistencia a abrasión

Superficies sintéticas: Máxima perdida de peso 1.000 mg

(1000 ciclos, rodas H-18, carga 1,0 kg)

Recubrimentos e lacas: Máxima perdida de peso 80 mg

(1000 ciclos, rodas CS-10, carga 0,5 kg)

Reflectancia especular

Para un ángulo de 85º anotarase o valor obtido

Brillo especular

Para un ángulo de incidencia de 85º: ≤ 30% Superficies mates;

≤ 45% Superficies lacadas

Emisión de formaldehído

Os produtos elaborados con formaldehído deben ensaiarse e pertencerán a clase: E1 ou E2

Contido de pentaclorofenol (PCP)

As superficies deportivas non deben contelo como compoñente do produto ou das súas materias primas

Resistencia ao lume

Deben ensaiarse e clasificarse segundo UNE-EN 13501-1 declarando Clase e Subclase resultante de comportamento fronte ao lume; C FL-S2

Planeidad/ Regularidade Superficial (“in situ”)

£ 6 mm con regra de 3 m;

£ 2 mm con regra de 0,3 m

Os pavimentos deportivos de pistas exteriores cumprirán os seguintes requisitos:

Pendentes de evacuación

Transversal e máxima do 1%

Planeidad / Regularidade Superficial (“in situ”)

£ 6 mm con regra de 3 m;

£ 2 mm con regra de 0,3 m

Bote vertical do balón

³80% respecto da altura de bote en chan ríxido

Redución de forza (sintéticos)

RF³25%

Deformación vertical (sintéticos)

£ 6mm

Deslizamiento (sintéticos)

55 - 110

Resistencia a tracción (sintéticos)

³ 0,40 MPa

Alongamento de rotura (sintéticos)

³ 40 %

O fabricante e o instalador do pavimento deportivo, facilitarán 

a documentación do pavimento deportivo que incluirá, polo menos, o seguinte:

  • Resultados das probas de ensaio en laboratorio dunha mostra do pavimento
  • A descrición do procedemento de instalación do mesmo.
  • Información sobre o mantemento do pavimento deportivo.
  • Os resultados dos ensaios “in situ” e a súa conformidade cos requisitos esixidos.

8. EQUIPAMENTO

O equipamento de minibasket consiste en dúas canastras, cada unha das cales consta do taboleiro, o aro, a rede e o soporte do taboleiro. Cumprirán as Regras oficiais da Federación Española de Baloncesto e a norma UNE-EN 1270:2006 “Equipos de baloncesto”.

8.1 TABOLEIROS

Terán dimensións de 1,20 m x 0,90 m e serán planos dunha soa peza e de material transparente que será de vidro tépedo de seguridade nas competicións da FEB. Noutras competicións poderán ser de material transparente (p.e.: policarbonato) ou de material non transparente pintados de branco. As liñas serán de cor branca cun ancho de 5 cm. Os de material non transparente terán as liñas de cor negra e do mesmo ancho de 5 cm. Os taboleiros colócanse a 1,20 m da liña de fondo do campo. Véxase a figura 

.

Os bordos inferiores e laterais do taboleiro deben protexerse con almohadillado para competicións nacionais e rexionais, segundo indícase na figura 

, para deporte recreativo e escolar non é preceptivo. A protección de almohadillado deberá cumprir o seguinte:

· Estará deseñada e colocada de forma que impida que as extremidades poidan quedar atrapadas.

· Terá un factor de pegada máximo do 50%. Isto significa que cando unha forza se aplica ao almohadillado, a pegada non debe superar o 50% do espesor orixinal.

· O valor de amortiguamiento do almohadillado con altura de caída de 200 mm, debe ser inferior a 50 g (g aceleración da gravidade: 9,8 m/s²), cando se ensaie de acordo á norma UNE-EN 913, Anexo C.

  • Nas competicións debe ser de cor azul.

8.2 SOPORTE DO TABOLEIRO

Os taboleiros montaranse firmemente suxeitos aos soportes na posición indicada na figura

Segundo o seu deseño os soportes do taboleiro poden ser: Estruturas móbiles a chan, estruturas fixas ao chan, estruturas colgadas do teito plegables ou elevables, estruturas suxeitas a parede, fixas ou abatibles.

