Armonización xurídica

Relación de normativa relacionada coa xestión das Instalacións Deportivas

 

IDE LEI/DECRETO/ORDE/... DESCRICIÓN ASPECTOS
001 Lei do Deporte. xeneral
002 Regúlase a estrutura orgánica e as funcións do Consello Superior de Deportes. xeneral
003 Competencias en materia de actividades deportivas universitarias. xeneral
004 Estrutura orgánica e funcións do C.S.D. Deporte Escolar. xeneral
005 Deportistas de alto nivel. xeneral
006 Reguladora das emisións e retrasmisiones de competicións e acontecementos deportivos. xeneral
007 Medidas sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, subministración, consumo e publicidade dos produtos do tabaco. xeneral, sanitarios, construción e dotación
008 Igualdade efectiva de homes e mulleres. xeneral
009 Igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade. accesibilidade, construción e dotación
010 Polo que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidade nos edificios. accesibilidade, construción e dotación
011 Integración Social dos Minusválidos. accesibilidade, construción e dotación
012 Regulamento Xeral de Policía de espectáculos públicos e actividades recreativas. BOE nº 267 de 6/11/82. Corrección de erros en BOE nº 286 de 29/11/82 e nº 235 de 01/10/83. espectaculos, construción e dotación
013 Apróbase o Código Técnico da Edificación. construción e dotación
014 Apróbase o Regulamento de Instalacións Térmicas nos Edificios (RITE) e as súas Instrucións Técnicas Complementarias (ITE) e créase a Comisión Asesora para as Instalacións Térmicas dos Edificios. BOE núm. 186 de 5 de agosto. Modificación no Real Decreto 1218/2002 de 22 novembro. construción e dotación
015 Polo que se establecen os criterios hixiénico-sanitarios para a prevención e control da legionelosis. sanitarios, construción e dotación
016 Regúlase o proceso de avaliación para o rexistro, autorización e comercialización de biocidas. sanitarios, construción e dotación
017 Apróbase o Regulamento de instalacións de gas en locais destinados a usos domésticos, colectivos ou comerciais. construción e dotación
018 Apróbase o Regulamento de instalacións de Calefacción e Climatización e Auga quente sanitaria co fin de racionalizar o seu consumo. construción e dotación, medioambiente
019 Apróbase o Regulamento de Protección contra incendios. construción e dotación
020 Establécese o título universitario oficial de Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte. formación
021 Polo que se configura como ensino de réxime especial as conducentes á obtención de titulacións de técnicos deportivos, apróbanse as directrices xerais sobre os títulos e dos correspondentes ensinos mínimos. formación
022 Polo que se establece o título de formación profesional de Técnico Superior de Animación de Actividades Físicas e Deportivas. formación
023 Polo que se establece o Título de Técnico de Condución en Actividades Físico-Deportivas no medio natural. formación
024 Polo que se establece o título de Técnico Superior de Animación Sociocultural. formación
025 Establécese o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de Técnico superior de Animación de actividades Físcas e Deportivas. formación
026 Polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao Título de Técnico de condución de actividades Físico-Deportivas no medio natural. formación
027 Establecen Títulos de Técnico Deportivo e Técnico Deportivo Superior en Atletismo, apróbanse os correspondentes ensinos comúns e regúlanse as probas de acceso a estes ensinos. formación
028 Establécense os títulos de Técnico Deportivo e Técnico Deportivo Superior en Balonmán, apróbanse os correspondentes ensinos comúns e regúlanse as probas de acceso a estes ensinos. formación
029 Polo que se establecen os títulos de Técnico Deportivo e Técnico Deportivo Superior en Baloncesto, apróbanse os correspondentes ensinos comúns e regúlanse as probas de acceso a estes ensinos. formación
