Campos Grandes e Atletismo

 

 

1 OBXECTO E AMBITO DE APLICACIÓN

Esta Norma de Proxecto enumera as condicións relativas a Planificación, Deseño, Condicións Técnicas de materiais, sistemas e instalacións concernentes a instalacións deportivas ao aire libre, chamadas CAMPOS GRANDES E ATLETISMO útiles para a práctica dos seguintes deportes:

- ATLETISMO en pista en toda as súas especialidades de Carreiras, Saltos e Lanzamentos.
- FUTBOL
- RUGBY
- HOCKEY SOBRE HERBA

E todos aqueles que oportunamente poidan incorporarse se se consideran Campo Grande, a nivel de deporte federativo de competición, de deporte-recreativo para todos e/ou de deporte escolar.

As Normas Regulamentarias de cada un destes deportes ou especialidades deportivas constitúen documento á parte da presente Norma de Proxecto.

Todo Campo Grande ao que poida ser de aplicación esta Norma deberá estar composto de Espazos útiles ao deporte e de Espazos auxiliares. Véxase o apartado de Termos e Definicións. Quedan fóra do ámbito desta Norma de Proxecto, as instalacións deportivas a cuberto para practícaa dos deportes citados.

2 TERMOS E DEFINICIÓNS

Para os efectos desta Norma empréganse os seguintes termos e definicións:

2.1 Espazos útiles ao deporte

Son todos aqueles que están compostos polas superficies estritas de competición de cada especialidade deportiva, coas súas bandas exteriores de seguridade, espazos para bancos de xogadores e mesas de xuíces e anotadores, así como pola altura libre necesaria.

2.2 Espazos auxiliares

Son todos os espazos complementarios á función deportiva, tales como:

- Espazos auxiliares aos deportistas (vestiarios, aseos, guardarropas, almacéns, enfermaría, circulacións, accesos, etc.)
- Espazos auxiliares para espectadores (bancadas, aseos, circulacións, accesos, etc.)
- Espazos auxiliares singulares (salas de instalacións, espazos para medios de comunicación, autoridades, bar, etc.)

Cando os Campos Grandes e de Atletismo estean incluídos nun mesmo Complexo Deportivo cunha Sala ou Pavillón, os seus espazos auxiliares proxectaranse, preferentemente, formando núcleo común cos da devandita Sala.

Cando os Campos Grandes e de Atletismo formen parte dun Complexo Deportivo no que estean incluídos Pistas Pequenas, os espazos auxiliares pódense agrupar e reducir se as necesidades previstas permíteo.

2.3 Área de influencia

É a zona demográfica á que dan servizo os Campos Grandes e de Atletismo, isto é, aquela en a que residen os usuarios potenciais das devanditas instalacións.

3 CLASES DE CAMPOS GRANDES

As clases de Campos Grandes e Atletismo obxecto desta Norma, que permiten a práctica dalgún ou varios dos deportes citados no punto 1, clasifícanse do modo seguinte:

3.1 Campos grandes

Campos de Fútbol, Campos de Fútbol 7, Campos de Rugby, Campos de Hockey sobre Herba. Están destinados a ser proxectados, construídos e utilizados para o adestramento e competición (con instalacións para espectadores) do deporte federativo nos seus distintos niveis.

Esta clase conta con espazos auxiliares para deportistas e con instalacións para espectadores (competición)

3.2 Combinacións de campos grandes

Combinacións de Campos de Fútbol, Fútbol 7 e Rugby.

Están destinados a ser proxectados, construídos e utilizados para a educación física, o deporte escolar e universitario, para o deporte recreativo e para o adestramento do deporte federativo.

Esta clase conta con espazos auxiliares para deportistas e carece de instalacións formalizadas para espectadores.

3.3 Pistas de atletismo de 400m

Están destinadas a ser proxectadas, construídas e utilizadas para o adestramento e competición (con instalacións para espectadores) do deporte federativo nos seus distintos niveis.

Esta clase conta con espazos auxiliares para deportistas e con instalacións para espectadores (competición)

3.4 Combinacións de saltos e lanzamentos

Están destinadas a ser proxectadas, construídas e utilizadas para o adestramento do deporte federativo de competición.

Esta clase conta con espazos auxiliares para o deportista, aínda que pode non dispor especificamente deles se utiliza outros existentes na mesma instalación deportiva.

Carece de instalacións formalizadas para espectadores.

3.5 Combinacións de pistas pequenas, carreiras de velocidade, saltos e lanzamentos

Están destinadas a ser proxectadas, construídas e utilizadas para a educación física e o deporte escolar universitario e para o deporte recreativo.

Esta clase conta con espazos auxiliares para o deportista aínda que pode non dispor especificamente deles se utiliza outros existentes na mesma instalación deportiva.

Carece de instalacións formalizadas para espectadores.

3.6 Combinacións de pistas, campos de fútbol, carreiras de velocidade, valos, saltos e lanzamentos

Están destinadas a ser proxectadas, construídas e utilizadas para a educación física e o deporte escolar universitario e para o deporte recreativo.

Esta clase conta con espazos auxiliares para o deportista aínda que pode non dispor especificamente delas se utiliza outros existentes na mesma instalación deportiva.

Carece de instalacións formalizadas para espectadores.

4 CONDICIÓNS DE PLANIFICACIÓN, NORMAS PREVIAS Ao DESEÑO

Os Campos Grandes e Pistas de Atletismo estarán integrados preferentemente en Complexos deportivos, recreativos, que permitan maiores posibilidades de control e mantemento, unha maior oferta de posibilidades de uso, así como unha menor necesidade de terreos e uns menores custos de construción ao poder centralizarse unha gran cantidade de espazos auxiliares.

O Programa dos Campos Grandes e Pistas de Atletismo deberá confeccionarse de acordo entre o promotor, o autor do Proxecto e o futuro Director do Complexo, convenientemente asesorados por técnicos en educación física e deportes. O técnico autor do Proxecto deberá no posible estar especializado ou contar con experiencia en instalacións deportivas.

4.1 Criterios de localización e características dos terreos

Haberán de terse en conta os Criterios de Localización e Características dos terreos seguintes:

1/ Situación interior ou próxima a zonas verdes públicas, para que o ambiente e a paisaxe sexan apropiados.

2/ Proximidade aos centros docentes para lograr que a instalación sexa aberta ao deporte para todos e de competición a unhas horas e á Educación Física e ao deporte escolar noutras, buscando o seu máximo aproveitamento. O traxecto a pé desde os centros docentes non debe exceder de 10 minutos e debe ser seguro de maneira que se eviten riscos potenciais.

3/ Fácil acceso a pé e por estrada, así como proximidade ao transporte público. Se o Complexo Deportivo destínase ao uso diario, debe ter proximidade aos aloxamentos dos futuros usuarios, consideraranse as distancias máximas seguintes:

- Dous Quilómetros (2 km) para peóns, equivalentes a trinta minutos andando, máximo para o acceso a pé desde os puntos mais afastados da súa zona de influencia, tanto para o uso da poboación como do deporte de competición.
- Catro Quilómetros (4 km) para acceso en transporte público e para ciclistas en zonas urbanas.
- Oito Quilómetros (8 km) para acceso en transporte público e ciclistas en zonas rurais.

Distánciaa – tempo de acceso aos Campos Grandes e de Atletismo situados en Complexos de lecer semanal pode aumentarse ata 2 h – 50 Km realizándose os desprazamentos en transporte público ou privado.

4/ Existencia de superficie para aparcadoiro proporcional á previsión de usuarios (deportistas e espectadores) 1 praza/20 usuarios, cunha previsión de superficie de 25-30 m2 por praza, con reserva para o persoal da instalación, bicicletas, autobuses (1 praza/200 espectadores) e para persoas con mobilidade reducida 1praza/200 usuarios (deportistas e espectadores) ou ben 1 praza/50 prazas ou fracción e como mínimo dúas, cunhas dimensións mínimas de 5,00m por 3,60m por praza.

5/ Boas condicións de salubridade, isto é, zonas fose do alcance dos fumes ou cheiros provenientes da industria, a súa polución atmosférica e de grandes vías de circulación. De acordo co Regulamento de Actividades Insalubres, molestas, nocivas e perigosas, separarase a parcela 2.000 m de zonas con perigo de explosións, radiacións, incendios ou combustibles próximos, gases, pos ou emanaciones tóxicas, etc. Evitaranse tamén os focos molestos produtores de ruído, pos, gases, cheiros, néboas e vibracións aínda que non prexudiquen a saúde humana, separando a parcela 500 m destas zonas.

6/ Orientación o máis correcta posible (Eixo longitudinal dos Campos Grandes e Pistas de Atletismo de acordo co especificado nas Normas Regulamentarias)

7/ Protección contra ventos dominantes, mediante barreiras de árbores, edificación baixa ou accidentes do terreo, evitando parcelas excesivamente batidas polos ventos.

8/ Existencia de servizos (auga, luz e rede de sumidoiros) 

9/ Terreos preferentemente chairos que necesiten un mínimo movemento de terras, equilibrando na parcela as superficies horizontais (superficies deportivas) coas ladeiras (espazos libres, ..) En caso de pendentes aconséllanse ladeiras baixando cara ao sur.

10/ Permeabilidade suficiente das capas superiores do terreo, fuxindo de superficies que se encharquen facilmente e que necesitarían por iso unha custosa drenaxe.