Os soportes con estrutura a chan (fixos ou móbiles) e os soportes con estrutura a parede (fixos ou abatibles) clasifícanse segundo o espazo libre “L” entre a proxección do taboleiro e o soporte ou a parede de apoio nas clases seguintes (UNE-EN 1270:2006 “Equipos de baloncesto”):

SOPORTE DO TABOLEIRO

Espazo libre “L” (mm)

Clase A

3250

Clase B

2250

Clase C

1650

Clase D

1250

Clase E

Outros<1200

O espazo libre debe estar desprovisto de obstáculos e para evitar golpes debe ser como mínimo de 1,650 m (0,40 m ata o soporte ou parede; Clase C) para uso recreativo e escolar. Para competición e adestramento o espazo libre será como mínimo de de 2,250 m (1 m ata o soporte ou parede; Clase B). Véxase a figura 

Para as competicións da FEB poden utilizarse soportes con estruturas a chan de Clase A ou soportes con estruturas colgadas a teito, sempre que a altura de suspensión sexa inferior a 10 m.

Os soportes con estruturas móbiles ou fixas ao chan, estarán convenientemente ancorados ou lastrados de forma que non se despracen ou sufran calquera movemento durante o xogo.

A superficie inferior e lateral de calquera parte do soporte situado detrás do taboleiro nunha distancia de 1,20 m a partir da fronte do taboleiro e a unha altura desde o chan inferior a 2,75 m, estará protexida por un almohadillado.

Os soportes constituídos por estruturas a chan móbiles ou fixas terán as bases protexidas ata unha altura de 2,15 m por un almohadillado de espesor 5 cm. En competicións nacionais e rexionais o espesor será de 10 cm.

O almohadillado do soporte e do taboleiro cumprirá a norma UNE-EN 913 sendo o valor de amortiguamiento cunha caída de 200 mm inferior a 50 g (aceleración da gravidade 9,8 m/s²) e terá un factor de pegada máximo do 50%. Isto significa que cando unha forza se aplica ao almohadillado, a pegada non debe superar o 50% do espesor orixinal.

Os soportes plegables a teito contarán cun sistema de protección automático contra caída libre ou involuntaria por fallo no sistema de elevación ou falta de subministración eléctrica e un dispositivo de seguridade que protexa ao equipo de caídas. A suxeición deste dispositivo debe ser independente do aparello de elevación. Periodicamente faranse operacións de mantemento consistentes na verificación destes equipos por persoal cualificado ou polo instalador.

Os soportes de estruturas a chan móbiles, se dispoñen de rodas, cada unha destas ou as do elemento que as traslade ao almacén de material deportivo, non transmitirá ao chan máis de 1500 N e terán un ancho de mais de 30 mm.

Os soportes terán estabilidade e rixidez suficiente fronte a forzas horizontais e verticais para o que cumprirán os requisitos para o efecto da norma UNE-EN 1270:2006 “Equipos de baloncesto”

8.3 CANASTRA

Comprende os aros e as redes. Os aros serán de aceiro tépedo soldable de calidade S 235 JR pintados de cor laranxa, con diámetro interior 45 cm, colocaranse ás seguintes alturas respecto do chan:

  • Altura de 2,60 m para nenos e nenas de idades inferiores a 11 anos.
  • Altura de 3,05 m para nenos e nenas de 11 e 12 anos de idade. (Regras Minibasket FIBA)

Para nenos e nenas de pouca idade pódese colocar as canastras a menor altura.

O aro estará fixado ao soporte de maneira que non transmita ningunha forza ao taboleiro.

Os aros poden ser fixos ou basculantes. Terán a resistencia ante cargas verticais que establece a norma UNE-EN 1270 antes citada.

No Campionato de España de Seleccións Autonómicas de Minibasket organizado pola Federación Española de Baloncesto os aros serán basculantes, estarán instalados de tal forma que non transmitan ningunha forza do aro ao taboleiro, a súa altura respecto do chan será de 2,60 m e deberán ser homologados pola Federación Española de Baloncesto.

O mecanismo de flexión dos aros basculantes non terá ocos que poidan crear risco de atrapamiento en posición flexionada ou non flexionada, así mesmo o mecanismo de flexión só flexionará para cargas iguais ou superiores a 1050 N aplicadas no aro no punto mais afastado do taboleiro e non descenderá mais de 30° desde a horizontal en posición flexionada. Cando deixa de aplicarse a carga, o aro debe volver automaticamente e ao instante á súa posición orixinal sen producirse ningunha fisura nin deformación do mesmo.

As redes poderán ser de fibras sintéticas (p.e.: polipropileno) ou naturais (p.e.: algodón), de cor branca e ofrecerán certa resistencia ao paso do balón para retardar a caída e permitir ver ben se pasou o balón a través da rede, a súa lonxitude debe ser como mínimo de 40 cm e como máximo de 45 cm. Véxase a figura MBK-2.

