ATLr Carreiras en Recta

 

 

1 TAMAÑO DA PISTA

O tamaño regulamentario dunha Recta para Carreiras é un rectángulo que dispón dunha lonxitude e unha anchura determinada en función da zona de saídas, da máxima distancia sobre a que se compita, da zona de freada e do número de atletas que simultaneamente poidan competir.

Para competicións esíxese un mínimo de 6 rúas. Para outros niveis (deporte escolar, deporte recreativo) pódese dispor un mínimo de 4 rúas. Cando a recta está integrada na pista circular de 400 metros terá un mínimo de 6 rúas, en Campionatos nacionais e internacionais terá un mínimo de 8 rúas. 

As distancias das carreiras en recta, tanto para competición ao aire libre como en pista cuberta, correspóndense coas categorías segundo os cadros seguintes:

CARREIRAS EN RECTA (PISTA AO AIRE LIBRE)
TIPO Distancia (m) CATEGORÍA
HOMES MULLERES
LISOS 100 Sénior, Promesa, Júnior, Xuvenil, Cadete
80 Infantil
60 Alevín
50 Benjamín
VALOS 110 Sénior, Promesa, Júnior, Xuvenil ---
100 Cadete Sénior, Promesa, Júnior, Xuvenil
80 Infantil Infantil

 

CARREIRAS EN RECTA (PISTA CUBERTA)
TIPO Distancia (m) CATEGORÍA
HOMES MULLERES
LISOS 60 Sénior, Promesa, Júnior, Xuvenil, Cadete, infantil, Alevín
50 Benjamín
VALOS 60 Sénior, Promesa, Júnior, Xuvenil, Cadete, Infantil

 

No cadro seguinte indícanse as dimensións das rectas de velocidade de competición de interior e de exterior:

RECTA DE VELOCIDADE ATLETISMO
Distancia DIMENSIÓNS (m)
LONXITUDES ANCHURAS
Zona de saída Distancia Zona freada Total 4
rúas
6
rúas
8
rúas
60 3,00 60,00 15,00 /17,00 78,00/80,00 4,88 7,32 9,76
110 3,00 110,00 17,00 131,50

 

 

2 BANDAS EXTERIORES E SEGURIDADE

Para facilitar o desenvolvemento da competición e a seguridade dos atletas, reservaranse bandas mínimas de espazos libres de obstáculos de 1,50 m de anchura mínima nos laterais da pista.

3 ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS

A altura entre o pavimento e o obstáculo máis próximo (liñas eléctricas en instalacións ao aire libre; cara inferior de teito, colgue de viga, luminaria, conduto de aire acondicionado, en instalacións cubertas) tanto sobre a recta como sobre as bandas exteriores, deberá quedar totalmente libre e ter un mínimo de 4 m.

4 ORIENTACIÓN SOLAR

O eixo longitudinal das recta debe coincidir coa dirección xeográfica N-NON (saída), S-SE (chegada), admitíndose a súa variación dentro da contorna comprendida entre N e NON. É preciso ter en conta ademais a dirección dos ventos dominantes para non correr en contra deles.

5 TIPO DE PAVIMENTO

A Recta disporá dun pavimento de características normalmente distintas ás das súas bandas exteriores. A superficie ao aire libre deberá ser completamente chaira, admitíndose para a evacuación superficial das augas unha pendente transversal máxima do 1 por 100 cara ao interior e outra longitudinal máxima (dirección da carreira) do 1 por 1000. O pavimento deberá ter resolto a drenaxe profunda, así como non ser abrasivo nin deslizante e si elástico aínda que dotado de seguridade á pisada.

O pavimento será sintético, prefabricado ou “in situ”, sobre unha base de zahorras (areas e gravas) de 15 cm de espesor mínimo e dúas capas de aglomerado asfáltico de 40 mm (ømáx. árido: 20 mm) e 25 mm (ømáx. árido: 5 mm) de espesor mínimo respectivamente.