11/ Estabilidade fronte ás augas de choiva ou crecidas dos ríos, fuxindo dos espazos onde converxen pendentes (vaguadas) 

12/ Terreos cun grao de compactación suficiente, evitando os de desfeito ou echadizo que obrigan a realizar custosas obras de cimentación.

13/ Terreos con posibilidade de futuras ampliacións do Complexo Deportivorecreativo.

Haberá de terse en conta o vixente Regulamento de Espectáculos Públicos segundo o previsto no Capitulo II. Campos de deportes, así como o Regulamento para a prevención da violencia nos espectáculos deportivos (R.D: 769/93) en todo o que afecte previamente o deseño, nas Clases de Campos Grandes e de Atletismo que dispoñan de instalacións para espectadores.

5 CONDICIÓNS DE PLANIFICACIÓN. CÁLCULO DE NECESIDADES

Previamente á redacción do Proxecto haberán de elixirse as clases de Campos Grandes e de Atletismo en relación coa área de influencia da devandita instalación deportiva – recreativa. As necesidades serán de tres tipos:

- Educación Física e deporte escolar
- Deporte recreativo para toda a poboación
- Deporte federativo de competición

Como criterio xeral do cálculo de necesidades, tratarase de compaxinar os horarios para que o tres tipos de usuarios sexan compatibles nunha mesma clase de Campos Grandes e Pistas de Atletismo, co fin de alcanzar a súa máxima rendibilidade, fóra dos Campos proxectados especificamente para o deporte federativo de competición ou aqueles outras que pola súa singularidade só son útiles para determinado deporte de competición.

Sempre que o Complexo Deportivo – Recreativo poida estar centrado respecto da súa área de influencia, será preferible concentrar nel, o maior número posible de Campos Grandes e Atletismo que resulten do cálculo de necesidades.

Unha vez efectuado o Estudo de necesidades de Campos Grandes e Atletismo, que o consideraremos como un Plan Sectorial, será necesario unilo e coordinalo cos Plans procedentes doutros sectores (Normas de Proxecto de Pistas Pequenas, Piscinas, etc.) a fin de elaborar un Plan global de equipamento deportivo e tempo libre concretándoo a través de Complexos deportivo - recreativos.

5.1 Área de influencia

En primeiro lugar determinarase a área de Influencia ou Zona demográfica servida polos Campos Grandes e Pistas de Atletismo, a súa delimitación pode basearse nas Unidades urbanísticas previstas no Regulamento de Plan da Lei do Chan, nos criterios do Plan vixente ou nos criterios de localización antes indicados.

5.2 Necesidades actuais e futuras

Todo o proceso de cálculo que aquí se desenvolve, aplicarase tanto ás necesidades actuais dunha determinada Área de Influencia, como ás súas necesidades actuais a un determinado ano fixado como horizonte.

5.3 Necesidades escolares (SE)

Debe coñecerse o número de postos escolares da “Zona” implicada, así como a súa transformación en número de “Unidades ou clases” escolares.

Enténdese por “Zona de exercicios de campos grandes e atletismo”, ao espazo mínimo necesario para que unha “clase” escolar poida realizar practicas de atletismo e/ou xogos de balón durante unha hora e de forma simultánea. Esta “ Zona de exercicios” que nos determinará por suma todas as instalacións necesarias, terá unhas características e superficies distintas (Za ou Zb), segundo considérense as combinacións de Atletismo e Pistas Pequenas ou os Campos Grandes combinados ou non con Atletismo e Pistas Pequenas. Véxase punto 3.

A Superficie de Campos Grandes e Atletismo para necesidades escolares calcúlase da forma seguinte:
SE = C x Ou/5 ( Hp/hu x Za + H´p/h´ou x Zb ) ≥ 100 CU

Sendo:
- SE, a superficie necesaria para a “Zona de exercicios”
- C, o Coeficiente multiplicador segundo tipo climático (0,8 clima continental, 0,9 clima atlántico, 1 clima mediterráneo e subtropical)
- Ou, o número de unidades escolares.
- Hp, H´p, o número de horas semanais dedicadas á actividade física de cada unidade escolar.
- hu, h´ou, o número de horas diarias que se pode utilizar cada instalación para escolares.
- Za, Zb a superficie mínima de cada “Zona de exercicios” (1.800 m2 – 2.500m2)

5.4 Necesidades da poboación (SP)

As necesidades demográficas están dirixidas á práctica do deporte recreativo para todos. Calcularanse baseándose no coeficiente idóneo pola poboación “Área de Influencia” expresada en nº de habitantes e obteranse os Espazos útiles ao deporte para todos en Campos Grandes e de Atletismo en metros cadrados totais.

Devandito resultado poderá corrixirse segundo todos os condicionamentos locais que poidan existir, tales como medios económicos superiores; microclima da área distinto ao da zona climática que o circunda; pirámide de poboación excesivamente separada da media nacional; poboación turística complementaria á residente en determinadas épocas do ano, etc.

NECESIDADES EN ESPAZOS UTILES Ao DEPORTE
EN CAMPOS GRANDES SEGUNDO A POBOACIÓN (m2/hab)
Ámbito demográfico
en nº de habitantes

CLIMA

Continental Atlántico Mediterráneo
/ Subtropical
1.200 1,51 1,51 1,51
2.500 1,12 1,34 1,40
5.000 1,050 1,370 1,370
10.000 0,980 1,110 1,237
15.000 0,940 1,024 1,067
20.000 0,903 0,980 1,005
30.000 0,810 0,860 0,880
40.000 0,715 0,750 0,780
50.000 0,640 0,660 0,730
75.000 0,583 0,600 0,610
100.000 0,545 0,550 0,570
150.000 0,453 0,500 0,522
200.000 0,400 0,450 0,465

5.5 Necesidades do deporte de competición (SC)

As necesidades do deporte federativo de competición son dunha singularidade tal que resulta imposible traducilas nun estándar urbanístico de metros cadrados por habitante.

En cada especialidade deportiva (ou grupo de especialidades afíns), estas necesidades están en relación co número de deportistas federados (fichas), o número de equipos (se existen) o número de clubs, o número de horas diarias que se pode utilizar cada instalación (hu), o número de horas semanais de adestramento e/ou competición (Hp) e a(s) clase(s) de Campo(s) Grande(s) e Atletismo consideradas regulamentarios para a competición ou o adestramento do deporte citado. (Véxanse Normas Regulamentarias). Ao ter que alcanzar as dimensións regulamentarias, nalgúns casos haberá de superarse o tamaño de Campo Grande e Pista de Atletismo, que nos veu dado polo Cálculo das Necesidades escolares e demográficas.

Como consecuencia de todo o anterior sairán calculados os Espazos útiles ao deporte de competición en Campos Grandes (SC).

5.6 Necesidades totais

Tomarase como válido o máximo valor de superficie (S) do tres tipos de Espazos útiles ao deporte calculados (SE, SP, SC) considerando que o tres grupos de usuarios nunca utilizarán simultaneamente cada “Zona de Exercicios” ou cada Campo Grande ou Pista de Atletismo, fóra das clases que pola súa singularidade só prevéxanse ser utilizadas para o adestramento ou competición do deporte federativo ou as que pola súa singularidade ou polo seu uso exclusivo, han de considerarse a parte, cuxa superficie en espazos útiles ao deporte é S´.

En consecuencia o resultado global deste cálculo de necesidades será: S + S´.

Coñecida dita superficie, traducirase nos Tipos de Campos Grandes e Pistas de Atletismo máis convenientes, para o que se debe consultar o punto de Condicións de Deseño de Campos Grandes e Atletismo.

É necesario realizar un detido inventario ou Censo dos Campos Grandes e Pistas de Atletismo existentes na área de influencia que nos ocupa, ou tomar coñecemento do mesmo no caso de que exista, para deducir do resultado obtido as necesidades xa satisfeitas.

A superficie S + S´ en espazos útiles ao deporte, concretada nunha serie de Campos Grandes e Pistas de Atletismo xa elixidas, determinaranos en consecuencia a superficie A + A´ en Espazos Auxiliares.

6 CONDICIÓNS DE DESEÑO: TIPOLOXÍA DE CAMPOS GRANDES E ATLETISMO

As Clases de Campos Grandes e de Atletismo enumerados no punto 3 desenvólvense nas Tipoloxías seguintes nas que se definen as dimensións e superficies dos Espazos útiles ao deporte así como os esquemas gráficos de cada tipo.

6.1 CAMPOS GRANDES

6.1.1 Espazos útiles ao deporte

Cada tipo de Campo Grande desenvólvese coas dimensións que se indican no cadro a continuación:

ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE - CAMPOS GRANDES

TIPO DE CAMPO Anchura do Campo de Xogo Lonxitude do Campo de Xogo Anchura das Bandas exteriores Lonxitude das Bandas exteriores Anchura Totais Lonxitude Totais Superficie (m2)
FUTBOL (1) 50 90 1,50 2,50 53 95 5.035
FUTBOL (1) 60 100 1,50 2,50 63 105 6.615
FUTBOL (1) 63 100 3,50 3,50 70 111 7.770
FUTBOL (1) 68 105 6,00 7,50 80 120 9.600
FUTBOL 7 (2) 30-45 50-65 1,50 2,50 33-48 55-70 1.815-3.360
RUGBY (3) 66-70 115-144 3,50-5,00 3,50-5,00 73-80 122-154 8.906 - 12.320
HOCKEY
HERBA (4)
55 91,40 3,00-4,00 3,00-5,00 63 101,40 6.388,20

Para definir as características dos campos indicados no cadro anterior e o trazado dos mesmos deben consultarse as Normas Regulamentarios que se citan baixo cada tipo.