030 Protección da saúde e da loita contra a dopaxe no deporte. sanitarios, antidopaxe
031 Comisión Nacional Antidopaxe. antidopaxe
032 Establécese o réxime xeral de infraccións e sancións para a represión da dopaxe. antidopaxe
033 Establécese a composición e funcións da Comisión Nacional Antidopaxe. antidopaxe
034 Comisión Nacional contra a Violencia nos espectáculos deportivos. violencia
035 Apróbase o regulamento para a prevención da violencia nos espectáculos deportivos. violencia
036 Apróbase o Regulamento de Disciplina Deportiva. violencia
037 De Medidas Fiscais, Administrativas e de Orde Social.Art. 109 de modificación da Lei 10/1990 de 15 de Outubro. xeneral
038 De Medidas Fiscais, Administrativas e da Orde Social. Titulo VIN polo que se modifica o Título IX da Lei 10/1990, de 15 de outubro, do Deporte. xeneral
039 Reguladora do Dereito de Asociación xeneral
040 De réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado. xeneral
041 Sobre Sociedades anónimas Deportivas xeneral
042 Modificación do Real Decreto 1251/1999 de 16 de xullo, sobre Sociedades anónimas Deportivas. xeneral
043 Sobre a Asemblea Xeral do Deporte. xeneral
044 De arbitraxe xeneral
045 Sobre adaptación das normas de circulación á práctica do ciclismo. xeneral
046 Regúlase a composición e funcionamento da Comisión Directiva do Consello Superior de Deportes. xeneral
047 Modificación do Real Decreto 1242/1992, de 16 de outubro, polo que se regula a composición e o funcionamento da Comisión Directiva do Consello Superior de Deportes. xeneral
048 Apróbase o Regulamento do seguro de responsabilidade civil de subscrición obrigatoria para embarcacións de recreo ou deportivas. xeneral
049 Sobre actividades e representacións deportivas internacionais. espectaculos construción e dotación
050 Sobre límites do dominio sobre inmobles para eliminar barreiras arquitectónicas ás persoas con discapacidade accesibilidade, construción e dotación
051 Apróbanse as condicións básicas de accesibilidade e non discriminación das persoas con discapacidade para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados e edificacións. accesibilidade, construción e dotación
052 Fundacións xeneral
053 Sobre procedementos relativos a asociacións de utilidade pública. xeneral
054 Apróbase o Regulamento do Rexistro Nacional de Asociacións e das súas relacións cos restantes rexistros de asociacións. xeneral
055 Sobre Federacións Deportivas Españolas. xeneral
056 Modificación do Real Decreto 1835/1991, de 20 de decembro, sobre Federacións Deportivas Españolas e Rexistro de Asociacións Deportivas. xeneral
057 Modifícase o Real Decreto 1835/1991, de 20 de decembro, sobre Federacións Deportivas Españolas e Rexistro de Asociacións Deportivas. xeneral
058 Modificación parcial do Real Decreto 1835/1991, de 20 de decembro, sobre Federacións Deportivas Españolas e Rexistro de Asociacións Deportivas xeneral
059 De chan construción e dotación
060 De Ordenación da Edificación construción e dotación
061 Réxime do Chan e Valoracións construción e dotación
062 Establécense os requisitos mínimos dos centros que impartan os ensinos escolares de réxime xeral construción e dotación
063 Intégrase no Réxime Xeral da Seguridade Social aos deportistas profesionais. xeneral
064 Modifícanse os anexos do Real Decreto 1467/1997, de 19 de setembro, sobre deportistas de alto nivel. xeneral
065 Regúlase a relación laboral dos deportistas profesionais. xeneral
066 Adecuación do Real Decreto 991/1998, de 22 de maio, polo que se crea o Consello para as Emisións e Retransmisións Deportivas, á nova estrutura ministerial. espectaculos
067 Créase o Consello para as Emisións e Retransmisións Deportivas espectaculos
068 Establécense os títulos de Técnico Deportivo e Técnico Deportivo superior nas especialidades de Fútbol e Fútbol-Salga, apróbanse os correspondentes ensinos mínimos e regúlanse as probas e os requisitos de acceso a estes ensinos. formación