Cumprirá os seguintes requisitos de acordo con UNE 41958 IN “Pavimentos deportivos”:

 

REQUISITOS PAVIMENTO DEPORTIVO PARA PISTAS DE ATLETISMO
Absorción de impactos
(Redución de forza)
50%≥RF≥35% Competicións ámbito internacional e nacional
35%≥RF≥20% Competicións ámbito rexional, local, recreativo, escolar
Deformación StV≤3mm
Fricción 0,5≤µ
Planeidad Diferenzas de nivel inferiores a 3 mm medidos con regra de 3 m (1/1000)
Pendentes Pendente radial máxima 1:250
Resistencia a impactos Sen fisuras, gretas ou deformacións maiores de 0,5 mm para impactos de 8 Nm
Resistencia a cravos* Máxima perdida de peso 10 %
Resistencia a tracción Pavimentos porosos: ≥ 400 kPa
Pavimentos non porosos: ≥ 500 kPa
Alongamento de rotura (Er): ≥ 40%
Espesores 12 mm; pista
20 mm; zonas de salto (pértega, lonxitude, altura, triplo salto) lanzamento de xavelina e foso da ría

* Reglamentariamente a sola e o tacón das zapatillas poderán ter ata un máximo de 11 cravos. Para pavimentos sintéticos a parte do cravo que sobresaia da sola ou tacón non debe exceder de 9 mm, excepto para salto de altura e lanzamento de xavelina que non excederá de 12 mm. O diámetro máximo dos cravos será de 4 mm. Noutro tipo de pavimentos a máxima lonxitude do cravo será de 25 mm e o diámetro máximo será de 4 mm.

 

 

Se se utilizan pavimentos de carácter transportable (esteiras, rolos sintéticos ou de caucho...), seranlles de aplicación todas as disposicións anteriores en canto a pendentes (tomando a cara superior dos rolos) e as restantes características.

6 ILUMINACIÓN

A iluminación artificial será uniforme e de maneira que non provoque deslumbramiento de atletas, xuíces nin espectadores. Cumprirá a norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas” e contará cos seguintes niveis mínimos de iluminación:

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN
ATLETISMO ao exterior (todas as actividades)
NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal
E med (lux) Uniformidade
E min/ Emed
Competicións internacionais e nacionais 500 0,7
Competicións rexionais e locais, adestramento alto nivel 200 0,5
Adestramento, deporte escolar e recreativo 100 0,5

 

A iluminación vertical na liña de chegada deberá ser de 1000 lux para o equipo de foto-finish.

Para retransmisións de TV cor e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical de polo menos 1.000 lux e de 1.400 lux en competicións internacionais, non obstante este valor pode aumentar coa distancia da cámara ao obxecto. Para maior información en canto a iluminancia vertical, uniformidade, temperatura de cor e índice de rendemento de cor debe consultarse a norma citada.

7 TRAZADO DA RECTA

O trazado da recta realizarase de acordo cos debuxos 

A anchura das liñas será de 5 cm fóra dos trazos de colocación dos valos que serán de 1,5 cm de anchura.

Todas as liñas forman parte das superficies que delimitan fóra da “liña de chegada” e dos “trazos de colocación dos valos”. A cor das liñas será branco, fóra das “liñas de saída” intermedias e dos “trazos de colocación dos valos” que serán doutra cor. A marcaxe das liñas sobre pavimentos sintéticos debe quedar perfectamente adherido, ser de carácter permanente, así como enrasar coa superficie.

Do trazado completo poden especificarse os seguintes detalles:

7a) Bordo: O bordo ou linde interior (o situado á esquerda do atleta que corre) será unha liña branca de 5 cm de anchura e cando a recta se atopa integrada na pista en anel, irá provisto dun encintado ou bordo de aluminio ou doutro material apropiado, de aproximadamente 5 cm de altura e un mínimo de 5 cm de anchura, colocado horizontalmente en toda a súa lonxitude. En calquera caso, a pista deberá estar limitada tanto interior como exteriormente por senllos bordos de formigón ou outro material apropiado que limitasen a caixa da pista (bordos enrasados). Véxase a norma NIDE de Atletismo carreiras en pista ATL pt.

7b) Liñas de saída e de chegada: A saída de cada distancia a percorrer e a chegada de todas elas, trazásense perpendicularmente á liña ou bordo interior. Serán continuas, terán os seus extremos nas “liñas interior e exterior” e serán dunha lonxitude coincidente coa anchura da recta. Cada distancia a percorrer medirase incluíndo completa a “liña de saída” e sen incluír o grosor da “liña de chegada”.

Para axudar á aliñación do equipo de Foto-Finish e para facilitar a lectura da película de Foto-Finish as interseccións das liñas das rúas coa liña de chegada estarán pintadas en cor negra cun deseño adecuado.