6.1.2 Espazos auxiliares para os deportistas (EAD)

Os espazos útiles ao deporte dos Campos Grandes están complementados cos espazos auxiliares aos deportistas (EAD) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

ESPAZOS AUXILIARES Aos DEPORTISTAS (EAD)
CAMPOS GRANDES
TIPOS DE LOCAIS Superficies útiles (m2)
Vestíbulo de acceso 30
Control de acceso a vestiarios e campo 15
Botiquín - Enfermaría 20
Vestiarios- Aseos de equipo (1) 2 x 60
Armarios Guardarropas de equipo (1) 2 x 2
Vestiarios – Aseos adestradores, árbitros 2 x 10
Sala de musculación (2) 1 x 50
Sala de masaxe 2 x 10
Área Control de dopaxe (3) 1 x 30
Zonas de quecemento (4) 2 x 50
Almacén de material deportivo 30

(1) Número mínimo de vestiarios 2, recomendable 4
(2) Opcional
(3) Nas Instalacións onde se celebren competicións oficiais

(4) Interior ou exterior

6.1.3 Espazos para espectadores (EAE)

Os espazos útiles ao deporte de cada Campo Grande están complementados cos espazos auxiliares para os espectadores (EAE) cuxa denominación, superficie ou requisitos de acordo co Regulamento de Espectáculos vixente, figura no cadro seguinte:

 

ESPAZOS AUXILIARES Aos ESPECTADORES (EAE)
CAMPOS GRANDES
TIPOS DE ESPAZOS Superficies útiles (m2)
/Requisitos Regulamento de Espectáculos
Vías públicas de acceso Fachada/s a vías públicas e/ou espazos abertos aptos para
circulación rodada.
Ancho de vías públicas / espazos abertos: 1m/200
espectadores.
Puertas de acceso 1,20 m / 400 espectadores ou fracción; Ancho mínimo libre: 1,80 m
entrada de vehículos independente das de peóns.
Control acceso - despachos de billetes 6
Puertas de saída Ancho mínimo libre:1,20 m
Para mais de 50 espectadores: 1,80 m / 250 espectadores ou
fracción
Circulacións verticais
(Escaleiras pisos altos)
Ancho mínimo: 1,80 m
Unha escaleira por cada 450 espectadores ou fracción, que
evacuará directamente a fachada ou a corredores independentes
Circulacións horizontais (Galerías,
corredores de circulación)
Ancho mínimo 1,80 m cada 300 espectadores + 0,60 m /250
espectadores ou fracción
Bancada Filas: Fondo 0,85 m (0,40 asento + 0,45 paso)
Ancho 0,50 m; Altura asinto 0,42 m
Pasos centrais ou intermedios: Ancho mínimo 1,20 m
Nº asentos entre pasos ≤ 18 (9 m)
Nº Filas entre pasos ≤ 12
Saídas Bancada 1,20 m/200 espectadores ou fracción en nº
proporcional ao seu aforamento; mediante escaleiras suaves ou ramplas
Aseos señores 4 urinarios, 2 inodoros e 3 lavabos/500 espectadores ou fracción
headers="s1"Aseos señoras 2 inodoros e 1 lavabos/500 espectadores ou fracción
Bar – Cafetaría (1) 75
Cociña - Almacén (1) 25

 

(1) Opcional

6.1.4 Espazos auxiliares singulares (EAS)

Os espazos útiles ao deporte das Combinacións de Campos Grandes están complementados cos espazos auxiliares singulares (EAS) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES (EAS)
CAMPOS GRANDES
TIPOS DE LOCAIS Superficie útil (m2)
Bancada autoridades 25
Sala de reunións (1) 25
Aseos autoridades 2 x 8
Bancada prensa (1) 20
Bancada TV, radio (1) 30
Salga prensa (1) 50
Salas de comunicacións (1) 25
Aseos prensa (1) 2 x 8
Oficina administración 20
Aseos persoal 2 x 5
Almacén material de limpeza 6
Cuarto de lixos 6
Almacén para conservación e mantemento do campo 35
Almacén de material / Taller de mantemento 6
Sala de Instalacións (2) 25

(1) Opcional

(2) Espazo para produción de auga quente sanitaria, calefacción, etc.

6.2 COMBINACIÓNS DE CAMPOS GRANDES

Os Tipos de Combinacións de Campos Grandes (Fútbol, Fútbol 7 e Rugby) desenvólvense coas dimensións, superficies e marcaxes deportivas que se indican no cadro seguinte:

6.2.1 Espazos útiles ao deporte

 

DIMENSIÓNS DE ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE
COMBINACIÓNS DE CAMPOS GRANDES
TIPO DIMENSIÓNS Superficie
(m2)
Campos
Longitudinales
Campos
Transversais
Ancho
(m)
Longo
(m)
1 55 95 5225 FUT (90x50) 2 FUT7 (50X30)
2 65 105 6825 FUT (100x60) 2 FUT7 (60X36)
3 68 105 7140 FUT (100x63) 2 FUT7 (63X40)
4 73 122 8906 RUG (115 X 66)
FUT (105x68)
2 FUT7 (65X45)
5 77 127 9779 RUG (120 X 70)
FUT (105x68)
2 FUT7 (65X45)

Para definir as características dos campos indicados no cadro anterior e o trazado dos mesmos deben consultarse as Normas Regulamentarios de cada tipo de deporte.

6.2.2 Espazos auxiliares para os deportistas (EAD)

Os espazos útiles ao deporte das Combinacións de Campos Grandes están complementados cos espazos auxiliares aos deportistas (EAD) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

ESPAZOS AUXILIARES Aos DEPORTISTAS (EAD)
COMBINACIÓNS DE CAMPOS GRANDES
TIPOS DE LOCAIS Superficies útiles (m2)
Acceso 20
Control de acceso a vestiarios e campo 5
Botiquín - Enfermaría 10
Vestiarios- Aseos de equipo  2 x 40
Armarios Guardarropas de equipo 2 x 2
Vestiarios- Aseos colectivos deportistas 2 x 60
Armarios Guardarropas colectivos de deportistas 2 x 2
Vestiarios – Aseos adestradores, árbitros 2 x 10
Sala de musculación (1) 1 x 50
Sala de masaxe (1) 1 x 10
Almacén de material deportivo 30

(1) Opcional

6.2.3 Espazos auxiliares singulares (EAS)

Os espazos útiles ao deporte das Combinacións de Campos Grandes están complementados cos espazos auxiliares singulares (EAS) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte.

ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES (EAS)
COMBINACIÓNS DE CAMPOS GRANDES
TIPOS DE LOCAIS Superficies útiles (m2)
Sala de Instalacións (1) 15
Almacén para conservación e mantemento do campo 35
Almacén material de limpeza 6
Cuarto de lixos 6

(1) Espazo para produción de auga quente sanitaria, calefacción, etc.

6.3 PISTAS DE ATLETISMO DE 400 m

6.3.1 Espazos útiles ao deporte

As pistas de atletismo componse do anel de carreiras máis as zonas de saltos e as zonas de lanzamentos.

A zona de competición para carreiras constitúea o anel de 6 ou 8 rúas, a pista de carreiras de obstáculos é a mesma que a pista de carreiras cunha ría permanente.

Para definir as características da pista de carreiras e de obstáculos débense consultar as Normas Regulamentarias de Atletismo, carreiras en pista ATLpt e carreiras de obstáculos ATLo.

A zona de competición para saltos comprende a zona de saltos de lonxitude e triplo salto co seu corredor e foso de caídas, a zona de saltos de altura, semicircular coa súa zona de caídas e a zona de saltos con pértega co seu corredor e zona de caídas.

Para definir as características da zona de competición para saltos débense consultar as Normas Regulamentarias de Atletismo, Saltos de altura ATLaSalto con pértega ATLp e Saltos de Lonxitude e Tripla ATL1.

A zona de competición para lanzamentos comprende a zona de lanzamentos de disco con circulo de lanzamentos, gaiola protectora e sector de caída, a zona de lanzamento de xavelina con corredor e sector de caída, e a zona de lanzamento de peso con circulo de lanzamento, colector e sector de caída. Para definir as características das zonas de competición para lanzamento débense consultar as Normas Regulamentarias de Atletismo, Lanzamento de disco ATLdLanzamento de martelo ATLmlanzamento de xavelina ATLj e lanzamento de peso ATLps.

Existen diferentes deseños de pistas de atletismo de 400 m; dun só radio das curvas, de dous radios ou mais, tendo en conta que o campo interior ao anel ademais de albergar os sectores de caídas das zonas de lanzamentos, pode ser utilizado como campo doutros deportes como fútbol ou rugby.

A Asociación Internacional de Federacións de Atletismo (IAAF) en base aos estudos que demostran que as pistas mais apropiadas son as construídas cun único radio de entre 35 m e 38 m cun óptimo de 36,50 m, estableceu a Pista Estándar de 400 m con radio de 36,50 m e 8 rúas cuxo espazo interior é suficientemente grande para albergar os sectores de lanzamento e alternativamente
un campo de fútbol de 105 x 68 m. A IAAF recomenda que todas as pistas de competición que se constrúan no futuro sexan pistas Estándar de 400 m. 