069 Establécense os títulos de Técnico Deportivo e Técnico Deportivo superior nas especialidades dos Deportes de Inverno, apróbanse os correspondentes ensinos mínimos e regúlanse as probas e os requisitos de acceso a estes ensinos. formación
070 Establécense os títulos de Técnico Deportivo e Técnico Deportivo superior nas especialidades dos Deportes de Montaña e Escalada, apróbanse os correspondentes ensinos mínimos e regúlanse as probas e os requisitos de acceso a esta insignia formación
071 Protección da Seguridade Cidadá. violencia
072 Modificación do Real Decreto 769/1993, de 21 de maio, polo que se aproba o Regulamento para a prevención da violencia nos espectáculos deportivos. violencia
073 Regúlanse as Unidades de Control Organizativo para a prevención da violencia nos espectáculos deportivos. violencia
074 Regúlase o funcionamento do Rexistro Central de Sancións impostas por infraccións contra a seguridade pública en materia de espectáculos deportivos. violencia
075 En determinadas zonas húmidas prohíbese a tendencia e o uso de municións que conteñan chumbo para o exercicio da caza e o tiro deportivo. medioambiente
076 Ordenación ambiental da iluminación para a protección do medio nocturno. xeneral, medioambiente
077 Apróbase o regulamento de desenvolvemento da lei 6/2001. xeneral, medioambiente
078 Actualízanse as medidas de seguridade na utilización das motos náuticas. xeneral
079 Prevención de riscos laborais xeneral
080 ANDALUCIA: Lei do deporte  
081 ANDALUCIA: Créase o Consello Asesor en materia de Deporte, para o estudo e elaboración de normas legais e disposicións de carácter xeral.  
082 ANDALUCIA: Plans de instalacións deportivas.  
083 ANDALUCIA: Plan Xeral do Deporte.  
084 ANDALUCIA: Regulamento Sanitario piscinas de uso colectivo.  
085 ANDALUCIA: Establécense medidas para o control e a vixilancia hixiénico-sanitaria de instalacións de risco na transmisión da legionelosis e créase o Rexistro oficial de establecementos e servizos biocidas.  
086 ANDALUCIA: Normas técnicas para accesibilidade e a eliminación de barreiras arquitectónicas, urbanísticas e no transporte.  
087 ANDALUCIA: Atención ás persoas con discapacidade.  
088 ANDALUCIA: Establece o réxime transitorio da aplicación do decreto anterior.  
089 ANDALUCIA: Uso de cans guía por persoas con disfuncións visuais.  
090 ANDALUCIA: Espectáculos públicos e actividades recreativas.  
091 ANDALUCIA: Regula a acreditación de centros deportivos e créase e regula o Rexistro Andaluz de Acreditación de Centros Deportivos.  
092 ANDALUCIA: Regula o inventario andaluz de instalacións deportivas.  
093 ANDALUCIA: Inscribe o inventario andaluz no censo nacional de instalacións deportivas.  
094 ANDALUCIA: Aproba a formulación do Plan Director de Instalacións Deportivas. Plan Director de Instalacións Deportivas de Andalucía 2006.  
095 ARAGÓN: Lei do deporte.  
096 ARAGÓN: Apróbase a regulación do Consello Aragonés do Deporte.  
097 ARAGÓN: De modificación do Decreto 50/1993, de 9 de maio, polo que se regulan as condicións hixiénico-sanitarias das piscinas de uso público.  
098 ARAGÓN: Promoción da accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes e da comunicación.  
099 ARAGÓN: Regúlase a promoción da accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas, de transporte e da comunicación.  
100 ARAGÓN: Modificación do decreto 19/1999 de 9 de febreiro, regulación da lei 3/1997 de 7 de abril.  
101 ARAGÓN: Modifícase o modelo de cartón de estacionamento para persoas con discapacidade disposto no Anexo IV do Decreto 19/1999, de 9 de febreiro, do Goberno de Aragón, polo que se regula a promoción da accesibilidade e supresión de barreiras  
102 Ordenanza BOA nº 9, de 22 de xaneiro de 2001 ARAGÓN: Supresión de barreiras arquitectónicas e urbanísticas do municipio de Zaragoza.  
