Actuacións no ámbito Investigador

O desenvolvemento do Proxecto MAID desembocou nunha tripla vertente de actuación por parte do CSD; actuacións no ámbito técnico, no ámbito investigador e no ámbito institucional. Neste apartado inclúense as actuacións que inciden no ámbito investigador, que se materializan en proxectos concretos e puntuais desenvolvidos polo CSD tendentes a incrementar a seguridade das instalacións deportivas e o desenvolvemento tecnolóxico da industria do sector.

Acreditación de Instalacións Deportivas

No marco do Proxecto MAID (Mellora e Armonización de Infraestruturas Deportivas), un dos obxectivos propostos polo Consello Superior de Deportes consistía en obter a certificación de calidade das Instalacións Deportivas.Para iso, era necesario, ante a inexistencia de criterios e estándares regulados de calidade, que se aprobasen por AENOR (entidade máis reputada de Acreditación e da que forma parte o CSD, presidindo o CTN 147) unhas Normas Técnicas cuxo cumprimento servise de referencia para acreditar esa calidade. Esas Normas, cos seus Regulamentos correspondentes, foron aprobadas por AENOR (coa colaboración do CSD e o IBV no marco do proxecto MAID) para acreditar, en materia de seguridade e accesibilidade, as pistas polideportivas e os vasos de piscina.Ata o momento, trátase da primeira normativa existente para acreditar a calidade en instalacións deportivas, e non existe ningunha instalación deportiva en España que conte con ela.Por iso, o CSD considerou que debían ser as súas propias instalacións as primeiras en someterse a exame para contar coa devandita acreditación.O proceso consistiu, basicamente, na realización dunha auditoría para comprobar os cumprimentos dos requisitos técnicos establecidos pola entidade de acreditación nas anteriormente citadas normas técnicas de cumprimento.A primesa fase da auditoría foi realizada durante o mes de Xullo de 2009, onde se revisou documentación relativa a diversos Servizos do Consello Superior de Deportes (RR.HH., Réxime Interior, Servizos Médicos, Mantemento, etc.). Na primeira semana de Novembro tivo lugar a realización da segunda fase da auditoría. O proceso de certificación culminará previsiblemente a principios do próximo mes de Decembro.