No cadro seguinte e nas figuras correspondentes desenvólvense varios tipos de Pistas de Atletismo de 400 m, incluso a Pista Estándar de 400 m, cun resumo de características dimensións e superficies. Ao redor da pista, por seguridade, prevese un espazo libre de obstáculos de 1,50 m de anchura como mínimo, tanto ao interior como ao exterior da mesma e a nivel coa pista.

Ademais do espazo libre de obstáculos preveranse unhas bandas exteriores de dimensións variables que haberán de axustarse ás necesidades que se estimen como corredor de servizo, de separación cos espazos de espectadores, cando as haxa, ou de zona de quecemento.

PISTAS DE ATLETISMO
DIMENSIÓNS DE ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE
TIPO Nº de
rúas
Radio ao
bordo
(m)
Ría Rectángulo exterior Superficie
(m2)
Longo
(m)
Ancho
(m)
ESTÁNDAR 8 36,50 interior ≈ 180 ≈ 103 18.540
1 6 37.00 interior ≈ 175 ≈ 92 16.100
2 8 37.00 interior ≈ 180 ≈ 101 18.180
3 6 38.00 interior ≈ 174 ≈ 94 16.356
4 8 38.00 interior ≈ 179 ≈ 103 18.437
5 8 38.00 exterior ≈ 182 ≈ 108 19.656

 

As pistas de Atletismo clasifícanse pola Real Federación Española de Atletismo (RFEA) nas clases que indica o cadro seguinte, as características que nel se citan son condición indispensable para que poidan ser homologadas na clase correspondente pola devandita Federación:

PISTAS DE ATLETISMO
CLASES R.F.E.A.
CLASE Condicións mínimas Material
sintético
Servizos periféricos
A RFEA I 8 rúas,
círculos para disco e martelo,
medidas de seguridade,
zonas para concursos,
instalacións fixas para vídeo finísh,
canaletas para cableado
Material
homologado
pola IAAF,
con certificado
Instalacións para Cámara de chamadas,
Zonas de quecemento,
Salas para control de dopaxe,
Salas para Secretaría-Informática,
Medios de comunicación interna,
bancadas para 3000 espectadores
(mínimo)
B RFEA II 6 rúas,
gaiola martelo-disco,
zonas para concursos,
instalacións para vídeo-finish
Material
homologado
pola IAAF,
con certificado
Instalacións para Cámara de chamadas 
e Sala para control de dopaxe.

 

6.3.2 Espazos auxiliares para os deportistas (EAD)

Os espazos útiles ao deporte das Pistas de Atletismo están complementados cos espazos auxiliares aos deportistas (EAD) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

ESPAZOS AUXILIARES Aos DEPORTISTAS (EAD)
PISTAS DE ATLETISMO
TIPOS DE LOCAIS Superficie útil (m2)
Acceso 30
Control de acceso a vestiarios e pista 15
Botiquín – Enfermaría 20
Vestiarios- Aseos de equipo 2 x 40
Armarios Guardarropas de equipo 2 x 2
Vestiarios- Aseos colectivos deportistas 2 x 60
Armarios Guardarropas colectivos de deportistas 2 x 2
Vestiarios – Aseos adestradores 2 x 10
Vestiarios – Aseos xuíces e árbitros 1,5 m2/xuíz, 20 m2 mínimo
Sala de musculación 1 x 50
Sala de masaxe / fisioterapia (1) 1 x 10
Área Control de dopaxe (2) 1 x 30
Almacén de material deportivo (3) 60

(1) Opcional
(2) Nas Instalacións onde se celebren competicións oficiais
(3) Para almacenar colchóns de caída e outro material de gran volume necesítase superficie adicional 150 m2

 

6.3.3 Espazos para espectadores (EAE)

Os espazos útiles ao deporte das Pistas de Atletismo están complementados cos espazos auxiliares para os espectadores (EAE) cuxa denominación, superficie ou requisitos de acordo co Regulamento de Espectáculos vixente, figura no cadro seguinte.

ESPAZOS AUXILIARES Aos ESPECTADORES (EAE)
PISTAS DE ATLETISMO
TIPOS DE ESPAZOS Superficies útiles (m2)
/Requisitos Regulamento de Espectáculos
Vías públicas de acceso Fachada/s a vías públicas e/ou espazos abertos aptos para
circulación rodada.
Ancho de vías públicas / espazos abertos: 1m/200
espectadores.
Puertas de acceso 1,20 m / 400 espectadores ou fracción; Ancho mínimo libre: 1,80 m
entrada de vehículos independente das de peóns.
Control acceso - despachos de billetes 6
Puertas de saída Ancho mínimo libre:1,20 m
Para mais de 50 espectadores: 1,80 m / 250 espectadores ou fracción
Circulacións verticais
(Escaleiras pisos altos)
Ancho mínimo: 1,80 m
Unha escaleira por cada 450 espectadores ou fracción, que
evacuará directamente a fachada ou a corredores independentes
Circulacións horizontais (Galerías,
corredores de circulación)
Ancho mínimo 1,80 m cada 300 espectadores + 0,60 m /250
espectadores ou fracción
Bancada Filas: Fondo 0,85 m (0,40 asento + 0,45 paso)
Ancho 0,50 m; Altura asinto 0,42 m
Pasos centrais ou intermedios: Ancho mínimo 1,20 m
Nº asentos entre pasos ≤ 18 (9 m)
Nº Filas entre pasos ≤ 12
Saídas Bancada 1,20 m/200 espectadores ou fracción en nº
proporcional ao seu aforamento; mediante escaleiras suaves ou ramplas
Aseos señores 4 urinarios, 2 inodoros e 3 lavabos/500 espectadores ou fracción
Aseos señoras 2 inodoros e 1 lavabos/500 espectadores ou fracción
Bar – Cafetaría (1) 75
Cociña - Almacén (1) 25

 

6.3.4 Espazos auxiliares singulares (EAS)

Os espazos útiles ao deporte das Pistas de Atletismo están complementados cos espazos auxiliares singulares (EAS) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES (EAS)
PISTAS DE ATLETISMO
TIPOS DE LOCAIS Superficie útil (m2)
Bancada autoridades 25
Sala de autoridades 35
Sala de reunións (1) 25
Aseos autoridades 2 x 8
Bancada prensa (1) 20
Bancada TV, radio (1) 30
Salga prensa (1) 50
Salas de comunicacións (1) 25
Aseos prensa (1) 2 x 8
Oficina administración 20
Aseos persoal 2 x 5
Almacén material de limpeza 5
Almacén para conservación e limpeza de pista e campo 35
Cuarto de lixos 6
Sala de Instalacións (2) 25

(1) Opcional
(2) Espazo para produción de auga quente sanitaria, calefacción, etc.

 

6.4 COMBINACIÓNS DE SALTOS E LANZAMENTOS

Os Tipos de Combinacións de Saltos e Lanzamentos desenvólvense coas dimensións que se indican no cadro a continuación.

6.4.1 Espazos útiles ao deporte

 

DIMENSIÓNS DE ESPAZOS UTILES Ao DEPORTE
COMBINACIÓNS DE SALTOS E LANZAMENTOS
TIPO INSTALACIÓN Dimensións (m) Superficie
(m2)
Anchura Lonxitude
1 Lanzamento de peso 17 30 510
2 Lanzamento de disco, martelo e xavelina (1) 70 138 9.660
3 Saltos de lonxitude e tripla, salto con pértega e salto de altura 36 76 2.736

(1) Zona de caída de artefactos en campo grande (105 m x 68 m)

Para definir as características das Combinacións de saltos e lanzamentos deben consultarse as Normas Regulamentarias correspondentes.

6.4.2 Espazos auxiliares para os deportistas (EAD)

Os tipos de Combinacións de Saltos e Lanzamentos poden formar parte dun Complexo Deportivo (Pista de Atletismo, etc.) nese caso utilizarán os espazos auxiliares para deportistas e espazos singulares xa previstos no mesmo. Noutro caso, cando non formen parte dun Complexo Deportivo ou as súas necesidades así o requiran preveranse polo menos os espazos auxiliares para os deportistas e os espazos singulares cuxa denominación e superficie figura nos cadros seguintes:

ESPAZOS AUXILIARES Aos DEPORTISTAS (EAD)
COMBINACIÓNS DE SALTOS E LANZAMENTOS
TIPOS DE LOCAIS Superficies útiles (m2)
Vestíbulo de acceso 20
Control de acceso a vestiarios e campo 5
Botiquín - Enfermaría 10
Vestiarios- Aseos colectivos deportistas 2 x 36
Armarios Guardarropas colectivos de deportistas 2 x 2
Vestiarios – Aseos adestradores 2 x 10
Vestiarios – Aseos xuíces e árbitros (2) 1,5 m2/xuíz, 20 m2 mínimo
Sala de musculación (1) 1 x 50
Sala de masaxe (1) 1 x 10
Área Control de dopaxe (2) 1 x 30
Almacén de material deportivo (3) 40

(1) Opcional
(2) Nas Instalacións onde se celebren controis oficiais

(3) Para almacenar colchóns de caída e material de gran volume necesítase superficie adicional

 

6.4.3 Espazos auxiliares singulares (EAS)

Os espazos útiles ao deporte das combinacións de saltos e lanzamentos están complementados cos espazos auxiliares singulares (EAS) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES (EAS)
COMBINACIÓNS DE SALTOS E LANZAMENTOS
TIPOS DE LOCAIS Superficies útiles (m2)
Sala de Instalacións (1) 15
Almacén para conservación e limpeza de espazos útiles ao deporte 35
Almacén material de limpeza 5
Cuarto de lixos 6

(1) Espazo para produción de auga quente sanitaria, calefacción, etc.