9. BALÓN

Esférico con superficie exterior de coiro, goma ou material sintético. Para nenos e nenas de 9 – 12 anos terá unha circunferencia entre 660 mm e 730 mm (talla 5) e o seu peso oscilará entre 450 g e 500 g. Para nenos e nenas de idades inferiores terá unha circunferencia entre 550 mm e 580 mm (talla 3) e o seu peso oscilará entre 310 g e 330 g. Para o Campionato de España de Seleccións Autonómicas de Minibasket organizado pola Federación Española de Baloncesto soamente poderase utilizar o balón oficial de xogo que establece dita Federación deportiva.

10. EQUIPO TÉCNICO

Disporase do seguinte equipo técnico:

a) Reloxo-cronómetro de xogo, utilizado para os períodos de tempo de xogo e os intervalos entre eles.

b) Acta oficial de xogo.

c) Tablillas numeradas do 1 ao 5 para indicar o nº de faltas cometidas por un xogador.

d) Dispositivo sonoro de aviso.

e) Frecha de posesión alterna, unha frecha vermella sobre un fondo branco, para indicar a dirección da seguinte posesión.

Para o Campionato de España de Seleccións Autonómicas de Minibasket organizado pola Federación Española de Baloncesto, disporá dos seguintes equipos electrónicos:

a) Un reloxo-marcador cun cronómetro dixital claramente visible, de sistema de “conta atrás” cun sinal automático moi potente para indicar o fin de cada período ou prorroga.

b) O reloxo-marcador deberá indicar igualmente os puntos conseguidos por cada equipo.

c) Mesa de anotadores suficientemente ampla, de forma que permita aos auxiliares desenvolver perfectamente o seu labor.

d) A organización estará obrigada a revisar todos os seus aparellos electrónicos para telos sempre en óptimas condicións de uso.

11. ESPAZOS PARA ANOTADORES E BANCOS DE EQUIPO

Exteriormente á banda de seguridade, Provisions should be made in every facility for a further line at least 1.80 meters in width, off-limitsse disporá nun lateral da pista un espazo para a mesa de anotadores e os bancos de equipos, cunha anchura, polo menos, de 1,00 m. As zonas de bancos de equipo disporanse fóra do terreo de xogo, no mesmo lado que a mesa de xuíces e anotadores. Véxase a figura 

12. ESPAZOS AUXILIARES PARA Os DEPORTISTAS

12.1 VESTIARIOS, ASEOS DE DEPORTISTAS

At least two rooms for the athletes shall be foreseen and one for referees, which if of a certain sizeSe disporán, como mínimo, dous vestiarios independentes para os deportistas. Os vestiarios disporán de zona de cambio de roupa con bancos e perchas, zona de duchas con espazo para secado e zona de aseos con cabinas de inodoros e lavabos. As características dos devanditos espazos detállanse na norma NIDE “Salas e Pavillóns”.

12.2 VESTIARIOS, ASEOS DE ARBITROS

Disporase, como mínimo, un vestiario independente para os árbitrosIn addition to that provision should be made, o cal poderá utilizarse, cando non haxa competición, como vestiario de adestradores, monitores ou profesores. EstAll changing rooms shall be fitted with showers and toilets.e vestiario tamén disporá de zona de cambio de roupa con bancos e perchas, zona de duchas con espazo para secado e zona de aseos con cabina de inodoros e lavabos. Así mesmo as características dos devanditos espazos detállanse na norma NIDE “Salas e Pavillóns”.

12.3 ALMACÉN DE MATERIAL DEPORTIVO

Disporase un almacén de material deportivo, de tamaño suficiente para gardar o material deportivo de minibasket, así como material deportivo para outros deportes e poderanse pechar con chave. Disporá de acceso fácil ou directo á pista deportiva e desde o exterior da instalación deportiva sen obstáculos, cumprirá os requisitos da norma NIDE “Salas e Pavillóns”.

13. ENFERMARÍA – PRIMEIROS AUXILIOS

This are must allow quick medical action as well as normal preventive medical consultations.Disporase de forma que o acceso a ela desde a pista sexa fácil e contará cunha rápida saída cara ao exterior para evacuación de accidentados, lesionados ou enfermos.