103 ARAGÓN: Reguladora dos espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos públicos.  
104 ARAGÓN: Departamento de Educación, Cultura e Deporte, pola que se convocan axudas para construción, remodelación e equipamento de instalacións deportivas de interese federativo en Aragón, durante o ano 2007. BOA 132 de 15 de xuño de 2006.  
105 ASTURIAS: Lei do deporte.  
106 ASTURIAS: Regulamento Técnico Sanitario de piscinas de uso colectivo.  
107 ASTURIAS: Promoción da accesibilidade e supresión de barreiras.  
108 ASTURIAS: Aproba o regulamento da lei anterior.  
109 ASTURIAS: Espectáculos públicos e actividades recreativas.  
110 BALEARES: Lei do deporte.  
111 BALEARES: Regula as condicións hixiénico-sanitarias das piscinas os establecementos de aloxamentos turísticos e das de uso colectivo.  
112 BALEARES: Mellora da accesibilidade e da supresión de barreiras arquitectónicas.  
113 BALEARES: Cans guía.  
114 BALEARES: Aproba o regulamento de supresión de barreiras arquitectónicas.  
115 BALEARES: Atribución de competencias aos consellos insulares de Menorca, Eivissa e Formentera en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas.  
116 CANARIAS: Lei do deporte  
117 CANARIAS: Establece o Consello Canario do Deporte.  
118 CANARIAS: Regulamento sanitario de piscinas de uso colectivo.  
119 CANARIAS: Accesibilidade e supresión de barreiras físicas e da comunicación.  
120 CANARIAS: Aproba o regulamento da lei anterior.  
121 CANARIAS: Modifica o decreto anterior.  
122 CANARIAS: Réxime xurídico dos espectáculos público e actividades clasificadas.  
123 CANARIAS: Modifícanse os artigos 3, 8 e 10.1 do Decreto 124/1995, de 11 de maio, polo que se establece o réxime de uso xeral de pistas nos Espazos Naturais de Canarias.  
124 CANTABRIA: Lei do deporte  
125 CANTABRIA: Regulamento Sanitario das piscinas de uso colectivo.  
126 CANTABRIA: Accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas e da comunicación.  
127 CASTELA A MANCHA: Lei do deporte  
128 CASTELA A MANCHA: Modificación parcial da Lei 1/1995.  
129 CASTELA A MANCHA: Crea o Consello Rexional de Deportes de Castela-A Mancha.  
130 CASTELA A MANCHA: Regúlase o Consello Rexional de Deportes de Castela-A Mancha e a súa Comisión Directiva.  
131 CASTELA A MANCHA: Condicións hixiénico-sanitarias das piscinas de uso colectivo de Castela-A Mancha.  
132 CASTELA A MANCHA: Eliminación de barreiras arquitectónicas en Castela-A Mancha.  
133 CASTELA A MANCHA: Accesibilidade e Eliminación de barreiras de Castela-A Mancha.  
134 CASTELA A MANCHA: Código de Accesibilidade de Castela-A Mancha.  
135 CASTELA A MANCHA: Regúlase a organización e funcionamento do Consello Rexional de Accesibilidade.  
136 CASTELA A MANCHA: Da Consellería de benestar Social pola que se desenvolve o Decreto 25/96 de 27 de febreiro.  
137 CASTELA A MANCHA: Réxime xurídico dos espectáculos público e actividades clasificadas.  
138 CASTELA A MANCHA: Da Conserjería de Educación e Ciencia. Fíxanse os criterios para a elaboración do Plan Rexional de Instalacións Deportivas 2006.  
139 CASTELA LEÓN: Lei do deporte  
140 CASTELA LEÓN: Consello do Deporte, composición e funcionamento.  
141 CASTELA LEÓN: Tribunal do Deporte de Castela e León, composición e funcionamento.  
142 Decreto 177/1992 de 22 de outubro CASTELA LEÓN: Normativa hixiénico-sanitaria para piscinas de uso público.  
143 Decreto 106/1997 de 15 de maio CASTELA LEÓN: Modifica o artigo 3 do anterior decreto.  
144 CASTELA LEÓN: Accesibilidade e supresión de barreiras.  
145 CASTELA LEÓN: Aproba o Regulamento da lei anterior.  
146 CASTELA LEÓN: De espectáculos públicos e actividades recreativas.  
147 Decreto 112/1984 de 4 outubro CASTELA LEÓN: Regula a construción e remodelación de instalacións deportivas financiadas entre a Xunta e corporacións locais.  