 

6.5 COMBINACIÓNS DE PISTAS PEQUENAS, CARREIRAS DE VELOCIDADE E VALOS, SALTOS E LANZAMENTOS

Os tipos de Combinacións de Pistas Pequenas, Carreiras de Velocidade, Saltos e Lanzamentos desenvólvense coas dimensións que se indican a continuación:

6.5.1 Espazos útiles ao deporte

 

DIMENSIÓNS DE ESPAZOS UTILES Ao DEPORTE
COMBINACIÓNS DE PISTAS PEQUENAS, CARREIRAS DE
VELOCIDADE, SALTOS E LANZAMENTOS
TIPO INSTALACIÓN Dimensións (m) Superficie
(m2)
Anchura Lonxitude
1 Pista Polideportiva 4 (44 x 32)
+ Salto de lonxitude e tripla
+ Salto de altura
+ Salto con pértega
36,50 52 1.898
2 Pista Polideportiva 4 (44 x 32)
+ Recta de carreiras 60 m
+ Salto de altura
+ Salto de lonxitude e tripla
+ Lanzamento de peso
36,50 78 2.847
3 Pista Polideportiva (45 x 24)
+ Recta de carreiras 60 m
+ Salto de altura
+ Salto de lonxitude e tripla
+ Lanzamento de peso
28,50 93 2.650,50
4 Pista Polideportiva (44 x 32)
+ Recta de carreiras 100 m
+ Saltos de altura
+ Salto de lonxitude e tripla
+ Lanzamento de peso
36,50 120 4.380
5 Pista Polideportiva (45 x 24)
2 Pistas Polideportivas (32 x 19)
+ Recta de carreiras 100 m /110 m v
+ Saltos de altura
+ Salto de lonxitude e tripla
+ Lanzamento de peso
41,50 130 5.395

Para definir as características das Combinacións de Pistas Pequenas, Carreiras de Velocidade, Saltos e Lanzamentos deben consultarse as Normas Regulamentarias correspondentes.

6.5.2 Espazos auxiliares para os deportistas (EAD)

Os Tipos de Combinacións de Pistas Pequenas, Carreiras de Velocidade, Saltos e Lanzamentos poden formar parte dunha Instalación Deportiva máis ampla, nese caso utilizarán os espazos auxiliares para deportistas e espazos singulares xa existentes na mesma. Noutro caso, cando non formen parte dunha Instalación Deportiva máis ampla ou as súas necesidades así o requiran preveranse polo menos os
espazos auxiliares para os deportistas e os espazos singulares cuxa denominación e superficie figura nos cadros seguintes:

ESPAZOS AUXILIARES Aos DEPORTISTAS (EAD)
COMBINACIÓNS DE PISTAS PEQUENAS, CARREIRAS DE
VELOCIDADE, SALTOS E LANZAMENTOS
TIPOS DE LOCAIS Superficies útiles (m2)
Acceso 20
Control de acceso a vestiarios e campo 5
Botiquín – Enfermaría 10
Vestiarios- Aseos colectivos deportistas 2 x 35
Armarios Guardarropas colectivos de deportistas 2 x 2
Vestiarios – Aseos adestradores 2 x 10
Almacén de material deportivo (1) 30

(1) Para almacenar colchóns de caída e material de gran volume necesítase superficie adicional

6.5.3 Espazos auxiliares singulares (EAS)

Os espazos útiles ao deporte das Combinacións de Pistas pequenas, Carreiras de velocidade, Saltos e Lanzamentos están complementados cos espazos auxiliares singulares (EAS) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES (EAS)
COMBINACIÓNS DE PISTAS PEQUENAS, CARREIRAS DE
VELOCIDADE, SALTOS E LANZAMENTOS
TIPOS DE LOCAIS Superficies útiles (m2)
Sala de Instalacións (1) 15
Almacén para conservación e limpeza de espazos útiles ao deporte 35
Almacén material de limpeza 5
Cuarto de lixos 6

(1) Espazo para produción de auga quente sanitaria, calefacción, etc.

 

6.6 COMBINACIÓNS DE PISTAS PEQUENAS, CAMPOS DE FUTBOL, CARREIRAS DE VELOCIDADE, VALOS, SALTOS E LANZAMENTOS

Os tipos de Combinacións de Pistas Pequenas, Carreiras de Velocidade, Saltos e Lanzamentos desenvólvense coas dimensións que se indican no cadro a continuación:

6.6.1 Espazos útiles ao deporte

 

DIMENSIÓNS DE ESPAZOS UTILES Ao DEPORTE 
COMBINACIÓNS DE PISTAS PEQUENAS, CAMPOS DE FUTBOL,
CARREIRAS DE VELOCIDADE, VALOS, SALTOS E LANZAMENTOS
TIPO INSTALACIÓN Dimensións (m) Superficie
(m2)
Anchura Lonxitude
1 Campo de Fútbol (90x50)
+ Pista Polideportiva 1 (32 X 19)
+ Salto de altura
+ Salto de lonxitude e tripla
+ Lanzamento de peso
53 125 6.625
2 Campo de Fútbol (100x63)
+ Pista Polideportiva 1 (45 X 24)
+ Salto de altura
+ Salto de lonxitude e tripla
+ Lanzamento de peso
+ Lanzamento de disco, martelo
+ Lanzamento de xavelina
78,32 135 0.573,20

 

Para definir as características das Combinacións de Pistas Pequenas, Campos de fútbol, Carreiras de Velocidade, Saltos e Lanzamentos deben consultarse as Normas Regulamentarias correspondentes.

6.6.2 Espazos auxiliares para os deportistas (EAD)

Os Tipos de Combinacións de Pistas Pequenas, Campos de Fútbol, Carreiras de Velocidade, Valos, Saltos e Lanzamentos poden formar parte dunha Instalación Deportiva máis ampla, nese caso utilizarán os espazos auxiliares para deportistas e espazos singulares xa existentes na mesma. Noutro caso, cando non formen parte dunha Instalación Deportiva máis ampla ou as súas necesidades así o requiran preveranse polo menos os espazos auxiliares para os deportistas e os espazos singulares cuxa denominación e superficie figura nos cadros seguintes:

ESPAZOS AUXILIARES Aos DEPORTISTAS (EAD)
COMBINACIÓNS DE PISTAS PEQUENAS, CAMPOS DE FUTBOL,
CARREIRAS DE VELOCIDADE, VALOS, SALTOS E LANZAMENTOS
TIPOS DE LOCAIS Superficies útiles (m2)
Acceso 20
Control de acceso a vestiarios e campo 5
Botiquín – Enfermaría 8
Vestiarios- Aseos colectivos deportistas 2 x 36
Armarios Guardarropas colectivos de deportistas 2 x 2
Vestiarios – Aseos adestradores, árbitros 2 x 10
Almacén de material deportivo (1) 30

(1) Para almacenar colchóns de caída e material de gran volume necesítase superficie adicional

6.6.3 Espazos auxiliares singulares (EAS)

Os espazos útiles ao deporte das Combinacións de Pistas pequenas, campos de futbol, carreiras de velocidade, valos, saltos e lanzamentos, están complementados cos espazos auxiliares singulares (EAS) cuxa denominación e superficie figura no
cadro seguinte:

ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES (EAS)
COMBINACIÓNS DE PISTAS PEQUENAS, CAMPOS DE FUTBOL,
CARREIRAS DE VELOCIDADE, VALOS, SALTOS E LANZAMENTOS
TIPOS DE LOCAIS Superficies útiles (m2)
Almacén para conservación e limpeza de campos 35
Almacén material de limpeza 6
Cuarto de lixos 6
Almacén de material / Taller de mantemento 6
 Sala de Instalacións (1) 15 

(1) Espazo para produción de auga quente sanitaria, calefacción, etc.

7 CONDICIÓNS DE DESEÑO. CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADE DE CAMPOS GRANDES E ATLETISMO

Os espazos útiles ao deporte e os espazos auxiliares de Campos Grandes e Atletismo cuxas definicións, dimensións e esquemas gráficos poden atoparse no punto 6 de Tipoloxía, virán definidos en cada Proxecto a partir dun conxunto de Capítulos e unidades de obra.

As unidades de obra do devandito Proxecto haberán de reunir unha serie de características e calidades para alcanzar un grao de funcionalidade deportiva adecuado, para o que o deseño dos Campos Grandes e Atletismo terá en conta criterios de índole funcional, ambiental, construtivo, de seguridade, de mantemento, de xestión e económico. Os criterios compositivos e estéticos do deseño serán de libre decisión do proyectista sen menoscabo dos restantes criterios e dentro dos límites orzamentarios que se estableceron.