It should be fitted with an exam-Estará equipada con unaination table, a stretcher, a writing desk, a cupboard, a coat peg and the relevant medical equipment mesa de exploración, unha padiola, un escritorio, un armario, un perchero e o equipo de material médico e fármacos de uso habitualfor the first aid. para os primeiros auxilios. The first aid room shall be available for both the athletes and for the members of the public.A sala de primeiros auxilios deberá estar dispoñible tanto para os deportistas como para o público se non existe outra para o público. As características destes espazos detállanse na norma NIDE “Salas e Pavillóns”.

14. ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES

14.1 OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN / ORGANIZACIÓN

Administrative offices

Son os espazos destinados ás persoas encargadas da xestión administrativa da instalación deportivaThe offices shall allow the facilityÕs technical administrative operations to be carried out. They shall. O seu tamaño estará de acordo co tamaño da instalación deportiva á que serve, no entanto é recomendable que cada área teña un space of non less than 20 square meters.espazo de non menos de 20 metros cadrados. Cumprirá os requisitos da norma NIDE “Salas e Pavillóns”For high level competitions, offices shall be dedicated to the.

Para o Campionato de España de Seleccións Autonómicas de Minibasket organizado pola Federación Española de Baloncesto acondicionarase unha oficina propia do campionato para o uso do persoal da FEB, na que se instalarán mesas, cadeiras e computador e impresora. A oficina deberá contar cun mínimo dun teléfono e un fax que estarán a disposición do persoal da FEB, podéndose utilizar as 24 h mentres dure o Campionato. A oficina de organización contará como mínimo cunha liña telefónica pola que se poida enviar a información vía MODEM e ter conexión con Internet.

14.2Hospitality Area ZONA DE AUTORIDADES E PERSONALIDADES

The Area shall be equipped with a hospitality room, which shall be situated close to the Tribune of

En grandes instalacións deportivas disporase unha zona de recepción e estancia de autoridades e personalidades, que se atopará preto da Tribuna de Honra.autoridades. The following of reserved areas shall be provided to receive VIP guests in an efficient and

Para competicións de alto nivel, a FIBA require que debe Theroom must contain the following:dispor, como mínimo, as seguintes áreas reservadas para recibir aos invitados VIP nunha forma eficiente yfunctional manner: funcional:

· Ñ At least 1 hospitality room that is suitable for at least 100 persons1 sala de hospitalidade adecuada para 100 persoas polo menos.

· Ñ A least 1 small reserved room for approximately 15 persons1 habitación pequena reservada para 15 persoas aproximadamente.

Así mesmo disporanse Parking spaces for a minimum of 50 cars shall be positioned in an easily accessible area well con-prazas de aparcadoiro para un mínimo de 50 vehículos nunha zona de fácil acceso ynected to the inside of the hall and possibly close to the hospitality room. conectada co interior da instalación e preto da sala da hospitalidade.

14.3 Media Area ESPAZOS PARA Os MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En instalacións deportivas onde se desenvolvan importantes eventos deportivos disporanse espazos para os representantes dos medios de comunicación e as instalacións que require.requiren.In order to provide appropriate working conditions for the media, the area shall have the fol- Para o Campionato de España de Seleccións Autonómicas de Minibasket organizado pola Federación Española de Baloncesto reservarase unha zona destinada unicamente aos medios de comunicación acreditados e especifica para o labor que deben desempeñar segundo sexan medios gráficos, de radio ou televisión.

15. ESPAZOS PARA Os ESPECTADORES

The public section allows spectators to view sporting activities as they take place, as well as all theLos espazos para os espectadores permitirán ver as competicións deportivas que teñan lugar e disporán dos espazos auxiliares necesarios como son: vestíbulo/s de acceso con zona e carteis de información, control de accesos, despachos de billetes, aseos, etc. Os espazos para espectadores deseñásense e construirán de forma que sexan accesibles para persoas con discapacidade de forma non discriminatoria, independente e segura, reservaranse prazas para persoas de mobilidade reducida e cumprirán a normativa nacional, autonómica e local para o efecto. Estes espazos cumprirán os requisitos da norma NIDE “Salas e Pavillóns”.

16. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Regras Oficiais de Minibasketball FIBA 2005.

- Regras Oficiais de Baloncesto 2010. Equipamento de Baloncesto.

- Bases de Competición, Tempada 2010-2011. Campionato de España de Seleccións Autonómicas de Minibasket. Federación española de Baloncesto.

- Normas UNE-EN de “Superficies e Equipamentos deportivos”

- Normas UNE-EN de “Iluminación de instalacións deportivas”

- Normas UNE-EN de “Instalacións para espectadores en instalacións deportivas”

- Normas UNE de “Accesibilidade”