148 CATALUÑA: Lei do deporte.  
149 CATALUÑA: Creación da comisión asesora do plan director de Instalacións e Equipamentos.  
150 CATALUÑA: Modificación do 95/2000, normas sanitarias aplicables a piscinas de uso público.  
151 CATALUÑA: Regúlase o procedemento de actuación do Departamento de Industria e Enerxía no almacenamento de produtos químicos. (Corrección de erratas no DOGC núm. 1978, pàg. 7672, de 28.11.1994).  
152 CATALUÑA: Promoción da accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.  
153 CATALUÑA: Desenvolvemento da lei anterior. Aprobación do Código de Accesibilidade  
154 CATALUÑA: Nova redacción do capítulo 6 do decreto anterior.  
155 CATALUÑA: Modifica a lei 10/1990, sobre policía de espectáculos, actividades recreativas e establecementos públicos.  
156 CATALUÑA: Regúlase a composición e o funcionamento da Comisión contra a Violència en Espectaculos Deportivos de Cataluña e determínanse os órganos competentes respecto do réxime sancionador en materia deportiva.  
157 CATALUÑA: Regulación de actividades físico deportivas no medio natural.  
158 CATALUÑA: Regúlase a instalación e o funcionamento dos parques acuáticos.  
159 CATALUÑA: Apróbase o Plan Director de Instalacións e Equipamentos Deportivos de Cataluña.  
160 De Medidas Fiscais, Administrativas e da Orde Social, polo que se faculta ás Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla a regular as Federacións Deportivas propias (Disposición Adicional 15ª). xeneral
161 CEUTA: Traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á cidade de Ceuta, en materia de cultura e deporte. xeneral
162 COMUNIDADE VALENCIANA: Lei do deporte  
163 COMUNIDADE VALENCIANA: Modifica o decreto 255/94 de 7 de decembro que regula as normas hixiénicas sanitarias e de seguridade das piscinas de uso colectivo e os parques acuáticos.  
164 COMUNIDADE VALENCIANA: Condicións hixiénico-sanitarias para a prevención de legionelosis.  
165 COMUNIDADE VALENCIANA: Accesibilidade e supresión de barreiras.  
166 COMUNIDADE VALENCIANA: Cans de asistencia para persoas con discapacidade.  
167 Decreto 193/1988 de 12 de decembro COMUNIDADE VALENCIANA: Aproban as Normas para a accesibilidade e eliminación de barreiras.  
168 COMUNIDADE VALENCIANA: Desenvólvese a lei 1/1998 en materia a accesibilidade en edificación de pública concorrencia e no medio urbano.  
169 COMUNIDADE VALENCIANA: Dos espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos públicos.  
170 COMUNIDADE VALENCIANA: Establécese o baremo xeral de aplicación aos concursos para a construción e/ou explotación de instalacións náutico/deportivas.  
171 COMUNIDADE VALENCIANA: Reguladora de campos de golf na Comunitat Valenciana.  
172 ESTREMADURA: Lei do deporte  
173 ESTREMADURA: Regúlase o Consello Rexional de Deportes de Estremadura.  
174 ESTREMADURA: Modifica o decreto 54/2002, Regulamento Sanitario de piscinas de uso colectivo da comunidade de Estremadura.  