O proxecto coidará a integración na contorna, de forma que as grandes chairas para implantar os campos e pistas non configuren un impacto negativo, do mesmo xeito que os volumes das edificacións anexas.

Estará resolta a accesibilidade de persoas con discapacidade desde o exterior no acceso e nos percorridos horizontais ou verticais interiores ou exteriores a vestiarios, aseos, outros espazos auxiliares, campos, pistas e espazos para espectadores, sen barreiras arquitectónicas e coa disposición das instalacións e axudas técnicas necesarias para obter un nivel adaptado de accesibilidade, conforme coa lexislación vixente de obrigado cumprimento que lle sexa de aplicación. Recoméndase o cumprimento das normas UNE de accesibilidade (UNE 41500IN Criterios xerais de deseño, UNE 41510 Accesibilidade no urbanismo, UNE 41520 Espazos de comunicación horizontal, UNE 41523 Espazos hixiénico-sanitarios) 

As cubertas, fachadas e cerramentos das edificacións terán illamento térmico e evitaranse as condensacións, observarase o cumprimento da vixente Norma de condicións térmicas dos edificios.

Terase en conta no deseño un consumo enerxético eficiente e limitado, así como a utilización de enerxías renovables (solar, eólica, biomasa, hidráulica, xeotérmica, etc.) para o devandito consumo enerxético da Instalación deportiva (p. e.: instalación de colectores solares para acumulación de auga quente sanitaria, auga quente para calefacción por chan radiante en vestiarios, caldeiras de produción de auga quente e calefacción por biomasa, etc.) 

Deberá considerarse un uso racional da auga reducindo o seu consumo mediante os medios e solucións técnicas necesarias.

Impedirase a emisión de materias contaminantes ao aire ou ás augas.

Contemplarase a separación de residuos, así como a reciclaxe dos mesmos.

Os elementos construtivos e as instalacións dos campos e pistas como das edificacións anexas serán duradeiras e o seu custo de conservación e mantemento será mínimo.

Observarase o cumprimento das Normas obrigatorias relativas á Edificación e ás Instalacións e os seus correspondentes Regulamentos.

A continuación descríbense as características dos espazos dos Campos Grandes e Atletismo:

7.1 Acceso / Control:

- O acceso de usuarios será único, seguindo o criterio de que os custos de control sexan mínimos, de forma que sexa atendido polo menor nº de persoal. No caso de que existan instalacións para espectadores as circulacións de deportistas e público deben estar ben estudadas para que non se interfiran. En Instalacións Deportivas onde se prevexa realizar competicións de alto nivel, débense considerar accesos específicos de público e accesos extras para deportistas, autoridades, prensa e TV, independentes do acceso principal.

- Preverase un acceso específico desde o exterior aos campos ou ás pistas, á sala de instalacións e ao almacén de material deportivo, con espazo suficiente para o paso de vehículos e maquinaria para actuacións de conservación e mantemento.

- O control do acceso será único para deportistas e espectadores se existen, desde o control dominarase visualmente a entrada aos campos ou ás pistas e aos espazos auxiliares. Nel disporanse os cadros de mando e control de iluminación, seguridade, etc.

- Nas Instalacións con espazos para espectadores separaranse con claridade desde o acceso os espazos para espectadores dos espazos para deportistas, estes últimos non deben ser accesibles para os espectadores.

- Será accesible a persoas con mobilidade reducida, desde o exterior, no acceso e nos percorridos a vestiarios, aseos, campos e pistas, debendo existir, polo menos, un itinerario accesible a todos os espazos de uso público, suprimindo chanzos e dispondo ramplas de pendente recomendada de 6% e máxima 8% para salvar diferenzas de cota. Disporanse as instalacións e axudas técnicas necesarias para obter un nivel adaptado de accesibilidade, conforme coa lexislación vixente de obrigado cumprimento
que lle sexa de aplicación.

7.2 Espazos Deportivos (Campos e Pistas):

- O acceso de deportistas aos campos e ás pistas será desde os vestiarios de forma que se acceda a eles despois do cambio de roupa e de calzado.

- A orientación dos Campos e das Pistas será tal que o eixo longitudinal das mesmas sexa N-S admitíndose unha variación comprendida entre N-NE e N-NON. Nas Pistas de Atletismo a saída da recta quedará ao norte e a liña de chegada ao sur.

- Nas Pistas de Atletismo debe terse en consideración a existencia de vento, debendo situarse preferentemente en terreos abrigados de fortes ventos. A disposición da pista farase de forma que o sentido da carreira sexa a favor do vento dominante.

- O pavimento deportivo dos Campos Grandes (Fútbol, Fútbol-7, Hockeyhierba) será conforme indícase nas Normas Regulamentarias
correspondentes para cada tipo de deporte.

- O pavimento deportivo das Combinacións de Campos Grandes será apropiado para o desenvolvemento dos deportes previstos e debe permitir un nivel intenso de utilización, por tanto, onde sexa posible, será de herba artificial.

- O pavimento deportivo das Pistas de Atletismo; o anel e os semicírculos será sintético e conforme indícase nas Normas
Regulamentarias correspondentes deste deporte. O campo interior que alberga os sectores de caída das zonas de lanzamentos será de herba natural.

- O pavimento deportivo das Combinacións de Saltos e Lanzamentos será, nos corredores e zonas de saltos e nas zonas de caídas, conforme se indica nas Normas Regulamentarias correspondentes para eses tipos de deporte.

- O pavimento deportivo das Combinacións de Pistas Pequenas, Carreiras de Velocidade, Saltos e Lanzamentos será algún dos tipos indicados na Norma de Proxecto Pistas Pequenas.

- O pavimento deportivo das Combinacións de Pistas Pequenas, Campos de Fútbol, Carreiras de Velocidade, Saltos e Lanzamentos será algún dos tipos indicados na Norma de Proxecto Pistas Pequenas, excepto no campo de fútbol que será de herba natural cando sexa área de caída de lanzamentos, noutro caso será de herba artificial para permitir un nivel intenso de utilización.

- O pavimento deportivo nas Pistas e zonas de saltos e lanzamentos terá unha planeidad tal que non existan diferenzas de nivel maiores a 3 mm medidos con regra de 3 m (1/1000) 

- Os pavimentos non permeables terán pendentes de evacuación de auga transversais máximas de 1% e pendente longitudinal máxima de 10/00. e no seu perímetro disporanse canaletas de desaugadoiro para a recollida de augas de choiva ou rega.

- Os pavimentos permeables terán prevista unha rede de drenaxe para evacuación da auga de choiva e rega, que permita unha infiltración adecuada ao réxime pluviométrico da zona e á permeabilidade do terreo natural.

O pavimento terá unha permeabilidade de 20 mm/h como mínimo.

- Dotarase de rede de rega, preferiblemente automático con programador, aos campos de herba natural e artificial. A dose de rega estará comprendida entre 5 – 7 mm/dia por cada m2 de superficie de herba. O sistema de rega disporá dun deposito regulador e un grupo de presión que garanta a presión necesaria. Cumprirá o informe UNE 41952-2 IN “Sistemas de rega automática en superficies de herba natural para fútbol e rugby” Para un bo aproveitamento da auga de rega e de choiva pódese dispor un sistema de recollida das augas provenientes da rede de drenaxe e das canaletas de desaugadoiro, con filtro e deposito de decantación previo ao depósito regulador.

- Os pavimentos deportivos deben estar protexidos do terreo natural da súa contorna ou de zonas axardinadas por unha banda de terreo pavimentado de asfalto ou de formigón.

- Nos Campos Grandes e as súas combinacións, existirá un cerramento perimetral, ademais do cerramento da parcela, cando sexa necesario para deter os balóns. Consistirá nunha rede de fibras sintéticas ou malla metálica protexida da corrosión mediante galvanizado, de 4 m de altura mínima nos fondos e de 3 m de altura mínima nos laterais. Nos laterais poderá ser valo perimetral de 1m, se non hai interferencia con outros campos, non está próximo ao límite de parcela e se se pretende un aspecto máis diáfano da instalación deportiva. Poden obviarse a rede ou malla nas zonas onde existan noiros ou pendentes que rodeen o Campo, no entanto disporase un valo perimetral de 1 m de altura. Non se colocará este cerramento cando sexa incompatible cunha instalación para espectadores.

- Ao redor dos Campos Grandes e as súas combinacións, ao exterior do seu cerramento perimetral, existirá unha banda perimetral de polo menos 1 m onde se colocarán as canaletas de drenaxe e os báculos de iluminación.

- Ao redor das Pistas de Atletismo ao exterior do anel, existirá unha banda exterior perimetral libre de obstáculos, pavimentada, de polo menos 1,50 m. Poderá colocarse un valo perimetral de altura 1 m sempre que non moleste a visibilidade dos espectadores, se os hai.

- Os Campos e Pistas de Atletismo terán iluminación artificial, uniforme e non cegará a visión dos deportistas nin dos espectadores no seu caso. Cumprirá a norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas” alcanzando os niveis de iluminación, que se indican nas Normas NIDE Regulamentarias, correspondentes a cada tipo de deporte.