7c) Liña límite de corredor ou rúa: A liña límite de cada corredor trazarase paralelamente ao bordo ou liña interior a unha distancia determinada multiplicando o número de rúas que a separen do devandito bordo pola anchura dunha rúa. Cada participante disporá dun corredor independente para realizar toda a súa carreira, dun ancho de 1,22 m (± 0,01 m), incluída a liña limite situada á dereita en dirección de carreira.

7d) Zona de freada: Máis aló da “liña de chegada” en dirección de carreira, existirá unha zona na que o corredor unha vez atravesada a chegada poderá decelerar nun espazo suficiente. Esta zona deberá ter unha lonxitude mínima de 12,50 m en instalacións dedicadas a deporte escolar e recreativo, en atletismo de interior a lonxitude mínima será de 15,00 m. A lonxitude idónea da zona de freada é de 17 m.

7e) Zona de chegada: Para facilitar a visión da chegada por parte de espectadores, xornalistas e xuíces, é optativo o trazado nos últimos 5 m de carreira dunha “grella” de chegada composta por unha serie de liñas paralelas á “liña de chegada”.

Poden trazarse cinco liñas continuas separadas 1 m entre si e coa liña de chegada ou ben catro liñas (tres continuas e unha descontinua) separadas 5, 3, 2 e 1m da chegada. As rúas poden estar sinalizadas con números de altura mínima de 0,50 m lidos na dirección da carreira.

7f) Trazos de colocación de valos: Trazaranse perpendicularmente ás “liñas límite de corredor” os trazos que indican a colocación dos valos para as distintas categorías. Estes trazos terán 1,5 cm de anchura e sobresairán a ambos os dous lados de cada “liña límite de corredor” unha lonxitude de 10 cm. A distancia exacta á que haberá de colocarse cada valo, virá determinada polo bordo do devandito trazo situado máis preto da “liña de saída”. Cada categoría de idade ten establecida unha distancia de carreira determinada, así como el numero de valos a pasar, a súa altura e as distancias intermedias posibles; todo iso pode atoparse nos cadros seguintes para competicións ao aire libre:

CARREIRAS DE VALOS AO AIRE LIBRE - HOMES
CATEGORÍAS ESPECIFICACIÓNS
Distancia da
carreira
(m)
Nº de
valos
Altura de
os valos
(m)
Distancias (m)
De saída a 1ª
valo
Entre valos De última
valo a meta
Sénior,
Promesa, Júnior
110 10 1,067 13,72 9,14 14,02
Xuvenil 110 10 1,00 /0,914 13,35 / 13,72 8,90 / 9,14 16,55 / 14,02
Cadete 100 10 0,914 13,00 8,50 10,50
Infantil 80 8 0,84 12,30 8,20 10,30

 

CARREIRAS DE VALOS AO AIRE LIBRE - MULLERES
CATEGORÍAS ESPECIFICACIÓNS
Distancia da
carreira
(m)
Nº de
valos
Altura de
os valos
(m)
Distancias (m)
De saída a 1ª
valo
Entre valos De última
valo a meta
Sénior,
Promesa, Júnior
100 10 0,84 13,00 8,50 10,50
Xuvenil, Cadete 100 10 0,762 13,00 8,50 10,50
Infantil 80 8 0,762 12,30 8,20 10,30

 

Nos cadros seguintes indícanse as especificacións para competicións en pista cuberta:

 

CARREIRAS DE VALOS PISTA CUBERTA - HOMES
CATEGORÍAS ESPECIFICACIÓNS
Distancia
da
carreira
(m)
Nº de
valos
Altura de
os valos
(m)
Distancias
(m)
De saída a
1ª valo
Entre
valos
De última
valo a meta
Senior, Promesa,
Junior
60 5 1,067 13,72 9,14 9,72
Xuvenil 60 5 1,00/ 0,914 13,35 8,90 11,05
Cadete 60 5 0,914 13,00 8,50 13,00
Infantil 60 5 0,84 12,30 8,20 14,90

 

CARREIRAS DE VALOS PISTA CUBERTA - MULLERES
CATEGORÍAS ESPECIFICACIÓNS
Distancia
da
carreira
(m)
Nº de
valos
Altura de
os valos
(m)
Distancias
(m)
De saída a
1ª valo
Entre
valos
De última
valo a meta
Senior, Promesa,
Junior, Xuvenil
60 5 0,84 13,00 8,50 13,00
Cadete 60 5 0,762 13,00 8,50 13,00
Infantil 60 5 0,762 12,30 8,20 14,90

 

 

Un esquema da colocación dos valos en competicións ao aire libre e en pista cuberta atópanse no debuxo 

 

8 Os POSTES DE CHEGADA

Indicarán as extremidades da liña de chegada. Serán de construción ríxida, brancos, estando situados a 30 cm. como mínimo cara a fóra de cada extremo da devandita liña.