175 ESTREMADURA: Promoción da accesibilidade.  
176 ESTREMADURA: Aproba o regulamento da lei anterior.  
177 GALICIA: Lei do deporte  
178 GALICIA: Regulamentación técnico sanitaria de piscinas de uso colectivo.  
179 GALICIA: De accesibilidade e eliminación de barreiras.  
180 GALICIA: Sobre o acceso á contorna das persoas con discapacidade acompañadas de cans de asistencia.  
181 GALICIA: Regulamento de desenvolvemento e execución da lei anterior.  
182 GALICIA: Protección Ambiental de Galicia.  
183 GALICIA: De caza.  
184 GALICIA: Modificación da Lei 4/1997 de 25 de xuño, de caza.  
185 GALICIA: Protección contra a contaminación acústica.  
186 GALICIA: Protección do medio atmosférico.  
187 GALICIA: Conservación da natureza.  
188 GALICIA: Para a protección, a conservación e a mellora dos ríos galegos.  
189 GALICIA: Creación de Portos públicos de Galicia.  
190 GALICIA: Apróbase o regulamento de Portos públicos de Galicia, aplicación e desenvolvemento da lei 5/1994 de 29 de novembro.  
191 MADRID: Lei do deporte.  
192 MADRID: Modificación da Lei 15/1994 do deporte.  
193 MADRID: Regulación e composición do Consello do Deporte.  
194 MADRID: Regulación condiciones hixiénico-sanitarias das piscinas de uso colectivo.  
195 MADRID: Promoción da accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.  
196 MADRID: Modifica determinadas especificacións da lei anterior.  
197 MADRID: Acceso das persoas cegas ou con deficiencia visual usuarias de cans guía.  
198 MADRID: Espectáculos públicos e actividades recreativas modificada pola lei 24/1999, 5/2000 e 5/2002.  
199 MADRID: Regula a circulación e práctica de deportes con vehículos a motor nos montes na comunidade de Madrid.  
200 MELILLA: Traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á cidade de Melilla, en materia de cultura. xeneral
201 MURCIA: Lei do deporte  
202 MURCIA: Regulación do Consello Asesor Rexional do deporte.  
203 MURCIA: Regulamento sobre condicións hixiénico-sanitarias das piscinas de uso colectivo.  
204 MURCIA: Condicións de habitabilidade en edificios de vivendas e promoción da accesibilidade en xeral.  
205 MURCIA: Regúlanse as Actividades Subacuáticas Deportivas da Rexión de Murcia.  
206 NAVARRA: Lei do deporte  
207 NAVARRA: Regúlase a composición, organización e funcionamento do Consello Navarro do Deporte.  
208 NAVARRA: Establecen as condicións técnico-sanitarias das piscinas de uso colectivo. Modificado por Decreto Foral 20/2006.  
209 NAVARRA: Modificación da lei 4/1998 de 11 de xullo sobre barreiras físicas e sensoriais.  
210 NAVARRA: Eliminación de barreiras arquitectónicas en obras e construcións propias ou subvencionadas pola comunidade.  
211 NAVARRA: Regula as medidas de seguridade a adoptar para a utilización de equipamentos deportivos na comunidade foral de Navarra. (será derrogado se se aproba o proxecto de formación dun Consello de seguridade).  
212 PAÍS VASCO: Lei do deporte  
213 PAÍS VASCO: Regúlase o Consello Vasco do Deporte.  
214 PAÍS VASCO: Modifica o decreto 32/2003 de 18 de febreiro como Regulamento sanitario de piscinas de uso colectivo.  
215 PAÍS VASCO: Cans guía.  
216 PAÍS VASCO: Para a promoción de accesibilidade.  
217 PAÍS VASCO: Apróbanse as normas sobre accesibilidade das contornas urbanas, edificación, información e comunicación.  
218 PAÍS VASCO: Normas reguladoras de espectáculos públicos e actividades recreativas.  
219 RIOXA: Lei do deporte  
220 RIOXA: Regulamento sanitario de Piscinas e Instalacións acuáticas da comunidade Autonómica da Rioxa.  
221 RIOXA: Supresión de barreiras arquitectónicas e promoción de accesibilidade.  
222 RIOXA: Regulamento de accesibilidade en relación ás barreiras urbanísticas e arquitectónicas.  
223 RIOXA: Cans guía acompañantes de persoas con deficiencia visual.  
224 RIOXA: Espectáculos públicos e actividades recreativas.  
225 RIOXA: Regulador do Plan Director de Instalacións Deportivas da Rioxa e das directrices xerais sobre instalacións deportivas.