As luminarias colocaranse sobre báculos ou torres de iluminación situados ao exterior do perímetro dos Campos e Pistas e das súas bandas de seguridade, a altura de montaxe das luminarias nos báculos ou torres de iluminación será como mínimo, para que non haxa deslumbramiento, de 18 m a 20 m en Campos Grandes e de 30 m en Pistas de Atletismo, en calquera caso o ángulo formado pola liña desde o alto do báculo á liña central do campo será como mínimo de 25º. Cando hai instalacións para espectadores e preténdese afastar os báculos salvando a bancada, terán unha altura maior segundo a distancia aos campos ou a pista. En Combinacións de Pistas Pequenas, Carreiras, Saltos e Lanzamentos a altura de montaxe poderá estar entre 9 m e 12m. Os báculos e torres de iluminación terán para o mantemento, unha plataforma de traballo para os proxectores e escala de acceso con protección de caídas ou ben disporán dun sistema mecánico para baixar os proxectores a nivel de chan. Os báculos e torres disporán de toma de terra e a instalación eléctrica discorrerá enterrada exteriormente aos Campos e Pistas. Para conseguir un bo rendemento de cor (Ra >70) as lámpadas serán de vapor de mercurio alta presión con halogenuros metálicos.

- As Pistas de Atletismo contarán cos seguintes niveis mínimos de iluminación:

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN
ATLETISMO ao exterior (todas as actividades)
NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal
E med (lux) Uniformidade
E min/ Emed
Competicións internacionais e nacionais 500 0,7
Competicións rexionais e locais, adestramento alto nivel 200 0,5
Adestramento, deporte escolar e recreativo 100 (1) 0,5

(1) A iluminación horizontal pode reducirse a 75 lux para carreiras.

A iluminancia vertical na liña de chegada deberá ser de 1000 lux para o equipo de foto-finish.

Nos lanzamentos de disco, martelo e xavelina deben tomarse precaucións para asegurar a seguridade das persoas, pois o obxecto
lanzado pode saír da zona iluminada e resultar invisible en parte do seu voo.

Para retransmisións de TV cor e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical de polo menos 1.000 lux e de 1.400 lux en competicións internacionais, non obstante este valor pode aumentar coa distancia da cámara ao obxecto. Para maior información en canto a iluminancia vertical, uniformidade, temperatura de cor e índice de rendemento de cor debe consultarse a norma citada.

- Nas Combinacións de Campos Grandes os valores mínimos de iluminación serán os seguintes segundo o seu nivel de actividade:

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN
COMBINACIÓNS DE CAMPOS GRANDES
(Fútbol, Fútbol 7, Rugby)
NIVEL DE ACTIVIDADE Iluminancia horizontal
E med (lux) Uniformidade
E min/ Emed
Competicións rexionais e locais, adestramento alto nivel 200 0,6
Adestramento, deporte escolar e recreativo 75 0,5

- Nas Combinacións de Saltos e Lanzamentos os valores mínimos de iluminación serán os seguintes segundo o seu nivel de actividade:

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN
COMBINACIÓNS DE SALTOS E LANZAMENTOS
NIVEL DE ACTIVIDADE Iluminancia horizontal
E med (lux) Uniformidade
E min/ Emed
Adestramento alto nivel 200 (1) 0,5
Adestramento, deporte escolar e recreativo 100 0,5

(1) Nas zonas de caída de disco, martelo e xavelina pode ser 100 lux se non se utiliza como campo para outros deportes

 

- Nas Combinacións de Pistas Pequenas, Carreiras de velocidade e Lanzamentos, os valores mínimos de iluminación serán os seguintes segundo o seu nivel de actividade:

 

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN COMBINACIÓNS DE
PISTAS PEQUENAS, CARREIRAS, SALTOS E LANZAMENTOS
NIVEL DE ACTIVIDADE Iluminancia horizontal
E med (lux) Uniformidade
E min/ Emed
Competicións Locais 200  0,5
Adestramento, uso recreativo 100 (1) 0,5

(1) A iluminancia horizontal pode reducirse a 75 lux nas pistas de carreiras.

- Nas Combinacións de Pistas Pequenas, Campos de Fútbol, Carreiras, Saltos e Lanzamentos, os valores mínimos de iluminación serán os seguintes segundo o seu nivel de actividade:

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN COMBINACIÓNS DE
PISTAS PEQUENAS, CAMPOS DE FÚTBOL, CARREIRAS DE
VELOCIDADE, VALOS, SALTOS E LANZAMENTOS
NIVEL DE ACTIVIDADE Iluminancia horizontal
E med (lux) Uniformidade
E min/ Emed
Competicións Locais 200  0,5
Adestramento, uso recreativo 100 (1) 0,5

(1) A iluminancia horizontal pode reducirse a 75 lux nas pistas de carreiras.

- Disporanse marcadores dirixidos a deportistas e espectadores se os houbese. O tipo de marcador poderá ser manual para competicións de nivel local e rexional e será electrónico para competicións nacionais ou internacionais. O tamaño do marcador será proporcional á máxima distancia desde onde se vai a ver.

7.3 Equipamento deportivo:

- O equipamento deportivo fixo ou móbil será o necesario para o uso previsto. Debe ser estable e seguro de forma que non produza risco de accidente nos deportistas, para o que deberá cumprir os requisitos dos Regulamentos Federativos e das Normas europeas nesta materia, véxanse as Normas NIDE Regulamentarias correspondentes. Nos lanzamentos de atletismo coidaranse as gaiolas protectoras e disporanse valos adicionais de 1m de altura delimitando as liñas do sector de caídas durante os lanzamentos.

- Os equipamentos que requiran ancoraxes para garantir a súa estabilidade ao envorco, en ningún caso deixaranse libres da ancoraxe.

- Os equipamentos tales como portarías de fútbol, hockey, canastras de baloncesto, etc. que non garantan a súa estabilidade ao envorco
deben ancorarse ao chan de forma permanente.

- Os contrapesos ou sistemas antivuelco dos equipamentos deportivos móbiles que pola súa acción fagan que o equipamento deportivo cumpra os requisitos de estabilidade, han de ser fixos e solidarios co equipamento deportivo ou estarán montados de forma que en ningún caso, poidan retirarse por accións do usuario.

- Os elementos metálicos do equipamento deportivo serán inoxidables ou estarán protexidos da corrosión 

- De igual maneira que para o resto de instalacións, realizaranse as inspeccións ou revisións periódicas, como mínimo unha vez ao ano, así como as operacións de mantemento necesarias, para que os equipamentos deportivos mantéñanse en perfecto estado de uso e cumprindo os requisitos de seguridade establecidos. As operacións de inspección e de mantemento dos equipamentos deportivos realizaranse por persoal con preparación e medios suficientes para este fin seguindo as instrucións que facilitase o fabricante do equipamento deportivo. 

7.4 Zonas de Quecemento:

- É necesaria en instalacións deportivas onde se realicen competicións deportivas de certo nivel.

- En atletismo disponse unha recta de carreiras de 60 m (75 m x 7 m x 3 m altura mínima) próxima á cámara de chamadas. Tamén é posible utilizar a pista polideportiva dunha Sala ou Pavillón (Mínimo 45 x 27 x 7) dispondo zonas para saltos.

- O pavimento deportivo destas zonas será apropiado aos exercicios de quecemento a realizar, sintético como o da pista en atletismo, herba natural ou artificial en fútbol.

- Terá iluminación natural preferentemente, nivel medio de iluminación artificial de 150 lx e unha temperatura mínima de 14ºC.

- En instalacións de interior disporá de ventilación de forma que achegue aire exterior limpo cun volume mínimo de 30 m3/h por deportista.

7.5 Vestiarios - aseos:

- O nº mínimo de vestiarios de equipo será de 2, previstos para un mínimo de 20 usuarios cada un. Disporase dunha superficie mínima de 2m2/usuario por vestiario de equipo.

- O nº mínimo de vestiarios colectivos será de 2, previsto para un mínimo de 36 usuarios cada un, excepto nas Combinacións de Saltos e Lanzamentos, Combinacións de Pistas Pequenas, Carreiras Saltos e Lanzamentos e Combinacións de Pistas Pequenas, Campos de Fútbol, Carreiras, Saltos e Lanzamentos que será de 24 usuarios como mínimo. Disporase dunha superficie mínima de 1,5m2/usuario por vestiario colectivo.

- Os vestiarios de árbitros, profesores e técnicos serán dous como mínimo, un para cada sexo, estarán previstos para un nº mínimo de 3 usuarios.

- Disporanse duchas en proporción de 1ducha/3usuarios, cun mínimo de 8 en vestiarios de equipo e 1 en vestiarios de árbitros.

- En caso de instalacións combinadas ou de uso combinado de atletismo e o seu campo, dependendo dun numero variable de usuarios, pode contemplarse a posibilidade de utilizar unha zona sanitaria (Duchas, inodoros e lavabos) por dúas zonas de cambio de roupa, resultantes de subdividir unha en dúas para vestiarios de equipo.

- Na entrada de vestiarios que dan servizo a campos de herba natural ou terra disporanse billas con rejilla de desaugadoiro para limpar de barro as botas antes de entrar.

- As restantes características de deseño e funcionalidade dos vestiarios e aseos poden consultarse na Norma NIDE de Proxecto “Salgas e Pavillóns”.

7.6 Botiquín / Enfermaría:

- Este espazo é para primeiros auxilios ou para atender lesións de carácter menor.

- Estará ben comunicado cos campos ou a pista e disporá dunha fácil saída cara ao exterior para evacuación de accidentados ou lesionados graves.