Medirán aproximadamente 1,40 m de altura, 8 cm de anchura e 2 cm de groso. A súa utilización non debe interferir, no seu caso, co equipo de foto-finish.

A fixación ao chan deberá ser preferentemente mediante un tubo de ancoraxe con tapa da profundidade de empotramiento que proporcione a rixidez do poste adecuada.

A menos que o xuíz de arbitro atópeo contraproducente, por mor da dirección e a velocidade do vento, tenderase un fío de la a través da pista entre os dous postes de chegada e suxeito a eles, a 1,22 m do chan, co fin de axudar á clasificación dos participantes. Situarase exactamente por encima do bordo da liña de chegada máis próximo á saída 

9 Os TACOS DE SAÍDA

Os tacos de saída son os dispositivos utilizados polos corredores para realizar as saídas nas probas de velocidade. Os tacos de saída poderán ser propiedade particular ou fornecidos polo organizador de competicións ou propietario de instalacións, segundo os casos. De calquera modo, deberán ser de constitución absolutamente ríxida e sen que proporcionen ningunha vantaxe irregular tanto ao competidor, como molestias aos restantes corredores. Os tacos deberán poder retirarse rapidamente e con facilidade do pavimento ao cal estarán cravados por un número de puntas determinado, de forma que causen o menor dano posible; tanto este número como a lonxitude e espesor desas puntas dependerán do tipo de pavimento da pista. A ancoraxe non poderá permitir movemento algún durante a saída.

Se os tacos son fornecidos polos organizadores deberán cumprir as seguintes disposicións: Estarán constituídos por dúas placas contra as cales os pés do atleta apoian na posición de saída. Estas placas estarán montadas sobre unha estrutura ríxida que non deberá obstaculizar ao atleta cando deixe os tacos na saída. As placas poderán ter unha inclinación regulable e ser planas ou lixeiramente cóncavas en sentido de carreira. A superficie destas placas deberá estar preparada para acomodar os cravos das zapatillas do atleta, ben sexa con ranuras ou hendiduras, nas superficies en que se coloca o pé ou cubrindo aquela con un material apropiado que permita o emprego de zapatillas con cravos. Os atletas competidores en Campionatos do Mundo, Xogos Olímpicos, Copas do Mundo, Campionatos de Área, Xogos de Área, Copas de Área, encontros entre dous ou mais Federacións Nacionais, poderán utilizar só os tacos fornecidos polos organizadores.

En Campionatos do Mundo, Xogos Olímpicos, Copas do Mundo, Campionatos de Área, Xogos de Área, Copas de Área, os tacos de saída teñen que estar conectados a un dispositivo que detecte as saídas falsas. O Xuíz de saídas e/ou un adxunto deberán levar auriculares que lle permita escoitar claramente un sinal acústico proveniente do aparello de control cada vez que detecte unha saída falsa (por exemplo cando o tempo de reacción é inferior a 100/1000 de segundo) co fin de confirmar que atleta/s é/son responsable/s da saída falsa. Este sistema ten que ser aprobado pola IAAF (Asociación Internacional de Federacións de Atletismo) ou pola Real Federación Española de Atletismo.

Recoméndase que o dispositivo de detección de saída falsa utilícese en calquera competición.

10 Os VALOS

Os valos son os obstáculos que debe franquear o atleta en especialidades denominadas desta forma. O número delas, a súa altura e a súa colocación na recta está indicado nos debuxos 

 

O valo estará constituída polos seguintes elementos:

- A base de metal ou outro material apropiado, protexido da corrosión ou non corrosivo, constituído por dous tubos paralelos á dirección da carreira, de lonxitude máxima 70 cm e un transversal unindo os extremos dos anteriores.

- Dous montantes verticais, tamén de metal ou outro material apropiado, protexido da corrosión ou non corrosivo, unidos aos extremos xa citados dos tubos basee e de altura graduable, segundo a categoría que se dispute.