- En grandes instalacións deportivas ou en centros de alto nivel deportivo é necesario prever espazos para servizo médico e tratamento de fisioterapia.

- As restantes características de deseño e funcionalidade do botiquín / enfermaría poden consultarse na Norma NIDE de Proxecto “Salgas e Pavillóns”.

7.7 Sala de masaxe:

- É necesaria nas instalacións deportivas para alto nivel e para competicións oficiais. Poderá estar incluída como unha zona do espazo de vestiarios ou nunha sala a parte.

- As restantes características de deseño e funcionalidade das salas de masaxe poden consultarse na Norma NIDE de Proxecto “Salgas e Pavillóns”.

7.8 Sala de musculación:

- É necesaria nas instalacións deportivas para alto nivel e para competicións oficiais.

- As restantes características de deseño e funcionalidade das salas de musculación poden consultarse na Norma NIDE de Proxecto “Salgas e Pavillóns”.

7.9 Cámara de Chamadas:

- É necesaria nas instalacións deportivas para competicións oficiais de atletismo, na que os atletas esperan a súa chamada. Debe estar xunto á zona de quecemento.

- O seu tamaño depende do número de participantes e das probas que son simultáneas, débese prever 1,20 m2 por atleta.

- Terá iluminación natural preferentemente, nivel medio de iluminación artificial de 150 lx e unha temperatura mínima de 18ºC.

- Disporá de ventilación de forma que achegue aire exterior limpo cun volume mínimo de 30 m3/h por deportista.

7.10 Área de Control de Dopaxe:

- Disporase cando se celebren competicións oficiais e durante a competición terá un uso exclusivo para este fin. Disporá dunha sala de traballo con mesa, cadeiras e un frigorífico con chave, dúas salas de toma de mostras (para homes e mulleres) con inodoro, lavabo e espello e unha sala de espera con frigorífico (Espazos regulados por R.D. 41/1996) O seu tamaño depende do número de deportistas que serán controlados.

- As restantes características de deseño e funcionalidade da área de control de dopaxe poden consultarse na Norma NIDE de Proxecto “Salgas e Pavillóns”.

7.11 Oficina de Administración:

- Este espazo esta destinado ás persoas encargadas da xestión administrativa da instalación deportiva. Os espazos de administración son proporcionais ao nivel da instalación deportiva, pode ser necesario prever maior número de espazos segundo o programa (Director, secretaria, xestión de entradas, organización de competición, etc.) para o que se preverán despachos de 12 m2, sala de reunións (20 m2) aseos, arquivos, etc.

7.12 Almacén de material deportivo:

- Os almacéns de material deportivo darán directamente ao campo ou pista á que sirvan ou estarán próximos a ela e ao mesmo nivel. A comunicación entre almacéns e campos ou pistas estará pavimentada. Para o almacenamento de material deportivo de atletismo debe realizarse un plan de localización do material a almacenar. Se se necesita almacenar colchóns de caída e outro material de gran volume é necesario prever espazos adicionais de almacenaxe.

- As restantes características de deseño e funcionalidade dos almacéns de material deportivo poden consultarse na Norma NIDE de Proxecto “Salgas e Pavillóns”.

7.13 Almacén de conservación e mantemento:

- Os almacéns de conservación e mantemento incluirán espazos de almacén para utensilios de limpeza de campos e pistas, para fertilizantes, maquinaria, material de instalacións, etc.

7.14 Salas de instalacións:

- Estes espazos destínanse aos equipos de produción e almacenamento de auga quente sanitaria, de calefacción, climatización, ventilación, grupo electrógeno, etc.

- As súas dimensións mínimas e requisitos veñen regulados pola normativa técnica específica de cada instalación. Para unha mellor funcionalidade é recomendable que teña accesos directos desde o exterior.

7.15 Espazos para espectadores:

- Os espazos destinados aos espectadores como vestíbulos, control de accesos, circulacións (corredores e escaleiras) bancadas, aseos, bar, cafetaría, etc. cumprirán os requisitos da lexislación vixente e en especial a de Espectáculos Públicos e Incendios.

- En competicións de carácter nacional ou internacional e en especial as de fútbol e baloncesto profesional ou as cualificadas de alto risco, debe contemplarse o Regulamento para a prevención da violencia en espectáculos públicos R.D. 769/93 (Véxase Anexo 1)

- As bancadas disporán dunha perfecta visibilidade do espazo deportivo completo, fácil acceso e circulación, así como evacuación rápida e segura en tempos mínimos. Recoméndase o cumprimento da norma europea EN 13200-1:2003 “Criterios de deseño para a área de visión dos espectadores”.

- A perfecta visibilidade da bancada require que as liñas de visión desde os ollos dos espectadores ata calquera punto da pista non teñan obstrución algunha, xa sexa por outros espectadores ou por elementos construtivos como varandas, bancadas superiores, etc. A distancia máxima de visión depende dá a velocidade da actividade deportiva e do tamaño do obxecto, os valores recomendados de distancia horizontal de visión en instalacións exteriores estarán entre 70 m (velocidade rápida e tamaño pequeno) e 190 m (velocidade lenta e tamaño grande) véxanse as normas antes citadas.

- Para asegurar unha rápida evacuación, a anchura mínima das saídas da bancada será de 1,20m, o ancho será múltiplo de 1,20m ou de 0,60m considerando que sobre unha superficie horizontal poden saír con esta anchura 100 persoas/60s e en superficie graduada 79 persoas/60s. Todos os espectadores poderán alcanzar e pasar unha saída da bancada nun tempo máximo de 480 s 

- Non se admiten prazas de espectadores de pé.

- O fondo das filas terá 0,85m dedicando 0,40m ao asento e 0,45m ao paso. O ancho dispoñible para cada asento será de 0,50m

- Os asentos deben estar numerados de forma visible e poden consistir nos chanzos da propia bancada, bancos corridos ou asentos individuais. Os chanzos só son admisibles en instalacións de aforamento inferior a 250 espectadores e neles diferenciarase por tratamento e relevo a zona de asento da de paso.

- A altura do plano do asento respecto do plano de apoio dos pés estará entre 0,40m e 0,45m, é recomendable que sexa de 0,42m

- Cando se dispoñan asentos individuais a altura do respaldo debe ser polo menos 0,30m

- Para aumentar o nº de espectadores e ter maior funcionalidade deportiva pódense dispor bancadas telescópicos.

- Os campos e pistas deben quedar de forma non accesible para os espectadores mediante varandas, diferenzas de nivel ou outros elementos que non impidan a visibilidade.

- A bancada debe dispor dunha zona accesible e apta para persoas con minusvalía, reservándose 1prazas/200 espectadores e como mínimo dous. A dimensión de cada praza será de 1,25m x 1m. Os aseos de público disporán de aseo para persoas con minusvalía. Para chegar ata a zona da bancada, o aseo adaptado, as zonas de vestíbulo, bar e cafetaría existirá dun itinerario accesible, salvando as diferenzas de nivel se existen mediante ramplas de pendente menor ou igual ao 8% ou ascensores.

- En grandes instalacións disporase no centro da tribuna principal a bancada de autoridades, separado do público e que terá entrada independente das de público así como unha zona de recepción e estancia.

É conveniente que dispoña dun fácil acceso desde a pista para entrega de trofeos.

- A bancada terá iluminación artificial a cal non cegará a visión dos deportistas e conseguirá un nivel mínimo de iluminación de 100 lx. As luminarias serán antivandálicas. Existirá alumado de emerxencia e sinalización, dispóndose sobre as saídas, os percorridos de evacuación como corredores, escaleiras e vestíbulos e nas dependencias accesorias como aseos, bar cafetaría, etc. Os chanzos terán pilotos de sinalización 1/m lineal.

7.16 Sinalización:

- Disporanse sinalizacións claras (carteis ou pictogramas) de todos os espazos de deportistas e de público, así como dos camiños a eses espazos en posicións facilmente visible.

- No acceso disporase un panel informativo dos espazos da instalación deportiva cun plano esquemático.

- Pódese utilizar un criterio de cores para diferenciar facilmente os distintos espazos.

- Para persoas cegas os itinerarios marcaranse con diferente textura no pavimento e para persoas con visión reducida mediante cores vivas que contrasten. Haberá unha sinalización específica para invidentes mediante inscricións en Braille ou con texturas diferentes. Os inicios e finais de escaleiras diferenciaranse mediante unha franxa de pavimento de cor e textura diferente e contrastado co pavimento circundante.

7.17 Marcadores:

- Disporanse marcadores que permitan mostrar os resultados das probas e demais información dirixida tanto a deportistas como a
espectadores. O tipo de marcador poderá ser manual para competicións de nivel local e rexional. Será electrónico para competicións nacionais ou internacionais, é conveniente tamén dispor dun sistema central de marcadores capaz de indicar eventos, competidores e resultados. O tamaño do marcador debe ser adecuado á máxima distancia desde onde se pretende ver.

8 Bibliografía básica

- Regulamentos de Federacións Deportivas
- Manual de Instalacións de Atletismo (IAAF)
- Homologación de Instalacións (RFEA)
- Normas UNE-EN Pavimentos e Equipamentos Deportivos
- Normas UNE-EN de Iluminación de instalacións deportivas
- Normas UNE-EN Instalacións para espectadores en espazos deportivos.
- Normas UNE Accesibilidade