- Unha travesa superior, de madeira ou outro material apropiado, pintada de branco e negro ou noutras cores que contrasten de forma que as franxas brancas ou máis claras teñan polo menos 22,5 cm de ancho queden nos extremos. Esta travesa terá unha lonxitude de 118 a 120 cm, unha anchura de 7 cm, e un groso entre 1 e 2,5 cm.

Estará firmemente suxeita nas súas extremidades aos montantes verticais e os seus bordos exteriores estarán redondeados. Admítese unha tolerancia de ± 3 mm nas alturas regulamentarias para salvar as diferenzas ou variacións de construción. 

Os valos situaranse sobre a pista de tal maneira que os seus pés ou bases queden ao lado polo que se achegan os competidores e colocarase de modo que o bordo da travesa mais próximo ao corredor que se achega coincida coa marca sobre a pista mais próxima ao atleta. A súa masa total non será inferior a 10 kg. Para derrubala haberá que exercer no centro do bordo superior unha forza mínima de 3,6 kg-forza e máxima de 4 kg-forza. Adaptaranse aos dous tubos basee senllos contrapesos graduables, para manter esa magnitude de pulo en todas as categorías. Para verificar a forza de resistencia dos valos, poderase utilizar unha balanza con resortes aplicando a tracción no centro da barra superior. Igualmente poderase utilizar unha corda provista dun gancho, que fixada á barra superior, no seu punto medio, farase pasar por unha polea situada de forma adecuada e cargarase de peso.

Para homologar record mundiais, continentais e nacionais, deberá utilizarse un xogo de valos completo que cumpra as especificacións citadas.

11 As ESCALEIRAS DE XUÍCES E CRONOMETRADORES

Reservarase ao exterior das bandas laterais o espazo necesario para a situación das escaleiras nas que se colocan os xuíces de chegada e os cronometradotes. As escaleiras disporanse co seu eixo central coincidindo coa liña de chegada, na súa prolongación e polo menos a 5 m a cada laso do bordo ou liña lateral. Os xuíces de chegada situaranse todos ao interior ou ao exterior e os cronometradotes sempre ao exterior da pista.

12 EQUIPO TÉCNICO

12a) Anemómetro:

Sempre que haxa de terse en conta a velocidade do vento nunha carreira, debe preverse a existencia dun aparello de medición desa velocidade (anemómetro) que se situará no punto medio da recta (a 50 m da chegada), a un máximo de 2 m de separación de bordo ou rúa nº 1 e colocado a unha altura aproximada de 1,22 m . O rexistro do anemómetro farase en metros por segundo e deberán estar certificados por un Organismo competente.

Preverase a existencia adicional dunha mesa e unha cadeira para que o encargado do anemómetro efectuou as oportunas anotacións.

12b) A Saída:

En todas as carreiras, o xuíz de saídas deberá dalas mediante un disparo de pistola ou outro aparello similar, utilizando un micrófono para transmitir os seus ordenes por medio de altofalantes aos participantes que se atopan situados en cada rúa. Na súa falta, cando non poida utilizar este sistema de megafonía, efectuará o disparo colocándose aproximadamente á mesma distancia de cada atleta. Se o Xuíz non pode colocarse nesa posición, se o deberá estar a pistola ou aparello utilizado, dándose o disparo por contacto eléctrico.

12c) Cronometro e Foto Finish:

Deberá empregarse un sistema de cronometraxe electrónica totalmente automático en competicións internacionais e nacionais. O sistema utilizado deberá ser aprobado pola Real Federación Española. de Atletismo. O sistema deberá ser totalmente automático, cando sexa posto en marcha por contacto coa pistola do Xuíz de saídas no momento do lóstrego da explosión e cando os tempos e as posicións dos participantes poidan ser visionados á centésima de segundo sobre un filme en movemento ou fotografía (foto-finish). Pode utilizarse un sistema de gravación en vídeo que cumpra coas características antes indicadas, que utilice unha cámara de vídeo aliñada coa liña de meta, que produza polo menos 50 fotogramas por segundo e que leve incorporado un dispositivo de cronometraxe que produza un rexistro de 1/50 de segundo.

Deben preverse conducións enterradas mediante tubos de sección suficiente para os cables de conexión dos equipos de cronometraxe e proceso de datos, cos seus arquetas de rexistro, así como para a alimentación eléctrica deses aparellos, de forma que non sexa necesario colocar cables superficiais sobre a pista.